Đáp án môn Địa đề thi THPTQG 2019

Đáp án môn Toán THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Văn THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Anh THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Lí THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Hóa THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Sinh THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn GDCD THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Sử THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Địa THPTQG 2019: Xem đáp án

Mã đề: 301 

41. A42. B43. C44. C45. C46. D47. D48. A49. B50. A
51. C52. B53. A54. B55. A56. C57. D58. B59. A60. C
61. D62. D63. B64. A65. C66. B67. D68. A69. D70. C
71. B72. A73. B74. A75. C76. A77. C78. A79. C80. A

 Mã đề: 302

41.A42.D43.B44.D45.A46.C47.C48.D49.C50D.
51.B52.B53.B54.D55.B56.D57.A58.B59.D60D
61.D62.A63.C64.A65.D66.C67.D68.A69.B70.C
71.C72.A73.B74.A75.B76.C77.C78.A79.C80.B

Mã đề:  303

41. D42. A43. A44. C45. A46. B47. D48. D49. D50. C
51. B52. A53. D54. B55. B56. A57. C58. B59. B60. C
61. D62. B63. A64. D65. B66. C67. B68. C69. A70. D
71. C72. C73. C74. A75. A76. A77. C78. D79. C80. B

 Mã đề: 304

41. C42. D43. B44. D45. A46. B47. C48. C49. A50. B
51. A52. D53. C54. C55. B56. B57. A58. B59. C60. D
61. A62. B63. C64. A65. A66. D67. D68. B69. A70. D
71. B72. B73. A74. A75. B76. B77. C78. C79. D80. D

Mã đề: 305

41. B42. B43. A44. A45. B46. C47. D48. A49. D50. D
51. B52. B53. C54. D55. B56. D57. C58. A59. B60. A
61. D62. C63. D64. D65. B66. A67. C68. D69. B70. A
71. A72. A73. B74. D75. A76. B77. B78. D79. A80. D

Mã đề: 306

41.A42.D43.D44.B45.C46.A47.A48.D49.C50.C
51.D52.D53.D54.B55.A56.A57.C58.C59.A60.D
61.D62.D63.C64.A65.C66.A67.A68.C69.C70.B
71.C72.B73.A74.A75.C76.C77.D78.C79.D80.A

 Mã đề: 307 

41. A42. D43. C44. B45. C46. C47. A48. C49. A50. C
51. C52. B53. B54. D55. B56. B57. A58. A59. D60. D
61. C62. D63. D64. C65. B66. B67. C68. A69. D70. A
71. D72. A73. D74. A75. B76. C77. B78. C79. C80. A

 Mã đề: 308 

41. B42. D43. B44. C45. B46. A47. D48. A49. D50. D
51. C52. C53. C54. D55. C56. D57. D58. A59. D60. B
61. D62. B63. B64. B65. D66. B67. A68. C69. B70. B
71. A72. C73. B74. A75. B76. A77. C78. C79. C80. A

Mã đề: 309 

41.A42.A43.D44.A45.B46.C47.A48.C49.A50.D
51.B52.D53.B54.C55.A56.A57.B58.B59.A60D
61.B62.C63.C64.B65.C66.B67.C68.C69.D70.A
71.B72.C73.B74.B75.C76.B77.D78.B79.C80.C

 Mã đề: 310

41. B42. B43. A44. D45. C46. C47. C48. D49. C50. C
51. A52. D53. B54. D55. D56. A57. C58. A59. D60. B
61. B62. D63. B64. A65. C66. B67. A68. B69. A70. B
71. B72. B73. D74. A75. C76. B77. A78. A79. D80. D

 Mã đề: 311 

41. C42. B43. C44. A45. C46. A47. D48. A49. B50. D
51. D52. A53. D54. A55. C56. D57. B58. A59. B60. C
61. D62. A63. D64. A65. B66. B67. A68. D69. A70. C
71. A72. B73. C74. B75. B76. C77. B78. C79. D80. C

Mã đề: 312 

41. A42. D43. B44. B45. B46. D47. B48. D49. C50. D
51. C52. B53. D54. A55. C56. B57. D58. D59. B60. D
61. B62. C63. D64. D65. C66. B67. A68. C69. D70. C
71. A72. C73. A74. B75. C76. B77. C78. A79. B80. C

