Trang chủ Lifehacks Nghị định hướng dẫn luật chăn nuôi 2023

Nghị định hướng dẫn luật chăn nuôi 2023

bởi sharescript_songoku

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 13/2020/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

NGHỊ ĐỊNH

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LUẬT CHĂN NUÔI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19
tháng 11 năm 2018;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn;

Chính
phủ ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH
CHUNG

Điều 1. Phạm vi
điều chỉnh

Nghị định này hướng dẫn chi tiết khoản 4 Điều 14, khoản 3 Điều 19, khoản 3 Điều 38, khoản 4 Điều 39,
khoản 5 Điều 41, khoản 8 Điều 43, khoản 5 Điều 45, khoản 2
Điều 52, khoản 4 Điều 53, khoản 4 Điều 58, khoản 2 Điều 62, khoản 2 Điều 63,
khoản 4 Điều 64, khoản 3 Điều 67, khoản 2 Điều 68, khoản 5 Điều 78 Luật Chăn
nuôi.

Điều 2. Đối tượng
áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức,
cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến chăn nuôi trên
lãnh thổ Việt Nam.

Điều 3. Giải
thích từ ngữ

Trong Nghị định này các từ ngữ sau được
hiểu như sau:

1. Chất chính trong thức ăn hỗn hợp
hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc là protein thô và lysine tổng số; trong thức ăn hỗn
hợp hoàn chỉnh cho động vật cảnh là protein tổng số; trong
thức ăn chăn nuôi khác, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi là các chất quyết định
công dụng và bản chất của sản phẩm, do nhà sản xuất công bố trong tài liệu kỹ
thuật kèm theo hoặc trên nhãn sản phẩm.

2. Chỉ tiêu an toàn là chỉ tiêu quy định
mức giới hạn tối đa cho phép trong thức ăn chăn nuôi để không ảnh hưởng tiêu cực
đến vật nuôi, con người và môi trường. Chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi
gồm: độc tố, vi sinh vật gây hại, kim loại nặng và chỉ tiêu khác quy định trong
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và quy định của pháp luật có liên quan.

3. Cơ sở chăn nuôi là nơi nuôi sinh
trưởng, nuôi sinh sản vật nuôi. Cơ sở chăn nuôi bao gồm: Chăn nuôi trang trại
quy mô lớn, quy mô vừa, quy mô nhỏ; chăn nuôi nông hộ.

4. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi
là cơ sở thực hiện một hoặc toàn bộ hoạt động chế biến, gia công thức ăn chăn
nuôi.

5. Hệ số đơn vị vật
nuôi là hằng số áp dụng để quy đổi trực tiếp số lượng gia súc, gia cầm sang đơn
vị vật nuôi.

6. Loa phóng là
thiết bị âm thanh để dẫn dụ chim yến, được đặt ở ngoài cửa lối ra, vào của chim
yến.

7. Nhà yến là công trình xây dựng mới
hoặc cải tạo để nuôi chim yến.

8. Nhân giống nhân tạo chim yến là hoạt
động ấp nở, nuôi dưỡng nhân tạo chim yến.

9. Sản phẩm chim yến là tổ yến, trứng
giống, con giống chim yến.

10. Sản phẩm xử lý chất thải chăn
nuôi là sản phẩm có đặc tính lý học, hóa học, sinh học sử dụng để xử lý chất thải
chăn nuôi.

Điều 4. Quy định
chung về thực hiện thủ tục hành chính trong Nghị định này

1. Nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:
Tùy theo điều kiện tiếp nhận, trả kết quả của cơ quan giải quyết thủ tục hành
chính, tổ chức, cá nhân nộp 01 hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc
qua môi trường mạng (cơ chế một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm
điện tử, email, fax).

Quy định về nộp hồ sơ như sau:

a) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc
qua dịch vụ bưu chính: Các thành phần hồ sơ phải là bản chính hoặc bản sao chứng
thực hoặc bản chụp không chứng thực kèm bản chính để đối chiếu;

b) Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường
mạng: Các thành phần hồ sơ phải được scan, chụp từ bản chính.

2. Thời gian trả lời tính đầy đủ của
hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:

a) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Tại
thời điểm tiếp nhận hồ sơ, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra thành
phần hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đầy đủ thành phần; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ
thành phần thì trả lại tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

b) Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ
bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày
nhận được hồ sơ, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính xem xét tính đầy đủ; trường
hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

3. Cách thức nộp phí, lệ phí thực hiện
thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính nộp phí, lệ
phí theo quy định hiện hành trực tiếp tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
hoặc bằng hình thức chuyển khoản hoặc qua dịch vụ khác theo quy định của pháp
luật.

4. Cách thức trả kết quả thực hiện thủ
tục hành chính: Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính thực hiện trả kết quả giải
quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ hoặc
qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng.

5. Trường hợp Nghị định này có quy định
khác với quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này thì thực hiện theo quy định
đó.

6. Trường hợp hồ
sơ là bản bằng chữ nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt có chứng thực.

7. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm
về tính hợp pháp của hồ sơ đã nộp.

Chương II

GIỐNG VẬT NUÔI

Điều 5. Quy định
về thu thập, bảo tồn, khai thác, phát triển nguồn gen giống vật nuôi

1. Việc điều tra, thu thập nguồn gen
giống vật nuôi được quy định như sau:

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ và
các bộ, ngành có liên quan tổ chức điều tra, khảo sát, thu
thập, lưu giữ nguồn gen giống vật nuôi mới được phát hiện;

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá ban đầu về nguồn gen, bản chất di
truyền, đặc tính sinh học của nguồn gen giống vật nuôi mới;

c) Khi phát hiện nguồn gen giống vật
nuôi mới, tổ chức, cá nhân không được giết thịt, mua bán,
tiêu hủy. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi phát hiện nguồn gen giống vật nuôi mới có trách nhiệm thực hiện các biện pháp lưu giữ, bảo vệ
nguồn gen giống vật nuôi mới và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

d) Tổ chức, cá nhân không được phép
xuất khẩu, nghiên cứu hoặc sử dụng cùng với tổ chức, cá nhân nước ngoài đối với nguồn gen giống vật
nuôi mới trước khi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, đánh
giá.

2. Việc bảo tồn nguồn gen giống vật
nuôi được quy định như sau:

a) Hoạt động bảo tồn nguồn gen giống
vật nuôi tuân thủ quy định của pháp luật về đa dạng sinh học;

b) Căn cứ kết quả thẩm định, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn nguồn gen giống vật nuôi có tính khác biệt với nguồn gen giống vật nuôi đã có để bảo tồn, đưa vào chương trình quỹ gen quốc gia,
nghiên cứu, sử dụng vào hoạt động chọn, tạo, nhân giống và
cập nhật vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về nguồn gen giống vật
nuôi;

c) Hằng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn lập kế hoạch về việc bảo tồn nguồn gen giống vật nuôi.

3. Việc khai thác, phát triển nguồn
gen giống vật nuôi được quy định như sau:

a) Khi sản xuất và thị trường có nhu
cầu thì nguồn gen giống vật nuôi được khai thác, phát triển;

b) Nguồn gen giống vật nuôi đưa vào khai
thác, phát triển thì được đưa ra khỏi danh sách nguồn gen giống vật nuôi được bảo
tồn;

c) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt việc khai thác, phát triển nguồn gen giống vật nuôi;

d) Tổ chức, cá nhân hợp tác nghiên cứu và tiếp cận nguồn gen giống vật nuôi thực hiện theo
quy định của Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ
về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

Điều 6. Danh mục
giống vật nuôi cần bảo tồn

1. Giống vật nuôi đưa vào Danh mục giống
vật nuôi cần bảo tồn phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

a) Có số lượng cá thể hoặc có số nhóm
huyết thống còn ít dẫn đến nguy cơ cận huyết cao;

b) Có số lượng cá thể suy giảm ít nhất
50% theo quan sát hoặc ước tính trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đánh giá hoặc được dự báo suy giảm ít nhất 50% trong 05 năm
tiếp theo.

2. Danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn
được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị
định này.

3. Việc cập nhật Danh mục giống vật
nuôi cần bảo tồn theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

Điều 7. Danh mục
giống vật nuôi cấm xuất khẩu

1. Giống vật nuôi đưa vào Danh mục giống
vật nuôi cấm xuất khẩu phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

a) Giống vật nuôi bản địa mang nguồn
gen quý, hiếm;

b) Có tính độc đáo, đặc hữu của Việt
Nam.

2. Danh mục giống vật nuôi cấm xuất
khẩu được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm
theo Nghị định này.

3. Việc cập nhật Danh mục giống vật
nuôi cấm xuất khẩu theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

Điều 8. Cập nhật
Danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn, Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu

1. Hằng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn rà soát, lập hồ sơ cập nhật Danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn,
Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu.

2. Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Kết quả rà soát, đánh giá về Danh
mục giống vật nuôi cần bảo tồn, Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu;

b) Đơn của tổ chức, cá nhân đề nghị
giống vật nuôi đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn,
Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu (nếu có);

c) Bản thông tin về tên giống và địa
điểm phân bố của giống vật nuôi cần đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục giống vật
nuôi cần bảo tồn, Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu;

d) Bản thuyết minh tính cần thiết của
việc đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn, Danh mục giống
vật nuôi cấm xuất khẩu.

3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ cập nhật Danh mục giống vật
nuôi cần bảo tồn, Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu
bao gồm các thành phần sau:

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn: Cục Chăn nuôi và các đơn vị liên quan;

b) Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường;

c) Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ;

d) Chuyên gia về lĩnh vực giống vật
nuôi.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn căn cứ kết quả thẩm định, trình Chính phủ xem xét,
quyết định việc sửa đổi, bổ sung Danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn, Danh mục
giống vật nuôi cấm xuất khẩu theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Chương III

THỨC ĂN CHĂN
NUÔI

Điều 9. Điều kiện
sản xuất thức ăn chăn nuôi

1. Điểm c khoản 1 Điều
38 của Luật Chăn nuôi được quy định chi tiết như sau:

Dây chuyền sản xuất, trang thiết bị
tiếp xúc với thức ăn chăn nuôi phải được làm bằng vật liệu dễ vệ sinh, không
gây nhiễm chéo, không thôi nhiễm chất độc hại từ thiết bị sang thức ăn chăn
nuôi; khu vực chứa thức ăn chăn nuôi bảo đảm thông thoáng, có đủ ánh sáng để
quan sát bằng mắt thường, có giải pháp chống ẩm để không làm ảnh hưởng đến chất
lượng sản phẩm; cơ sở sản xuất sinh khối vi sinh vật phải có thiết bị tạo môi
trường, lưu giữ và nuôi cấy vi sinh vật.

2. Điểm đ khoản 1 Điều
38 của Luật Chăn nuôi được quy định chi tiết như sau:

Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi phải
có biện pháp để kiểm soát tạp chất (cát sạn, kim loại, bụi) gây nhiễm bẩn vào sản
phẩm; có biện pháp kiểm soát, phòng, chống động vật xâm nhập vào khu vực sản xuất,
khu lưu trữ sản phẩm; có biện pháp phòng, chống mối mọt; có biện pháp thu gom
và xử lý chất thải để tránh nhiễm bẩn cho sản phẩm và bảo đảm vệ sinh môi trường; có biện pháp bảo hộ, vệ sinh cho người lao động và khách tham
quan khu vực sản xuất.

Điều 10. Cấp, cấp
lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại,
thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng

1. Cơ quan có thẩm
quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn
nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng được quy định như sau:

a) Cục Chăn nuôi cấp, cấp lại, thu hồi
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi đối với cơ sở sản xuất
thức ăn bổ sung; cơ sở sản xuất đồng thời thức ăn bổ sung và thức ăn chăn nuôi
khác; cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi xuất khẩu theo đề nghị của bên nhập khẩu;

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản
xuất thức ăn chăn nuôi đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn,
trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận
đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ
điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi theo Mẫu số
01.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản thuyết minh điều kiện sản xuất
theo Mẫu số 02.TACN Phụ lục I ban hành kèm
theo Nghị định này;

c) Quy trình kiểm soát chất lượng của
cơ sở sản xuất theo Mẫu số 03.TACN Phụ lục I
ban hành kèm theo Nghị định này;

d) Bản tóm tắt quy trình sản xuất thức
ăn chăn nuôi đối với cơ sở sản xuất thức ăn truyền thống và nguyên liệu đơn.

3. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng
nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo
đặt hàng được quy định như sau:

a) Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ quy định
tại khoản 2 Điều này đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Đối với cơ sở sản xuất thức ăn hỗn
hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc, thức ăn bổ sung:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ
ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ
chưa đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tổ chức,
cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, trong
thời hạn 20 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền thành lập đoàn đánh giá điều
kiện thực tế của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi theo nội
dung quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định này và lập Biên bản theo Mẫu số 05.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định
này.

Trường hợp cơ sở không đáp ứng điều
kiện, trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày lập biên bản đánh giá, tổ chức, cá
nhân khắc phục và gửi báo cáo kết quả khắc phục bằng văn bản đến cơ quan có thẩm
quyền để được thẩm định và đánh giá lại điều kiện thực tế (nếu cần thiết).

Trường hợp cơ sở đáp ứng điều kiện,
trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá điều kiện thực tế,
cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn
nuôi theo Mẫu số 06.TACN Phụ lục I ban hành
kèm theo Nghị định này; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ
lý do.

c) Đối với cơ sở sản xuất (sản xuất,
sơ chế, chế biến) thức ăn chăn nuôi truyền thống nhằm mục đích thương mại, theo
đặt hàng:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ
ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ;
trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi theo Mẫu số 06.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị
đinh này; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và
nêu rõ lý do;

d) Trường hợp nước
nhập khẩu yêu cầu phải đánh giá điều kiện thực tế để cấp Giấy chứng nhận đủ điều
kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thì cơ quan có thẩm quyền
thực hiện theo quy định tại điểm b khoản này.

4. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng
nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận
đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi theo Mẫu
số 01.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Tài liệu chứng minh nội dung thay
đổi đối với trường hợp thay đổi thông tin có liên quan đến
tổ chức, cá nhân (tên cơ sở, tên địa chỉ cơ sở sản xuất, địa chỉ trụ sở) trong
Giấy chứng nhận.

5. Trình tự, thủ
tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi được quy định
như sau:

a) Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ quy định
tại khoản 4 Điều này đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể
từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng
nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi theo Mẫu
số 06.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

6. Trường hợp cơ sở đã được cấp Giấy
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi mà thay đổi địa điểm cơ sở sản
xuất, tổ chức, cá nhân phải làm thủ tục theo quy định tại khoản 3 Điều này.

7. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện
sản xuất thức ăn chăn nuôi:

Cơ quan có thẩm quyền quy định tại
khoản 1 Điều này xử lý vi phạm hành chính, ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng
nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi và thông báo trên phương tiện
thông tin đại chúng trong các trường hợp sau đây:

a) Cơ sở thuộc trường hợp quy định tại
điểm a và điểm c khoản 3 Điều 39 của Luật Chăn nuôi;

b) Cơ sở không còn đủ điều kiện quy định
tại khoản 1 Điều 38 của Luật Chăn nuôi và Điều 9 Nghị định
này nhưng không khắc phục trong thời hạn đã cam kết với cơ quan có thẩm quyền.

8. Cơ sở sản xuất
(sản xuất, sơ chế, chế biến) thức ăn chăn nuôi truyền thống nhằm mục đích
thương mại ở hộ gia đình, hộ kinh doanh không phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều
kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi.

9. Chi phí phục vụ hoạt động đánh giá
để cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi, đánh
giá giám sát duy trì điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi do tổ chức, cá nhân
đăng ký chi trả theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Điều 11. Đánh
giá điều kiện thực tế sản xuất thức ăn chăn nuôi

1. Đánh giá điều kiện thực tế sản xuất
thức ăn chăn nuôi bao gồm:

a) Đánh giá điều kiện để cấp Giấy chứng
nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi;

b) Đánh giá giám sát duy trì điều kiện
sản xuất thức ăn chăn nuôi.

2. Nội dung đánh giá điều kiện sản xuất
thức ăn chăn nuôi được quy định tại Mẫu số 04.TACN
Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy
định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định này thành lập đoàn đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi. Đoàn đánh giá bao gồm
trưởng đoàn và thành viên đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Đối với trưởng đoàn đánh giá: Là
lãnh đạo cấp phòng trở lên hoặc công chức có ít nhất 05
năm kinh nghiệm trong quản lý nhà nước về thức ăn chăn nuôi;

b) Đối với thành viên: Có ít nhất 01
thành viên được tập huấn về đánh giá điều kiện thực tế sản xuất thức ăn chăn
nuôi do Cục Chăn nuôi tổ chức; có ít nhất 01 thành viên có trình độ từ đại học
trở lên về lĩnh vực chăn nuôi.

4. Đánh giá điều kiện thực tế của cơ
sở sản xuất thức ăn chăn nuôi là quan sát hiện trường cơ sở; xem xét và tra cứu
tài liệu, hồ sơ; các hoạt động khác có liên quan.

5. Tần suất đánh giá giám sát duy trì
điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi được quy định như sau:

a) Tần suất đánh giá giám sát duy trì
điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi là 24 tháng một lần. Đối với cơ sở quy định
tại điểm c khoản 3 Điều 10 Nghị định này, thực hiện đánh giá giám sát lần đầu
trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức
ăn chăn nuôi;

b) Trường hợp cơ sở sản xuất thức
chăn nuôi đã được cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng (ISO), Thực
hành sản xuất tốt (GMP), Phân tích nguy cơ và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP) hoặc
giấy chứng nhận tương đương thì thực hiện đánh giá giám sát với tần suất 36
tháng một lần;

c) Trường hợp phát hiện cơ sở có dấu
hiệu vi phạm pháp luật về thức ăn chăn nuôi, cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm
tra, đánh giá giám sát đột xuất.

Điều 12. Thức ăn
chăn nuôi chứa kháng sinh

1. Tiêu chí đối với một số loại vật
nuôi ở giai đoạn con non được sử dụng thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh để
phòng bệnh được quy định như sau:

a) Lợn con có khối lượng đến 25 kg hoặc
từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi;

b) Gà, vịt, ngan, chim cút từ 01 đến
21 ngày tuổi;

c) Thỏ từ sơ sinh đến 30 ngày tuổi;

d) Bê, nghé từ sơ sinh đến 06 tháng
tuổi.

2. Chỉ được sử dụng kháng sinh trong
sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gia súc, gia cầm và
thức ăn tinh cho gia súc ăn cỏ.

3. Việc sử dụng kháng sinh trong
phòng bệnh đối với vật nuôi được quy định như sau:

a) Thuốc thú y có chứa kháng sinh thuộc
nhóm kháng sinh đặc biệt quan trọng trong điều trị nhân y theo khuyến cáo của Tổ
chức Y tế thế giới (WHO) đã được cấp phép lưu hành với mục đích phòng bệnh đối với vật nuôi được phép lưu hành và sử dụng đến hết
ngày 31 tháng 12 năm 2020;

b) Thuốc thú y có chứa kháng sinh thuộc
nhóm kháng sinh rất quan trọng trong điều trị nhân y theo khuyến cáo của Tổ chức
Y tế thế giới (WHO) đã được cấp phép lưu hành với mục đích phòng bệnh đối với vật
nuôi được phép lưu hành và sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021;

c) Thuốc thú y có chứa kháng sinh thuộc
nhóm kháng sinh quan trọng trong điều trị nhân y theo khuyến cáo của Tổ chức Y
tế thế giới (WHO) đã được cấp phép lưu hành với mục đích phòng bệnh đối với vật
nuôi được phép lưu hành và sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022;

d) Thuốc thú y có chứa kháng sinh
không thuộc quy định tại điểm a, b và c khoản này đã được cấp phép lưu hành với
mục đích phòng bệnh đối với vật nuôi được phép lưu hành và sử dụng đến hết ngày
31 tháng 12 năm 2025.

4. Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn công bố danh mục kháng sinh quy định tại điểm a, b và c
khoản 3 Điều này.

Điều 13. Nhập khẩu
thức ăn chăn nuôi chưa được công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Cơ quan cấp phép:

Cục Chăn nuôi là cơ quan cấp phép nhập
khẩu thức ăn chăn nuôi chưa được công bố thông tin trên Cổng
thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để giới thiệu tại
hội chợ, triển lãm, nuôi thích nghi, nghiên cứu, khảo nghiệm, làm mẫu phân tích tại phòng thử nghiệm hoặc để sản xuất, gia công nhằm mục đích xuất khẩu.

2. Hồ sơ nhập khẩu thức ăn chăn nuôi
để giới thiệu tại hội chợ, triển lãm bao gồm:

a) Đơn đề nghị nhập khẩu thức ăn chăn
nuôi để giới thiệu tại hội chợ, triển lãm theo Mẫu
số 07.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Văn bản chứng minh về việc tổ chức,
tham gia hội chợ, triển lãm tại Việt Nam.

3. Hồ sơ nhập khẩu thức ăn chăn nuôi
để nuôi thích nghi bao gồm:

a) Đơn đề nghị nhập khẩu thức ăn chăn
nuôi để nuôi thích nghi theo Mẫu số 07.TACN Phụ
lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản kê khai của cơ sở đăng ký về đối
tượng, số lượng vật nuôi nuôi thích nghi, thời gian nuôi, địa điểm nuôi và mục
đích nuôi.

4. Hồ sơ nhập khẩu thức ăn chăn nuôi
để phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm bao gồm:

a) Đơn đề nghị nhập khẩu thức ăn chăn
nuôi để phục vụ nghiên cứu hoặc khảo nghiệm theo Mẫu
số 07.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Đề cương nghiên cứu hoặc khảo nghiệm
theo Mẫu 08.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo
Nghị định này.

5. Hồ sơ nhập khẩu thức ăn chăn nuôi
để làm mẫu phân tích tại phòng thử nghiệm bao gồm:

a) Đơn đề nghị nhập khẩu thức ăn chăn
nuôi để làm mẫu phân tích tại phòng thử nghiệm theo Mẫu số 07.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị
định này;

b) Văn bản thỏa thuận sử dụng dịch vụ
phân tích giữa một bên là phòng thử nghiệm hoặc doanh nghiệp trong nước với một
bên là phòng thử nghiệm hoặc doanh nghiệp hoặc cơ quan quản lý về thức ăn chăn
nuôi của nước xuất khẩu, trong đó có cam kết mẫu sản phẩm nhập khẩu không dùng
cho hoạt động thương mại.

6. Hồ sơ nhập khẩu thức ăn chăn nuôi
để sản xuất, gia công nhằm mục đích xuất khẩu bao gồm:

a) Đơn đề nghị nhập khẩu thức ăn chăn
nuôi để sản xuất, gia công nhằm mục đích xuất khẩu theo Mẫu số 07.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị
định này;

b) Hợp đồng sản xuất, gia công thức
ăn chăn nuôi nhằm mục đích xuất khẩu phù hợp với quy định của pháp luật Việt
Nam về nhập khẩu hàng hóa để sản xuất, gia công nhằm mục đích xuất khẩu.

7. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép nhập
khẩu thức ăn chăn nuôi chưa được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quy định như sau:

a) Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ theo mục
đích nhập khẩu quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 hoặc 6 Điều này đến Cục Chăn nuôi.

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể
từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục Chăn nuôi cấp giấy phép nhập khẩu
thức ăn chăn nuôi theo Mẫu số 09.TACN Phụ lục I
ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản
và nêu rõ lý do.

Điều 14. Đánh
giá để thừa nhận phương pháp thử nghiệm của phòng thử nghiệm nước xuất khẩu

1. Phương pháp thử nghiệm thức ăn
chăn nuôi của phòng thử nghiệm nước xuất khẩu được Cục
Chăn nuôi thừa nhận khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Được tổ chức công nhận quốc gia hoặc
tổ chức công nhận quốc tế công nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền tại nước xuất khẩu chỉ định, thừa nhận, trong đó có phạm vi công nhận là
thức ăn chăn nuôi hoặc thực phẩm;

b) Có máy móc, thiết bị, dụng cụ phù
hợp với phương pháp thử nghiệm và tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC
17025;

c) Có phương pháp thử nghiệm thức ăn
chăn nuôi được thẩm định, xác nhận giá trị sử dụng.

2. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thức ăn
chăn nuôi có nhu cầu thừa nhận phương pháp thử nghiệm thức ăn chăn nuôi của
phòng thử nghiệm nước xuất khẩu, nộp hồ sơ đăng ký về Cục Chăn nuôi. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị thừa nhận phương pháp
thử nghiệm thức ăn chăn nuôi của phòng thử nghiệm nước xuất khẩu theo Mẫu số 10.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định
này;

b) Giấy chứng nhận phòng thử nghiệm của
nước xuất khẩu được công nhận hệ thống quản lý chất lượng
phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 hoặc văn bản chỉ định, thừa nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu;

c) Danh mục máy móc, thiết bị thử
nghiệm phù hợp với phương pháp thử nghiệm bao gồm các
thông tin: Tên máy móc, thiết bị; thời gian đưa vào sử dụng
và thời gian kiểm định, hiệu chuẩn kèm theo Giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn
còn hiệu lực do phòng thử nghiệm của nước xuất khẩu cung cấp;

d) Quy trình thử nghiệm và hồ sơ thẩm
định, xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp thử nghiệm trên nền mẫu thức ăn
chăn nuôi do phòng thử nghiệm của nước xuất khẩu cung cấp;

đ) Kết quả thử nghiệm thành thạo hoặc
so sánh liên phòng (nếu có) do phòng thử nghiệm của nước xuất khẩu cung cấp.

3. Trình tự thừa
nhận phương pháp thử nghiệm thức ăn chăn nuôi của phòng thử nghiệm nước xuất khẩu
được quy định như sau:

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận
được hồ sơ đầy đủ, Cục Chăn nuôi thẩm định hồ sơ và tổ chức đánh giá thực tế tại
phòng thử nghiệm (nếu cần thiết). Trường hợp kết quả thẩm định, đánh giá đạt
yêu cầu, Cục Chăn nuôi ban hành quyết định thừa nhận phương pháp thử nghiệm thức
ăn chăn nuôi của phòng thử nghiệm nước xuất khẩu; trường hợp từ chối phải trả lời
bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Quyết định thừa nhận có hiệu lực tối
đa 03 năm.

4. Thành phần
Đoàn đánh giá thực tế tại phòng thử nghiệm bao gồm: Cục Chăn nuôi, các đơn vị
có liên quan và các chuyên gia kỹ thuật.

Điều 15. Đánh
giá để thừa nhận quy trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi của nước
xuất khẩu

1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thức ăn
chăn nuôi thuộc đối tượng phải khảo nghiệm theo quy định tại khoản
2 Điều 37 của Luật Chăn nuôi có nhu cầu thừa nhận quy trình khảo nghiệm và công
nhận thức ăn chăn nuôi của nước xuất khẩu nộp 01 bộ hồ
sơ về Cục Chăn nuôi. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị thừa nhận quy trình khảo
nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi của nước xuất khẩu theo Mẫu số 11.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định
này;

b) Bản mô tả về năng lực của cơ sở khảo
nghiệm thức ăn chăn nuôi theo quy định tại khoản 3 Điều 37 của
Luật Chăn nuôi do cơ sở khảo nghiệm của nước xuất khẩu cung cấp;

c) Quy trình khảo nghiệm thức ăn chăn
nuôi theo nội dung quy định tại Mẫu 08.TACN Phụ
lục I ban hành kèm theo Nghị định này do cơ sở khảo nghiệm của nước xuất khẩu
cung cấp;

d) Báo cáo kết quả khảo nghiệm thức
ăn chăn nuôi theo các nội dung trong quy trình khảo nghiệm và các tài liệu kỹ thuật
khác có liên quan do cơ sở khảo nghiệm của nước xuất khẩu cung cấp.

2. Trình tự thừa
nhận quy trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi của nước xuất khẩu được
quy định như sau:

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận
được hồ sơ đầy đủ, Cục Chăn nuôi thẩm định hồ sơ và tổ chức đánh giá tại nước
xuất khẩu (nếu cần thiết). Trường hợp kết quả thẩm định, đánh giá đạt yêu cầu,
Cục Chăn nuôi ban hành quyết định thừa nhận quy trình khảo nghiệm và công nhận
thức ăn chăn nuôi của nước xuất khẩu; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn
bản và nêu rõ lý do.

3. Thành phần
đoàn đánh giá bao gồm: Cục Chăn nuôi, các đơn vị có liên quan và các chuyên gia
kỹ thuật.

Điều 16. Kiểm
tra tại nước xuất khẩu thức ăn chăn nuôi

1. Khi phát hiện nguy cơ ảnh hưởng đến
chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh đối với thức ăn chăn nuôi nhập
khẩu vào Việt Nam, Cục Chăn nuôi phối hợp với đơn vị có liên quan thành lập
đoàn kiểm tra tại nước xuất khẩu.

