Tạo trang 404 error cho blogspot tuyệt đẹp

Bình thường mỗi template blogspot đều có một trang báo lỗi không tìm thấy trang 404. Tuy nhiên cũng có một số theme không có sẵn từ trước, hoặc bạn cũng có thể tự thêm…

64 Thích Comment