Đáp án môn Toán đề thi THPTQG 2019

Đáp án môn Toán THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Văn THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Anh THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Lí THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Hóa THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Sinh THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn GDCD THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Sử THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Địa THPTQG 2019: Xem đáp án

Mã đề: 101

1. B2. A3. C4. C5. D6. A7. C8. A9. C10. B
11. A12. B13. C14. C15. A16. C17. B18. A19. A20. B
21. C22. A23. D24. A25. A26. A27. D28. D29. B30. B
31. B32. C 33. C34. C 35. B36. B37. C38. C 39. C 40. B
41. B42. B43. B44. A45. C46. C47. A48. A49. B50. D 

 Mã đề: 102

1. A2. C3. C4. D5. D6. C7. C8. C9. B10. B
11. D12. B13. B14. C15. C16. C17. D18. A19. B20. B
21. D22. A23. C24. C25. A26. D27. B28. C29. B30. D
31. A32. C 33. B 34. A 35. B36. D37. B38. A39. D 40. A 
41. B42. D43. B 44. D45. D46. A47. A48. D49. B 50. D

 Mã đề: 103

1. C2. B3. B4. D5. B6. D7. B8. D9. D10. C
11. D12. B13. A14. A15. A16. C17. D18. D19. A20. C
21. C22. A23. C24. A25. D26. D27. A28. C29. C30. A
31. C 32. C 33. A 34. D 35. C36. C37. A 38. C39. D 40. C 
41. A 42. C43. D44. D45. A46. A47. A48. C49. A50. D

 Mã đề: 104

1. A2. B3. A4. D5. B6. A7. D8. B9. B10. A
11. D12. A13. C14. C15. C16. A17. C18. B19. D20. D
21. B22. C23. C24. A25. D26. A27. A28. D29. A30. B
31. C32. C33. A34. B35. D36. B37. D 38. A39. D40. C
41. B42. B43. B44. C45. D46. C47. D48. B 49. B 50. C 

 Mã đề: 105 

1. D2. D3. C4. A5. B6. D7. C8. A9. A10. A
11. C12. D13. D14. C15. C16. A17. B18. A19. B20. A
21. C22. A23. C24. A25. D26. D27. C28. D 29. A30. B
31. D32. D 33. B34. C 35. D 36. D 37. C 38. D  39. B 40. A
41. A 42. C43. A 44. B45. D46. A47. D48. D49. B50. B

 Mã đề: 106

1. A2. C3. A4. B5. A6. C7. B8. B9. B10. A
11. D12. B13. C14. C15. D16. A17. C18. C19. D20. B
21. B22. D23. D24. B25. D26. B 27. D28. C29. D30. C
31. C32. D 33. D34. B35. B36. D37. C38. C39. B40. B
41. C 42. B43.  B44. D45. D46. C47. C48. B49. D50. D

 Mã đề: 107 

1. C2. A3. D4. A5. D6. D7. B8. A9. B10. C
11. A12. C13. C14. A15. D16. A17. C18. D19. B20. C
21. C22. D23. B24. A25. C26. C27. D28. C29. C30. B
31. B32. D33. D34. C35. A36. B 37. D38. D39. B 40. D
41. C42. A43. D44. A45. A46. B47. A48. A49. C 50. A 

 Mã đề: 108

1. B2. D3. C4. A5. C6. A7. B8. B9. B 10. C
11. A12. D13. A14. D15. D16. B17. A18. B19. B20. C
21. C22. D23. B24. C25. B26. C27. D28. D29. C30. A
31. C32. D 33. B 34. D35. C36. B37. D38. A39. A 40. C
41. A42. C43. B44. A45. D46. A47. C48. A49. A50. D

 Mã đề: 109

1. D2. C3. C4. C5. A6. B7. B8. B9. A10. D
11. A12. A13. D14. A15. B16. C17. D18. C19. A20. B
21. D22. D23. A24. A25. A26. C27. B28. C29. A30. A
31. D32. D33. B34. D35. A36. B37. A38. D39. D40. B
41. D42. B43. C44. B45. C 46. C47. D48. C49. A50. B

 Mã đề: 110

1. D2. C3. C4. D5. C6. A7. D8. A9. B10. C
11. A12. A13. D14. B15. A16. D17. D18. B19. C20. A
21. D22. D23. A24. D25. A26. B27. B28. B29. B30. A
31. A32. B33. B 34. D 35. B36. A37. A38. D39. B40. D
41. D42. A43. A44. D45. A46. A47. C48. A49. B50. B

 Mã đề: 111

1. A2. B3. C4. A5. D6. D7. A8. B9. B10. A
11. C12. B13. A14. A15. C16. C17. B18. B19. B20. C
21. D22. A23. B24. D25. A26. C27. B28. B29. D30. C
31. D32. C33. D34. C35. C36. A37. D38. B39. B40. C 
41. A42. C 43. C44. B45. D 46. D47. A48. D49. A50. A

 Mã đề: 112

1. C2. A3. C4. B5. D6. C7. D8. A9. C10. D
11. A12. A13. D14. C15. B16. C17. D18. B19. C20. B
21. C22. D23. D24. B25. A26. C27. A28. B29. C30. A
31. D32. C33. C34. A35. B 36. B37. A38. D39. D40. B
41. C42. D43. D44. D45. B46. B47. A48. A49. B50. B