2. Nội dung kiểm tra: Văn bản quy phạm
pháp luật có liên quan, hệ thống tổ chức thực thi, điều kiện
sản xuất thức ăn chăn nuôi, phòng thử nghiệm.

3. Căn cứ kết quả kiểm tra, Cục Chăn
nuôi ban hành quyết định biện pháp xử lý kết quả kiểm tra đối với từng trường hợp
cụ thể.

Điều 17. Kiểm
tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi sản xuất và lưu hành trong nước

1. Cơ quan kiểm tra:

a) Cục Chăn nuôi kiểm tra trên phạm
vi toàn quốc;

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn kiểm tra trên địa bàn.

2. Nội dung kiểm tra:

a) Kiểm tra nhà nước về chất lượng thức
ăn chăn nuôi thương mại sản xuất và lưu hành trong nước: Thực hiện theo nội
dung quy định tại khoản 2 Điều 43 của Luật Chăn nuôi;

b) Kiểm tra nhà nước về chất lượng thức
ăn chăn nuôi bị triệu hồi hoặc trả về: Kiểm tra sự phù hợp của các chỉ tiêu
công bố trong tiêu chuẩn công bố áp dụng, các chỉ tiêu an toàn quy định trong
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và quy định khác có liên quan. Trường hợp
kết quả kiểm tra không phù hợp, tổ chức,
cá nhân phải xử lý thức ăn chăn nuôi theo quy định tại Điều 20 Nghị định này.

Điều 18. Kiểm
tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

1. Cơ quan kiểm tra: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Biện pháp kiểm tra được quy định
như sau:

a) Đối với thức ăn chăn nuôi truyền
thống, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh: Kiểm tra nhà nước về chất lượng dựa trên kết
quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân hoặc kết
quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc kết quả chứng nhận của tổ
chức chứng nhận được chỉ định chứng nhận hợp quy lĩnh vực
thức ăn chăn nuôi theo quy định của pháp luật.

Trường hợp thức ăn chăn nuôi truyền
thống, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh trong quá trình lưu thông trên thị trường bị
phát hiện không bảo đảm chất lượng, gây mất an toàn cho con người, vật nuôi,
môi trường hoặc khi có khiếu nại, tố cáo về chất lượng hoặc hoạt động sản xuất
thì kiểm tra nhà nước về chất lượng dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng
nhận được chỉ định chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn
chăn nuôi. Cơ quan kiểm tra có trách nhiệm ghi biện pháp kiểm tra vào Giấy đăng
ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu đối với thức ăn chăn nuôi truyền thống, thức ăn hỗn hợp
hoàn chỉnh thuộc trường hợp này;

b) Đối với sản phẩm thức ăn chăn nuôi
không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này: Kiểm tra nhà nước về chất
lượng dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định chứng nhận
hợp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi;

c) Đối với lô hàng thức ăn chăn nuôi
nhập khẩu có chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu an toàn đã được thử nghiệm tại phòng
thử nghiệm của nước xuất khẩu đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định
này được thừa nhận kết quả thử nghiệm của chỉ tiêu đó khi kiểm tra nhà nước về
chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu.

3. Hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu bao gồm:

a) Giấy đăng ký kiểm tra xác nhận chất
lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu theo Mẫu số
12.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Hợp đồng mua
bán; phiếu đóng gói (Packing list); hóa đơn mua bán (Invoice); phiếu kết quả
phân tích chất lượng của nước xuất khẩu cấp cho lô hàng (Certificate
of Analysis); nhãn sản phẩm của cơ sở sản xuất; bản tiêu chuẩn công bố áp dụng
của tổ chức, cá nhân nhập khẩu;

c) Giấy chứng
nhận lưu hành tự do hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền
của nước xuất xứ cấp đối với nguyên liệu đơn, thức ăn truyền thống;

d) Một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng
nhận Hệ thống quản lý chất lượng (ISO), Giấy chứng nhận thực
hành sản xuất tốt (GMP), Giấy chứng nhận phân tích nguy cơ và kiểm soát điểm tới
hạn (HACCP) hoặc giấy chứng nhận tương đương của cơ sở sản xuất đối với nguyên
liệu đơn.

Thành phần hồ sơ quy định tại điểm b,
c và d khoản này bằng tiếng Anh thì không phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt.

4. Trình tự kiểm
tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu thực hiện theo quy định
tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày
31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật
Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi tắt là Nghị định số 74/2018/NĐ-CP);
Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng
11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện
đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành (sau đây gọi tắt là Nghị định số
154/2018/NĐ-CP).

5. Miễn giảm kiểm tra nhà nước về chất
lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu được quy định như sau:

a) Việc miễn giảm
kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu thực hiện theo quy
định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số
74/2018/NĐ-CP và khoản 3 Điều
4 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP.

Thời hạn miễn giảm kiểm tra nhà nước
về chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu là 01 năm;

b) Trong thời gian được miễn giảm kiểm
tra, tổ chức, cá nhân tự cập nhật thông tin lô thức ăn chăn nuôi nhập khẩu trên
Cổng thông tin một cửa quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn trước khi làm thủ tục thông quan.

Hồ sơ tự cập nhật thông tin bao gồm các
thành phần hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều này và văn bản xác nhận sản phẩm được
áp dụng miễn giảm kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu của
cơ quan kiểm tra.

Ngay sau khi hoàn thiện việc cập nhật
thông tin lô hàng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu, tổ chức, cá nhân được làm thủ tục
để thông quan lô hàng và tự chịu trách nhiệm về hồ sơ và chất lượng sản phẩm;

c) Đánh giá
giám sát lô thức ăn chăn nuôi được miễn giảm kiểm tra nhà nước về chất lượng thực
hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và khoản 3 Điều 4 Nghị định số
154/2018/NĐ-CP.

Điều 19. Xử lý kết
quả thử nghiệm về chất lượng thức ăn chăn nuôi

1. Kết quả thử nghiệm về chất lượng
thức ăn chăn nuôi là kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm của phòng thử nghiệm được
chỉ định sau khi tính độ dao động kết quả thử nghiệm quy định
tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Việc thử nghiệm
mẫu thức ăn chăn nuôi phục vụ quản lý nhà nước phải thực hiện trước khi lô sản
phẩm được lấy mẫu thử nghiệm hết hạn sử dụng.

3. Trình tự, thủ tục xử lý kết quả thử
nghiệm về chất lượng thức ăn chăn nuôi không đạt chất lượng:

a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể
từ ngày nhận được kết quả thử nghiệm, cơ quan kiểm tra thông báo cho tổ chức,
cá nhân kết quả thử nghiệm qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng;

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể
từ ngày nhận được thông báo, tổ chức, cá nhân không có khiếu nại về kết quả thử
nghiệm thì cơ quan kiểm tra xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Giải quyết khiếu nại kết quả thử
nghiệm về chất lượng thức ăn chăn nuôi:

a) Trường hợp không đồng ý với kết quả
thử nghiệm, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại bằng văn bản gửi cơ quan kiểm
tra.

Cơ quan kiểm tra sử dụng mẫu lưu hoặc
lấy lại mẫu (khi cần thiết) để thử nghiệm chỉ tiêu bị khiếu
nại tại phòng thử nghiệm được chỉ định khác phòng thử nghiệm lần đầu. Kết quả
thử nghiệm này là căn cứ để đưa ra kết luận cuối cùng;

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân khiếu
nại về kết quả thử nghiệm do phòng thử nghiệm duy nhất được chỉ định tại Việt Nam
thực hiện, cơ quan kiểm tra có thể gửi mẫu đến phòng thử nghiệm ở nước ngoài đã
được tổ chức quốc tế, khu vực công nhận hoặc được Cục Chăn nuôi thừa nhận. Kết
quả thử nghiệm này là căn cứ để đưa ra kết luận cuối cùng;

c) Trường hợp
lô hàng có kết quả thử nghiệm bị khiếu nại mà đã hết hạn sử dụng, thì kết quả
thử nghiệm lần đầu là căn cứ để đưa ra kết luận cuối cùng;

d) Chi phí giải quyết khiếu nại về kết
quả thử nghiệm do tổ chức, cá nhân chi trả theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Xử lý
thức ăn chăn nuôi vi phạm chất lượng

1. Thức ăn chăn nuôi vi phạm chất lượng
bị xử lý bằng một hoặc một số biện pháp sau đây:

a) Buộc tái xuất: Tổ chức, cá nhân có
thức ăn chăn nuôi vi phạm chất lượng bị áp dụng biện pháp tái xuất phải thực hiện
thủ tục tái xuất theo quy định của pháp luật về hải quan, các quy định khác của
pháp luật có liên quan và nộp hồ sơ tái xuất về cơ quan kiểm tra nhà nước về chất
lượng thức ăn chăn nuôi;

b) Buộc tiêu hủy: Tổ chức, cá nhân có
thức ăn chăn nuôi vi phạm chất lượng bị áp dụng biện pháp tiêu hủy phải ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân có chức năng tiêu hủy hàng hóa vi phạm. Nội
dung hợp đồng phải nêu rõ biện pháp tiêu hủy để cơ quan kiểm
tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi giám sát;

c) Buộc tái chế: Tổ chức, cá nhân có
thức ăn chăn nuôi vi phạm chất lượng bị áp dụng biện pháp tái chế phải thực hiện
tái chế sản phẩm theo phương án phù hợp với quy định của
pháp luật, bảo đảm sản phẩm sau khi tái chế có chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng công bố áp dụng và quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia tương ứng; báo cáo phương án và kết quả tái chế cho cơ quan kiểm tra nhà nước
về chất lượng thức ăn chăn nuôi để giám sát khi cần thiết;

d) Buộc chuyển mục đích sử dụng: Tổ
chức, cá nhân có thức ăn chăn nuôi vi phạm chất lượng bị áp dụng biện pháp chuyển
đổi mục đích sử dụng phải chuyển đổi mục đích sử dụng sản phẩm theo phương án
phù hợp với quy định của pháp luật; báo cáo phương án và kết quả chuyển đổi mục
đích sử dụng cho cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi để
giám sát khi cần thiết;

đ) Buộc cải chính thông tin: Tổ chức,
cá nhân có thức ăn chăn nuôi vi phạm chất lượng bị áp dụng biện pháp cải chính
thông tin phải thực hiện cải chính thông tin sản phẩm theo kết quả kiểm tra thực
tế trên nhãn hoặc tài liệu kèm theo trước khi đưa sản phẩm lưu thông trên thị
trường hoặc trước khi sử dụng.

2. Giám sát việc tiêu hủy đối với thức
ăn chăn nuôi vi phạm chất lượng được quy định như sau:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn thực hiện giám sát việc tiêu hủy đối với thức ăn chăn nuôi vi phạm chất lượng
trên địa bàn, lập biên bản giám sát theo quy định tại điểm b khoản này theo thẩm
quyền và giám sát khi có yêu cầu của cơ quan kiểm tra thuộc Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn;

b) Biên bản giám sát việc tiêu hủy thức
ăn chăn nuôi vi phạm chất lượng phải có các thông tin sau: Căn cứ pháp lý, lý
do; thời gian, địa điểm; thành phần tham gia; tên, chủng loại, nguồn gốc, xuất
xứ, số lượng, hiện trạng sản phẩm; biện pháp tiêu hủy và
các nội dung cần thiết khác.

Biên bản giám sát tiêu hủy phải được
xác nhận của đại diện các bên tham gia giám sát và tổ chức, cá nhân có sản phẩm
bị tiêu hủy.

3. Tổ chức, cá nhân có thức ăn chăn
nuôi vi phạm chất lượng bị áp dụng các biện pháp xử lý quy định tại khoản 1 Điều
này phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc xử lý.

4. Trường hợp thức ăn chăn nuôi vô chủ
thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc xử lý, bố trí kinh phí để xử
lý.

Chương IV

ĐIỀU KIỆN CHĂN
NUÔI

Điều 21. Quy mô
chăn nuôi

1. Nguyên tắc xác
định quy mô chăn nuôi được quy định như sau:

a) Quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm
được xác định bằng số lượng đơn vị vật nuôi tại cơ sở chăn nuôi cùng thời điểm;

b) Quy mô chăn nuôi các loại vật nuôi
khác được xác định bằng số lượng vật nuôi tại cơ sở chăn nuôi cùng thời điểm;

c) Trường hợp cơ sở chăn nuôi hỗn hợp
gồm gia súc, gia cầm và vật nuôi khác thì quy mô chăn nuôi gồm tổng số đơn vị vật
nuôi của gia súc và gia cầm, số lượng từng loại vật nuôi khác.

2. Quy mô chăn
nuôi gia súc, gia cầm được quy định như sau:

a) Chăn nuôi trang trại quy mô lớn: Từ
300 đơn vị vật nuôi trở lên;

b) Chăn nuôi trang trại quy mô vừa: Từ
30 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi;

c) Chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ: Từ
10 đến dưới 30 đơn vị vật nuôi;

d) Chăn nuôi nông hộ: Dưới 10 đơn vị
vật nuôi.

3. Quản lý quy mô chăn nuôi được quy
định như sau:

a) Chăn nuôi trang trại quy mô lớn được
quản lý theo quy định tại Điều 23 và Điều 24 Nghị định này;

b) Chăn nuôi
trang trại quy mô vừa, quy mô nhỏ phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 55 và khoản 2 Điều 57 của Luật Chăn nuôi.

Trường hợp vi phạm, cơ sở chăn nuôi
trang trại quy mô vừa, quy mô nhỏ phải cam kết khắc phục, bảo đảm điều kiện
chăn nuôi trong thời gian 06 tháng kể từ ngày bị phát hiện
vi phạm và gửi báo cáo kết quả khắc phục đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn trên địa bàn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành kiểm tra thực
tế kết quả khắc phục trong trường hợp cần thiết.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn có trách nhiệm kiểm tra điều kiện chăn nuôi của cơ sở chăn nuôi trang trại
quy mô vừa, quy mô nhỏ. Tần suất kiểm tra là 03 năm một lần;

c) Chăn nuôi nông hộ phải đáp ứng các
yêu cầu quy định tại Điều 56, khoản 2 Điều 57 của Luật Chăn
nuôi.

