nhac_hashtag
Chia sẻ script nhắc Hashtag

Đối với nhiều group thì việc duyệt bài do các thành viên đăng lên trước khi hiển thị lên group là bắt buộc để giảm thiểu các bài đăng có chủ đề không mong muốn….

40 Thích Comment