Đáp án môn GDCD đề thi THPTQG 2019

Đáp án môn Toán THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Văn THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Anh THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Lí THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Hóa THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Sinh THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn GDCD THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Sử THPTQG 2019: Xem đáp án
Đáp án môn Địa THPTQG 2019: Xem đáp án

Mã đề: 301

81.C82.D83.A84.D85.C86.C87.A88.D89.B90.A
91.C92.A93.A94.D95.B96.D97.C98.D99.C100.B
101.A102.A103.C104.B105.A106.C107.D108.A109.A110.C
111.C112.A113.D114.D115.A116.D117.D118.C119.C120.A

  Mã đề: 302

81.D82.B83.B84.D85.D86.C87.A88.A89.C90.D
91.B92.A93.A94.C95.B96.B97.C98.A99.D100 B
101.D102.A103.D104.C105.C106.B107.B108.D109.B110.B
111.B112.B113.B114.A115.B116.D117.A118.A119.B120.A

Mã đề: 303

81.C82.D83.A84.D85.A86.B87.D88.B89.C90.A
91.B92.D93.A94.D95.B96.C97.A98.A99.B100.C
101.B102.B103.C104.B105.D106.D107.C108.B109.A110.C
111.C112.A113.A114.D115.B116.A117.D118.A119.D120.B

 Mã đề: 304

81.B82.D83.C84.B85.C86.C87.A88.B89.D90.B
91.C92.D93.C94.A95.D96.B97.B98.B99.D100.A
101.C102.B103.A104D.105.A106.B107.A108.C109.A110.A
111.C112.D113.A114.B115.C116.B117.C118.A119.B120.A

Mã đề: 305

81.C82.D83.A84.C85.B86.C87.A88.C89.D90.D
91.D92.A93.B94.C95.A96.B97.A98.D99.C100. B
101.C102.D103.C104.A105.B106.B107.C108.C109.B110.D
111.B112.D113.A114.C115.C116.B117.A118.D119.D120.A

Mã đề: 306

81.D82.B83.D84.A85.C86.D87.C88.C89.B90.D
91.A92.B93.B94.D95.C96.A97.C98.A99.C100.B
101.D102.B103.D104.C105.B106.C107.B108.C109.B110.C
111.B112.D113.D114.D115.B116.C117.B118.D119.B120.B

 Mã đề: 307

81.C82.B83.A84.B85.A86.C87.D88.A89.B90.B
91.C92.A93.A94.A95.B96.C97.C98.A99.D100.B
101.D102.B103.D104.D105.C106.C107.D108.B109.C110.D
111.B112.B113.C114.D115.D116.D117.A118.C119.D120.C

Mã đề: 308

81.D82.B83.A84.A85.D86.D87.C88.C89.D90.B
91.A92.B93.B94.D95.A96.A97.D98.B99.D100.A
101.A102.B103.A104.D105.B106.D107.A108.C109.C110.D
111.B112.A113.B114.B115.A116.B117.D118.C119.B120.D

Mã đề: 309

81.B82.C83.B84.C85.C86.A87.B88.D89.D90.A
91.D92.C93.C94.D95.B96.B97.C98.A99.D100.A
101.D102.A103.B104.C105.D106.A107.C108.D109.D110.C
111.A112.A113.D114.C115.A116.A117.C118.A119.C120.C

Mã đề: 310

81.D82.C83.C84.C85.A86.C87.B88.D89.B90.C
91.B92.C93.B94.A95.A96.C97.B98.D99.D100.A
101.D102.C103.D104.D105.A106.D107.B108.B109.B110.C
111.D112.A113.C114.B115.C116.B117.B118.B119.A120.D

Mã đề: 311

81.D82.D83.A84.C85.C86.A87.C88.B89.C90.C
91.B92.C93.A94.B95.A96.A97.D98.C99.B100.D
101.D102.C103.A104.D105.A106.A107.C108.D109.C110.D
111.A112.B113.C114.B115.D116.D117.C118.A119.B120.B

Mã đề: 312

81.B82.C83.D84.A85.A86.A87.C88.A89.B90.B
91.B92.D93.B94.B95.C96.D97.B98.C99.D100.B
101.B102.A103.A104.C105.A106.D107.A108.C109.A110.C
111.B112.C113.C114.A115.A116.B117.B118.C119.C120.C