4. Hệ số đơn vị vật nuôi quy định như
sau:

a) Hệ số đơn vị vật nuôi sử dụng làm
căn cứ quy đổi số lượng vật nuôi sang đơn vị vật nuôi;

b) Hệ số đơn vị vật nuôi, công thức
chuyển đổi số lượng vật nuôi sang đơn vị vật nuôi quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này.

5. Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung
quy mô chăn nuôi, hệ số đơn vị vật nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính phủ xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung
theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Điều 22. Mật độ
chăn nuôi đối với các vùng

1. Diện tích đất nông nghiệp làm căn
cứ để xác định mật độ chăn nuôi bao gồm tổng diện tích các loại đất nông nghiệp
theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương được quy định thành các vùng như sau để xác định mật độ chăn nuôi:

a) Vùng đồng bằng sông Hồng gồm các tỉnh,
thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng
Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình;

b) Vùng trung du và miền núi phía Bắc
gồm các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Thái
Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình;

c) Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền
Trung gồm các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng
Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình
Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận;

d) Vùng Tây Nguyên gồm các tỉnh: Kon
Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng;

đ) Vùng Đông Nam Bộ gồm các tỉnh,
thành phố: Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành
phố Hồ Chí Minh;

e) Vùng đồng bằng sông Cửu Long gồm
các tỉnh, thành phố: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng
Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

3. Mật độ chăn nuôi vùng áp dụng đối
với địa phương thuộc từng vùng được quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.

4. Căn cứ chiến lược phát triển chăn
nuôi, công nghệ chăn nuôi và môi trường sinh thái, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết
định mật độ chăn nuôi của địa phương nhưng không vượt quá mật độ chăn nuôi vùng
quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung mật
độ chăn nuôi của các vùng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính
phủ xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Điều 23. Cấp, cấp
lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại
quy mô lớn

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại,
thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy
mô lớn quy định như sau:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn thực hiện cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối
với chăn nuôi trang trại quy mô lớn tại địa phương;

b) Trường hợp cơ sở chăn nuôi trang
trại quy mô lớn nằm trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên, Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi tổ chức, cá nhân đăng ký thủ tục đầu tư
thực hiện cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với
chăn nuôi trang trại quy mô lớn.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận
đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ
điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn theo Mẫu số 01.ĐKCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định
này;

b) Bản thuyết minh về điều kiện chăn
nuôi theo Mẫu số 02.ĐKCN Phụ lục I ban hành
kèm theo Nghị định này.

3. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng
nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn được quy định
như sau:

a) Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ quy định
tại khoản 2 Điều này đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể
từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu, cơ
quan có thẩm quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, trong
thời hạn 20 ngày làm việc cơ quan có thẩm quyền thành lập đoàn đánh giá điều kiện
thực tế của cơ sở chăn nuôi theo quy định tại Điều 24 Nghị định này.

Trường hợp cơ sở không đáp ứng điều
kiện, trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày lập biên bản đánh
giá, tổ chức, cá nhân khắc phục và gửi báo cáo kết quả khắc phục bằng văn bản đến
cơ quan có thẩm quyền để được thẩm định và đánh giá lại điều kiện thực tế (nếu
cần thiết).

Trường hợp cơ sở đáp ứng điều kiện,
trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá điều kiện thực tế,
cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi theo Mẫu số 05.ĐKCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định
này; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng
nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận
đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn theo Mẫu số 01.ĐKCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị
định này;

b) Tài liệu chứng minh nội dung thay
đổi đối với trường hợp thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân
trong Giấy chứng nhận;

c) Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi
đã được cấp, trừ trường hợp Giấy chứng nhận bị mất.

5. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng
nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn được quy định
như sau:

a) Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ quy định
tại khoản 4 Điều này đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể
từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng
nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn theo Mẫu số 05.ĐKCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị
định này; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

6. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại
khoản 1 Điều này xử lý vi phạm hành chính, ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng
nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại
quy mô lớn, thông báo tới Cục Chăn nuôi và trên phương tiện thông tin đại chúng
trong các trường hợp sau đây:

a) Cơ sở chăn nuôi thuộc trường hợp
quy định tại điểm a và c khoản 3 Điều 58 của Luật Chăn nuôi;

b) Cơ sở chăn nuôi không còn đủ điều
kiện quy định tại khoản 1 Điều 55 của Luật Chăn nuôi nhưng
không khắc phục trong thời hạn đã cam kết với cơ quan có thẩm quyền.

7. Kinh phí chi
cho hoạt động đánh giá để cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi,
đánh giá giám sát duy trì điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy
mô lớn thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Điều 24. Đánh
giá điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn

1. Nội dung đánh giá để cấp Giấy chứng
nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn bao gồm:

a) Đánh giá hồ sơ đăng ký;

b) Đánh giá điều kiện thực tế của cơ
sở chăn nuôi về việc đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 55 của
Luật Chăn nuôi thực hiện theo hướng dẫn quy định tại Mẫu số 03.ĐKCN, ghi biên bản đánh giá theo Mẫu số 04.ĐKCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định
này.

2. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại
khoản 1 Điều 23 Nghị định này thành lập đoàn đánh giá điều kiện thực tế của cơ
sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn. Thành phần đoàn đánh
giá gồm:

a) Trưởng đoàn đánh giá là lãnh đạo cấp
phòng trở lên hoặc công chức có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăn
nuôi;

b) Có ít nhất 01 thành viên được tập
huấn về đánh giá điều kiện cơ sở chăn nuôi do Cục Chăn nuôi tổ chức;

c) Có ít nhất 01 thành viên có trình
độ từ đại học trở lên về lĩnh vực chăn nuôi.

3. Nội dung đánh
giá giám sát duy trì điều kiện chăn nuôi đối với cơ sở chăn nuôi trang trại quy
mô lớn bao gồm:

a) Đánh giá việc duy trì các điều kiện
thực tế của cơ sở chăn nuôi quy định tại khoản 1 Điều 55 của Luật
Chăn nuôi;

b) Đánh giá việc thực hiện nghĩa vụ của
cơ sở chăn nuôi quy định tại khoản 2 Điều 57 của Luật Chăn nuôi.

4. Tần suất đánh giá giám sát duy trì
điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn là 24 tháng một lần.

Trường hợp phát hiện cơ sở có dấu hiệu
vi phạm về điều kiện chăn nuôi, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 5 Điều
này tiến hành đánh giá giám sát đột xuất.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn đánh giá giám sát duy trì điều kiện chăn nuôi đối với
cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn trên địa bàn.

Trong trường hợp cần thiết, Cục Chăn
nuôi chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá giám sát duy trì điều kiện chăn nuôi đối với cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn tại địa phương.

Điều 25. Quản lý
nuôi chim yến

1. Quy định về vùng nuôi chim yến:

a) Vùng nuôi chim yến do Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;

b) Vùng nuôi chim yến phải bảo đảm
phù hợp tập tính hoạt động của chim yến, phù hợp điều kiện
kinh tế – xã hội của địa phương và không gây ảnh hưởng đến
đời sống của cư dân tại khu vực nuôi chim yến.

2. Quy định đối với cơ sở nuôi chim yến:

a) Nhà yến, trang thiết bị sử dụng
cho hoạt động nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính
hoạt động của chim yến.

Trường hợp nhà yến đã hoạt động trước
ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại điểm a
khoản 1 Điều này thì phải giữ nguyên trạng, không được cơi nới;

b) Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng
cho hoạt động nuôi chim yến, có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của
pháp luật về bảo vệ môi trường;

c) Có hồ sơ ghi chép và lưu trữ thông
tin về hoạt động nuôi chim yến, sơ chế, bảo quản tổ yến bảo đảm truy xuất được
nguồn gốc sản phẩm chim yến;

d) Thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ
chim yến có cường độ âm thanh đo tại miệng loa không vượt quá 70 dBA (đề xi ben
A); thời gian phát loa phóng để dẫn dụ chim yến từ 5 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13
giờ 30 đến 19 giờ mỗi ngày, trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản này;

đ) Trường hợp nhà yến đã hoạt động
trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại
điểm a khoản 1 Điều này, nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư
dưới 300 m thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh;

e) Không săn bắt; không dẫn dụ chim yến
để sử dụng vào mục đích khác ngoài mục đích nuôi chim yến để khai thác tổ yến,
nghiên cứu khoa học.

3. Tổ chức, cá nhân có hoạt động khai
thác, sơ chế, bảo quản tổ yến phải thực hiện các yêu cầu sau:

a) Ban hành và tuân thủ quy trình kỹ
thuật khai thác, sơ chế, bảo quản tổ yến;

b) Khu vực, nhà, xưởng phục vụ sơ chế,
bảo quản tổ yến phải cách xa nguồn gây ô nhiễm, đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh
an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm;

c) Có biện pháp ngăn ngừa, xử lý phù
hợp để bảo đảm sinh vật gây hại không xâm nhập vào khu vực
sơ chế, bảo quản tổ yến;

d) Có nguồn nước sử dụng trong sơ chế
tổ yến đạt yêu cầu tiêu chuẩn nước sinh hoạt;

đ) Tổ yến sau sơ chế phải bảo đảm yêu
cầu về kỹ thuật quy định tại Phụ lục VII ban hành
kèm theo Nghị định này.

Điều 26. Quản lý
nuôi hươu sao

1. Căn cứ quy mô chăn nuôi, cơ sở
nuôi hươu sao phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1, khoản
2 Điều 55 hoặc Điều 56 của Luật Chăn nuôi và các yêu cầu sau:

a) Trại chăn nuôi phải bảo đảm hươu
sao được sống gần gũi với điều kiện tự nhiên;

b) Con giống hươu sao phải có nguồn gốc
từ cơ sở nuôi hươu sao hợp pháp;

c) Cơ sở sản xuất giống phải có hồ sơ
theo dõi cá thể và hệ phả hươu sao.

2. Tổ chức, cá nhân khai thác, bảo quản
nhung hươu phải thực hiện yêu cầu sau:

a) Sử dụng biện pháp để giảm đau cho
hươu khi thực hiện thủ thuật cắt nhung;

b) Bảo quản nhung hươu sau khi cắt
trong điều kiện bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm;

c) Ghi chép, lưu trữ thông tin về
khai thác, bảo quản nhung hươu bảo đảm truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.

Điều 27. Danh mục
động vật khác được phép chăn nuôi

1. Danh mục động vật khác được phép
chăn nuôi quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm
theo Nghị định này.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện rà soát, đánh
giá và trình Chính phủ xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Danh mục động vật
khác được phép chăn nuôi định kỳ 03 năm một lần hoặc khi có yêu cầu bằng văn bản
của tổ chức, cá nhân theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Chương V

NHẬP KHẨU SẢN PHẨM
CHĂN NUÔI VÀ VẬT NUÔI SỐNG

Điều 28. Nhập khẩu
sản phẩm chăn nuôi

1. Sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu có
nguy cơ cao về an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm bao gồm các trường hợp sau
đây:

a) Sản phẩm chăn nuôi của các loại vật
nuôi thuộc Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải phân
tích nguy cơ theo quy định tại Điều 37 của Luật Thú y;

b) Sản phẩm chăn nuôi thuộc đối tượng
phải phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm quy định
tại Điều 49 của Luật An toàn thực phẩm;

c) Sản phẩm chăn nuôi có nguồn gốc,
xuất xứ từ cơ sở chăn nuôi, cơ sở chế biến, bảo quản bị nghi ngờ hoặc phát hiện
có sử dụng chất cấm sử dụng trong chăn nuôi;

d) Sản phẩm chăn nuôi được sơ chế,
đóng gói, bảo quản tại cơ sở bị nghi ngờ hoặc phát hiện bị ô nhiễm bởi các chất
độc hại đối với sức khỏe người tiêu dùng;

đ) Sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu vào
Việt Nam qua nước trung gian.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan kiểm tra cơ
sở sản xuất, cung cấp sản phẩm chăn nuôi tại nước xuất khẩu
trước khi nhập khẩu trong trường hợp nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi thuộc trường
hợp quy định tại khoản 1 Điều này theo quy định tại Nghị định số 35/2016/NĐ-CP
ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều của Luật Thú y, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02
tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
An toàn thực phẩm.

Điều 29. Quy định
về nhập khẩu vật nuôi sống

1. Vật nuôi sống nhập khẩu làm thực
phẩm phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Được cơ quan có thẩm quyền của nước
xuất xứ xác nhận sử dụng làm thực phẩm;

b) Trong quá trình chăn nuôi không sử
dụng chất cấm trong chăn nuôi theo quy định của pháp luật Việt Nam;

c) Đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 44 của Luật Thú y.

2. Trừ trường hợp
thỏa thuận giữa Việt Nam và nước ngoài có quy định khác, các cửa khẩu tiếp nhận
vật nuôi sống nhập khẩu vào Việt Nam bao gồm:

a) Cảng hàng không: Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất.

b) Cửa khẩu trên đất liền: Hữu Nghị,
Chi Ma (Lạng Sơn), Tà Lùng (Cao Bằng), Thanh Thủy (Hà Giang), Hà Khẩu (Lào Cai),
Móng Cái (Quảng Ninh), Cầu Treo (Hà Tĩnh), Lao Bảo (Quảng Trị), Mộc Bài (Tây
Ninh), Mộc Hóa (Long An).

c) Cảng biển: Cái Lân (Quảng Ninh), Hải
Phòng, Cửa Lò (Nghệ An), Đà Nẵng, Quy Nhơn (Bình Định),
Cát Lái (Thành phố Hồ Chí Minh), Cái Mép (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Chương VI

XỬ LÝ CHẤT THẢI
CHĂN NUÔI

Điều 30. Quy định
đối với sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi lưu thông trên thị trường

1. Tổ chức, cá
nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi phải công bố tiêu
chuẩn áp dụng theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm xử lý
chất thải chăn nuôi phải công bố trong tiêu chuẩn áp dụng được quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Tổ chức, cá
nhân tự công bố thông tin sản phẩm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn trước khi đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Trong thời gian xây dựng, hoàn thiện
hệ thống cơ sở dữ liệu sử dụng cho việc tự công bố thông tin về sản phẩm xử lý
chất thải chăn nuôi, tổ chức, cá nhân phải gửi thông tin về sản phẩm xử lý chất
thải chăn nuôi tới Cục Chăn nuôi để tổng hợp, đăng tải trên Cổng thông tin điện
tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Hồ sơ công bố
thông tin sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi sản xuất trong nước bao gồm:

a) Thông tin về cơ sở sản xuất sản phẩm
xử lý chất thải chăn nuôi (tên, địa điểm, thông tin liên lạc);

b) Tiêu chuẩn công bố áp dụng quy định
tại khoản 1 Điều này;

c) Phiếu kết quả thử nghiệm chất lượng
sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày công bố thông tin được cấp bởi
phòng thử nghiệm đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động
thử nghiệm;

d) Mẫu nhãn sản phẩm theo quy định của
pháp luật về nhãn hàng hóa;

đ) Kết quả khảo nghiệm đối với sản phẩm
xử lý chất thải chăn nuôi lần đầu được sản xuất tại Việt Nam có chứa chất mới chưa qua khảo nghiệm hoặc biên bản đánh giá, nghiệm thu của
Hội đồng khoa học đối với sản phẩm là kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ,
cấp quốc gia đã được công nhận hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép;

e) Văn bằng bảo hộ sáng chế hoặc bản
cam kết không vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đề
nghị đăng ký lưu hành.

