Đáp án môn Sử đề thi THPTQG 2019

Đáp án môn Toán THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Văn THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Anh THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Lí THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Hóa THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Sinh THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn GDCD THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Sử THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Địa THPTQG 2019: Xem đáp án

Mã đề: 301

1. C2. D3. D4. B5. B6. D7. D8. D9. C10. D
11. A12. A13. B14. A15. B16. C17. B18. B19. D20. A
21. D22. B23. A24. A25. D26. D27. B28. A29. A30. D
31. A32. C33. B34. A35. D36. A37. D38. B39. A40. B

Mã đề: 302

1. A2. B3. C4. A5. D6. B7. C8. A9. B10. B
11. B12. D13. A14. B15. A16. A17. D18. D19. A20. C
21. B22. A23. C24. B25. C26. B27. B28. A29. C30. C
31. C32. B33. A34. A35. B36. C37. A38. C39. B40. C

Mã đề: 303

1. D2. C3. D4. A5. B6. B7. A8. D9. D10. B
11. B12. C13. D14. C15. B16. C17. C18. B19. D20. D
21. B22. C23. D24. A25. A26. C27. D28. C29. C30. D
31. B32. B33. A34. C35. D36. B37. B38. B39. D40. B

 Mã đề: 304

1. B2. D3. B4. A5. D6. D7. A8. A9. D10. B
11. C12. A13. D14. B15. D16. A17. A18. A19. C20. D
21. A22. B23. D24. A25. A26. D27. B28. B29. A30. C
31. A32. D33. C34. A35. B36. B37. A38. B39. D40. D

 Mã đề: 305

1. C2. A3. C4. A5. B6. A7. D8. A9. A10. B
11. B12. C13. D14. C15. A16. C17. A18. B19. D20. C
21. A22. D23. D24. D25. A26. B27. C28. A29. C30. A
31. C32. C33. C34. D35. C36. B37. B38. D39. C40. D

 Mã đề: 306

1. A2. A3. A4. C5. D6. D7. C8. D9. D10. A
11. A12. D13. D14. A15. B16. D17. C18. D19. A20. A
21. C22. A23. C24. B25. C26. D27. C28. C29. A30. D
31. C32. D33. A34. C35. D36. A37. A38. A39. B40. C

Mã đề: 307

1. D2. B3. C4. C5. A6. A7. B8. B9. B10. A
11. D12. C13. B14. B15. D16. A17. D18. D19. C20. A
21. D22. B23. A24. C25. C26. D27. C28. D29. C30. B
31. C32. B33. C34. B35. D36. C37. A38. B39. C40. A

Mã đề: 308

1. D2. C3. D4. C5. C6. A7. D8. C9. B10. A
11. B12. A13. D14. A15. A16. A17. D18. C19. D20. B
21. C22. B23. B24. D25. B26. B27. C28. D29. D30. B
31. B32. B33. D34. D35. C36. C37. C38. B39. A40. B

 Mã đề: 309

1. A2. D3. A4. B5. D6. A7. C8. A9. B10. A
11. B12. D13. A14. C15. D16. D17. C18. D19. C20. D
21. B22. C23. C24. B25. B26. D27. C28. D29. B30. D
31. C32. B33. A34. D35. A36. A37. C38. D39. A40. D

 Mã đề: 310

1. D2. B3. B4. D5. C6. A7. B8. A9. C10. A
11. D12. A13. B14. D15. B16. C17. C18. D19. C20 A
21. C22. B23. C24. B25. B26. B27. A28. B29. C30. A
31. A32. C33. B34. A35. C36. A37. B38. B39. C40. C

Mã đề: 311

1. D2. B3. D4. C5. A6. A7. A8. D9. D10. A
11. B12. A13. B14. C15. B16. A17. C18. C19. C20. B
21. B22. C23. C24. B25. D26. A27. A28. B29. B30. C
31. C32. C33. B34. D35. A36. A37. C38. D39. D40. B

Mã đề: 312

1.B2.C3.D4.B5.A6.B7.A8.D9.A10.A
11.D12.A13.C14.B15.C16.D17.A18.D19.D20.C
21.A22.C23.B24.A25.B26.D27.B28.C29.B30.A
31.D32.B33. D34.D35.A36.B37.C38.B39.A40.B

