Trang chủ Share code Share code trang 404 neon đẹp

Share code trang 404 neon đẹp

bởi Sharescript.net

Một trang 404 độc đáo và lạ mắt bằng hiệu ứng neon được tác giả thiết kế bằng SVG và css…

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi" >
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>404 - Không tồn tại</title>
<style>
 @import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Audiowide&display=swap');

html,
body{
 margin: 0px;
 overflow: hidden;
}

div{
 position: absolute;
 top: 0%;
 left: 0%;
 height: 100%;
 width: 100%;
 margin: 0px;
 background: radial-gradient(circle, #240015 0%, #12000b 100%);
 overflow: hidden;
}

.wrap{
 position: absolute;
 left: 50%;
 top: 50%;
 transform: translate(-50%, -50%);
}

h2{
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 50%;
 margin-top: 150px;
 font-size: 32px;
 text-transform: uppercase;
 transform: translate(-50%, -50%);
 display: block;
 color: #12000a;
 font-weight: 300;
 font-family: Audiowide;
 text-shadow: 0px 0px 4px #12000a;
 animation: fadeInText 3s ease-in 3.5s forwards, flicker4 5s linear 7.5s infinite, hueRotate 6s ease-in-out 3s infinite;
}

#svgWrap_1,
#svgWrap_2{
 position: absolute;
 height: auto;
 width: 600px;
 max-width: 100%;
 top: 50%;
 left: 50%;
 transform: translate(-50%, -50%);
}

#svgWrap_1,
#svgWrap_2,
div{
 animation: hueRotate 6s ease-in-out 3s infinite;
}

#id1_1,
#id2_1,
#id3_1{
 stroke: #ff005d;
 stroke-width: 3px;
 fill: transparent;
 filter: url(#glow);
}

#id1_2,
#id2_2,
#id3_2{
 stroke: #12000a;
 stroke-width: 3px;
 fill: transparent;
 filter: url(#glow);
}

#id3_1{
 stroke-dasharray: 940px;
 stroke-dashoffset: -940px;
 animation: drawLine3 2.5s ease-in-out 0s forwards, flicker3 4s linear 4s infinite;
}

#id2_1{
 stroke-dasharray: 735px;
 stroke-dashoffset: -735px;
 animation: drawLine2 2.5s ease-in-out 0.5s forwards, flicker2 4s linear 4.5s infinite;
}

#id1_1{
 stroke-dasharray: 940px;
 stroke-dashoffset: -940px;
 animation: drawLine1 2.5s ease-in-out 1s forwards, flicker1 4s linear 5s infinite;
}

@keyframes drawLine1 {
 0% {stroke-dashoffset: -940px;}
 100%{stroke-dashoffset: 0px;}
}

@keyframes drawLine2 {
 0% {stroke-dashoffset: -735px;}
 100%{stroke-dashoffset: 0px;}
}

@keyframes drawLine3 {
 0% {stroke-dashoffset: -940px;}
 100%{stroke-dashoffset: 0px;}
}

@keyframes flicker1{
 0% {stroke: #ff005d;}
 1% {stroke: transparent;}
 3% {stroke: transparent;}
 4% {stroke: #ff005d;}
 6% {stroke: #ff005d;}
 7% {stroke: transparent;}
 13% {stroke: transparent;}
 14% {stroke: #ff005d;}
 100%{stroke: #ff005d;}
}

@keyframes flicker2{
 0% {stroke: #ff005d;}
 50% {stroke: #ff005d;}
 51% {stroke: transparent;}
 61% {stroke: transparent;}
 62% {stroke: #ff005d;}
 100%{stroke: #ff005d;}
}

@keyframes flicker3{
 0% {stroke: #ff005d;}
 1% {stroke: transparent;}
 10% {stroke: transparent;}
 11% {stroke: #ff005d;}
 40% {stroke: #ff005d;}
 41% {stroke: transparent;}
 45% {stroke: transparent;}
 46% {stroke: #ff005d;}
 100%{stroke: #ff005d;}
}

@keyframes flicker4{
 0% {color: #ff005d;text-shadow:0px 0px 4px #ff005d;}
 30% {color: #ff005d;text-shadow:0px 0px 4px #ff005d;}
 31% {color: #12000a;text-shadow:0px 0px 4px #12000a;}
 32% {color: #ff005d;text-shadow:0px 0px 4px #ff005d;}
 36% {color: #ff005d;text-shadow:0px 0px 4px #ff005d;}
 37% {color: #12000a;text-shadow:0px 0px 4px #12000a;}
 41% {color: #12000a;text-shadow:0px 0px 4px #12000a;}
 42% {color: #ff005d;text-shadow:0px 0px 4px #ff005d;}
 85% {color: #ff005d;text-shadow:0px 0px 4px #ff005d;}
 86% {color: #12000a;text-shadow:0px 0px 4px #12000a;}
 95% {color: #12000a;text-shadow:0px 0px 4px #12000a;}
 96% {color: #ff005d;text-shadow:0px 0px 4px #ff005d;}
 100%{color: #ff005d;text-shadow:0px 0px 4px #ff005d;}
}

