mklink_thumbnail

Giới thiệu về mklink trong Windows

Từ phiên bản Windows Vista trở đi đã hỗ trợ symbolic links, hay được gọi là symlinks, có tác dụng trỏ đến một file hoặc folder. Bạn có thể tạo symlinks thông qua CMD hoặc…

29 Likes comments off
script cmd digital license

Share script kích hoạt digital license Windows 10

Chia sẻ script CMD kích hoạt giấy phép kỹ thuật số Windows 10. Giấy phép kỹ thuật số (digital license) được Microsoft sử dụng cho Windows 10 nhằm mục đích lưu trữ bản quyền của…

37 Likes comments off