Trang chủ Share code Share code hack game nối từ noitu.xyz

Share code hack game nối từ noitu.xyz

bởi Sharescript.net

Update 30/6/2020, tác giả website có thể thay đổi thuật toán, vì thế code sẽ được cập nhập mới nhất tại đây!

Hé lô, lâu lắm rồi mình mới đăng bài trở lại. Dạo gần đây lướt voz thấy một site game nối từ khá hay, hình như do một bạn trẻ nào đó làm ra. Vào chơi một lúc thì thấy hơi khó nhai, vì thế mình thử mò xem data được lấy từ đâu.

Sau khi thử nhập một kết quả đúng và enter thì thấy ngay request dạng answer?word=TEXT và trả về dạng json

Vậy là oke, đủ dữ liệu để nghịch rồi, code ngay dưới đây nhé:

1) Script gợi ý từ đúng

var _0xbb16=["\x6E\x6F\x69\x74\x75\x2E\x78\x79\x7A\x20\x74\x68\x75\x61\x20\x6E\x6F\x69\x74\x75\x2E\x78\x79\x7A\x20\x3A\x29","\x6E\x65\x78\x74\x57\x6F\x72\x64","\x67\x65\x74\x4A\x53\x4F\x4E","\x74\x65\x78\x74\x43\x6F\x6E\x74\x65\x6E\x74","\x65\x6E\x74\x65\x72\x4B\x65\x79","\x23\x66\x66\x66","\x76\x61\x6C\x75\x65","\x63\x6F\x6C\x6F\x72","\x2F\x61\x6E\x73\x77\x65\x72\x3F\x77\x6F\x72\x64\x3D","\x65\x72\x72\x6F\x72","\x74\x65\x78\x74","\x74\x72\x69\x67\x67\x65\x72","\x23\x74\x65\x78\x74","\x74\x65\x78\x74\x41\x6C\x69\x67\x6E","\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x57\x6F\x72\x64","\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x54\x65\x78\x74\x4E\x6F\x64\x65","\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64","\x6B\x65\x79\x43\x6F\x64\x65","\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x42\x79\x49\x64","\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74","\x62\x6F\x64\x79","\x43\x6F\x64\x65\x20\x62\x79\x20\x54\xE0\x69\x20\x54\xE0\x69\x20\x54\xE0\x69\x2E\x20\x56\xE0\x6F\x20\x73\x68\x61\x72\x65\x73\x63\x72\x69\x70\x74\x2E\x6E\x65\x74\x20\u0111\u1EC3\x20\u1EE7\x6E\x67\x20\x68\u1ED9\x20\x6E\x68\xF3\x65\x20\x3A\x44","\x73\x75\x63\x63\x65\x73\x73","\x73\x68\x69\x66\x74","\x70\x75\x73\x68","\x48\x31","\x30\x78\x31\x35","\x30\x78\x30","\x30\x78\x31\x31","\x30\x78\x31\x32","\x30\x78\x31\x36","\x30\x78\x39","\x73\x74\x79\x6C\x65","\x30\x78\x37","\x30\x78\x66","\x63\x65\x6E\x74\x65\x72","\x30\x78\x35","\x30\x78\x31\x30","\x30\x78\x31\x34","\x30\x78\x61","\x30\x78\x62","\x30\x78\x38","\x30\x78\x63","\x30\x78\x32","\x30\x78\x31","\x30\x78\x33","\x30\x78\x34","\x30\x78\x31\x33","\x30\x78\x36","\x30\x78\x64","\x6B\x65\x79\x75\x70","\x30\x78\x65","\x6F\x6E"];var _0x5249=[_0xbb16[0],_0xbb16[1],_0xbb16[2],_0xbb16[3],_0xbb16[4],_0xbb16[5],_0xbb16[6],_0xbb16[7],_0xbb16[8],_0xbb16[9],_0xbb16[10],_0xbb16[11],_0xbb16[12],_0xbb16[13],_0xbb16[14],_0xbb16[15],_0xbb16[16],_0xbb16[17],_0xbb16[18],_0xbb16[19],_0xbb16[20],_0xbb16[21],_0xbb16[22]];(function(_0xf719x2,_0xf719x3){var _0xf719x4=function(_0xf719x5){while(--_0xf719x5){_0xf719x2[_0xbb16[24]](_0xf719x2[_0xbb16[23]]())}};_0xf719x4(++_0xf719x3)}(_0x5249,0x129));var _0x261f=function(_0xf719x2,_0xf719x3){_0xf719x2= _0xf719x2- 0x0;var _0xf719x4=_0x5249[_0xf719x2];return _0xf719x4};var _0xd27b=[_0xbb16[25],_0x261f(_0xbb16[26]),_0x261f(_0xbb16[27]),_0x261f(_0xbb16[28]),_0x261f(_0xbb16[29]),_0x261f(_0xbb16[30]),_0x261f(_0xbb16[31]),_0xbb16[32],_0x261f(_0xbb16[33]),_0x261f(_0xbb16[34]),_0xbb16[35],_0x261f(_0xbb16[36]),_0x261f(_0xbb16[37]),_0x261f(_0xbb16[38]),_0x261f(_0xbb16[39]),_0x261f(_0xbb16[40]),_0x261f(_0xbb16[41]),_0x261f(_0xbb16[42]),_0x261f(_0xbb16[43]),_0x261f(_0xbb16[44]),_0x261f(_0xbb16[45]),_0x261f(_0xbb16[46]),_0x261f(_0xbb16[47]),_0x261f(_0xbb16[48]),_0x261f(_0xbb16[49]),_0xbb16[50],_0x261f(_0xbb16[51]),_0xbb16[52]];var h=document[_0xd27b[0x1]](_0xd27b[0x0]);var t=document[_0xd27b[0x3]](_0xd27b[0x2]);h[_0xd27b[0x4]](t);document[_0xd27b[0x5]][_0xd27b[0x4]](h);h[_0xd27b[0x7]][_0xd27b[0x6]]= _0xd27b[0x8];h[_0xd27b[0x7]][_0xd27b[0x9]]= _0xd27b[0xa];var vcl=document[_0xd27b[0xd]](_0xd27b[0xc])[_0xd27b[0xb]];$[_0xd27b[0x15]](_0xd27b[0xe]+ vcl,function(_0xf719xb){if(_0xf719xb[_0xd27b[0xf]]){document[_0xd27b[0xd]](_0xd27b[0x11])[_0xd27b[0x10]]= _0xd27b[0x12]};if(_0xf719xb[_0xd27b[0x13]]){document[_0xd27b[0xd]](_0xd27b[0x11])[_0xd27b[0x10]]= _0xf719xb[_0xd27b[0x14]][_0xd27b[0x11]]}});$(_0xd27b[0x1a])[_0xd27b[0x19]](function(_0xf719xc){if(_0xf719xc[_0xd27b[0x16]]== 0xd){$(this)[_0xd27b[0x18]](_0xd27b[0x17])}});$(_0xd27b[0x1a])[_0xd27b[0x1b]](_0xd27b[0x17],function(_0xf719xd){setTimeout(function(){var _0xf719xe=document[_0xd27b[0xd]](_0xd27b[0xc])[_0xd27b[0xb]];$[_0xd27b[0x15]](_0xd27b[0xe]+ _0xf719xe,function(_0xf719xf){if(_0xf719xf[_0xd27b[0xf]]){document[_0xd27b[0xd]](_0xd27b[0x11])[_0xd27b[0x10]]= _0xd27b[0x12]};if(_0xf719xf[_0xd27b[0x13]]){document[_0xd27b[0xd]](_0xd27b[0x11])[_0xd27b[0x10]]= _0xf719xf[_0xd27b[0x14]][_0xd27b[0x11]]}})},0x1f4)})