@keyframes fadeInText{
 1% {color: #12000a;text-shadow:0px 0px 4px #12000a;}
 70% {color: #ff005d;text-shadow:0px 0px 14px #ff005d;}
 100%{color: #ff005d;text-shadow:0px 0px 4px #ff005d;}
}

@keyframes hueRotate{
 0% {
  filter: hue-rotate(0deg);
 }
 50% {
  filter: hue-rotate(-120deg);
 }
 100% {
  filter: hue-rotate(0deg);
 }
}
</style>
</head>
<body>
<div></div>
<svg id="svgWrap_2" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 700 250">
 <g>
  <path id="id3_2" d="M195.7 232.67h-37.1V149.7H27.76c-2.64 0-5.1-.5-7.36-1.49-2.27-.99-4.23-2.31-5.88-3.96-1.65-1.65-2.95-3.61-3.89-5.88s-1.42-4.67-1.42-7.22V29.62h36.82v82.98H158.6V29.62h37.1v203.05z"/>
  <path id="id2_2" d="M470.69 147.71c0 8.31-1.06 16.17-3.19 23.58-2.12 7.41-5.12 14.28-8.99 20.6-3.87 6.33-8.45 11.99-13.74 16.99-5.29 5-11.07 9.28-17.35 12.81a85.146 85.146 0 0 1-20.04 8.14 83.637 83.637 0 0 1-21.67 2.83H319.3c-7.46 0-14.73-.94-21.81-2.83-7.08-1.89-13.76-4.6-20.04-8.14a88.292 88.292 0 0 1-17.35-12.81c-5.29-5-9.84-10.67-13.66-16.99-3.82-6.32-6.8-13.19-8.92-20.6-2.12-7.41-3.19-15.27-3.19-23.58v-33.13c0-12.46 2.34-23.88 7.01-34.27 4.67-10.38 10.92-19.33 18.76-26.83 7.83-7.5 16.87-13.36 27.12-17.56 10.24-4.2 20.93-6.3 32.07-6.3h66.41c7.36 0 14.58.94 21.67 2.83 7.08 1.89 13.76 4.6 20.04 8.14a88.292 88.292 0 0 1 17.35 12.81c5.29 5 9.86 10.67 13.74 16.99 3.87 6.33 6.87 13.19 8.99 20.6 2.13 7.41 3.19 15.27 3.19 23.58v33.14zm-37.1-33.13c0-7.27-1.32-13.88-3.96-19.82-2.64-5.95-6.16-11.04-10.55-15.29-4.39-4.25-9.46-7.5-15.22-9.77-5.76-2.27-11.8-3.35-18.13-3.26h-66.41c-6.14-.09-12.11.97-17.91 3.19-5.81 2.22-10.95 5.43-15.44 9.63-4.48 4.2-8.07 9.3-10.76 15.29-2.69 6-4.04 12.67-4.04 20.04v33.13c0 7.36 1.32 14.02 3.96 19.97 2.64 5.95 6.18 11.02 10.62 15.22 4.44 4.2 9.56 7.43 15.36 9.7 5.8 2.27 11.87 3.35 18.2 3.26h66.41c7.27 0 13.85-1.2 19.75-3.61s10.93-5.73 15.08-9.98 7.36-9.32 9.63-15.22c2.27-5.9 3.4-12.34 3.4-19.33v-33.15zm-16-26.91a17.89 17.89 0 0 1 2.83 6.73c.47 2.41.47 4.77 0 7.08-.47 2.31-1.39 4.48-2.76 6.51-1.37 2.03-3.14 3.75-5.31 5.17l-99.4 66.41c-1.61 1.23-3.26 2.08-4.96 2.55-1.7.47-3.45.71-5.24.71-3.02 0-5.9-.71-8.64-2.12-2.74-1.42-4.96-3.44-6.66-6.09a17.89 17.89 0 0 1-2.83-6.73c-.47-2.41-.5-4.77-.07-7.08.43-2.31 1.3-4.48 2.62-6.51 1.32-2.03 3.07-3.75 5.24-5.17l99.69-66.41a17.89 17.89 0 0 1 6.73-2.83c2.41-.47 4.77-.47 7.08 0 2.31.47 4.48 1.37 6.51 2.69 2.03 1.32 3.75 3.02 5.17 5.09z"/>
  <path id="id1_2" d="M688.33 232.67h-37.1V149.7H520.39c-2.64 0-5.1-.5-7.36-1.49-2.27-.99-4.23-2.31-5.88-3.96-1.65-1.65-2.95-3.61-3.89-5.88s-1.42-4.67-1.42-7.22V29.62h36.82v82.98h112.57V29.62h37.1v203.05z"/>
 </g>
</svg>
<svg id="svgWrap_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 700 250">
 <g>
