image lightbox cover
Tạo Image Lightbox đơn giản với AutoLightbox

AutoLightbox là một jQuery image lightbox plugin đơn giản, nó sẽ tự động gán cho các hình ảnh được đặt trong một container cụ thể. Nó đi kèm với một thanh tiêu đề được đặt…

30 Thích Comment