Trang chủ Share code Code stream video trên Google Drive

Code stream video trên Google Drive

bởi Sharescript.net

Source code lấy video Google Drive

Code giúp bạn phát video trực tiếp không cần mở Google Drive, có thể dùng để nhúng vào trang web. Như vậy là các bạn có thể làm trang phim với Google Drive rồi 😎

Tính năng nổi bật

Bạn chỉ cần cung cấp id của video (ID_VIDEO_DRIVE), phần còn lại không cần phải lo, code có sẵn tính năng tự động làm mới url stream sau mỗi 3 giờ sao cho trình phát video không bị lỗi.

Hướng dẫn cài đặt

Các bạn copy đoạn code dưới đây, lưu lại thành file drive.php (tên tuỳ ý) bên trong thư mục video_stream (tên tuỳ ý). Sau đó up lên hosting và chmod 777 cho thư mục trên nhé.

<?php
/* Google Drive Stream Proxy
 Code được share free tại các group : J2Team , Yam - ShareNgay , T1Team
 Đồng tác giả : https://github.com/truongsofm & https://github.com/namhong1412
 Thấy hay thì nhớ cho chúng mình 1 Star và 1 Follow github nhé 
 */
declare(strict_types=1);
error_reporting(0);

function cache_path(string $id) : string {
	if (!file_exists('_cache')) {
		mkdir('_cache', 0777);
	}

	if (strlen($id) == 33) {
		return '_cache/' . hash('sha256',$id, false);
	} else {
		return '_cache/' . $id;
	}
}

function read_data(string $id) {
	$fpath = cache_path($id);
	if ($fhandle = fopen($fpath,'r')) {
		$content = fread($fhandle,filesize($fpath));
		fclose($fhandle);
		return json_decode($content,true);
	} else {
		return null;
	}
}

function write_data(string $id) {
	$fpath = cache_path($id);
	if ($fhandle = fopen($fpath,'w')) {
		
		$sources_list = array();
		$ar_list = array();
		$cookies = '';

		// Check whenever file was available or not
		$ch = curl_init('https://drive.google.com/get_video_info?docid=' . $id);
		curl_setopt_array($ch,array(
			CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
			CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1
		));
		$x = curl_exec($ch);
		parse_str($x,$x);
		if ($x['status'] == 'fail') {
			return null;
		}
		curl_close($ch);
		
		// Fetch Google Drive File
		$ch = curl_init('https://drive.google.com/get_video_info?docid=' . $id);
		curl_setopt_array($ch,array(
			CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
			CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1,
			CURLOPT_HEADER => 1
		));
		$result = curl_exec($ch);
		curl_close($ch);

		// Get Cookies
		preg_match_all('/^Set-Cookie:\s*([^;]*)/mi', $result, $matches);
		$cookies = array();
		foreach($matches[1] as $item) {
			parse_str($item, $cookie);
			$cookies = array_merge($cookies, $cookie);
		}
		
		// Parse Resolution
		parse_str($result,$data);
		$sources = explode(',',$data['fmt_stream_map']);
		$fname = $data['title'];
		foreach($sources as $source){
			
			switch ((int)substr($source, 0, 2)) {
				case 18:
					$resolution = '360p';
					break;
				case 59:
					$resolution = '480p';
					break;
				case 22:
					$resolution = '720p';
					break;
				case 37:
					$resolution = '1080p';
					break;
			}
			
			$x = substr($source, strpos($source, "|") + 1);
			
			// Get Content-Length of sources
			$curl = curl_init();
			curl_setopt_array($curl, array(
				CURLOPT_URL => substr($source, strpos($source, "|") + 1),
				CURLOPT_HEADER => true,
				CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 0,
				CURLOPT_TIMEOUT => 1000,
				CURLOPT_FRESH_CONNECT => true,
				CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0,
				CURLOPT_NOBODY => true,
				CURLOPT_VERBOSE => 1,
				CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
				CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
				CURLOPT_HTTPHEADER => array(
					'Connection: keep-alive',
					'Cookie: DRIVE_STREAM=' . $cookies['DRIVE_STREAM']
				)
			));
			
			curl_exec($curl);
			$content_length = curl_getinfo($curl, CURLINFO_CONTENT_LENGTH_DOWNLOAD);
			curl_close($curl);
			
			array_push($sources_list, array(
				'resolution' => $resolution,
				'src' => $x,
				'content-length' => $content_length)
			);
			
			array_push($ar_list, $resolution);
			
		}
		
		// Get thumbnail Image
		$ch = curl_init('https://drive.google.com/thumbnail?authuser=0&sz=w9999&id=' . $id);
		curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, true);
		curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, false);
		curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
		$result = curl_exec($ch);
		curl_close($ch);
		if (preg_match('~Location: (.*)~i', $result, $match)) {
			$thumbnail = trim($match[1]);
		} else {
			$thumbnail = '';
		}
		
		// Write to file
		fwrite($fhandle, json_encode(array(
			'thumbnail' => $thumbnail,
			'cookies' => $cookies,
			'sources' => $sources_list,
			'id' => $id,
		)));
		fclose($fhandle);

		if (in_array('1080p', $ar_list)) {
			$stream = '1080p';
		} else if (in_array('720p', $ar_list)) {
			$stream = '720p';
		} else if (in_array('480p', $ar_list)) {
			$stream = '480p';
		} else {
			$stream = '360p';
		}
		
		header('location: ?id='.hash('sha256', $id, false).'&stream='.$stream);
		// return array(
		// 	'hash' => hash('sha256', $id, false),
		// 	'sources' => $ar_list
		// ); // Serve as JSON
		