  <path id="id3_1" d="M195.7 232.67h-37.1V149.7H27.76c-2.64 0-5.1-.5-7.36-1.49-2.27-.99-4.23-2.31-5.88-3.96-1.65-1.65-2.95-3.61-3.89-5.88s-1.42-4.67-1.42-7.22V29.62h36.82v82.98H158.6V29.62h37.1v203.05z"/>
  <path id="id2_1" d="M470.69 147.71c0 8.31-1.06 16.17-3.19 23.58-2.12 7.41-5.12 14.28-8.99 20.6-3.87 6.33-8.45 11.99-13.74 16.99-5.29 5-11.07 9.28-17.35 12.81a85.146 85.146 0 0 1-20.04 8.14 83.637 83.637 0 0 1-21.67 2.83H319.3c-7.46 0-14.73-.94-21.81-2.83-7.08-1.89-13.76-4.6-20.04-8.14a88.292 88.292 0 0 1-17.35-12.81c-5.29-5-9.84-10.67-13.66-16.99-3.82-6.32-6.8-13.19-8.92-20.6-2.12-7.41-3.19-15.27-3.19-23.58v-33.13c0-12.46 2.34-23.88 7.01-34.27 4.67-10.38 10.92-19.33 18.76-26.83 7.83-7.5 16.87-13.36 27.12-17.56 10.24-4.2 20.93-6.3 32.07-6.3h66.41c7.36 0 14.58.94 21.67 2.83 7.08 1.89 13.76 4.6 20.04 8.14a88.292 88.292 0 0 1 17.35 12.81c5.29 5 9.86 10.67 13.74 16.99 3.87 6.33 6.87 13.19 8.99 20.6 2.13 7.41 3.19 15.27 3.19 23.58v33.14zm-37.1-33.13c0-7.27-1.32-13.88-3.96-19.82-2.64-5.95-6.16-11.04-10.55-15.29-4.39-4.25-9.46-7.5-15.22-9.77-5.76-2.27-11.8-3.35-18.13-3.26h-66.41c-6.14-.09-12.11.97-17.91 3.19-5.81 2.22-10.95 5.43-15.44 9.63-4.48 4.2-8.07 9.3-10.76 15.29-2.69 6-4.04 12.67-4.04 20.04v33.13c0 7.36 1.32 14.02 3.96 19.97 2.64 5.95 6.18 11.02 10.62 15.22 4.44 4.2 9.56 7.43 15.36 9.7 5.8 2.27 11.87 3.35 18.2 3.26h66.41c7.27 0 13.85-1.2 19.75-3.61s10.93-5.73 15.08-9.98 7.36-9.32 9.63-15.22c2.27-5.9 3.4-12.34 3.4-19.33v-33.15zm-16-26.91a17.89 17.89 0 0 1 2.83 6.73c.47 2.41.47 4.77 0 7.08-.47 2.31-1.39 4.48-2.76 6.51-1.37 2.03-3.14 3.75-5.31 5.17l-99.4 66.41c-1.61 1.23-3.26 2.08-4.96 2.55-1.7.47-3.45.71-5.24.71-3.02 0-5.9-.71-8.64-2.12-2.74-1.42-4.96-3.44-6.66-6.09a17.89 17.89 0 0 1-2.83-6.73c-.47-2.41-.5-4.77-.07-7.08.43-2.31 1.3-4.48 2.62-6.51 1.32-2.03 3.07-3.75 5.24-5.17l99.69-66.41a17.89 17.89 0 0 1 6.73-2.83c2.41-.47 4.77-.47 7.08 0 2.31.47 4.48 1.37 6.51 2.69 2.03 1.32 3.75 3.02 5.17 5.09z"/>
  <path id="id1_1" d="M688.33 232.67h-37.1V149.7H520.39c-2.64 0-5.1-.5-7.36-1.49-2.27-.99-4.23-2.31-5.88-3.96-1.65-1.65-2.95-3.61-3.89-5.88s-1.42-4.67-1.42-7.22V29.62h36.82v82.98h112.57V29.62h37.1v203.05z"/>
 </g>
</svg>

<svg>
 <defs>
  <filter id="glow">
   <fegaussianblur class="blur" result="coloredBlur" stddeviation="4"></fegaussianblur>
   <femerge>
    <femergenode in="coloredBlur"></femergenode>
    <femergenode in="SourceGraphic"></femergenode>
   </femerge>
  </filter>
 </defs>
</svg>

<h2>Trang không có trên website</h2>
</body>
</html>

Vậy là bạn đã có một trang 404 hiệu ứng tuyệt vời!

Đánh giá

Có thể bạn quan tâm

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Website sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn Đồng ý Đọc thêm