Mã đề: 313

41.C42.C43.B44.B45.A46.C47.A48.D49.C50.C
51.D52.D53.A54.B55.A56.B57.A58.B59.D60A
61.D62.C63.A64.D65.D66.B67.D68.D69.D70.C
71.D72.A73.B74.A75.A76.C77.C78.D79.A80.A

 Mã đề: 314

41.A42.B43.B44.D45.A46.D47.D48.C49.C50.A
51.B52.C53.B54.B55.A56.A57.B58.C59.A60A
61.A62.C63.C64.D65.A66.C67.B68.A69.A70.B
71.D72.B73.D74.A75.C76.A77.D78.D79.A80.D

 Mã đề: 315 

41.D42.B43.C44.A45.A46.D47.A48.C49.B50.C
51.A52.C53.C54.B55.C56.C57.A58.D59.B60.B
61.D62.C63.D64.D65.A66.A67.C68.B69.A70.A
71.C72.C73.B74.D75.B76.C77.D78.D79.A80.D

 Mã đề: 316 

41. B42. D43. A44. D45. D46. A47. C48. C49. A50. B
51. B52. A53. D54. A55. C56. B57. A58. C59. D60. B
61. D62. B63. D64. B65. D66. A67. A68. A69. D70. B
71. A72. A73. D74. A75. B76. A77. D78. D79. B80. B

Mã đề: 317

41.A42.C43.A44.A45.B46.D47.B48.B49.C50.A
51.C52.C53.C54.B55.D56.C57.D58.B59.B60C
61.B62.A63.D64.A65.B66.A67.A68.A69.A70.C
71.C72.D73.B74.C75.D76.A77.B78.C79.B80.A

Mã đề: 318

41.D42.A43.A44.D45.B46.C47.C48.B49.D50.A
51.A52.B53.D54.A55.B56.A57.B58.D59.C60C
61.A62.B63.C64.A65.D66.A67.B68.B69.B70.A
71.C72.C73.D74.D75.A76.D77.C78.B79.C80.B

 Mã đề: 319 

41. C42. A43. D44. A45. C46. A47. D48. D49. D50. C
51. B52. B53. D54. C55. C56. C57. A58. C59. B60. C
61. A62. B63. A64. C65. D66. B67. D68. C69. A70. D
71. B72. D73. A74. D75. C76. A77. A78. D79. B80. B

Mã đề: 320

41.B42.B43.C44.D45.A46.D47.B48.B49.C50.D
51.C52.A53.A54.D55.C56.B57.A58.B59.B60.C
61.B62.C63.B64.D65.A66.D67.D68.D69.C70.C
71.D72.D73.C74.A75.B76.D77.A78.A79.B80.B

 Mã đề: 321

41.D42.B43.B44.A45.D46.D47.A48.C49.C50.C
51.B52.B53.D54.C55.A56.C57.D58.B59.A60.C
61.B62.B63.B64.D65.C66.D67.A68.C69.A70.D
71.C72.B73.A74.B75.C76.A77.B78.C79.D80.A

 Mã đề: 322 

41.A42.C43.D44.A45.B46.C47.D48.D49.C50.D
51.B52.A53.A54.B55.C56.D57.D58.C59.A60A
61.C62.D63.D64.B65.C66.B67.C68.B69.A70.C
71.D72.C73.B74.B75.B76.C77.D78.D79.A80.D

 Mã đề: 323 

41.B42.D43.D44.A45.C46.D47.B48.D49.D50.B
51.B52.D53.C54.B55.C56.B57.A58.A59.C60B
61.B62.D63.B64.A65.C66.D67.D68.B69.C70.B
71.C72.C73.D74.D75.C76.D77.D78.D79.C80.D

 Mã đề: 324

41. D42.B43.B44.D45.D46.D47.B48.A49.C50.C
51.B52.C53.A54.A55.A56.B57.C58.D59.D60.C
61.B62.A63.A64.B65.A66.A67.B68.D69.C70.C
71.C72.A73.D74.B75.C76.D77.D78.B79.C80.C
Bình luận bằng facebook

1 Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.