2) Script auto chạy để hack điểm

Đối với script này bạn có thể thay đổi tốc độ chạy ở biến speed, khuyến cáo là 0.2s nhé 😀

var speed = 200; //Tính theo ms nha ae, 100ms = 0.1s. Khuyến cáo để 200ms
var _0xb9c9=["\x62\x6F\x64\x79","\x30\x78\x31\x39","\x30\x78\x32\x30","\x30\x78\x31\x63","\x30\x78\x32\x32","\x74\x65\x78\x74","\x30\x78\x34\x32","\x30\x78\x34\x36","\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x57\x6F\x72\x64","\x43\x6F\x64\x65\x20\x62\x79\x20\x54\xE0\x69\x20\x54\xE0\x69\x20\x54\xE0\x69\x2E\x20\x56\xE0\x6F\x20\x73\x68\x61\x72\x65\x73\x63\x72\x69\x70\x74\x2E\x6E\x65\x74\x20\u0111\u1EC3\x20\u1EE7\x6E\x67\x20\x68\u1ED9\x20\x6E\x68\xF3\x65\x20\x3A\x44","\x30\x78\x33\x32","\x30\x78\x33\x61","\x30\x78\x65","\x30\x78\x33\x39","\x30\x78\x32\x37","\x2F\x61\x6E\x73\x77\x65\x72\x3F\x77\x6F\x72\x64\x3D","\x30\x78\x31\x61","\x6E\x6F\x69\x74\x75\x2E\x78\x79\x7A\x20\x74\x68\x75\x61\x20\x6E\x6F\x69\x74\x75\x2E\x78\x79\x7A\x20\x3A\x29","\x70\x75\x73\x68","\x30\x78\x34\x37","\x30\x78\x34\x33","\x30\x78\x34\x34","\x30\x78\x34\x30","\x30\x78\x33\x30","\x30\x78\x31\x38","\x30\x78\x34","\x23\x66\x66\x66","\x30\x78\x34\x31","\x30\x78\x31\x30","\x30\x78\x33\x63","\x30\x78\x31\x64","\x30\x78\x35","\x30\x78\x32\x38","\x30\x78\x32\x33","\x74\x65\x78\x74\x43\x6F\x6E\x74\x65\x6E\x74","\x30\x78\x31\x62","\x30\x78\x34\x63","\x76\x61\x6C\x75\x65","\x30\x78\x32\x66","\x6B\x65\x79\x64\x6F\x77\x6E","\x65\x72\x72\x6F\x72","\x30\x78\x33\x62","\x45\x76\x65\x6E\x74","\x30\x78\x32\x62","\x30\x78\x62","\x30\x78\x32\x35","\x30\x78\x64","\x30\x78\x34\x62","\x74\x65\x78\x74\x41\x6C\x69\x67\x6E","\x30\x78\x33\x35","\x30\x78\x33\x31","\x30\x78\x32","\x30\x78\x31\x37","\x30\x78\x61","\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x54\x65\x78\x74\x4E\x6F\x64\x65","\x30\x78\x31\x35","\x73\x75\x63\x63\x65\x73\x73","\x30\x78\x32\x34","\x30\x78\x31\x33","\x30\x78\x32\x39","\x63\x6F\x6C\x6F\x72","\x30\x78\x31\x34","\x30\x78\x34\x35","\x30\x78\x33\x36","\x30\x78\x63","\x30\x78\x34\x61","\x30\x78\x31\x65","\x30\x78\x38","\x30\x78\x39","\x30\x78\x32\x36","\x30\x78\x32\x64","\x23\x74\x65\x78\x74","\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74","\x30\x78\x36","\x63\x65\x6E\x74\x65\x72","\x30\x78\x34\x39","\x30\x78\x33\x37","\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x42\x79\x49\x64","\x73\x68\x69\x66\x74","\x30\x78\x31\x66","\x30\x78\x66","\x30\x78\x37","\x74\x72\x69\x67\x67\x65\x72","\x30\x78\x33\x33","\x67\x65\x74\x4A\x53\x4F\x4E","\x30\x78\x31\x31","\x30\x78\x31","\x30\x78\x33\x65","\x30\x78\x31\x36","\x30\x78\x31\x32","\x30\x78\x33\x66","\x30\x78\x30","\x30\x78\x34\x38","\x30\x78\x33\x34","\x30\x78\x32\x31","\x30\x78\x33\x64","\x30\x78\x33\x38","\x30\x78\x34\x64","\x73\x74\x79\x6C\x65","\x30\x78\x32\x65","\x6E\x65\x78\x74\x57\x6F\x72\x64","\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64","\x30\x78\x33","\x30\x78\x32\x61","\x6B\x65\x79\x43\x6F\x64\x65","\x30\x78\x32\x63","\x48\x31","\x6F\x6E"];var _0x2671=[_0xb9c9[0],_0xb9c9[1],_0xb9c9[2],_0xb9c9[3],_0xb9c9[4],_0xb9c9[5],_0xb9c9[6],_0xb9c9[7],_0xb9c9[8],_0xb9c9[9],_0xb9c9[10],_0xb9c9[11],_0xb9c9[12],_0xb9c9[13],_0xb9c9[14],_0xb9c9[15],_0xb9c9[16],_0xb9c9[17],_0xb9c9[18],_0xb9c9[19],_0xb9c9[20],_0xb9c9[21],_0xb9c9[22],_0xb9c9[23],_0xb9c9[24],_0xb9c9[25],_0xb9c9[26],_0xb9c9[27],_0xb9c9[28],_0xb9c9[29],_0xb9c9[30],_0xb9c9[31],_0xb9c9[32],_0xb9c9[33],_0xb9c9[34],_0xb9c9[35],_0xb9c9[36],_0xb9c9[37],_0xb9c9[38],_0xb9c9[39],_0xb9c9[40],_0xb9c9[41],_0xb9c9[42],_0xb9c9[43],_0xb9c9[44],_0xb9c9[45],_0xb9c9[46],_0xb9c9[47],_0xb9c9[48],_0xb9c9[49],_0xb9c9[50],_0xb9c9[51],_0xb9c9[52],_0xb9c9[53],_0xb9c9[54],_0xb9c9[55],_0xb9c9[56],_0xb9c9[57],_0xb9c9[58],_0xb9c9[59],_0xb9c9[60],_0xb9c9[61],_0xb9c9[62],_0xb9c9[63],_0xb9c9[64],_0xb9c9[65],_0xb9c9[66],_0xb9c9[67],_0xb9c9[68],_0xb9c9[69],_0xb9c9[70],_0xb9c9[71],_0xb9c9[72],_0xb9c9[73],_0xb9c9[74],_0xb9c9[75],_0xb9c9[76],_0xb9c9[77]];(function(_0x73a1x2,_0x73a1x3){var _0x73a1x4=function(_0x73a1x5){while(--_0x73a1x5){_0x73a1x2[_0xb9c9[18]](_0x73a1x2[_0xb9c9[78]]())}};_0x73a1x4(++_0x73a1x3)}(_0x2671,0x76));var _0x4ba7=function(_0x73a1x2,_0x73a1x3){_0x73a1x2= _0x73a1x2- 0x0;var _0x73a1x4=_0x2671[_0x73a1x2];return _0x73a1x4};var _0x8111=[_0x4ba7(_0xb9c9[79]),_0x4ba7(_0xb9c9[47]),_0x4ba7(_0xb9c9[80]),_0x4ba7(_0xb9c9[33]),_0x4ba7(_0xb9c9[16]),_0x4ba7(_0xb9c9[49]),_0xb9c9[81],_0xb9c9[82],_0x4ba7(_0xb9c9[36]),_0x4ba7(_0xb9c9[27]),_0x4ba7(_0xb9c9[83]),_0xb9c9[79],_0x4ba7(_0xb9c9[28]),_0xb9c9[84],_0xb9c9[85],_0xb9c9[86],_0x4ba7(_0xb9c9[87]),_0xb9c9[88],_0x4ba7(_0xb9c9[86]),_0xb9c9[83],_0x4ba7(_0xb9c9[89]),_0xb9c9[90],_0xb9c9[91],_0xb9c9[92],_0x4ba7(_0xb9c9[68]),_0x4ba7(_0xb9c9[93]),_0x4ba7(_0xb9c9[31]),_0xb9c9[89],_0x4ba7(_0xb9c9[21]),_0x4ba7(_0xb9c9[88]),_0x4ba7(_0xb9c9[63]),_0x4ba7(_0xb9c9[3]),_0x4ba7(_0xb9c9[90]),_0x4ba7(_0xb9c9[94]),_0x4ba7(_0xb9c9[38]),_0x4ba7(_0xb9c9[30]),_0x4ba7(_0xb9c9[91]),_0x4ba7(_0xb9c9[57]),_0x4ba7(_0xb9c9[25]),_0x4ba7(_0xb9c9[43]),_0x4ba7(_0xb9c9[13]),_0x4ba7(_0xb9c9[32]),_0xb9c9[95],_0x4ba7(_0xb9c9[70]),_0x4ba7(_0xb9c9[73]),_0x4ba7(_0xb9c9[41]),_0x4ba7(_0xb9c9[22]),_0x4ba7(_0xb9c9[96]),_0x4ba7(_0xb9c9[12]),_0x4ba7(_0xb9c9[97]),_0xb9c9[87],_0x4ba7(_0xb9c9[14]),_0x4ba7(_0xb9c9[44]),_0x4ba7(_0xb9c9[20]),_0xb9c9[98],_0x4ba7(_0xb9c9[62]),_0x4ba7(_0xb9c9[61]),_0x4ba7(_0xb9c9[24]),_0x4ba7(_0xb9c9[76]),_0x4ba7(_0xb9c9[67]),_0xb9c9[78],_0x4ba7(_0xb9c9[95]),_0x4ba7(_0xb9c9[99]),_0x4ba7(_0xb9c9[55]),_0x4ba7(_0xb9c9[69]),_0xb9c9[100],_0xb9c9[101],_0x4ba7(_0xb9c9[52]),_0xb9c9[96],_0x4ba7(_0xb9c9[6]),_0xb9c9[99],_0x4ba7(_0xb9c9[102]),_0x4ba7(_0xb9c9[10]),_0x4ba7(_0xb9c9[85]),_0x4ba7(_0xb9c9[2]),_0x4ba7(_0xb9c9[53]),_0xb9c9[102],_0xb9c9[80],_0x4ba7(_0xb9c9[7]),_0x4ba7(_0xb9c9[66]),_0x4ba7(_0xb9c9[19]),_0xb9c9[93],_0x4ba7(_0xb9c9[81]),_0x4ba7(_0xb9c9[4]),_0x4ba7(_0xb9c9[50]),_0x4ba7(_0xb9c9[23]),_0x4ba7(_0xb9c9[75]),_0x4ba7(_0xb9c9[103]),_0x4ba7(_0xb9c9[46]),_0x4ba7(_0xb9c9[1]),_0x4ba7(_0xb9c9[29]),_0x4ba7(_0xb9c9[45]),_0xb9c9[103],_0x4ba7(_0xb9c9[35]),_0x4ba7(_0xb9c9[11]),_0x4ba7(_0xb9c9[64]),_0x4ba7(_0xb9c9[65]),_0x4ba7(_0xb9c9[59]),_0xb9c9[104],_0x4ba7(_0xb9c9[92]),_0xb9c9[94],_0xb9c9[105],_0x4ba7(_0xb9c9[58]),_0x4ba7(_0xb9c9[105]),_0x4ba7(_0xb9c9[51]),_0xb9c9[106],_0xb9c9[107]];var _0x5399=[_0x8111[0x0],_0x8111[0x1],_0x8111[0x2],_0x8111[0x3],_0x8111[0x4],_0x8111[0x5],_0x8111[0x6],_0x8111[0x7],_0x8111[0x8],_0x8111[0x9],_0x8111[0xa],_0x8111[0xb],_0x8111[0xc],_0x8111[0xd],_0x8111[0xe],_0x8111[0xf],_0x8111[0x10],_0x8111[0x11],_0x8111[0x12],_0x8111[0x13],_0x8111[0x14],_0x8111[0x15],_0x8111[0x16],_0x8111[0x17],_0x8111[0x18],_0x8111[0x19],_0x8111[0x1a],_0x8111[0x1b],_0x8111[0x1c],_0x8111[0x1d],_0x8111[0x1e],_0x8111[0x1f],_0x8111[0x20],_0x8111[0x21],_0x8111[0x22],_0x8111[0x23],_0x8111[0x24],_0x8111[0x25],_0x8111[0x26],_0x8111[0x27],_0