Mã đề: 313

81.D82.A83.C84.C85.B86.A87.B88.C89.D90.B
91.A92.C93.D94.B95.D96.A97.C98.D99.A100.B
101.D102.A103.B104.C105.D106.C107.B108.D109.C110.A
111.B112.A113.A114.C115.C116.C117.A118.C119.B120.B

Mã đề: 314

81.B82.A83.B84.C85.D86.C87.A88.B89.D90.A
91.D92.C93.A94.A95.D96.A97.B98.B99.D100.A
101.A102.D103.C104.B105.C106.D107.C108.B109.D110.A
111.C112.D113.A114.C115.C116.D117.A118.B119.C120.B

Mã đề: 315

81.B82.A83.C84.B85.D86.B87.D88.B89.C90.A
91.B92.A93.B94.D95.C96.C97.A98.C99.D100. B
101.A102.B103.B104.A105.C106.A107.C108.B109.B110.A
111.C112.C113.C114.B115.B116.C117.A118.C119.A120.B

Mã đề: 316

81.D82.A83.A84.C85.D86.C87.B88.A89.B90.C
91.B92.D93.A94.D95.A96.D97.D98.A99.C100.C
101.D102.C103.D104.C105.B106.D107.B108.A109.A110.C
111.B112.D113.D114.C115.A116.A117.B118.A119.B120.A

Mã đề: 317

81.B82.A83.C84.A85.D86.C87.A88.C89.C90.C
91.D92.C93.B94.A95.D96.B97.A98.B99.C100.D
101.A102.D103.A104.C105.B106.B107.A108.B109.B110.B
111.C112.A113.C114.B115.D116.D117.A118.C119.B120.D

Mã đề: 318

81.C82.A83.D84.B85.D86.D87.D88.C89.B90.C
91.A92.A93.A94.B95.B96.D97.C98.D99.C100.C
101.C102.B103.B104.D105.B106.D107.C108.A109.B110.D
111.C112.B113.C114.D115.C116.C117.D118.B119.B120.B

 Mã đề: 319

81.B82.A83.C84.B85.A86.A87.B88.D89.A90.D
91.A92.B93.A94.D95.A96.A97.B98.D99.D100.D
101.C102.C103.B104.D105.B106.D107.D108.A109.B110.A
111.D112.D113.A114.B115.A116.D117.A118.B119.B120.A

 Mã đề: 320

81.B82.B83.B84.D85.D86.A87.B88.C89.D90.D
91.B92.C93.A94.A95.B96.C97.D98.D99.A100.A
101.B102.A103.C104.B105.C106.A107.B108.C109.B110.B
111.D112.C113.D114.A115.A116.C117.B118.A119.C120.D

 Mã đề: 321

81.A82.C83.C84.B85.A86.B87.C88.B89.A90.C
91.D92.C93.D94.C95.D96.D97.C98.D99.B100.D
101.D102.A103.B104.C105.C106.B107.C108.A109.A110.A
111.C112.D113.B114.C115.A116.D117.A118.D119.B120.B

 Mã đề: 322

81.C82.B83.C84.D85.C86.C87.A88.D89.D90.A
91.A92.B93.C94.B95.A96.A97.D98.B99.A100.C
101.D102.D103.B104.D105.D106.C107.D108.D109.C110.A
111.A112.D113.B114.A115.B116.A117.A118.C119.B120.B

Mã đề: 323

81.D82.D83.B84.C85.D86.C87.C88.B89.D90.C
91.D92.D93.A94.B95.A96.B97.B98.D99.B100.A
101.D102.B103.B104.A105.C106.A107.C108.B109.D110.A
111.C112.A113.A114.D115.B116.D117.C118.A119.D120.D

  Mã đề: 324

81.D82.C83.C84.D85.D86.C87.D88.B89.A90.A
91.A92.D93.A94.B95.A96.B97.B98.A99.B100.B
101.B102.C103.D104.C105.A106.B107.C108.D109.B110.D
111.D112.C113.A114.A115.B116.A117.C118.A119.B120.B
Bình luận bằng facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.