Mã đề: 113

1. C2. B3. C4. C5. C6. A7. B8. B9. A10. C
11. D12. D13. A14. C15. D16. C17. D18. B19. C20. D
21. D22. C23. B24. A25. B26. A27. B28. D29. C30. B
31. D32. A 33. A 34. B 35. A 36. B37. B 38. C39. D 40. B 
41. D42. D43. C44. C45. B 46. C47. A48. C49. B 50. A

 Mã đề: 114

1. B2. A3. B4. B5. B6. D7. C8. B9. B10. B
11. A12. D13. C14. A15. A16. B17. A18. A19. D  20. A
21. D22. A23. D24. C25. D26. D27. B28. D29. C30. B
31. C32. A 33.C 34. B 35. A 36. D37. B 38. A 39. A 40. D 
41. D 42. D43. B44. D45. B 46. D47. B48. D 49. A 50. A 

 Mã đề: 115

1. D2. C3. C4. C5. D6. A7. D8. C9. D10. A
11. B12. B13. B14. D15. C16. D17. D18. A19. C20. B
21. C22. B23. B24. A25. D26. B27. A28. C29. A30. A
31. B32. D 33. B 34. B 35. B 36. C37. C 38. D 39. B 40. D 
41. D 42. C43. B  44. D45. D46. B47. A48. D 49. A 50. B 

 Mã đề: 116

1. A2. B3. C4. B5. D6. A7. B8. A9. D10. C
11. B12. C13. B14. D15. B16. C17. B18. B19. A20. D
21. D22. D23. C24. B25. A26. A27. C28. A29. C30. D
31. B32. D 33. D 34. D 35. A36. D37. A38. D39. C40. A
41. C42. D43. A44. C45. D46. B47. B48. B 49. B50. B

 Mã đề: 117

1. D2. C 3. D4. D5. C6. D7. B8. D9. D10. C
11. B12. B13. C14. A15. D16. D17. C18. B19. B20. D
21. C22. C23. B24. A25. A26. A27. D28. D29. A30. D
31. B32. A 33. A34. B 35. C 36. D37. A 38. B 39. B 40. A 
41. A42. A43. C44. C45. B46. D47. A48. A 49. B50. B 

 Mã đề: 118

1. C2. A3. D4. B5. B6. B7. B8. A9. D10. C
11. A12. B13. B14. A15. C16. C17. B18. B19. A20. D
21. A22. B23. C24. D25. D26. A27. B28. A29. D30. D
31. B32. A33. C34. B35. D36. A37. A38. C39. A40. D
41. C42. D43. D44. C45. D46. A47. C48. A 49. C50. A

 Mã đề: 119

1. D2. A3. B4. A5. A6. B7. B8. B9. C10. C
11. D12. A13. D14. A15. D16. A17. A18. B19. C20. C
21. C22. D23. C24. D25. B26. D27. B28. D29. A30. A
31. D32. C 33. C 34. B 35. B 36. A37. B 38. A39. A 40. C 
41. B42. B43. D44. C45. B 46. C47. C48. A49. D50. C 

 Mã đề: 120

1. A2. C3. C4. C5. A6. C7. C8. B9. A10. A
11.D12. A13. C14. C15. D16. C17. C18. B19. D20. C
21. B22. B23. B24. C25. A26. B27. B28. A 29. D30. A
31. B32. D33. A34. B35. C36. D37. D38. D39. B40. A
41. A42. D43. A44. D44. A46. D47. A48. A49. D50. D

 Mã đề: 121

1. B2.B3.B4.C5. D6. D7. B8. B9. C10. D
11. C12. B13. C14. C15. B16. 17. B18. C19. A20. C
21. A22. A23. A24. C25. D26. C 27. D28. C29. A30. D
31. C32. A33. B34. A35. A36. C37. D38. B39. A40. D 
41. A42. B 43. D44. A45. B  46. B47. D48. B49. D50. D

 Mã đề: 122

1. A2. D3. D4. A5. C6. D7. C8. C9. D10. B
11. C12. A13. D14. C15. B16. B17. B18. A19. B20. C
21. C22. A23. A24. D25. B26. D27. A28. C29. B30. B
31. C32. B33. D34. A35. A36. C37. C38. B39. B40. D
41. B42. C43. A44. A45. B46. A47. D48. D49. B50. D

 Mã đề: 123

1. A2. C3. B4. A5. B6. A7.C 8. C9. B10. D
11. D12. C13. C14. D15. A16. A17. B18. A19. B20. B
21. D22. A23. C24. A25. C26. B27. C28. B29. D30. A
31. C32. A 33. B 34. A 35. B36. B37. C 38. C 39. D 40. B
41. B42. C43. C 44. A45. C46. A47. C48. A49. A50. C 

Mã đề: 124

1. C2. B3. D4. B5. C6. A7. C8. B9. D10. D
11. B12. D13. B14. B15. B16. B17. D18. A19. C20. D
21. A22. C23. A24. B25. D26. D27. D28. C29. B30. A
31. B32. B 33. B 34. C 35. C 36. D37. C 38. A 39. A 40. D 
41. D 42. B43. A44. C45. D46. A47. D48. A 49. D 50. B 
Bình luận bằng facebook

4 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *