Trang chủ Share code Share code tính biểu thức trung tố bằng c++

Share code tính biểu thức trung tố bằng c++

bởi Sharescript.net

Bài viết này mình sẽ chia sẻ với bạn cách để tính một biểu thức trung tố sử dụng stack.

Đề bài là tính biểu thức trung tố, ví dụ: s = 9.898+8.22*(7.64-(8.2654+9.11)-2.65)*89+655.66

Để dễ hiểu thì ta sẽ làm với ví dụ chỉ có một chữ số trước: s = 9+8*(7-(8+9)-2)*8+6

Ý tưởng tính biểu thức trung tố:

Mình sẽ phân ra làm 4 loại ký tự trong một biểu thức trung tố:

 • Các con số
 • Các toán tử (+ – * /)
 • Dấu mở ngoặc
 • Dấu đóng ngoặc

Tiếp theo mình phân độ ưu tiên giữa các toán tử:

 • (* /) có độ ưu tiên là 2
 • (+ -) có độ ưu tiên là 1
 • Nếu không phải thì trả lại là 0

Bắt đầu làm:

 1. Khai báo hai stack s1 và s2
std::stack <std::string> s1;
std::stack <char> s2;
 1. Dùng một vòng for duyệt hết chuỗi
for(int i = 0; i &lt; n; i++){ // Duyệt hết chuỗi
 1. Nếu s[i] là số thì ta cho vào stack s1
if(check){ // Nếu có giá trị là số được trả về
  s1.push(a);
}
 1. Nếu s[i] là một dấu mở ngoặc thì cho vào stack 2
if(b == '(') // Gặp dấu mở ngoặc thì cho vào stack s2
  s2.push(b);
 1. Nếu s[i] là một toán tử thì:
 • Kiểm tra xem stack 2 có rỗng không, nếu rỗng thì thêm s[i] vào stack 2
 • Nếu không rỗng thì so sánh độ ưu tiên giữa s[i] và phần tử ở đỉnh stack 2
  • Dùng một vòng lặp while true
  • Nếu độ ưu tiên của s[i] nhỏ hơn hoặc bằng độ ưu tiên của toán tử ở đỉnh stack 2 thì lấy 2 phần tử ở đỉnh stack 1 ra tính toán với toán tử ở đỉnh stack 2 (Sau khi tính toán thì nhớ xóa 2 phần tử ở stack 1 và 1 phần tử ở stack 2)
  • Nếu độ ưu tiên của s[i] lớn hơn độ ưu tiên của toán tử ở đỉnh stack 2 thì thoát khỏi vòng while
  • Tiếp theo thêm s[i] vào stack 2
if(!s2.empty()){ // Nếu stack s2 không rỗng
  while(true){
    if(s2.empty()) break; // Nếu s2 rỗng thì thoát khỏi vòng lặp while
    if(toantu(b) > toantu(s2.top()) || toantu(b) == 0){ 
      break;
    }
    else{ // Nếu toán tử đang xét có độ ưu tiên nhỏ hơn hoặc bằng toán tử ở đỉnh s2
      instack();
      ThreadBai2::truyenslot();
    }
  }
}
s2.push(b); // Thêm b vào stack s2
 1. Nếu s[i] là một dấu đóng ngoặc thì lấy tất cả toán tử bên trong stack 2 ra tính toán với các số bên trong stack 1 cho đến khi gặp dấu mở ngoặc thì dừng lại. Sau đó xóa dấu mở ngoặc ra khỏi stack 2
if(b == ')'){ // Nếu gặp dấu đóng ngoặc
  while(true){
    if(s2.top() == '('){ // Nếu gặp dấu mở ngoặc
      s2.pop(); // Thêm vào stack 2
      break; // Thoát khỏi vòng lặp
    }
    else{
    ... // Tính toán
    }
  }
}
 1. Nếu đã xét hết chuỗi thì lấy tất cả toán tử bên trong stack 2 ra tính toán với các số bên trong stack 1 và cho ra kết quả
while(!s2.empty()){
  ... // Tính toán
}

Vậy là đã xử lý được biểu thức s = 9+8*(7-(8+9)-2)*8+6

Còn với biểu thức s = 9.898+8.22*(7.64-(8.2654+9.11)-2.65)*89+655.66 thì ta cần phải làm thêm vài bước

Tính toán biểu thức trung tố với số thập phân tùy ý

Ý tưởng:

Mình sẽ dùng một xâu trung gian để nối các phần tử của số thập phân lại, khi gặp các toán tử hoặc dấu ngoặc thì sẽ đưa xâu vào stack 1. Và sau khi xâu được truyền vào stack s1 thì sẽ gán xâu bằng rỗng

Thực hành:

 1. Khai báo xâu trung gian (ở đây mình dùng sstream)
std::stringstream ss; // Dùng để nối số thập phân
 1. Ở trong vòng for như trên, mình sẽ cho một câu điều kiện rằng: nếu không phải là chữ số và dẫu chấm thì sẽ kiểm tra xem xâu ss có rỗng không, nếu rỗng thì gán b bằng ký tự đang xét rồi truyền 1 tín hiệu là có ký tự b. Nếu không rỗng thì sẽ cho a bằng ss và truyền tín hiệu là có số a
if(!chuso(test[i]) &amp;&amp; test[i] != '.'){ // Nếu không phải là chữ số và dấu .
  if(ss.rdbuf()-&gt;in_avail() == 0){ // Kiểm tra ss có chứa số không
    b = test[i]; // b là toán tử hoặc dấu ngoặc
  }
  else{
    b = test[i]; // b là toán tử hoặc dấu ngoặc
    check = true;
    ss &gt;&gt; a; // a sẽ chứa số thập phân
    ss.str(""); // Clear ss
    ss.clear();
  }
}
 1. Nếu là chữ số hoặc dấu chấm thì đơn giản là nối s[i] đang xét vào ss. Và khi mà duyệt hết chuỗi thì đưa a bằng ss
else{ // Nếu là toán tử hoặc dấu ngoặc
  if(chuso(test[i]) || test[i] == '.'){ // Nếu là chữ số hoặc dấu .
    ss &lt;&lt; test[i]; // Truyền vào ss
  }

  if(chuso(test[n - 1]) &amp;&amp; i == (n - 1)){
    check = true;
    check2 = false;
    ss &gt;&gt; a;
    ss.str("");
    ss.clear();
  }
  else{
    continue;
  }
}

Dưới đây là full code các bạn nhấp vào để tải, mình đã viết ra exe trong project sau, các bạn có thể vào để tham khảo: phanminhtai/Bai-tap-lon-cpp (github.com)

Chúc bạn thành công!

[khungdownload manguon=”” redirectbanggi=”sharescript-redirect” tenfilezip=”infix-evaluation-cpp.zip” linkbutton1=”https://pastebin.pl/view/f264d33e” tenbutton1=”Pastebin” linkbutton2=”https://github.com/phanminhtai/infix-evaluation-cpp/blob/main/index.cpp” tenbutton2=”Github”]

Đánh giá

Có thể bạn quan tâm

Website sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn Đồng ý Đọc thêm