Đáp án môn Hóa đề thi THPTQG 2019

Đáp án môn Toán THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Văn THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Anh THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Lí THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Hóa THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Sinh THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn GDCD THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Sử THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Địa THPTQG 2019: Xem đáp án

Mã đề: 201

41. B42. C43. A44. A45. A46.C47.D48.A49.D50.A
51.B52.D53.C54.C55.D56.B57.A58.D59.B60.B
61.D62.D63.B64.D65.A66.B67.D68.B69.D70.A
71.B72.A73.B74.D75.D76.B77.C78.A79.D80.D

Mã đề: 202

41.C42.B43.B44.A45.C46.D47.C48.D49.A50.A
51.A52.C53.A54.D55.D56.B57.D58.B59.A60.A
61.D62.A63.A64.B65.B66.D67.A68.B69.D70.D
71.B72.D73.A74.D75.A76.B77.A78.B79.A80.D

Mã đề: 203

41.A42.B43.A44.A45.C46.A47.D48.D49.C50.D
51.D52.A53.B54.C55.C56.C57.A58.B59.C60.C
61.D62.A63.A64.A65.C66.D67.A68.C69.C70.B
71.D72.C73.B74.A75.C76.D77.C78.B79.D80.D

Mã đề: 204

41.A42.A43.C44.D45.C46.B47.C48.B49.C50.B
51.A52.C53.A54.C55.B56.C57.D58.B59.A60.C
61.A62.D63.A64.D65.A66.B67.B68.D69.D70.B
71.B72.D73.B74.A75.C76.C77.B78.D79.A80.D

Mã đề: 205

41.B42.C43.D44.C45.C46.D47.D48.A49.A50.B
51.D52.A53.A54.A55.D56.A57.B58.A59.A60.C
61.C62.A63.A64.C65.C66.C67.D68.B69.A70.C
71.D72.C73.A74.C75.D76.C77.D78.A79.D80.D

Mã đề: 206

41.A42.A43.B44.C45.D46.C47.C48.B49.B50.B
51.A52.C53.D54.C55.D56.D57.A58.A59.C60.B
61.C62.B63.B64.C65.D66.D67.D68.B69.D70.D
71.A72.B73.D74.C75.B76.B77.D78.B79.C80.A

 Mã đề: 207

41.A42.A43.B44.C45.B46.C47.C48.A49.B50.B
51.D52.B53.D54.A55.C56.C57.B58.A59.D60C
61.D62.A63.C64.B65.C66.D67.D68.A69.B70.D
71.A72.B73.A74.D75.C76.D77.A78.C79.C80.D

Mã đề: 208

41.C42.D43.B44.C45.B46.C47.C48.A49.B50.D
51.A52.C53.A54.D55.C56.A57.B58.B59.B60.C
61.C62.A63.A64.C65.A66.B67.D68.D69.A70.C
71.D72.D73.B74.B75.A76.C77.A78.B79.A80.C

Mã đề: 209

41.B42.C43.D44.C45.D46.A47.C48.D49.B50.C
51.D52.A53.D54.C55.D56.A57.A58.A59.B60.A
61.B62.B63.C64.D65.A66.D67.B68.C69.A70.A
71.B72.A73.D74.D75.C76.C77.B78.D79.C80.C

Mã đề: 210

41.D42.A43.B44.D45.A46.B47.A48.B49.B50.D
51.C52.B53.B54.D55.A56.D57.C58.B59.B60.A
61A.62.D63.A64.D65.A66.B67.D68.C69.C70.B
71.B72.A73.C74.C75.B76.C77.D78.D79.A80.A

 Mã đề: 211

41.C42.B43.C44.A45.A46.B47.B48.B49.C50.C
51.C52.B53.B54.D55.D56.C57.B58.C59.A60.B
61.D62.A63.C64.B65.C66.A67.A68.D69.A70.C
71.B72.B73.D74.B75.C76.A77.D78.D79.A80.A

Mã đề: 212

41.B42.D43.B44.A45.B46.C47.D48.C49.D50.A
51.C52.D53.A54.B55.B56.D57.A58.A59.C60.C
61.C62.D63.B64.C65.B66.A67.D68.D69.C70.B
71.C72.C73.A74.B75.A76.A77.D78.A79.C80.D

Mã đề: 213

41.C42.C43.D44.D45.A46.D47.B48.B49.B50.A
51.B52.A53.C54.D55.B56.D57.C58.C59.B60.D
61.D62.A63.C64.A65.B66.D67.D68.C69.C70.B
71.A72.C73.A74.A75.B76.C77.A78.D79.D80.A

Mã đề: 214

41.A42.B43.A44.B45.B46.A47.D48.A49.D50.D
51.C52.A53.A54.A55.B56.A57.C58.C59.A60.B
61.D62.C63.B64.C65.C66.B67.D68.C69.D70.D
71.D72.C73.B74.C75.C76.D77.D78.A79.C80.A

Mã đề: 215

41.A42.C43.C44.D45.B46.A47.B48.A49.B50.C
51.C52.D53.B54.B55.A56.C57.C58.D59.B60.D
61.C62.C63.B64.D65.B66.A67.B68.C69.B70.D
71.C72.A73.D74.D75.C76.D77.B78.C79.D80.D

Mã đề: 216

41.B42.B43.D44.A45.D46.A47.C48.D49.A50.C
51.C52.C53.A54.D55.B56.B57.C58.A59.C60.D
61.D62.A63.B64.A65.A66.B67.B68.B69.B70.A
71.C72.B73.A74.D75.A76.C77.B78.D79.D80.D

Mã đề: 217

41.B42.D43.D44.B45.C46.D47.C48.A49.B50.B
51.A52.D53.A54.D55.A56.A57.C58.A59.C60.B
61.A62.C63.D64.A65.C66.D67.C68.B69.D70.D
71.C72.A73.B74.D75.B76.D77.C78.A79.D80.D

Mã đề: 218

41.B42.C43.D44.B45.B46.C47.A48.D49.C50.A
51.B52.D53.C54.B55.A56.D57.D58.B59.C60.A
61.A62.B63.D64.D65.A66.B67.C68.D69.B70.C
71.A72.C73.D74.A75.A76.C77.B78.C79.C80.C

Mã đề: 219

41.D42.B43.C44.B45.B46.D47.B48.D49.C50.C
51.A52.B53.C54.C55.A56.B57.A58.C59.B60.C
61.C62.C63.D64.D65.B66.D67.B68.D69.D70.D
71.C72.B73.A74.B75.D76.B77.D78.B79.D80.C

Mã đề: 220

41.B42.A43.C44.B45.B46.D47.C48.D49.A50.B
51.B52.D53.C54.A55.B56.C57.A58.D59.A60.A
61.C62.B63.C64.B65.A66.C67.B68.C69.C70.B
71.C72.B73.C74.D75.B76.A77.B78.C79.A80.A

Mã đề: 221

41.B42.D43.C44.C45.A46.B47.D48.D49.B50.D
51.A52.D53.D54.B55.A56.C57.D58.C59.A60.B
61.B62.B63.D64.A65.C66.B67.B68.C69.D70.B
71.A72.B73.A74.D75.A76.C77.A78.D79.C80.A

Mã đề: 222

41.B42.D43.C44.D45.C46.B47.B48.B49.A50.B
51.B52.C53.D54.D55.B56.A57.C58.A59.C60.C
61.A62.A63.A64.C65.B66.A67.C68.B69.A70.B
71.A72.C73.A74.B75.B76.C77.A78.C79.B80.A

 Mã đề: 223

41.B42.A43.C44.D45.B46.D47.C48.A49.C50.A
51.D52.A53.C54.B55.D56.C57.B58.D59.D60.A
61.B62.D63.A64.C65.C66.A67.D68.C69.B70.D
71.B72.C73.B74.C75.C76.D77.B78.A79.B80.A

Mã đề: 224

41.B42.D43.C44.D45.C46.D47.C48.C49.B50.D
51.B52.D53.A54.A55.D56.D57.B58.C59.A60.A
61.D62.D63.C64.A65.A66.C67.B68.D69.B70.A
71.A72.D73.A74.A75.B76.C77.D78.D79.C80.B
Bình luận bằng facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.