change_facebook_reactions
Hướng dẫn đổi reaction của Facebook

Bài viết hướng dẫn đổi reaction của Facebook. Facebook lần đầu giới thiệu các biểu tượng cảm xúc vào cuối tháng 2 năm 2016 nhằm tăng tính tương tác cho các bài viết bên cạnh…

23 Thích Comment
Source code Facebook Reactions

Source code Facebook Reactions được viết bằng HTML + CSS Less nhé. Các file bao gồm: fb_reactions.html styles.less less.min.js Do style được viết bằng CSS Less nên các bạn cần lưu ý trong phần nhúng…

43 Thích Comment