Mã đề: 313

1. A2. D3. A4. B5. A6. C7. C8. D9. A10. D
11. A12. B13. A14. D15. A16. D17. B18. D19. C20. B
21. A22. D23. C24. B25. C26. D27. D28. B29. D30. D
31. C32. C33. B34. B35. A36. A37. A38. C39. C40. C

 Mã đề: 314

1. D2. A3. D4. C5. A6. B7. B8. A9. B10. D
11. D12. B13. A14. B15. C16. B17. C18. A19. C20. C
21. D22. B23. A24. C25. C26. B27. C28. A29. A30. C
31. D32. A33. D34. B35. A36. D37. A38. B39. D40. D

 Mã đề: 315

1. C 2. D3. B4. B5. C6. A7. C8. D9. B10. C
11. A12. C13. B14. C15. C16. C17. B18. D19. D20. D
21. C22. B23. A24. D25. D26. C27. B28. D29. A30. D
31. A32. C33. B34. B35. D36. A37. B38. D39. B40. C

 Mã đề: 316

1. A2. C3. D4. D5. B6. B7. D8. A9. A10. A
11. B12. A13. C14. D15. B16. A17. C18. A19. A20. C
21. C22. B23. B24. D25. A26. D27. C28. C29. C30. D
31. C32. A33. B34. D35. C36. A37. C38. B39. D40. B

 Mã đề: 317

1. C2. A3. D4. D5. C6. D7. B8. C9. D10. A
11. C12. A13. A14. C15. B16. C17. C18. D19. C20. B
21. D22. B23. A24. B25. C26. B27. A28. B29. C30. D
31. D32. A33. B34. A35. A36. D37. A38. C39. C40. D

 Mã đề: 318

1. A2. C3. B4. B5. A6. B7. C8. B9. A10. A
11. B12. C13. A14. B15. D16. D17. D18. A19. C20. D
21. A22. B23. D24. D25. C26. B27. D28. C29. C30. B
31. C32. A33. C34. B35. C36. B37. A38. A39. D40. D

Mã đề: 319

1. C2. A3. A4. A 5. B6. C7. B8. C9. D10. A
11. A12. C 13. A14. B15. A16. B17. A18. B19. A20. D
21. A22. C23. D24. C25. B26. C27. B28. B29. C30. D
31. C32. B33. D34. C35. A36. D37. A38. C39. D40. C

Mã đề: 320

1. B2. C3. D4. D5. C6. C7. A8. B9. C10. A
11. D12. D13. B14. C15. D16. C17. A18. A19. B20. B
21. B22. C23. C24. B25. D26. A27. A28. D29. C30. A
31. D32. A33. B 34. C35. C36. A37. B38. D39. B40. D

 Mã đề: 321

1. B2. C3. D4. A5. C6. D7. B8. B9. D10. B
11. A12. C13. A14. B15. D16. D17. C18. B19. C20. D
21. D22. B23. A24. B25. C26. A27. D28. C29. B30. A
31. A32. C33. A34. D35. B36. A37. A38. A39. D40. D

 Mã đề: 322

1. C2. A3. C4. A5. C6. B7. B8. D9. B10. C
11. A12. A13. A14. D15. B16. D17. A18. D19. D20. D
21. B22. C23. C24. D25. C26. D27. A28. D29. C30. D
31. D32. B33. D34. B35. C36. A37. A38. D39. B40. A

Mã đề: 323

1. D2. A3. B4. C5. C6. B7. A8. C9. C10. B
11. D12. C13. A14. A15. B16. D17. A18. B19. A20. C
21. A22. B23. C24. B25. A26. A27. D28. B29. D30. D
31. C32. B33. C34. D35. C36. C37. B38. C39. D40. D

Mã đề: 324

1. B2. C3. C4. D5. A6. A7. B8. B9. D10. B
11. A12. A13. D14. D15. A16. C17. C18. D19. D20. B
21. D22. D23. C24. C25. D26. B27. A28. C29. A30. B
31. C32. A33.34. A35. C36.37. C38. D39. B40. A
Bình luận bằng facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.