x8111[0x28],_0x8111[0x29],_0x8111[0x2a],_0x8111[0x2b],_0x8111[0x2c],_0x8111[0x2d],_0x8111[0x2e],_0x8111[0x2f],_0x8111[0x30],_0x8111[0x31],_0x8111[0x32],_0x8111[0x33],_0x8111[0x34],_0x8111[0x35],_0x8111[0x36],_0x8111[0x37],_0x8111[0x38],_0x8111[0x39],_0x8111[0x3a],_0x8111[0x3b],_0x8111[0x3c],_0x8111[0x3d],_0x8111[0x3e],_0x8111[0x3f],_0x8111[0x40],_0x8111[0x41],_0x8111[0x42],_0x8111[0x43],_0x8111[0x44],_0x8111[0x45],_0x8111[0x46],_0x8111[0x47],_0x8111[0x48],_0x8111[0x49],_0x8111[0x4a],_0x8111[0x4b],_0x8111[0x4c]];(function(_0x73a1x9,_0x73a1xa){var _0x73a1xb=function(_0x73a1xc){while(--_0x73a1xc){_0x73a1x9[_0x8111[0x2f]](_0x73a1x9[_0x8111[0x3c]]())}};_0x73a1xb(++_0x73a1xa)}(_0x5399,0x109));var _0x3041=function(_0x73a1xe,_0x73a1xf){_0x73a1xe= _0x73a1xe- 0x0;var _0x73a1x10=_0x5399[_0x73a1xe];return _0x73a1x10};var _0xc058=[_0x3041(_0x8111[0xe]),_0x3041(_0x8111[0x4d]),_0x3041(_0x8111[0x4e]),_0x3041(_0x8111[0x18]),_0x3041(_0x8111[0x39]),_0x3041(_0x8111[0x4f]),_0x8111[0x50],_0x8111[0x51],_0x3041(_0x8111[0x52]),_0x8111[0x53],_0x3041(_0x8111[0x9]),_0x3041(_0x8111[0x23]),_0x8111[0x54],_0x3041(_0x8111[0x32]),_0x3041(_0x8111[0x55]),_0x8111[0x56],_0x3041(_0x8111[0x33]),_0x3041(_0x8111[0x50]),_0x3041(_0x8111[0x57]),_0x3041(_0x8111[0x12]),_0x3041(_0x8111[0x6]),_0x3041(_0x8111[0x58]),_0x3041(_0x8111[0x59]),_0x3041(_0x8111[0x34]),_0x3041(_0x8111[0x25]),_0x3041(_0x8111[0x1b]),_0x8111[0x5a],_0x3041(_0x8111[0x15]),_0x3041(_0x8111[0x1c]),_0x8111[0x5b],_0x3041(_0x8111[0x48]),_0x3041(_0x8111[0x5c]),_0x3041(_0x8111[0x51]),_0x3041(_0x8111[0x4]),_0x3041(_0x8111[0x8]),_0x3041(_0x8111[0x56]),_0x3041(_0x8111[0x3]),_0x3041(_0x8111[0x2d]),_0x3041(_0x8111[0x14]),_0x8111[0x4f],_0x3041(_0x8111[0xa]),_0x8111[0x5d],_0x3041(_0x8111[0x54]),_0x3041(_0x8111[0x16]),_0x3041(_0x8111[0xf]),_0x3041(_0x8111[0x5e]),_0x3041(_0x8111[0x37]),_0x3041(_0x8111[0x2]),_0x3041(_0x8111[0x5f]),_0x3041(_0x8111[0x20]),_0x3041(_0x8111[0x10]),_0x8111[0x5c],_0x3041(_0x8111[0xb]),_0x3041(_0x8111[0x35]),_0x3041(_0x8111[0x3d]),_0x3041(_0x8111[0x29]),_0x3041(_0x8111[0x28]),_0x3041(_0x8111[0x60]),_0x3041(_0x8111[0x3f]),_0x8111[0x61],_0x8111[0x62],_0x3041(_0x8111[0x1a]),_0x3041(_0x8111[0x2c]),_0x3041(_0x8111[0x44]),_0x3041(_0x8111[0x4c]),_0x8111[0x57],_0x3041(_0x8111[0x47]),_0x8111[0x63],_0x3041(_0x8111[0x64]),_0x3041(_0x8111[0x19]),_0x3041(_0x8111[0x65]),_0x3041(_0x8111[0x5d]),_0x3041(_0x8111[0x61]),_0x3041(_0x8111[0x4b]),_0x3041(_0x8111[0x1e]),_0x8111[0x65],_0x3041(_0x8111[0x1d]),_0x8111[0x64],_0x3041(_0x8111[0x43]),_0x3041(_0x8111[0x17]),_0x3041(_0x8111[0x1f]),_0x8111[0x66],_0x3041(_0x8111[0x2a]),_0x8111[0x5f],_0x8111[0x4e],_0x8111[0x55],_0x3041(_0x8111[0x45]),_0x8111[0x58],_0x3041(_0x8111[0x49]),_0x8111[0x5e],_0x3041(_0x8111[0x46]),_0x3041(_0x8111[0x2b]),_0x3041(_0x8111[0x66]),_0x3041(_0x8111[0x13]),_0x3041(_0x8111[0x21]),_0x3041(_0x8111[0x5a]),_0x8111[0x4d],_0x8111[0x67],_0x8111[0x68],_0x3041(_0x8111[0x11]),_0x3041(_0x8111[0x67]),_0x3041(_0x8111[0x26]),_0x8111[0x69],_0x8111[0x6a]];var _0x235a=[_0xc058[0x0],_0xc058[0x1],_0xc058[0x2],_0xc058[0x3],_0xc058[0x4],_0xc058[0x5],_0xc058[0x6],_0xc058[0x7],_0xc058[0x8],_0xc058[0x9],_0xc058[0xa],_0xc058[0xb],_0xc058[0xc],_0xc058[0xd],_0xc058[0xe],_0xc058[0xf],_0xc058[0x10],_0xc058[0x11],_0xc058[0x12],_0xc058[0x13],_0xc058[0x14],_0xc058[0x15],_0xc058[0x16],_0xc058[0x17],_0xc058[0x18],_0xc058[0x19],_0xc058[0x1a],_0xc058[0x1b],_0xc058[0x1c],_0xc058[0x1d],_0xc058[0x1e],_0xc058[0x1f],_0xc058[0x20],_0xc058[0x21],_0xc058[0x22],_0xc058[0x23],_0xc058[0x24],_0xc058[0x25],_0xc058[0x26],_0xc058[0x27],_0xc058[0x28],_0xc058[0x29],_0xc058[0x2a],_0xc058[0x2b],_0xc058[0x2c],_0xc058[0x2d],_0xc058[0x2e],_0xc058[0x2f],_0xc058[0x30],_0xc058[0x31],_0xc058[0x32],_0xc058[0x33],_0xc058[0x34],_0xc058[0x35],_0xc058[0x36],_0xc058[0x37],_0xc058[0x38],_0xc058[0x39],_0xc058[0x3a],_0xc058[0x3b],_0xc058[0x3c],_0xc058[0x3d],_0xc058[0x3e],_0xc058[0x3f],_0xc058[0x40],_0xc058[0x41],_0xc058[0x42],_0xc058[0x43],_0xc058[0x44],_0xc058[0x45],_0xc058[0x46],_0xc058[0x47],_0xc058[0x48],_0xc058[0x49]];(function(_0x73a1x13,_0x73a1x14){var _0x73a1x15=function(_0x73a1x16){while(--_0x73a1x16){_0x73a1x13[_0xc058[0x3e]](_0x73a1x13[_0xc058[0x4a]]())}};_0x73a1x15(++_0x73a1x14)}(_0x235a,0x164));var _0x2af2=function(_0x73a1x18,_0x73a1x19){_0x73a1x18= _0x73a1x18- 0x0;var _0x73a1x1a=_0x235a[_0x73a1x18];return _0x73a1x1a};var _0x52a4=[_0x2af2(_0xc058[0x4b]),_0x2af2(_0xc058[0x11]),_0x2af2(_0xc058[0x22]),_0xc058[0x4c],_0x2af2(_0xc058[0x5]),_0x2af2(_0xc058[0x4d]),_0xc058[0x4e],_0x2af2(_0xc058[0x3d]),_0x2af2(_0xc058[0x2f]),_0x2af2(_0xc058[0x45]),_0x2af2(_0xc058[0x40]),_0x2af2(_0xc058[0x4f]),_0x2af2(_0xc058[0x23]),_0xc058[0x4a],_0x2af2(_0xc058[0x16]),_0x2af2(_0xc058[0x50]),_0x2af2(_0xc058[0x51]),_0x2af2(_0xc058[0x2a]),_0x2af2(_0xc058[0x52]),_0x2af2(_0xc058[0x15]),_0xc058[0x53],_0x2af2(_0xc058[0x38]),_0xc058[0x54],_0x2af2(_0xc058[0x39]),_0xc058[0x55],_0x2af2(_0xc058[0xb]),_0x2af2(_0xc058[0x56]),_0x2af2(_0xc058[0x25]),_0x2af2(_0xc058[0x26]),_0x2af2(_0xc058[0x1c]),_0x2af2(_0xc058[0x1a]),_0xc058[0x57],_0x2af2(_0xc058[0xc]),_0xc058[0x58],_0x2af2(_0xc058[0x27]),_0x2af2(_0xc058[0x30]),_0x2af2(_0xc058[0x49]),_0x2af2(_0xc058[0x35]),_0x2af2(_0xc058[0x55]),_0x2af2(_0xc058[0x59]),_0x2af2(_0xc058[0x5a]),_0x2af2(_0xc058[0x3b]),_0x2af2(_0xc058[0x1b]),_0x2af2(_0xc058[0x5b]),_0x2af2(_0xc058[0x3]),_0x2af2(_0xc058[0x5c]),_0xc058[0x5d],_0x2af2(_0xc058[0x5e]),_0x2af2(_0xc058[0x57]),_0x2af2(_0xc058[0x6]),_0x2af2(_0xc058[0x53]),_0x2af2(_0xc058[0x33]),_0xc058[0x5b],_0xc058[0x4d],_0x2af2(_0xc058[0x5f]),_0x2af2(_0xc058[0x19]),_0xc058[0x60],_0x2af2(_0xc058[0x61]),_0x2af2(_0xc058[0x60]),_0x2af2(_0xc058[0xa]),_0x2af2(_0xc058[0x47]),_0x2af2(_0xc058[0x20]),_0xc058[0x62],_0x2af2(_0xc058[0x2d]),_0xc058[0x63],_0x2af2(_0xc058[0x13]),_0xc058[0x51],_0x2af2(_0xc058[0x2c]),_0x2af2(_0xc058[0x14]),_0x2af2(_0xc058[0x12]),_0x2af2(_0xc058[0x0]),_0x2af2(_0xc058[0x24]),_0x2af2(_0xc058[0x4e]),_0x2af2(_0xc058[0x29]),_0xc058[0x52],_0x2af2(_0xc058[0x41]),_0xc058[0x4b],_0x2af2(_0xc058[0x28]),_0x2af2(_0xc058[0xd]),_0x2af2(_0xc058[0x64]),_0x2af2(_0xc058[0x8]),_0xc058[0x56],_0x2af2(_0xc058[0xf]),_0x2af2(_0xc058[0x44]),_0x2af2(_0xc058[0x7]),_0x2af2(_0xc058[0x54]),_0x2af2(_0xc058[0x5d]),_0x2af2(_0xc058[0x4c]),_0x2af2(_0xc058[0x31]),_0x2af2(_0xc058[0x1f]),_0x2af2(_0xc058[0x58]),_0x2af2(_0xc058[0x65]),_0xc058[0x5c],_0xc058[0x5f],_0xc058[0x66],_0xc058[0x67]];var _0x382e=[_0x52a4[0x0],_0x52a4[0x1],_0x52a4[0x2],_0x52a4[0x3],_0x52a4[0x4],_0x52a4[0x5],_0x52a4[0x6],_0x52a4[0x7],_0x52a4[0x8],_0x52a4[0x9],_0x52a4[0xa],_0x52a4[0xb],_0x52a4[0xc],_0x52a4[0xd],_0x52a4[0xe],_0x52a4[0xf],_0x52a4[0x10],_0x52a4[0x11],_0x52a4[0x12],_0x52a4[0x13],_0x52a4[0x14],_0x52a4[0x15],_0x52a4[0x16],_0x52a4[0x17],_0x52a4[0x18],_0x52a4[0x19],_0x52a4[0x1a],_0x52a4[0x1b],_0x52a4[0x1c],_0x52a4[0x1d],_0x52a4[0x1e],_0x52a4[0x1f],_0x52a4[0x20],_0x52a4[0x21],_0x52a4[0x22],_0x52a4[0x23],_0x52a4[0x24],_0x52a4[0x25],_0x52a4[0x26],_0x52a4[0x27],_0x52a4[0x28],_0x52a4[0x29],_0x52a4[0x2a],_0x52a4[0x2b],_0x52a4[0x2c],_0x52a4[0x2d],_0x52a4[0x2e],_0x52a4[0x2f],_0x52a4[0x30],_0x52a4[0x31],_0x52a4[0x32],_0x52a4[0x33],_0x52a4[0x34],_0x52a4[0x35],_0x52a4[0x36],_0x52a4[0x37],_0x52a4[0x38],_0x52a4[0x39],_0x52a4[0x3a],_0x52a4[0x3b],_0x52a4[0x3c],_0x52a4[0x3d],_0x52a4[0x3e],_0x52a4[0x3f],_0x52a4[0x40],_0x52a4[0x41]];(function(_0x73a1x1d,_0x73a1x1e){var _0x73a1x1f=function(_0x73a1x20){while(--_0x73a1x20){_0x73a1x1d[_0x52a4[0x37]](_0x73a1x1d[_0x52a4[0xd]]())}};_0x73a1x1f(++_0x73a1x1e)}(_0x382e,0xec));var _0x3091=function(_0x73a1x22,_0x73a1x23){_0x73a1x22= _0x73a1x22- 0x0;var _0x73a1x24=_0x382e[_0x73a1x22];return _0x73a1x24};var _0x59f1=[_0x3091(_0x52a4[0x18]),_0x3091(_0x52a4[0x42]),_0x52a4[0x43],_0x3091(_0x52a4[0x34]),_0x3091(_0x52a4[0x44]),_0x3091(_0x52a4[0x33]),_0x3091(_0x52a4[0x16]),_0x52a4[0x45],_0x52a4[0x46],_0x3091(_0x52a4[0x3]),_0x3091(_0x52a4[0x47]),_0x52a4[0x48],_0x3091(_0x52a4[0x3d]),_0x3091(_0x52a4[0x36]),_0x3091(_0x52a4[0x9]),_0x3091(_0x52a4[0x3c]),_0x3091(_0x52a4[0x20]),_0x3091(_0x52a4[0xe]),_0x3091(_0x52a4[0x28]),_0x3091(_0x52a4[0x48]),_0x3091(_0x52a4[0x49]),_0x3091(_0x52a4[0x22]),_0x3091(_0x52a4[0xc]),_0x3091(_0x52a4[0x1d]),_0x3091(_0x52a4[0x4a]),_0x52a4[0x4b],_0x3091(_0x52a4[0x35]),_0x3091(_0x52a4[0x2d]),_0x3091(_0x52a4[0x1a]),_0x3091(_0x52a4[0x4c]),_0x3091(_0x52a4[0x4d]),_0x3091(_0x52a4[0x4e]),_0x52a4[0x4f],_0x3091(_0x52a4[0x14]),_0x3091(_0x52a4[0x10]),_0x3091(_0x52a4[0x50]),_0x3091(_0x52a4[0x2a]),_0x3091(_0x52a4[0x51]),_0x3091(_0x52a4[0x52]),_0x52a4[0x53],_0x3091(_0x52a4[0x11]),_0x3091(_0x52a4[0x53]),_0x3091(_0x52a4[0x54]),_0x3091(_0x52a4[0x55]),_0x3091(_0x52a4[0x12]),_0x3091(_0x52a4[0x6]),_0x52a4[0x56],_0x3091(_0x52a4[0x26]),_0x3091(_0x52a4[0x38]),_0x3091(_0x52a4[0x27]),_0x3091(_0x52a4[0xf]),_0x3091(_0x52a4[0x5]),_0x3091(_0x52a4[0x1b]),_0x3091(_0x52a4[0x15]),_0x3091(_0x52a4[0x25]),_0x3091(_0x52a4[0x45]),_0x3091(_0x52a4[0x19]),_0x52a4[0x57],_0x3091(_0x52a4[0x58]),_0x3091(_0x52a4[0x46]),_0x3091(_0x52a4[0x2f]),_0x52a4[0x59],_0x3091(_0x52a4[0x2e]),_0x3091(_0x52a4[0x31]),_0x3091(_0x52a4[0x4b]),_0x3091(_0x52a4[0x13]),_0x3091(_0x52a4[0x5a]),_0x3091(_0x52a4[0x3f]),_0x3091(_0x52a4[0x1f]),_0x52a4[0x5b],_0x3091(_0x52a4[0xa]),_0x3091(_0x52a4[0x4]),_0x52a4[0x42],_0x52a4[0x4e],_0x3091(_0x52a4[0x41]),_0x3091(_0x52a4[0x8]),_0x3091(_0x52a4[0x5c]),_0x3091(_0x52a4[0x5d]),_0x52a4[0x4c],_0x52a4[0x5e],_0x52a4[0x52],_0x52a4[0x5c],_0x3091(_0x52a4[0x21]),_0x52a4[0x5f]];var _0x1c8e=[_0x59f1[0x0],_0x59f1[0x1],_0x59f1[0x2],_0x59f1[0x3],_0x59f1[0x4],_0x59f1[0x5],_0x59f1[0x6],_0x59f1[0x7],_0x59f1[0x8],_0x59f1[0x9],_0x59f1[0xa],_0x59f1[0xb],_0x59f1[0xc],_0x59f1[0xd],_0x59f1[0xe],_0x59f1[0xf],_0x59f1[0x10],_0x59f1[0x11],_0x59f1[0x12],_0x59f1[0x13],_0x59f1[0x14],_0x59f1[0x15],_0x59f1[0x16],_0x59f1[0x17],_0x59f1[0x18],_0x59f1[0x19],_0x59f1[0x1a],_0x59f1[0x1b],_0x59f1[0x1c],_0x59f1[0x1d],_0x59f1[0x1e],_0x59f1[0x1f],_0x59f1[0x20],_0x59f1[0x21],_0x59f1[0x22],_0x59f1[0x23],_0x59f1[0x24],_0x59f1[0x25],_0x59f1[0x26],_0x59f1[0x27],_0x59f1[0x28],_0x59f1[0x29],_0x59f1[0x2a],_0x59f1[0x2b],_0x59f1[0x2c],_0x59f1[0x2d],_0x59f1[0x2e],_0x59f1[0x2f],_0x59f1[0x30],_0x59f1[0x31],_0x59f1[0x32],_0x59f1[0x33],_0x59f1[0x34],_0x59f1[0x35]];(function(_0x73a1x27,_0x73a1x28){var _0x73a1x29=function(_0x73a1x2a){while(--_0x73a1x2a){_0x73a1x27[_0x59f1[0x29]](_0x73a1x27[_0x59f1[0x1]]())}};_0x73a1x29(++_0x73a1x28)}(_0x1c8e,0x99));var _0x13fe=function(_0x73a1x2c,_0x73a1x2d){_0x73a1x2c= _0x73a1x2c- 0x0;var _0x73a1x2e=_0x1c8e[_0x73a1x2c];return _0x73a1x2e};var _0x7585=[_0x59f1[0x36],_0x13fe(_0x59f1[0x37]),_0x13fe(_0x59f1[0x28]),_0x13fe(_0x59f1[0x38]),_0x59f1[0x39],_0x59f1[0x37],_0x13fe(_0x59f1[0x1a]),_0x13fe(_0x59f1[0x3a]),_0x13fe(_0x59f1[0x2a]),_0x13fe(_0x59f1[0x30]),_0x13fe(_0x59f1[0x3b]),_0x13fe(_0x59f1[0xe]),_0x59f1[0x3c],_0x59f1[0x3b],_0x13fe(_0x59f1[0x2d]),_0x13fe(_0x59f1[0x14]),_0x13fe(_0x59f1[0x34]),_0x59f1[0x3d],_0x59f1[0x3e],_0x59f1[0x3f],_0x13fe(_0x59f1[0xb]),_0x13fe(_0x59f1[0x40]),_0x13fe(_0x59f1[0x18]),_0x13fe(_0x59f1[0x41]),_0x13fe(_0x59f1[0x42]),_0x13fe(_0x59f1[0x8]),_0x13fe(_0x59f1[0x10]),_0x13fe(_0x59f1[0x19]),_0x13fe(_0x59f1[0x43]),_0x13fe(_0x59f1[0x1d]),_0x59f1[0x44],_0x59f1[0x45],_0x13fe(_0x59f1[0x46]),_0x13fe(_0x59f1[0x47]),_0x13fe(_0x59f1[0x7]),_0x13fe(_0x59f1[0x13]),_0x59f1[0x42],_0x13fe(_0x59f1[0x0]),_0x13fe(_0x59f1[0x31]),_0x13fe(_0x59f1[0xd]),_0x13fe(_0x59f1[0xc]),_0x13fe(_0x59f1[0x6]),_0x13fe(_0x59f1[0x48]),_0x59f1[0x49],_0x13fe(_0x59f1[0x4a]),_0x13fe(_0x59f1[0x11]),_0x13fe(_0x59f1[0x4b]),_0x13fe(_0x59f1[0x27]),_0x13fe(_0x59f1[0x4c]),_0x13fe(_0x59f1[0x1e]),_0x59f1[0x4a],_0x13fe(_0x59f1[0x3f]),_0x13fe(_0x59f1[0x23]),_0x59f1[0x4c],_0x13fe(_0x59f1[0x21]),_0x59f1[0x4b],_0x59f1[0x4d],_0x13fe(_0x59f1[0x4e]),_0x13fe(_0x59f1[0x1b]),_0x13fe(_0x59f1[0x9]),_0x59f1[0x4f],_0x13fe(_0x59f1[0x3]),_0x13fe(_0x59f1[0x2c]),_0x13fe(_0x59f1[0x35]),_0x13fe(_0x59f1[0x49]),_0x59f1[0x48],_0x13fe(_0x59f1[0x50]),_0x13fe(_0x59f1[0x3e]),_0x13fe(_0x59f1[0x51]),_0x13fe(_0x59f1[0x52]),_0x13fe(_0x59f1[0x36]),_0x13fe(_0x59f1[0x25]),_0x59f1[0x53]];var _0x2fdc=[_0x7585[0x0],_0x7585[0x1],_0x7585[0x2],_0x7585[0x3],_0x7585[0x4],_0x7585[0x5],_0x7585[0x6],_0x7585[0x7],_0x7585[0x8],_0x7585[0x9],_0x7585[0xa],_0x7585[0xb],_0x7585[0xc],_0x7585[0xd],_0x7585[0xe],_0x7585[0xf],_0x7585[0x10],_0x7585[0x11],_0x7585[0x12],_0x7585[0x13],_0x7585[0x14],_0x7585[0x15],_0x7585[0x16],_0x7585[0x17],_0x7585[0x18],_0x7585[0x19],_0x7585[0x1a],_0x7585[0x1b],_0x7585[0x1c],_0x7585[0x1d],_0x7585[0x1e],_0x7585[0x1f],_0x7585[0x20],_0x7585[0x21],_0x7585[0x22],_0x7585[0x23],_0x7585[0x24],_0x7585[0x25],_0x7585[0x26],_0x7585[0x27],_0x7585[0x28],_0x7585[0x29],_0x7585[0x2a]];(function(_0x73a1x31,_0x73a1x32){var _0x73a1x33=function(_0x73a1x34){while(--_0x73a1x34){_0x73a1x31[_0x7585[0x21]](_0x73a1x31[_0x7585[0x16]]())}};_0x73a1x33(++_0x73a1x32)}(_0x2fdc,0xe6));var _0x1df9=function(_0x73a1x36,_0x73a1x37){_0x73a1x36= _0x73a1x36- 0x0;var _0x73a1x38=_0x2fdc[_0x73a1x36];return _0x73a1x38};var _0x9d55=[_0x1df9(_0x7585[0x2b]),_0x1df9(_0x7585[0x2c]),_0x1df9(_0x7585[0x2d]),_0x1df9(_0x7585[0x5]),_0x7585[0x2e],_0x1df9(_0x7585[0x2f]),_0x7585[0x30],_0x1df9(_0x7585[0x2]),_0x1df9(_0x7585[0x13]),_0x1df9(_0x7585[0x31]),_0x1df9(_0x7585[0x32]),_0x1df9(_0x7585[0x33]),_0x7585[0x34],_0x1df9(_0x7585[0x35]),_0x1df9(_0x7585[0x9]),_0x1df9(_0x7585[0x36]),_0x1df9(_0x7585[0x37]),_0x7585[0x38],_0x1df9(_0x7585[0x39]),_0x1df9(_0x7585[0x3a]),_0x1df9(_0x7585[0x8]),_0x1df9(_0x7585[0x28]),_0x1df9(_0x7585[0x3b]),_0x1df9(_0x7585[0xf]),_0x1df9(_0x7585[0x12]),_0x1df9(_0x7585[0xd]),_0x7585[0x3c],_0x1df9(_0x7585[0x14]),_0x1df9(_0x7585[0x3d]),_0x1df9(_0x7585[0x24]),_0x1df9(_0x7585[0x3e]),_0x1df9(_0x7585[0x3f]),_0x7585[0x39],_0x1df9(_0x7585[0x40]),_0x1df9(_0x7585[0x1a]),_0x1df9(_0x7585[0x41]),_0x1df9(_0x7585[0xa]),_0x1df9(_0x7585[0x42]),_0x1df9(_0x7585[0x7]),_0x1df9(_0x7585[0x43]),_0x1df9(_0x7585[0x18]),_0x7585[0x33],_0x1df9(_0x7585[0x44]),_0x1df9(_0x7585[0x45]),_0x1df9(_0x7585[0x46]),_0x1df9(_0x7585[0x47]),_0x1df9(_0x7585[0x1]),_0x7585[0x3e],_0x1df9(_0x7585[0x0]),_0x7585[0x3a],_0x7585[0x48],_0x1df9(_0x7585[0x17]),_0x1df9(_0x7585[0x10]),_0x7585[0x2f]];var _0x2ebc=[_0x9d55[0x0],_0x9d55[0x1],_0x9d55[0x2],_0x9d55[0x3],_0x9d55[0x4],_0x9d55[0x5],_0x9d55[0x6],_0x9d55[0x7],_0x9d55[0x8],_0x9d55[0x9],_0x9d55[0xa],_0x9d55[0xb],_0x9d55[0xc],_0x9d55[0xd],_0x9d55[0xe],_0x9d55[0xf],_0x9d55[0x10],_0x9d55[0x11],_0x9d55[0x12],_0x9d55[0x13],_0x9d55[0x14],_0x9d55[0x15],_0x9d55[0x16],_0x9d55[0x17]];(function(_0x73a1x3b,_0x73a1x3c){var _0x73a1x3d=function(_0x73a1x3e){while(--_0x73a1x3e){_0x73a1x3b[_0x9d55[0x19]](_0x73a1x3b[_0x9d55[0x18]]())}};_0x73a1x3d(++_0x73a1x3c)}(_0x2ebc,0x15a));var _0x230b=function(_0x73a1x40,_0x73a1x41){_0x73a1x40= _0x73a1x40- 0x0;var _0x73a1x42=_0x2ebc[_0x73a1x40];return _0x73a1x42};var _0xcb3d=[_0x9d55[0x1a],_0x230b(_0x9d55[0x1b]),_0x230b(_0x9d55[0x1c]),_0x230b(_0x9d55[0x1d]),_0x230b(_0x9d55[0x1e]),_0x230b(_0x9d55[0x1f]),_0x230b(_0x9d55[0x20]),_0x230b(_0x9d55[0x21]),_0x230b(_0x9d55[0x22]),_0x230b(_0x9d55[0x23]),_0x230b(_0x9d55[0x24]),_0x230b(_0x9d55[0x25]),_0x230b(_0x9d55[0x26]),_0x230b(_0x9d55[0x27]),_0x230b(_0x9d55[0x28]),_0x230b(_0x9d55[0x29]),_0x230b(_0x9d55[0x2a]),_0x230b(_0x9d55[0x2b]),_0x230b(_0x9d55[0x2c]),_0x230b(_0x9d55[0x2d]),_0x9d55[0x2e],_0x230b(_0x9d55[0x2f]),_0x230b(_0x9d55[0x30]),_0x230b(_0x9d55[0x31]),_0x9d55[0x32],_0x9d55[0x33],_0x230b(_0x9d55[0x34])];var h=document[_0xcb3d[0x1]](_0xcb3d[0x0]);var t=document[_0xcb3d[0x3]](_0xcb3d[0x2]);h[_0xcb3d[0x4]](t);document[_0xcb3d[0x5]][_0xcb3d[0x4]](h);h[_0xcb3d[0x7]][_0xcb3d[0x6]]= _0xcb3d[0x8];h[_0xcb3d[0x7]][_0xcb3d[0x9]]= _0xcb3d[0xa];var vcl=document[_0xcb3d[0xd]](_0xcb3d[0xc])[_0xcb3d[0xb]];$[_0xcb3d[0x15]](_0xcb3d[0xe]+ vcl,function(_0x73a1x47){if(_0x73a1x47[_0xcb3d[0xf]]){document[_0xcb3d[0xd]](_0xcb3d[0x11])[_0xcb3d[0x10]]= _0xcb3d[0x12]};if(_0x73a1x47[_0xcb3d[0x13]]){document[_0xcb3d[0xd]](_0xcb3d[0x11])[_0xcb3d[0x10]]= _0x73a1x47[_0xcb3d[0x14]][_0xcb3d[0x11]]}});setInterval(myMethod,speed);var e=jQuery[_0x230b(_0x9d55[0x35])](_0xcb3d[0x16],{'\x6B\x65\x79\x43\x6F\x64\x65':0xd});$(_0xcb3d[0x19])[_0xcb3d[0x18]](_0xcb3d[0x16],function(_0x73a1x49){if(_0x73a1x49[_0xcb3d[0x17]]=== 0xd){scan()}});function myMethod(){$(_0xcb3d[0x19])[_0xcb3d[0x1a]](e)}function scan(){var _0x73a1x4c=document[_0xcb3d[0xd]](_0xcb3d[0xc])[_0xcb3d[0xb]];$[_0xcb3d[0x15]](_0xcb3d[0xe]+ _0x73a1x4c,function(_0x73a1x4d){if(_0x73a1x4d[_0xcb3d[0xf]]){document[_0xcb3d[0xd]](_0xcb3d[0x11])[_0xcb3d[0x10]]= _0xcb3d[0x12]};if(_0x73a1x4d[_0xcb3d[0x13]]){document[_0xcb3d[0xd]](_0xcb3d[0x11])[_0xcb3d[0x10]]= _0x73a1x4d[_0xcb3d[0x14]][_0xcb3d[0x11]]}})}

3) Cách sử dụng

Vào trang noitu.xyz và mở devtool -> Vào tab console -> Paste đoạn code copy ở trên vào và enter

Sau khi enter thì tắt devtool đi và tận hưởng thôi. Script thứ nhất sẽ hướng dẫn từ cho mình, việc của bạn chỉ cần enter và enter. Script thứ 2 auto enter cho mình luôn, dùng để hack điểm 😀

Đánh giá

Có thể bạn quan tâm

Website sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn Đồng ý Đọc thêm