Đáp án môn Lí đề thi THPTQG 2019

Đáp án môn Toán THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Văn THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Anh THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Lí THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Hóa THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Sinh THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn GDCD THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Sử THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Địa THPTQG 2019: Xem đáp án

Mã đề: 201

1.C2.C3.B4.C5.B6.D7.C8.B9.A10.D
11.B12.D13.A14.A15.D16.B17.A18.A19.A20D
21.D22.A23.D24.D25.B26.A27.D28.D29.B30.A
31.B32.A33.A34.D35.A36.D37.A38.B39.C40.C

Mã đề: 202

1.B2.D3.C4.A5.C6.A7.C8.A9.B10.C
11.D12.D13.D14.B15.A16.B17.B18.B19.C20.B
21.A22.A23.B24.A25.A26.A27.C28.B29.C30.A
31.B32.C33.B34.B35.C36.C37.A38.C39.A40.C

Mã đề: 203

1.D2.D3.B4.A5.A6.D7.A8.C9.A10.B
11.B12.D13.B14.A15.A16.C17.D18.D19.A20.B
21.C22.A23.D24.D25.C26.D27.A28.D29.B30.B
31.B32.A33.B34.D35.A36.B37.B38.D39.B40.D

Mã đề: 204

1.B2.B3.C4.B5.B6.D7.A8.C9.B10.D
11.A12.D13.D14.C15.D16.D17.B18.D19.C20.B
21.B22.A23.D24.D25.B26.A27.B28.D29.B30.C
31.C32.C33.B34.D35.C36.C37.D38.C39.D40.D

Mã đề: 205

1.B2.D3.B4.D5.B6.C7.C8.B9.A10.C
11.C12.D13.A14.D15.C16.B17.A18.D19.D20.D
21.B22.D23.C24.B25.B26.C27.C28.D29.C30.C
31.B32.C33.D34.A35.B36.B37.B38.D39.C40.A

Mã đề: 206

1.A2.D3.C4.A5.C6.D7.A8.C9.C10.A
11.C12.D13.C14.A15.B16.A17.C18.B19.C20.D
21.D22.A23.A24.A25.D26.A27.C28.B29.B30.C
31.C32.D33.D34.B35.C36.B37.A38.A39.C40.D

Mã đề: 207

1.C2.A3.B4.A5.B6.B7.C8.D9.A10.A
11.B12.D13.D14.A15.A16.C17.C18.A19.D20.D
21.B22.A23.D24.C25.A26.A27.C28.C29.D30.C
31.A32.D33.C34.C35.A36.A37.D38.A39.C40.C

Mã đề: 208

1.B2.D3.D4.A5.B6.B7.A8.C9.B10.C
11.A12.C13.B14.A15.D16.B17.D18.A19.B20.D
21.D22.D23.C24.D25.B26.D27.A28.C29.D30.C
31.B32.C33.C34.D35.A36.B37.C38.B39.C40.C

Mã đề: 209

1.C2.A3.A4.D5.A6.A7.C8.B9.D10.B
11.C12.B13.A14.B15.C16.A17.A18.A19.D20.D
21.D22.B23.B24.D25.B26.B27.C28.B29.D30.D
31.C32.C33.D34.B35.A36.D37.B38.C39.A40.B

Mã đề: 210

1.D2.B3.D4.C5.C6.D7.B8.C9.B10.B
11.C12.D13.D14.D15.A16.A17.C18.B19.C20.B
21.B22.B23.A24.A25.C26.B27.A28.C29.A30.A
31.A32.B33.B34.A35.A36.C37.B38.D39.C40.C

Mã đề: 211

1.D2.B3.A4.D5.C6.A7.C8.D9.C10.D
11.C12.D13.D14.B15.B16.C17.A18.D19.B20.C
21.D22.A23.B24.D25.A26.A27.B28.D29.B30.C
31.B32.C33.A34.A35.C36.A37.D38.A39.B40.A

Mã đề: 212

1.C2.A3.D4.D5.C6.A7.C8.D9.B10.B
11.B12.D13.C14.C15.B16.D17.C18.B19.D20.A
21.B22.A23.B24.C25.B26.C27.B28.C29.A30.C
31.A32.C33.B34.A35.D36.A37.A38.D39.A40.A

Mã đề: 213

1.C2.B3.D4.D5.A6.D7.D8.B9.C10.B
11.B12.A13.D14.C15.C16.A17.D18.B19.C20.B
21.A22.B23.B24.A25.D26.D27.C28.D29.C30.A
31.B32.D33.C34.D35.C36.C37.B38.C39.D40.C

Mã đề: 214

1.D2.B3.A4.C5.C6.C7.A8.C9.A10.A
11.D12.A13.B14.B15.C16.D17.C18.A19.B20.B
21.C22.A23.D24.C25.B26.B27.B28.D29.D30.A
31.D32.A33.C34.D35.A36.B37.D38.C39.B40.A

Mã đề: 216

1.D2.A3.C4.D5.C6.C7.A8.D9.A10.C
11.B12.B13.C14.D15.A16.A17.D18.D19.B20.C
21.D22.C23.C24.A25.B26.B27.B28.A29.D30.A
31.C32.B33.D34.C35.A36.B37.D38.B39.A40.C

Mã đề: 217

1.D2.D3.C4.C5.D6.D7.C8.A9.B10.A
11.A12.C13.B14.C15.D16.A17.C18.A19.B20.A
21.D22.A23.D24.B25.D26.B27.C28.A29.B30.A
31.D32.C33.B34.B35.C36.C37.B38.D39.B40.B

Mã đề: 218

1.C2.C3.C4.D5.B6.D7.A8.D9.B10.B
11.A12.C13.A14.D15.A16.D17.D18.D19.B20.B
21.C22.D23.D24.B25.A26.B27.A28.C29.B30.A
31.C32.C33.C34.A35.B36.B37.C38.A39.B40.D

Mã đề: 220

1.D2.C3.A4.B5.D6.A7.B8.A9.A10.C
11.B12.C13.C14.A15.B16.C17.A18.D19.D20.B
21.D22.A23.B24.A25.C26.C27.B28.C29.C30.B
31.D32.C33.D34.B35.C36.B 37.A 38.B 39.C40.B

Mã đề: 221

1.B2.D3.C4.B5.C6.D7.B8.C9.D10.B
11.A12.D13.C14.A15.D16.C17.B18.A19.B20.A
21.D22.A23.A24.B25.B26.D27.C28.C29.A30.A
31.B32.D33.C34.C35.A36.D37.B38.C39.C40.B

 Mã đề: 222

1.B2.A3.B4.A5.B6.A7.B8.B9.C10.C
11.D12.B13.B14.C15.D16.A17.A18.D19.D20.B
21.C22.D23.A24.D25.C26.A27.C28.A29.D30.B
31.C32.C33.D34.D35.A36.B37.D38.D39.D40.A

 Mã đề: 223

1.D2.B3.A4.B5.A6.D7.A8.D9.A10.D
11.D12.A13.D14.A15.B16.C17.C18.C19.D20.A
21.A22.B23.D24.C25.C26.B27.D28.D29.A30.C
31.A32.D33.C34.C35.D36.D37.B38.C39.C40.B

Mã đề: 224

1.A2.D3.C4.B5.D6.B7.C8.A9.B10.C
11.D12.D13.C14.A15.D16.B17.C18.B19.D20.C
21.B22.A23.C24.C25.D26.A27.D28.B29.D30.B
31.C32.C33.D34.A35.B36.A37.A38.B39.A40.A
Bình luận bằng facebook

1 Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.