Cách tạo cảm xúc lửa và máy bay trên facebook

Note: Facebook đã fix lỗi này vào 10:30AM ngày 1/8/2018, vì thế thủ thuật sẽ không còn hiệu lực! Hai biểu tượng cảm xúc mới: hình máy bay và lửa đang làm mưa làm gió…

42 Thích 6 Comments