Đóng góp Scripts

Sharescript.net rất hy vọng nhận được sự đóng góp nhiệt tình các bạn. Để có thể đóng góp scripts thì các bạn có thể gửi thông qua mẫu dưới đây.


Thank you so much with 💖