Trang chủ Share code Share code bói tình yêu bằng tên [Jquery]

Share code bói tình yêu bằng tên [Jquery]

bởi Sharescript.net

Với công cụ này, người dùng có thể bói được một trong 6 quan hệ:
Enemy: Kẻ thù
Friend: Bạn
Sister: Em/chị gái
Affection: Yêu mến
Lover: Người yêu
Marriage: Vợ chồng
Một lần bói tối đa 4 đối tượng cho ra 4 kết quả khá thú vị

HTML

<div class="ec_calculator_gen clearfix">
	<form name=first>
	 <div id="overlayLoader">
		  <div class="loader"> </div>
		</div>
		<div id="dispCalcConts">
  <div class='love'>
    <div class='group' style='padding:15px;'>
      <div class='y_name group clearfix'>
        Tên của bạn
        <input value='' name=name onkeyup=checStrin(this) type=text class='txt'>
      </div>
      <div class='group clearfix'> <b> Bói tình yêu theo tên </b> </div>
      
      <div class='p_name clearfix'>
        Tên người ấy 1
        <input value='' name=name1 onkeyup=checStrin(this) type=text class='txt'>
      </div>
      <div class='p_name clearfix'>
        Tên người ấy 2
        <input value='' name=name2 onkeyup=checStrin(this) type=text class='txt'>
      </div>
      <div class='p_name clearfix'>
        Tên người ấy 3
        <input value='' name=name3 onkeyup=checStrin(this) type=text class='txt'>
      </div>
      <div class='p_name clearfix'>
        Tên người ấy 4
        <input value='' name=name4 onkeyup=checStrin(this) type=text class='txt'>
      </div>
    </div>
    <div class='but_por'>
      <input name=calculate type=button value="Bói" onclick=calc() class='buttonMini'>
      <input type=reset value="Bói lại" onclick='clear_all()' class='buttonMini'>
    </div>
  </div>
  
  <div id='tablid' class='clearfix'>
    <div class='group clearfix' align='center'>
      <div class='love_result'>
        <span name=n1 id=nam1></span>
        <img name=pic1 id=pic1 width=0 height=0 src=loading.gif>
      </div>
      <div class='love_result'>
        <span name=n2 id=nam2></span>
        <img name=pic2 id=pic2 width=0 height=0 src=loading.gif>
      </div>
      <div class='love_result'>
        <span name=n3 id=nam3></span>
        <img name=pic3 id=pic3 width=0 height=0 src=loading.gif>
      </div>
      <div class='love_result'>
        <span name=n4 id=nam4></span>
        <img name=pic4 id=pic4 width=0 height=0 src=loading.gif>
      </div>
    </div>
  </div></div>
  </form>

Javascript

$(document).ready(function()
{
 for(ij=1;ij<=4;ij++)
 {
	$('#nam'+ij).html('');
 }
 clear_all();
});

function checStrin(as)
{
	var dd = as.value;

	if(!isNaN(dd))
	{
		dd = dd.substring(0,(dd.length-1));
		as.value = dd;
	}	
}

function calc() 
{
  for(pi=1;pi<=4;pi++)
  {
    $('#nam'+pi).html('');
    $('#pic'+pi).attr('src','loading.gif');
    $('#pic'+pi).attr('width','0');
    $('#pic'+pi).attr('height','0');
  }
  var r = /\s+/g;
  var orfirst = document.first.name.value.toUpperCase();
  var nam=orfirst;
  orfirst = orfirst.replace(r,'');
  if(orfirst!='')
  {
    var count = 0;
    for(var ea=1; ea<=4; ea++)
    {
      var first = orfirst;	
      second = eval('document.first.name' +ea).value.toUpperCase();
      var names=second;
      second = second.replace(r,'');	
      if(second != '')
      {
          $('#tablid').show();
          for(var xx=0; xx<first.length; xx++)
          {
              for(var yy=0; yy<second.length; yy++)
              {
                  if(first[xx] == second[yy])
                  {
                      var a1 = first.substring(0,xx);
                      var a2 = first.substring(xx+1,first.length);
                      first = a1+a2;
                      xx=-1;
                      //alert(a1+'-=-'+a2);
                      var b1 = second.substring(0,yy);
                      var b2 = second.substring(yy+1,second.length);
                      second = b1+b2;
                      yy=-1;
                      //alert(b1+'-=-'+b2); 
                      break;
                  }
              }
          }
      
          var ss=(first+second);
          var l=ss.length;
          var ar = new Array('F', 'L', 'A', 'M', 'E', 'S');
          var stp=1;
      
          for(var x=6; x>1; x--)
          {
              var g=((l%x)+stp)-1;
              if(g>x)
              {
                  g=g%x;
              }
              if(g==0)
              {
                  g=ar.length;
              }
              ar.splice(g-1,1);
              stp=g;
              //alert(ar);
          }

          if(ar=='F')
          {
              //res='FRIENDS';
              res= new Image(150,150); 
              res.src='friends.png';

          }
          else if(ar=='L')
          {
              //res='LOVER';
              res= new Image(150,150); 
              res.src='lover.png'; 
          }
          else if(ar=='A')
          {
              //res='AFFECTION';
              res= new Image(150,150); 
              res.src='affection.png';
          } 
          else if(ar=='M')
          {
              //res='MARRIAGE';
              res= new Image(150,150); 
              res.src='marriage.png'; 
          }
          else if(ar=='E')
          {	
              //res='ENEMY';
              res= new Image(150,150); 
              res.src='enemy.png'; 
          }
          else if(ar=='S')
          {
              //res='SISTER';
              res= new Image(150,150); 
              res.src='sister.png'; 
          }
          $('#nam'+ea).show();
          $('#nam'+ea).html(names + ' & ' +nam);
          
          eval('document.first.pic' +ea).width=150;
          eval('document.first.pic' +ea).height=150;			
          eval('document.first.pic' +ea).src=res.src;
      }
      else
      {
          $('#nam'+ea).hide();
          count++; 
          if(count==4)
          {
              alert('Bạn chưa nhập tên người ấy![sharescript.net]');
              $('#tablid').show();
          }
      } 
   }
  }
  else
  {
      alert('Hãy nhập tên bạn vào![sharescript.net]');
      return false;
  }
}
function clear_all()
{
  $('#tablid').hide();
  for(pi=1;pi<=4;pi++)
  {
    $('#nam'+pi).html('');
    $('#pic'+pi).attr('src','loading.gif');
    $('#pic'+pi).attr('width','0');
    $('#pic'+pi).attr('height','0');
  }
}

Tải code bói tên tình yêu

Xem demo | Tải mã nguồn

Đánh giá

Có thể bạn quan tâm

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Website sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn Đồng ý Đọc thêm