	} else {
		
		return null; // Return null
		
	}
}

function fetch_video(array $data) : int {
	
	$content_length = $data['content-length'];
	$headers = array(
			'Connection: keep-alive',
			'Cookie: DRIVE_STREAM=' . $data['cookie']['DRIVE_STREAM']
	);
	
	if (isset($_SERVER['HTTP_RANGE'])) {
		
		$http = 1;
		preg_match('/bytes=(\d+)-(\d+)?/', $_SERVER['HTTP_RANGE'], $range);
		$initial = intval($range[1]);
		$final = $content_length - $initial - 1;
		array_push($headers,'Range: bytes=' . $initial . '-' . ($initial + $final));
		
	} else {
		
		$http = 0;
		
	}
	
	if ($http == 1) {
		
		header('HTTP/1.1 206 Partial Content');
		header('Accept-Ranges: bytes'); 
		header('Content-Range: bytes ' . $initial . '-' . ($initial + $final) . '/' . $data['content-length']);
		
	} else {
		
		header('Accept-Ranges: bytes'); 
		
	}
	
	$ch = curl_init();
	
	curl_setopt_array($ch, array(
		CURLOPT_URL => $data['src'],
		CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 0,
		CURLOPT_TIMEOUT => 1000,
		CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
		CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
		CURLOPT_FRESH_CONNECT => true,
		CURLOPT_HTTPHEADER => $headers
	));
	
	curl_setopt($ch, CURLOPT_WRITEFUNCTION, function($curl, $body) {
		echo $body;
		return strlen($body);
	});
	
	header('Content-Type: video/mp4');
	header('Content-length: ' . $content_length);
	
	curl_exec($ch);

}

if (isset($_GET['id'])) {
	
	$fdata = read_data($_GET['id']);
	
	if (isset($_GET['stream'])) {
		
		if ($fdata !== null) {
			
			if (time()-filemtime(cache_path($_GET['id'])) > 3 * 3600) { // Check if file aleardy 3 hours
				
				$fres = write_data($fdata['id']);
				
				if ($fres !== null) {
					$fdata = read_data($fres['hash']);

					$reso = $_GET['stream'];
							
					if ($reso == 'thumbnail') {
						
						header('Location:' . $fdata['thumbnail']);
					
					} else {

						foreach($fdata['sources'] as $x) {
							if ($x['resolution'] == $_GET['stream']) {
								fetch_video(array(
									'content-length' => $x['content-length'],
									'src' => $x['src'],
									'cookie' => $fdata['cookies']
								));
								break;
							}
						}

					}
				} else {
					die('Failed write data');
				}

			} else {
				
				if (is_array($fdata)) { // Check whenver data on file was array
			
					$reso = $_GET['stream'];
						
					if ($reso == 'thumbnail') {
						
						header('Location:' . $fdata['thumbnail']);
					
					} else {

						foreach($fdata['sources'] as $x) {
							if ($x['resolution'] == $_GET['stream']) {
								fetch_video(array(
									'content-length' => $x['content-length'],
									'src' => $x['src'],
									'cookie' => $fdata['cookies']
								));
								break;
							}
						}

					}
					
				} else { // If not remove it and tell file was corrupt
				
					unlink(cache_path($_GET['id']));
					die('File was corrupt, please re-generate file.');
				
				}
				
			}
			
		} else { // If not cache file was missing or expired
			
			die('Invalid file.');
			
		}
		
	} else {
		
		if (strlen($_GET['id']) == 33) { // Check if File ID have 33 Length (Google Drive ID)
			
			if ($fdata !== null) { // Check whenever data was created before
				
				header('Content-Type: application/json');
				$ar_list = array();
				
				foreach($fdata['sources'] as $x) {
					array_push($ar_list,$x['resolution']);
				}

				if (in_array('1080p', $ar_list)) {
					$stream = '1080p';
				} else if (in_array('720p', $ar_list)) {
					$stream = '720p';
				} else if (in_array('480p', $ar_list)) {
					$stream = '480p';
				} else {
					$stream = '360p';
				}

				header('location: ?id='.hash('sha256', $_GET['id'], false).'&stream='.$stream);
				// echo json_encode(array(
				// 	'hash' => hash('sha256', $_GET['id'], false),
				// 	'sources' => $ar_list
				// )); // Server as JSON
				
			} else {
			
				$fres = write_data($_GET['id']); // Write it to file
				if ($fres !== null) {
					header('Content-Type: application/json');
					echo json_encode($fres);  // Server as JSON
				} else {
					die('Failed write data');
				}
			
			}
			
		}
		
	}
}

?>

Hoặc các bạn cũng có thể vào link github ở dưới cùng, clone repo đó về rồi upload lên hosting, chmod 777 cho thư mục chứa.

Hướng dẫn sử dụng

Video phải được chia sẻ công khai, mọi người có thể xem video nếu có link của video đó.

Bạn có thể xem video tại drive.php?id=[ID_VIDEO_DRIVE].

Xem demo tại: https://getinsvn.com/api/drive.php?id=1DMXgbn64RgdIWULVWyTA_MfHhTrQBxB4

Chúc các bạn thành công!

Các bạn có thể xem bài viết gốc và link Github tại đây. Đừng ngần ngại tặng 1 ⭐ cho tác giả nhé.

Đánh giá

Có thể bạn quan tâm

Website sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn Đồng ý Đọc thêm