4. Hồ sơ công bố
thông tin sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi nhập khẩu bao gồm:

a) Thông tin về cơ sở sản xuất sản phẩm
xử lý chất thải chăn nuôi (tên, địa điểm, thông tin liên lạc);

b) Giấy chứng nhận lưu hành tự do
(Certificate of Free Sale) hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm
quyền của nước xuất xứ cấp;

c) Bản thông tin về thành phần nguyên
liệu, công dụng, hướng dẫn sử dụng của sản phẩm do tổ chức,
cá nhân sản xuất cung cấp;

d) Bản tiêu chuẩn công bố áp dụng đối
với sản phẩm của nhà nhập khẩu bằng tiếng Việt;

đ) Nhãn bao bì sản phẩm của tổ chức,
cá nhân sản xuất cung cấp; kèm theo nhãn phụ bằng tiếng Việt;

e) Phiếu kết quả thử nghiệm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày công bố thông tin được cấp bởi
phòng thử nghiệm đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm;

g) Kết quả khảo nghiệm đối với sản phẩm
lần đầu nhập khẩu vào Việt Nam có chứa chất mới chưa qua khảo nghiệm ở Việt
Nam.

5. Trường hợp thay đổi thông tin sản
phẩm xử lý chất thải chăn nuôi tổ chức, cá nhân tự cập nhật thông tin sản phẩm
trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 31. Khảo
nghiệm sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi

1. Sản phẩm xử
lý chất thải chăn nuôi lần đầu được sản xuất hoặc nhập khẩu vào Việt Nam có chứa
chất mới chưa qua khảo nghiệm ở Việt Nam phải thực hiện khảo nghiệm trước khi
công bố sản phẩm; trừ sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi được tạo ra từ kết quả
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp quốc gia đã được công nhận.

2. Tổ chức, cá nhân phải thực hiện khảo
nghiệm tại cơ sở khảo nghiệm đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị
kỹ thuật đáp ứng yêu cầu khảo nghiệm từng loại sản phẩm xử lý chất thải chăn
nuôi;

b) Người phụ trách kỹ thuật có trình
độ từ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành chăn nuôi, thú y, hóa học,
công nghệ sinh học, công nghệ môi trường;

c) Có hoặc hợp đồng với đơn vị có
phòng thử nghiệm đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm;

d) Trường hợp cơ sở khảo nghiệm các sản
phẩm vi sinh vật sử dụng để xử lý chất thải chăn nuôi phải có tủ lạnh, tủ lạnh
âm sâu giữ giống vi sinh vật để phục vụ việc khảo nghiệm.

3. Nội dung khảo
nghiệm bao gồm:

a) Đánh giá về thành phần, chất lượng
của sản phẩm theo tiêu chuẩn công bố áp dụng;

b) Đánh giá tính an toàn đối với sức
khỏe con người, vật nuôi và môi trường trong quá trình sử dụng sản phẩm;

c) Đánh giá hiệu quả xử lý chất thải
chăn nuôi của sản phẩm.

4. Cơ sở khảo
nghiệm lập báo cáo kết quả khảo nghiệm sản phẩm theo Mẫu số 01.MTCN Phụ lục I kèm
theo Nghị định này.

5. Cơ sở khảo
nghiệm phải lưu hồ sơ kết quả khảo nghiệm tối thiểu 03 năm sau khi kết thúc khảo
nghiệm.

Điều 32. Cơ sở sản
xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi

Cơ sở sản xuất sản phẩm xử lý chất thải
chăn nuôi phải bảo đảm yêu cầu sau đây:

1. Địa điểm cơ sở sản xuất không nằm trong
khu vực bị ô nhiễm bởi chất thải nguy hại, hóa chất độc hại;

2. Có nhà xưởng kết cấu vững chắc, bảo
đảm yêu cầu về kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học; khu chứa nguyên liệu, vật
liệu, thành phẩm bảo đảm không gây nhiễm chéo; có kho hoặc dụng cụ chuyên dụng
để bảo quản những nguyên liệu, sản phẩm có tính đặc thù theo khuyến cáo của nhà
sản xuất hoặc nhà cung cấp;

3. Dây chuyền sản xuất, trang thiết bị
tiếp xúc với nguyên liệu, thành phẩm phải được làm bằng vật liệu dễ vệ sinh;

4. Có hoặc hợp đồng
với phòng thử nghiệm để kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất;

5. Có thiết bị thu gom và xử lý chất
thải trong quá trình sản xuất bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường khu vực sản
xuất;

6. Cơ sở sản xuất sinh khối vi sinh vật
phải có thiết bị tạo môi trường, lưu giữ và nuôi cấy vi sinh vật bảo đảm an
toàn cho người và môi trường;

7. Có hệ thống kiểm soát chất lượng sản
phẩm.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI
HÀNH

Điều 33. Hiệu lực
thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành
từ ngày 05 tháng 03 năm 2020.

2. Nghị định này thay thế các văn bản
sau đây:

a) Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04
tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản;

b) Nghị định số 100/2017/NĐ-CP ngày
18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
39/2017/NĐ-CP;

c) Khoản 5 Điều 1 và Điều 3 Nghị định số 123/2018/NĐ-CP
ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi,
bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực
nông nghiệp;

d) Điều 9, 10 và 11 Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện
đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật
rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.

3. Nghị định này bãi bỏ các văn bản
sau đây:

a) Quyết định số 78/2004/QĐ-BNN ngày
31 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban
hành Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu;

b) Quyết định số 88/2005/QĐ-BNN ngày
27 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban
hành Danh mục nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn;

c) Quyết định số 43/2006/QĐ-BNN ngày
01 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban
hành quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quý hiếm;

d) Thông tư số 92/2007/TT-BNN ngày 19
tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn
thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-TTg ngày
16 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm và
chăn nuôi thủy cầm;

đ) Thông tư số 02/2011/TT-BNNPTNT
ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ quản lý nhà nước về chăn nuôi;

e) Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 61/2011/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn
chăn nuôi;

g) Điều 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Thông tư số 19/2011/TT-BNNPTNT
ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục
hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng
12 năm 2010;

h) Thông tư số 06/2012/TT-BNNPTNT
ngày 01 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
ban hành Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn;

i) Thông tư số 35/2013/TT-BNNPTNT
ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến;

k) Thông tư số 14/2014/TT-BNNPTNT
ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
ban hành Danh mục giống vật nuôi cao sản;

l) Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT
ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04
tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản;

m) Thông tư số 01/2018/TT-BNNPTNT
ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh
tại Việt Nam.

Điều 34. Quy định
chuyển tiếp

1. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi
đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy về
điều kiện cơ sở sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi theo quy định tại Nghị định
số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn
nuôi, thủy sản (sau đây gọi là Nghị định số 39/2017/NĐ-CP) nhưng hết hiệu lực
trong thời gian từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31
tháng 12 năm 2020 được tiếp tục sản xuất không quá 12 tháng kể từ ngày Giấy chứng
nhận hợp quy hết hiệu lực.

2. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi
đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy về điều kiện cơ sở sản
xuất, gia công thức ăn chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 39/2017/NĐ-CP được
tiếp tục sản xuất cho đến khi hết hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi
không thuộc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tiếp tục sản xuất và
phải đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có
hiệu lực thi hành.

4. Sản phẩm thức
ăn chăn nuôi nhập khẩu đã được áp dụng chế độ kiểm tra giảm
có thời hạn, miễn kiểm tra chất lượng có thời hạn theo quy định tại Nghị định số
39/2017/NĐ-CP tiếp tục được áp dụng theo hiệu lực ghi trên văn bản xác nhận kiểm
tra giảm, miễn kiểm tra.

5. Việc kiểm tra chất lượng thức ăn
chăn nuôi nhập khẩu chưa có Quy chuẩn kỹ thuật được tiếp tục áp dụng quy định tại
Nghị định số 39/2017/NĐ-CP đến hết ngày 30 tháng 6 năm
2020.

6. Sản phẩm thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh và thức ăn đậm đặc nhập khẩu được phép lưu hành theo quy định
tại Nghị định số 39/2017/NĐ-CP tiếp tục được lưu hành theo thời hạn hiệu lực
đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn.

7. Tổ chức, cá nhân nộp đầy đủ hồ sơ
đăng ký giải quyết thủ tục hành chính về thức ăn chăn nuôi
trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng theo quy định của
pháp luật tại thời điểm nộp hồ sơ.

8. Sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi
đã được Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quyết định
công nhận tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trước ngày 31 tháng 12 năm 2019 không
phải thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định này.

Điều 35. Trách
nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan
ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Nghị định này./.

 


Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương
Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các
Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm
sát nhân dân tối cao;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực
thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, NN (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC I

CÁC BIỂU MẪU
(Kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020)

TT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

1

Đơn đề nghị cấp/cấp
lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

Mẫu số 01.TACN

2

Thuyết minh điều kiện
sản xuất thức ăn chăn nuôi

Mẫu số 02.TACN

3

Quy trình kiểm soát chất
lượng của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi

Mẫu số 03.TACN

4

Hướng dẫn đánh
giá điều kiện thực tế của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi

Mẫu số 04.TACN

5

Biên bản đánh
giá điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

Mẫu số 05.TACN

6

Giấy chứng nhận
đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

Mẫu số 06.TACN

7

Đơn đề nghị nhập
khẩu thức ăn chăn nuôi chưa được công bố thông tin

Mẫu số 07.TACN

8

Đề cương nghiên cứu/quy
trình khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi

Mẫu số 08.TACN

9

Giấy phép nhập
khẩu thức ăn chăn nuôi chưa được công bố thông tin

Mẫu số 09.TACN

10

Đơn đề nghị thừa
nhận phương pháp thử nghiệm thức ăn chăn nuôi của phòng thử nghiệm nước xuất
khẩu

Mẫu số 10.TACN

11

Đơn đề nghị thừa
nhận quy trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi của nước xuất khẩu

Mẫu số 11.TACN

12

Giấy đăng ký kiểm
tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi xuất khẩu, nhập khẩu

Mẫu số 12.TACN

13

Đơn đề nghị cấp/cấp
lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi

Mẫu số 01.ĐKCN

14

Bản thuyết minh
về điều kiện chăn nuôi

Mẫu số 02.ĐKCN

15

Hướng dẫn đánh
giá điều kiện thực tế của cơ sở chăn nuôi

Mẫu số 03.ĐKCN

16

Biên bản đánh
giá điều kiện chăn nuôi

Mẫu số 04.ĐKCN

17

Giấy chứng nhận
đủ điều
kiện chăn nuôi

Mẫu số 05.ĐKCN

18

Báo cáo kết quả khảo nghiệm
sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi

Mẫu số 01.MTCN

 

Mẫu
số 01.TACN

TÊN TỔ CHỨC, CÁ
NHÂN

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …….

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Kính gửi:
………………………………

1. Tên cơ sở đề nghị: ………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ sản xuất: ……………………………………………………………………………………………………

– Số điện thoại: ………………………… Số Fax: …………………… E-mail: …………………………

– Giấy đăng ký kinh doanh hoặc
Giấy phép đầu tư hoặc Quyết định thành lập:……………………………………

2. Đăng ký cấp/cấp lại Giấy chứng nhận
đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi
theo đặt hàng cụ thể như sau:

STT

Loại
sản phẩm thức ăn chăn nuôi

Đăng
ký sản xuất (đánh dấu x)

Công
suất thiết kế (tấn/năm)

1

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh

 

 

2

Thức ăn đậm đặc

 

 

3

Thức ăn truyền thống

 

 

4

Thức ăn bổ sung (dạng hỗn hợp)

 

 

5

Thức ăn bổ sung (nguyên liệu đơn)

 

 

6

Loại khác (nếu có)

 

 

3. Đăng ký cấp lần đầu: □

Đăng ký cấp lại: □                      Lý
do đăng ký cấp lại:

Chúng tôi cam kết thực hiện các quy định
về điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi theo quy định của pháp luật.

 

 

……,
ngày …. tháng….. năm ….
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 02.TACN

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

THUYẾT MINH

Điều kiện sản xuất thức ăn chăn
nuôi

 (Kèm theo đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn
chăn nuôi số …… ngày … tháng … năm …)

1. Tên cơ sở sản xuất: ……………………………………………………………………………………..

2. Loại sản phẩm thức ăn chăn nuôi
đăng ký sản xuất: ……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

3. Giấy chứng nhận hệ thống phù hợp
tiêu chuẩn (kèm theo bản sao có xác nhận của cơ sở, nếu có):

– Thực hành sản xuất tốt (GMP)

Có □

Không □

– Hệ thống phân tích mối nguy và điểm
kiểm soát tới hạn (HACCP)

Có □

Không □

– Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
(ISO 22000)

Có □

Không □

– Hệ thống quản lý chất lượng (ISO
9001)

Có □

Không □

– Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất bảo
đảm an toàn thực phẩm

Có □

Không □

– Hệ thống khác: ……………………………………………………………………………………………..

4. Thuyết minh điều kiện sản xuất thức
ăn chăn nuôi (bao gồm cả trường hợp thay đổi địa điểm sản xuất, dây chuyền thiết
bị, sản xuất đối với trường hợp cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
sản xuất thức ăn chăn nuôi):

a) Địa điểm sản xuất: (Mô tả diện
tích, vị trí).

b) Nhà xưởng, trang thiết bị (sơ
đồ bố trí nhà xưởng, mô tả tóm tắt thiết bị, dây chuyền).

c) Bản sao,
chụp tài liệu chứng minh có biện pháp bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm
quyền xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

 

 

……,
ngày …. tháng….. năm ….
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 03.TACN

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

QUY TRÌNH

Kiểm soát chất lượng của cơ sở sản
xuất thức ăn chăn nuôi

(Kèm
theo đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi số
……
ngày … tháng
năm …)

1. Quy trình kiểm soát chất lượng thức
ăn chăn nuôi do cơ sở tự xây dựng, bảo đảm nguyên tắc truy xuất được nguồn gốc nguyên
liệu và sản phẩm, bảo đảm chất lượng sản phẩm.

2. Các nội dung của quy trình*:

a) Kiểm soát chất lượng nước phục vụ
sản xuất (đối với trường hợp có sử dụng nước trong quá trình sản xuất thức ăn
chăn nuôi):

– Xây dựng yêu cầu kỹ thuật chất lượng
nước phục vụ sản xuất, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia tương ứng (nếu có).

– Quy định kế hoạch đánh giá chất lượng
nước và có biện pháp khắc phục xử lý nếu không đạt chất lượng.

– Quy định bộ phận hoặc người chịu trách nhiệm.

b) Kiểm soát nguyên liệu đầu vào:

– Xây dựng yêu cầu kỹ thuật cho từng
loại nguyên liệu trước khi nhập kho, trước khi sản xuất.

– Quy định đánh giá năng lực nhà cung
cấp nguyên liệu để có biện pháp kiểm soát chất lượng nguyên liệu phù hợp.

– Quy định đánh giá chất lượng nguyên
liệu (thông qua tài liệu kèm theo lô hàng, ví dụ: các thông tin trên nhãn sản
phẩm, hạn sử dụng, xuất xứ, phiếu kết quả phân tích chất lượng, cảm quan, lấy mẫu
thử nghiệm…).

– Xây dựng kế hoạch lấy mẫu thử nghiệm
các chỉ tiêu chất lượng, an toàn dựa trên đánh giá nguy cơ.

– Quy định biện pháp bảo quản nguyên
liệu, kế hoạch giám sát chất lượng nguyên liệu trong quá trình bảo quản.

– Quy định biện pháp xử lý nguyên liệu
không đạt chất lượng và an toàn.

– Quy định bộ phận/người chịu trách nhiệm.

c) Kiểm soát bao bì, vật dụng chứa
nguyên liệu và thành phẩm:

– Xây dựng yêu cầu kỹ thuật đối với
bao bì, vật dụng chứa nguyên liệu, thành phẩm để bảo đảm không ảnh hưởng đến chất
lượng thức ăn chăn nuôi.

– Quy định biện pháp kiểm soát chất
lượng bao bì, vật dụng.

– Quy định bộ phận/người chịu trách
nhiệm.

d) Kiểm soát quá trình sản xuất và
thành phẩm:

– Tùy từng loại sản phẩm thức ăn chăn
nuôi mà quá trình sản xuất cần được kiểm soát các nội dung như công thức trộn,
nguyên liệu đưa vào sản xuất, cân, nghiền, trộn, vật dụng chứa, đóng bao, ghi
nhãn, bảo quản, ghi nhật ký lô sản xuất đảm bảo truy xuất được thông tin của các nguyên liệu có trong thành phẩm.

– Kế hoạch lấy mẫu thành phẩm để đánh
giá chất lượng và an toàn (có tài liệu chứng minh kế hoạch lấy mẫu dựa trên nguyên tắc đánh giá nguy cơ rủi ro).

– Quy định biện pháp bảo quản thành
phẩm, ghi nhãn.

– Quy định biện pháp xử lý các thức
ăn thành phẩm không đạt chất lượng và an toàn.

– Quy định biện pháp khắc phục khi phát
hiện không thực hiện đúng nội dung này.

– Quy định bộ phận/người chịu trách
nhiệm.

đ) Kiểm soát tái chế:

– Quy định các trường hợp phải tái chế.

– Phương pháp tái chế.

– Mục đích tái chế, nhật ký tái chế,
thử nghiệm sau tái chế.

– Quy định xử lý nếu kết quả tái chế
không phù hợp.

– Quy định bộ phận/người chịu trách
nhiệm.

e) Kiểm soát mẫu lưu và lưu mẫu:

– Phương pháp lấy
mẫu cho từng loại thức ăn (vị trí lấy mẫu, khối lượng mẫu, thời gian lưu mẫu,
người lấy mẫu, cách lấy mẫu….).

– Quy định về ghi thông tin để nhận
biết và truy xuất nguồn gốc mẫu.

– Quy định thời
gian lưu mẫu và biện pháp xử lý mẫu sau khi hết thời hạn lưu mẫu.

– Quy định bộ phận/người chịu trách
nhiệm.

g) Kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh
thiết bị:

– Liệt kê (hoặc lập bảng) các loại dụng
cụ, thiết bị phải hiệu chuẩn, kiểm định.

– Kế hoạch hiệu
chuẩn, hiệu chỉnh định kỳ.

– Quy định nhận diện trạng thái cho
các thiết bị đo lường (Ví dụ dán tem nhãn hiệu chuẩn, kiểm định), trường hợp
thiết bị không bảo đảm kỹ thuật thì phải có dấu hiệu nhận biết.

– Quy định bộ phận/người chịu trách
nhiệm.

h) Kiểm soát động vật gây hại:

– Trường hợp tự kiểm soát: Xây dựng
phương pháp kiểm soát, tần suất kiểm soát động vật gây hại và ghi nhật ký.

– Trường hợp có sử dụng các đơn vị
bên ngoài phải được thể hiện trong quy trình.

– Quy định bộ phận/người chịu trách
nhiệm.

i) Kiểm soát vệ sinh nhà xưởng, trang
thiết bị, dụng cụ:

– Quy định tần suất kiểm soát vệ sinh
nhà xưởng, trang thiết bị, hóa chất sử dụng để vệ sinh (nếu có), ghi nhật ký.

– Quy định bộ phận/người chịu trách
nhiệm.

k) Kiểm soát thu gom và xử lý chất thải:

– Quy định khu vực thu gom rác.

– Quy định tần suất di chuyển rác ra
khỏi khu vực sản xuất, kho về khu tập kết.

– Trường hợp thuê cơ sở xử lý chất thải
thì cơ sở đó phải bảo đảm năng lực theo yêu cầu của pháp
luật.

– Quy định bộ phận/người chịu trách
nhiệm.

l) Kiểm soát nhiễm chéo kháng sinh đối
với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi có kháng sinh:

– Quy định quy trình làm sạch thiết bị,
dây chuyền sản xuất để tránh phát tán, nhiễm chéo kháng sinh giữa các lô sản xuất.

– Quy định về kiểm soát hàm lượng
kháng sinh trong sản phẩm phù hợp với hàm lượng được kê đơn thuốc thú y của người kê đơn.

– Quy định về biện pháp khắc phục, xử
lý khi phát hiện trường hợp không phù hợp.

– Quy định bộ phận/người chịu trách
nhiệm.

m) Kiểm soát người ngoài ra, vào và
khách thăm quan cơ sở sản xuất.

– Quy định ghi thông tin người ngoài
ra, vào và khách thăm cơ sở sản xuất.

– Quy định hướng dẫn khách khi thăm
quan khu vực sản xuất bảo đảm an toàn lao động và không ảnh hưởng đến quá trình
sản xuất.

– Quy định bộ phận/người chịu trách
nhiệm.

 

 

……,
ngày …. tháng….. năm ….
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

*Ghi chú:

– Quy trình kiểm soát chất lượng này áp
dụng đối với cơ sở sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc, thức ăn bổ sung dạng hỗn hợp. Đối với cơ sở sản xuất
thức ăn truyền thống và thức ăn bổ sung dạng nguyên liệu đơn thì tùy theo công nghệ sản xuất và bản chất của
sản phẩm thức ăn chăn nuôi mà cơ sở có thể giảm bớt các nội dung không liên quan trong quy trình này nhưng phải
bảo đảm kiểm soát được chất lượng và an toàn của sản phẩm và truy xuất được nguồn
gốc.

– Khi áp dụng thực hiện các nội dung
trong quy trình, cơ sở sản xuất thức
ăn chăn nuôi phải ghi chép và lưu hồ sơ, bằng chứng để làm căn cứ cho việc đánh
giá giám sát duy trì Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi và
cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu.

 

Mẫu số 04.TACN

HƯỚNG DẪN

Đánh giá điều kiện thực tế của cơ
sở sản xuất thức ăn chăn nuôi

I. ĐÁNH GIÁ LẦN ĐẦU

1. Địa điểm cơ sở sản xuất không nằm
trong khu vực bị ô nhiễm bởi chất thải nguy hại, hóa chất độc hại.

Yêu cầu: Cơ sở sản xuất không bị ô nhiễm bởi chất thải nguy hại, hóa chất độc hại từ môi trường xung
quanh như nguồn chất thải từ bệnh viện, cơ sở kinh doanh hóa chất độc hại,
bãi rác, ngập nước… Trong trường hợp không thể thay đổi vị trí thì phải đánh giá nguy cơ ô nhiễm; thiết lập
biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm; có bằng chứng (như kết quả tự đánh giá, giám sát) để chứng minh không bị ô nhiễm. Khu
sản xuất phải có tường rào ngăn cách với các khu vực khác.

2. Thiết kế khu sản xuất, bố trí thiết
bị theo quy tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra, bảo đảm
tách biệt giữa các khu sản xuất để tránh nhiễm chéo;

Yêu cầu: Các khu vực trong cơ sở sản
xuất phải được bố trí sắp xếp theo nguyên tắc một chiều theo thứ tự: khu vực nhập,
bảo quản nguyên liệu, khu vực sản xuất, khu vực đóng gói, khu vực bảo quản
thành phẩm, khu vực xuất thành phẩm. Trường hợp nguyên liệu,
thành phẩm đã có bao gói kín hoặc các khu vực sản xuất trên được bố trí riêng
biệt thì không bắt buộc phải theo nguyên tắc này nhưng phải đảm bảo không nhiễm
chéo, dễ nhận biết thông tin nguyên liệu, thành phẩm, không có nguy cơ bị
nhầm lẫn trong quá trình sản xuất, vận chuyển.

3. Có dây chuyền, trang thiết bị phù
hợp để sản xuất thức ăn chăn nuôi.

a) Có dây chuyền thiết bị sản xuất
phù hợp với từng loại sản phẩm thức ăn chăn nuôi.

Yêu cầu: Dây chuyền sản xuất phải phù
hợp với thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc, thức ăn bổ sung, thức ăn
truyền thống, thức ăn đơn, thức ăn dạng lỏng, thức ăn dạng bột… Cơ sở sản xuất
thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc phải có thiết bị pha trộn các
nguyên liệu vi lượng (premix) riêng trước
khi trộn với các nguyên liệu thô hoặc nguyên liệu đa lượng khác để tạo thành
thành phẩm (trừ trường hợp cơ sở mua premix từ cơ sở sản xuất,
kinh doanh khác).

b) Dây chuyền sản xuất, trang thiết bị
tiếp xúc với thức ăn chăn nuôi phải được làm bằng vật liệu dễ vệ sinh, không
thôi nhiễm chất độc hại từ thiết bị sang thức ăn chăn nuôi, không gây bẩn,
không nhiễm chéo gây mất an toàn theo quy định pháp luật.

Yêu cầu: Bề mặt dây chuyền, trang thiết
bị phải nhẵn bảo đảm thức ăn không bị bám, dính vào bề mặt sau khi sản xuất;
trường hợp dây chuyền, thiết bị phải vệ sinh bằng nước thì bảo đảm được làm khô
sau khi vệ sinh.

c) Khu vực chứa thức ăn chăn nuôi phải
thông thoáng, có đủ ánh sáng để nhận biết được thông tin bằng mắt thường, có giải
pháp chống ẩm không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm;

Yêu cầu: Có đủ diện tích, không gian
để chứa các nguyên liệu khác nhau bảo đảm chất lượng trong
quá trình bảo quản. Các loại nguyên liệu khác nhau phải được bảo quản tách biệt;
thức ăn lỗi, hỏng phải để riêng, tránh nhiễm chéo. Thức ăn phải được đặt đúng
nơi như đã thiết kế (nếu có) và có thông tin nhận biết, tránh nhầm lẫn. Các loại vật tư hỗ trợ sản xuất như chất tẩy rửa, xăng dầu, mỡ bôi
trơn… phải có thông tin nhận biết và được để ở nơi tách biệt
bảo đảm không tiếp xúc và không có nguy cơ nhiễm vào thức ăn chăn nuôi.

Mỗi khu vực trong kho, nhà xưởng phải
có đủ ánh sáng tự nhiên hay nhân tạo bảo đảm nhìn rõ và đọc được chỉ dẫn trên thiết
bị, máy móc, dụng cụ; đọc được chỉ dẫn và thông tin trên tem nhãn, bao bì trong
sản xuất.

Có kệ (pallet) hoặc vật liệu chống ẩm
để đặt nguyên liệu và thành phẩm bảo đảm thông thoáng, chống ẩm (trừ trường hợp
nền kho, xưởng đã có giải pháp kỹ thuật chống ẩm). Kệ, pallet, vật liệu chống ẩm
phải bảo đảm sạch sẽ và dễ vệ sinh (nếu tái sử dụng).

d) Cơ sở sản xuất lên men sinh khối vi sinh vật phải có thiết bị tạo môi trường, lưu giữ và nuôi
cấy vi sinh vật;

Yêu cầu: Có tủ lạnh,
tủ lên men sinh khối, tủ sấy, cân, dụng cụ đọc đếm, chủng vi sinh vật, hóa chất,
môi trường và các dụng cụ khác.

4. Có biện pháp bảo quản nguyên liệu
thức ăn chăn nuôi theo khuyến cáo của tổ chức, cá nhân cung cấp.

Yêu cầu: Phải có phương pháp đánh giá
nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm và các điều kiện khác để bảo đảm sản phẩm thức ăn
chăn nuôi được bảo quản theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Có biện pháp khắc phục, xử lý nếu phát hiện điều kiện bảo quản không phù
hợp; các biện pháp phải được thể hiện bằng văn bản và được người có thẩm quyền
của cơ sở phê duyệt. Quá trình kiểm soát phải được ghi chép.

5. Có biện pháp kiểm soát sinh vật
gây hại, tạp chất, chất thải gây nhiễm bẩn để không ảnh hưởng đến an toàn, chất
lượng thức ăn chăn nuôi.

a) Có giải pháp để kiểm soát tạp chất
(cát sạn, kim loại, bụi…) gây nhiễm bẩn vào sản phẩm;

Yêu cầu: Trường hợp thức ăn có nguy
cơ lẫn tạp chất phải có thiết bị loại bỏ tạp chất trong quá trình sản xuất (ví
dụ quạt, sàng, nam châm…).

b) Có giải pháp kiểm soát, phòng chống
sinh vật gây hại (côn trùng, chuột, chim…) và vật nuôi xâm nhập vào khu vực sản
xuất, khu lưu trữ nguyên liệu và thành phẩm; phòng, chống mối mọt.

Yêu cầu: Cửa ra vào, cửa sổ phải được
thiết kế để khi đóng, mở bảo đảm ngăn được sinh vật gây hại và vật nuôi vào
trong nhà xưởng (ví dụ: mành, lưới, bẫy chuột, đèn diệt côn trùng hoặc các biện
pháp khác). Có kế hoạch kiểm soát mối mọt.

Các yêu cầu kiểm soát phải được thể
hiện bằng văn bản và được người có thẩm quyền của cơ sở sản xuất phê duyệt. Quá
trình kiểm soát phải được ghi chép.

c) Có giải pháp thu gom và xử lý chất
thải để tránh nhiễm bẩn cho sản phẩm và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Yêu cầu: Có vật dụng để chứa các loại
chất thải khác nhau (ví dụ: rác thải sinh hoạt, chất thải tái chế được và chất
thải nguy hại) và có dấu hiệu nhận biết. Chất thải nguy hại cần
được chứa trong vật dụng kín, đặt ở nơi riêng biệt với chất thải khác. Nơi tập
kết chất thải phải tách biệt với khu vực sản xuất.

d) Có giải pháp bảo hộ lao động, vệ
sinh cho người sản xuất và khách tham quan khu vực sản xuất.

Yêu cầu: Có chỉ dẫn về an
toàn, có trang bị bảo hộ lao động phù hợp với người sản xuất và khách thăm quan
(ví dụ: kính, mũ, khẩu trang, quần áo, giày, găng tay…). Có khu vệ
sinh, thay quần áo, đủ nước sạch, chất tẩy rửa cho người sản xuất và khách thăm
quan.

6. Có trang thiết bị, dụng cụ đo lường
được kiểm định, hiệu chỉnh theo quy định.

Yêu cầu: Các trang thiết bị phải được
kiểm định định kỳ bảo đảm an toàn kỹ thuật trong sản xuất. Các dụng cụ đo lường
(cân, đong, đo, đếm…) phải được hiệu chỉnh, hiệu chuẩn định
kỳ bảo đảm độ chính xác.

7. Có hoặc thuê phòng thử nghiệm để
phân tích chất lượng thức ăn chăn nuôi trong quá trình sản xuất.

Yêu cầu:

– Có hoặc thuê phòng thử nghiệm để kiểm
soát chất lượng nguyên liệu và thành phẩm trong sản xuất; phòng thử nghiệm phải
có đủ năng lực (thiết bị, nhân sự, tài liệu…) phù hợp với yêu cầu thử nghiệm bảo
đảm kết quả thử nghiệm được chính xác.

– Việc thử nghiệm phải được thực hiện
theo đúng kế hoạch kiểm soát chất lượng đã được xây dựng và phê duyệt bởi người
có thẩm quyền của cơ sở sản xuất.

8. Người phụ trách kỹ thuật có trình
độ từ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành chăn nuôi, thú y, sinh học,
công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch.

Yêu cầu: Có bằng tốt nghiệp đại học về
các chuyên ngành chăn nuôi, thú y, sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ sau
thu hoạch và phải được người có thẩm quyền của cơ sở phân công phụ trách kỹ thuật
bằng văn bản. Đối với cơ sở sản xuất thức ăn truyền thống, nguyên liệu
đơn, người phụ trách kỹ thuật không bắt buộc đáp ứng yêu cầu này nhưng phải được
đào tạo về chuyên ngành phù hợp với sản phẩm sản xuất.

9. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi
chứa kháng sinh phải có biện pháp kiểm soát bảo đảm không phát tán, gây nhiễm
chéo giữa các loại kháng sinh khác nhau, giữa thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh
và thức ăn chăn nuôi không chứa kháng sinh.

a) Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi
chứa kháng sinh phải có thiết bị, dụng cụ để pha trộn thuốc thú y chứa kháng
sinh trước khi sản xuất và thiết bị pha trộn này phải tách
biệt với dây chuyền sản xuất thức ăn thành phẩm.

Yêu cầu: Thiết bị, dụng cụ để pha trộn
thuốc thú y chứa kháng sinh phải bảo đảm không phát tán ra môi trường xung
quanh và được tách biệt với dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi.

b) Có quy trình làm sạch thiết bị,
dây chuyền sản xuất để tránh phát tán, nhiễm chéo kháng sinh giữa các lô sản xuất.

Yêu cầu: Cơ sở phải ban hành bằng văn
bản quy trình kiểm soát tránh nhiễm chéo kháng sinh trong quá trình sản xuất,
kiểm soát hàm lượng kháng sinh trong thành phẩm theo đơn thuốc thú y của người kê
đơn.

10. Có giải pháp bảo vệ môi trường
đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Yêu cầu: Có kế hoạch
bảo vệ môi trường hoặc có văn bản xác nhận đánh giá tác động môi trường
theo quy định của pháp luật về môi trường.

11. Quy trình kiểm soát chất lượng của cơ sở sản xuất
thức ăn chăn nuôi.

II. ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT DUY TRÌ GIẤY
CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI

1. Đánh giá các chỉ tiêu nêu tại Mục
I của hướng dẫn này.

2. Đánh giá việc thực hiện quy trình
kiểm soát chất lượng của cơ sở sản xuất theo các nội dung nêu tại Mẫu số
03.TACN của Phụ lục này.

3. Đánh giá việc thực hiện nghĩa vụ của
cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi quy định tại khoản 2 Điều 48
Luật Chăn nuôi các nội dung sau:

a) Thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng;
công bố hợp quy theo quy định.

Yêu cầu: Có đầy đủ hồ sơ công bố tiêu
chuẩn áp dụng, công bố hợp quy cho từng sản phẩm theo quy định.

b) Thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo
quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa.

Yêu cầu: Thông tin ghi trên nhãn sản
phẩm phải phù hợp quy định hiện hành về nhãn hàng hóa và thông tin sản phẩm
trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Công bố hoặc đăng ký thông tin sản
phẩm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Yêu cầu: Các sản phẩm do đơn vị sản
xuất phải được công bố hoặc đăng ký thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước khi lưu hành (trừ các trường hợp tổ
chức, cá nhân không phải công bố thông tin sản phẩm theo quy định).

d) Sử dụng nguyên liệu thức ăn theo
quy định tại điểm c khoản 2 Điều 48 của Luật Chăn nuôi.

Yêu cầu: Chỉ sử dụng các nguyên liệu
thức ăn được phép sử dụng tại Việt Nam. Nguyên liệu sử dụng trong thành phẩm phải
có thời hạn sử dụng tối thiểu bằng thời hạn sử dụng của thành phẩm. Trường
hợp nguyên liệu có thời hạn sử dụng ngắn hơn thời hạn sử dụng của thành phẩm
thì tổ chức, cá nhân phải có biện pháp kiểm soát để bảo đảm không ảnh hưởng đến
chất lượng thành phẩm.

đ) Chấp hành việc thanh tra, kiểm
tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
chấp hành chế độ báo cáo.

Yêu cầu: Cơ sở được thanh tra, đánh
giá phải phối hợp và chấp hành đúng quy định. Phải gửi báo cáo theo định kỳ hoặc
đột xuất theo quy định.

III. NGUYÊN TẮC
ĐÁNH GIÁ VÀ GHI BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ

1. Nguyên tắc đánh giá

a) Đối với cơ sở
sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc, thức ăn bổ sung dạng hỗn hợp:
Không được bổ sung hoặc bỏ bớt nội dung đánh giá theo quy định tại Mục I và Mục
II.

b) Đối với cơ sở
sản xuất thức ăn truyền thống, thức ăn bổ sung dạng nguyên liệu đơn: Tùy theo
công nghệ sản xuất và bản chất của sản phẩm thức ăn chăn nuôi mà đoàn đánh giá
có thể giảm bớt chỉ tiêu đánh giá hoặc thay đổi yêu cầu đánh giá và chuyên
ngành của người phụ trách kỹ thuật nhưng phải bảo đảm cơ sở sản xuất kiểm soát
được chất lượng, an toàn của sản phẩm và truy xuất nguồn gốc. Những nội dung
này phải được ghi vào Biên bản đánh giá.

c) Đối với cơ sở sản xuất đồng thời
thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
sản xuất thức ăn thủy sản thì được thừa nhận kết quả đối với các chỉ tiêu đã được
đánh giá khi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản. Những
nội dung này phải được ghi vào Biên bản đánh giá.

d) Đối với cơ sở sản xuất thức ăn
chăn nuôi truyền thống, thức ăn bổ sung là nguyên liệu đơn đã được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất bảo đảm an toàn thực phẩm
thì được thừa nhận kết quả đối với các chỉ tiêu đã được đánh giá khi cấp Giấy
chứng nhận cơ sở sản xuất bảo đảm an toàn thực phẩm. Những nội dung này phải được
ghi vào Biên bản đánh giá.

đ) Đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi đã được
cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng (ISO), Thực hành sản xuất tốt
(GMP), Phân tích nguy cơ và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP) hoặc giấy chứng nhận
tương đương thì được thừa nhận kết quả đối với chỉ tiêu đã được đánh giá. Những
nội dung này phải được ghi vào Biên bản đánh giá.

2. Nguyên tắc ghi Biên bản đánh giá

– Đánh giá và ghi đầy đủ, chính xác
thông tin theo quy định trong Biên bản đánh giá.

– Nếu sửa chữa nội dung đã ghi trong
Biên bản đánh giá, phải có chữ ký xác nhận của Trưởng đoàn đánh giá.

– Kết quả đánh giá của chỉ tiêu là “Đạt”
hoặc “Không đạt”.

– Dùng ký hiệu x hoặc √ đánh dấu vào các vị trí mức đánh giá đã được xác định đối với mỗi
chỉ tiêu.

– Phải diễn giải chi tiết chỉ tiêu đạt
và không đạt; mỗi chỉ tiêu không đạt phải ghi cụ thể lỗi và xác định thời hạn
cơ sở phải khắc phục lỗi đó. Những chỉ tiêu không đánh giá hoặc thay đổi yêu cầu
đánh giá phải được diễn đạt lý do không đánh giá và lý do thay đổi yêu cầu đánh
giá trong Biên bản đánh giá.

 

Mẫu số 05.TACN

CƠ QUAN CẤP TRÊN
CƠ QUAN KIỂM TRA
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

BIÊN BẢN

Đánh giá điều kiện sản xuất thức
ăn chăn nuôi

Số:………../BB-ĐKSX

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Căn cứ đánh giá: …………………………………………………………………………………………………

2. Thời gian đánh giá: ………………………………………………………………………………………………

3. Tên cơ sở được đánh giá: …………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………….

– Số điện thoại: ……………….. Số fax: …………………… Email: …………………………….

– Người đại diện của cơ sở đánh giá:
Chức vụ: ……………………………………………………….

– Giấy chứng nhận hệ thống phù hợp
tiêu chuẩn (nếu có): …………………………………………..

– Đánh giá cấp mới: □ Đánh giá giám
sát: □

4. Địa điểm đánh giá:

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ………………. Số Fax: ………………………… Email: ……………………………

5. Thành phần Đoàn đánh giá:

– Ông/bà: ……………………………………..Chức vụ: ………………………………………….

6. Đại diện cơ sở được đánh giá:

– Ông/bà: ……………………………………..Chức vụ: ………………………………………….

7. Loại sản phẩm của cơ sở được đánh
giá sản xuất: …………………………………………

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TẠI
CƠ SỞ SẢN XUẤT

1. Nội dung và phương pháp đánh giá
thực hiện theo Phụ lục kèm theo Biên bản này.

2. Lấy mẫu (nếu có):

III. Ý
KIẾN CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ:

……………………………………………………………………………………………………………………………

IV. Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN CƠ SỞ:

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TRƯỞNG ĐOÀN
ĐÁNH GIÁ
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

Phụ
lục

BẢNG
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI

(Kèm
theo Biên bản đánh giá
điều kiện sản xuất thức ăn
chăn nuôi số
:…./BB-ĐKSX)

STT

Chỉ tiêu đánh giá

Xếp loại chỉ tiêu

Kết quả

Diễn giải kết quả đánh giá, hành động và thời gian khắc
phục điểm không đạt

Đạt

Không đạt

I

ĐÁNH GIÁ CẤP MỚI

 

 

 

 

1

Địa điểm cơ sở sản
xuất không nằm trong khu vực bị ô nhiễm bởi chất thải nguy hại, hóa chất độc
hại

A

 

 

 

2

Thiết kế khu sản
xuất, bố trí thiết bị theo quy tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào đến sản
phẩm đầu ra, bảo đảm tách biệt giữa các khu sản xuất để tránh nhiễm chéo

B

 

 

 

3

Có dây chuyền,
trang thiết bị phù hợp để sản xuất thức ăn chăn nuôi

 

 

 

 

a

Có dây chuyền
thiết bị sản xuất phù hợp với từng loại sản phẩm thức ăn chăn nuôi

A

 

 

 

b

Dây chuyền sản xuất,
trang thiết bị tiếp xúc với thức ăn chăn nuôi phải được làm bằng vật liệu dễ
vệ sinh, không thôi nhiễm chất độc hại từ thiết bị sang thức ăn chăn nuôi,
không gây bẩn, không nhiễm chéo

A

 

 

 

c

Khu vực chứa thức
ăn chăn nuôi phải thông thoáng, có đủ ánh sáng để nhận biết được thông tin bằng
mắt thường, có giải pháp chống ẩm không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

B

 

 

 

d

Cơ sở sản xuất lên men sinh khối
vi sinh vật phải có thiết bị tạo môi trường, lưu giữ và nuôi cấy vi sinh vật

A

 

 

 

4

Có biện pháp bảo
quản nguyên liệu thức ăn chăn nuôi theo khuyến cáo của tổ chức, cá nhân cung
cấp

B

 

 

 

5

Có biện pháp kiểm
soát sinh vật gây hại, tạp chất, chất thải gây nhiễm bẩn để không ảnh hưởng đến
an toàn, chất lượng thức ăn chăn nuôi

 

 

 

 

a

Có giải pháp để
kiểm soát tạp chất (cát sạn, kim loại, bụi…) gây nhiễm bẩn vào sản phẩm

B

 

 

 

b

Có giải pháp kiểm
soát, phòng chống sinh vật gây hại (côn trùng, chuột, chim…) và vật nuôi xâm nhập
vào khu vực sản xuất, khu lưu trữ nguyên liệu và thành phẩm; phòng, chống mối
mọt

B

 

 

 

c

Có giải pháp
thu gom và xử lý chất thải để tránh nhiễm bẩn cho sản phẩm và bảo đảm vệ sinh
môi trường

B

 

 

 

d

Có giải pháp bảo
hộ lao động, vệ sinh cho người sản xuất và khách tham quan khu vực sản xuất.

B

 

 

 

6

Có trang thiết
bị, dụng cụ đo lường được kiểm định, hiệu chỉnh theo quy định

A

 

 

 

7

Có hoặc thuê
phòng thử nghiệm để phân tích chất lượng thức ăn chăn nuôi trong quá trình sản
xuất

B

 

 

 

8

Người phụ trách
kỹ thuật có trình độ từ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành chăn
nuôi, thú y, sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch…

A

 

 

 

9

Cơ sở sản xuất
thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh phải có biện
pháp kiểm soát bảo đảm không phát
tán, gây nhiễm chéo giữa các loại kháng sinh khác nhau, giữa thức ăn chăn
nuôi chứa kháng sinh và thức ăn chăn nuôi không chứa kháng sinh

 

 

 

 

a

Cơ sở sản xuất
thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh phải có thiết bị, dụng cụ để pha trộn thuốc
thú y chứa kháng sinh trước khi sản xuất và tách biệt với dây chuyền sản xuất
thức ăn thành phẩm

A

 

 

 

b

Có quy trình
làm sạch thiết bị, dây chuyền sản xuất để tránh phát tán, nhiễm chéo kháng
sinh giữa các lô sản xuất

A

 

 

 

10

Có giải pháp bảo
vệ môi trường đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

B

 

 

 

11

Quy trình kiểm
soát chất lượng của cơ sở sản xuất theo các nội dung của quy trình như sau:

 

 

 

 

a

Kiểm soát chất
lượng nước phục vụ sản xuất

B

 

 

 

b

Kiểm soát nguyên
liệu đầu vào

B

 

 

 

c

Kiểm soát bao
bì, vật dụng chứa nguyên liệu và thành phẩm

B

 

 

 

d

Kiểm soát quá trình sản xuất và thành phẩm

B

 

 

 

đ

Kiểm soát tái
chế

B

 

 

 

e

Kiểm soát mẫu
lưu và lưu mẫu

B

 

 

 

g

Kiểm định, hiệu
chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị

B

 

 

 

h

Kiểm soát động
vật gây hại

B

 

 

 

i

Kiểm soát vệ
sinh nhà xưởng, trang thiết bị, dụng cụ

B

 

 

 

k

Kiểm soát thu
gom và xử lý chất thải

 

B

 

 

l

Kiểm soát nhiễm
chéo kháng sinh (nếu có)

A

 

 

 

m

Kiểm soát người ngoài
ra, vào và khách thăm quan

B

 

 

 

II

ĐÁNH GIÁ
GIÁM SÁT DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN

 

 

 

 

12

Đánh giá duy
trì các điều kiện theo Mục I

 

 

 

 

13

Đánh giá việc
áp dụng quy trình kiểm soát chất lượng của cơ sở sản xuất

 

 

 

 

14

Đánh giá việc
thực hiện nghĩa vụ của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi

 

 

 

 

a

Thực hiện công
bố tiêu chuẩn áp dụng; công bố hợp quy theo quy định

B

 

 

 

b

Thực hiện ghi
nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa.

B

 

 

 

c

Công bố hoặc
đăng ký thông tin sản phẩm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

B

 

 

 

d

Sử dụng nguyên
liệu thức ăn theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 48 của Luật Chăn nuôi

B

 

 

 

đ

Chấp hành việc thanh
tra, đánh giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật,
chấp hành chế độ báo cáo sản xuất

B

 

 

 

Số chỉ tiêu đánh giá thực tế

 

 

 

 

Số chỉ tiêu đạt/không đạt

 

 

 

 

Kết luận

Hình
thức đánh giá

Kết luận

Kết quả đánh giá

Lần đầu

Đạt, cấp Giấy
chứng nhận

100% chỉ tiêu loại A đạt

100% chỉ tiêu loại B đạt

Đánh giá giám sát

Duy trì Giấy chứng
nhận

100% chỉ tiêu loại A đạt

100% chỉ tiêu loại B đạt

Tạm dừng sản xuất
trong
thời gian chờ khắc phục

Có 02 chỉ tiêu
loại A không đạt trở lên hoặc 07 chỉ tiêu loại B không đạt trở lên

Thu hồi Giấy chứng
nhận

Không thực hiện khắc phục trong thời hạn đã cam kết

 

Mẫu số 06.TACN

CƠ QUAN CẤP GIẤY
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT
THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Số*:
A/B/C/TACN

Tên cơ sở………………………………. Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………………..
Số fax: ………………………………………………..

Địa chỉ sản xuất: …………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………….. Số fax: ……………………………………………………….

Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu
tư/Quyết định thành lập: ………………………………….

Được chứng nhận đủ điều kiện sản xuất
thức ăn chăn nuôi đối với:

– Loại sản phẩm: Ghi tên loại thức ăn
chăn nuôi (thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc, thức ăn truyền thống, thức ăn bổ sung dạng hỗn hợp, thức ăn bổ sung dạng nguyên liệu đơn).

– Sản xuất thức ăn chăn nuôi chứa
kháng sinh (nếu có).

 

 

…., ngày …
tháng … năm….
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

* Ghi chú:

Quy định số Giấy chứng nhận đủ điều
kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi như sau:

– A: Là mã số đơn vị hành chính của địa
phương (nơi có cơ sở sản xuất) theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng
7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng danh mục và mã số các
đơn vị hành chính Việt Nam.

– B: là số thứ tự cơ sở được cấp Giấy
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, bắt đầu từ số 001.

– C: là năm cấp Giấy chứng nhận.

– TACN: Viết tắt của “thức ăn chăn
nuôi”. Trường hợp Giấy Chứng nhận do Cục Chăn nuôi cấp thì bổ sung thêm ký hiệu
“/CN” vào sau ký hiệu TACN.

– Mã số Giấy chứng nhận không thay đổi
trong các trường hợp cấp lại.

 

Mẫu số 07.TACN

TÊN TỔ CHỨC, CÁ
NHÂN

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………..

……., ngày ….. tháng ….. năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU THỨC ĂN CHĂN
NUÔI CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:
Cục Chăn nuôi.

Tên đơn vị: …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………; số fax: …………………; Email: ……………………………………………..

1. Đề nghị nhập khẩu thức ăn chăn
nuôi sau đây:

TT

Tên thức ăn chăn nuôi

Khối lượng*

Bản chất, công dụng

Dạng, màu

Quy cách bao gói

Hãng, nước sản xuất

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thời gian nhập khẩu: …………………………………………………………………………………….

3. Mục đích nhập khẩu (Ghi rõ mục đích
nhập khẩu để giới thiệu tại hội chợ, triển lãm, nuôi thích nghi, nghiên cứu, khảo
nghiệm, làm mẫu phân tích tại phòng thử nghiệm hoặc để sản xuất, gia công nhằm
mục đích xuất khẩu)…

4. Thời gian, cửa khẩu xuất khẩu, nước
nhập khẩu (để sản xuất, gia công nhằm mục đích xuất khẩu) ………………………………………………………………………………………………………….

5. Thời gian thực hiện (Ghi rõ thời
gian giới thiệu tại hội chợ, triển lãm, nuôi thích nghi, nghiên cứu, khảo nghiệm,
làm mẫu phân tích tại phòng thử nghiệm hoặc để sản xuất, gia công nhằm mục đích
xuất khẩu): ……………………………………………………………………………………….

6. Phương án xử lý sản phẩm sau khi hội
chợ, triển lãm, phân tích: ……………………………….

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ
các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan về thức ăn chăn nuôi.

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC,
CÁ NHÂN
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

 

*Không quá 2,0 kg đối với mỗi sản phẩm
để làm mẫu phân tích tại phòng thử nghiệm. Riêng nhập khẩu
về với mục đích nghiên cứu thì khối lượng phải phù hợp với nội dung nghiên cứu.

 

Mẫu số 08.TACN

ĐỀ CƯƠNG

Nghiên cứu, quy trình khảo nghiệm
thức ăn chăn nuôi

Tên đề cương/quy trình khảo nghiệm: …………………………………………………………………..

Phần 1: Thông tin chung

1. Đơn vị có sản phẩm nghiên cứu/khảo nghiệm

– Tên đơn vị: ………………………………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………….

– Số điện thoại: ……………………………………………….
Số fax: ……………………………………

2. Đơn vị thực hiện nghiên cứu/khảo
nghiệm

– Tên đơn vị: …………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

– Số điện thoại: …………………………………………….
Số fax: ………………………………………

3. Thông tin về sản phẩm yêu cầu
nghiên cứu/khảo nghiệ
m

– Tên sản phẩm, thành phần, bản chất
công dụng, hạn sử dụng, cảnh báo.

– Xuất xứ sản phẩm (Tên và địa chỉ
nhà sản xuất).

Phần 2: Đề cương nghiên cứu/quy trình khảo nghiệm chi tiết

1. Mục đích nghiên cứu/khảo nghiệm:

2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu/khảo
nghiệm:

a) Đánh giá chất lượng của sản phẩm bằng
cảm quan, phân tích lý học và phân tích hóa học, chỉ tiêu an toàn (nêu cụ thể
tên phương pháp cho từng chỉ tiêu cần đánh giá).

b) Đánh giá tác động trực tiếp của sản
phẩm trên vật nuôi:

– Địa điểm và thời gian tiến hành nghiên cứu/khảo nghiệm.

– Đối tượng vật nuôi nghiên cứu/khảo
nghiệm: Nêu rõ giống, tuổi hay khối lượng cơ thể, giai đoạn sinh trưởng, số lượng
vật nuôi.

– Vật liệu khảo nghiệm: Nêu rõ nguyên
liệu thức ăn, dụng cụ nghiên cứu/khảo nghiệm…

– Phương pháp thực hiện:

+ Phương pháp bố
trí nghiên cứu/khảo nghiệm: Nêu cụ thể phương pháp.

+ Số lô khảo nghiệm, làm rõ sự khác
nhau giữa các lô về yếu tố nghiên cứu/khảo nghiệm, sự giống nhau giữa các lô về
yếu tố kỹ thuật và các điều kiện nghiên cứu/khảo nghiệm.

+ Số lần lặp lại: Lặp lại mấy lần, lặp
lại cùng một thời điểm hay khác thời điểm.

+ Khẩu phần thức ăn dùng trong nghiên
cứu/khảo nghiệm: Nêu rõ thành phần nguyên liệu, các yếu tố chính tạo nên sự khác
biệt của các khẩu phần (ví dụ tỷ lệ sử dụng của thức ăn nghiên cứu/khảo nghiệm
trong khẩu phần, phương pháp chế biến…).

+ Phương pháp nuôi dưỡng: Cho ăn/uống
tự do hay hạn chế, dụng cụ cho ăn/uống…

+ Các chỉ tiêu theo dõi: Nêu các chỉ
tiêu cần theo dõi để phản ánh được các kết quả của nghiên cứu/khảo nghiệm (các
chỉ tiêu năng suất, kinh tế, sức khỏe, chất lượng sản phẩm
và tác động đến môi trường…).

+ Phương pháp xử lý kết quả nghiên cứu/khảo
nghiệm.

+ Số lượng nguyên liệu thức ăn nghiên
cứu/khảo nghiệm cần sử dụng để nghiên cứu/khảo nghiệm.

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM

……, ngày….
tháng….năm…..
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ
KHẢO NGHIỆM

 

Mẫu số 09.TACN

 

Kính gửi:
………………..*

Cục Chăn nuôi đã nhận được Văn bản số
………… ngày ………….. của tổ chức, cá nhân đề nghị
chứng nhận thức ăn chăn nuôi đủ điều kiện nhập khẩu làm mẫu
giới thiệu hội chợ, triển lãm/nuôi thích nghi/nghiên cứu/khảo nghiệm/làm mẫu
phân tích tại phòng thử nghiệm/để sản xuất, gia công nhằm mục đích xuất khẩu.
Sau khi thẩm định hồ sơ, Cục Chăn nuôi có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để tổ chức, cá nhân nhập khẩu
các sản phẩm thức ăn chăn nuôi có tên dưới đây phục vụ làm mẫu giới thiệu hội
chợ, triển lãm/nuôi thích nghi/nghiên cứu/khảo nghiệm/làm mẫu phân tích tại
phòng thử nghiệm/để sản xuất, gia công nhằm mục đích xuất khẩu:

TT

Tên thức ăn chăn nuôi

Số lượng

Bản chất, công dụng

Hãng, nước sản xuất

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

2. Thời gian nhập khẩu: ……………………………………

3. Các sản phẩm thức ăn chăn nuôi nêu
trên chỉ được dùng làm mẫu giới thiệu hội chợ, triển
lãm/nuôi thích nghi/nghiên cứu/khảo nghiệm/làm mẫu phân tích tại phòng thử nghiệm/để
sản xuất, gia công nhằm mục đích xuất khẩu không được sử dụng vào bất kỳ mục
đích nào khác.

4. Mẫu sản phẩm sau khi trưng bày và
giới thiệu sản phẩm tại hội chợ, triển lãm/nghiên cứu/làm mẫu phân tích tại
phòng thử nghiệm phải được xử lý theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cơ quan Hải quan;
– Lưu: VT, …….

CỤC CHĂN NUÔI
(Ký tên, đóng dấu)

* Tên tổ chức, cá nhân đề nghị nhập khẩu

 

Mẫu số 10.TACN

TÊN TỔ CHỨC, CÁ
NHÂN

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……….

…….., ngày …. tháng ….. năm …..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THỪA NHẬN PHƯƠNG PHÁP THỬ
NGHIỆM THỨC ĂN CHĂN NUÔI CỦA PHÒNG THỬ NGHIỆM NƯỚC XUẤT KHẨU

Kính gửi:
Cục Chăn nuôi.

Tên đơn vị đề nghị: …………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………; số fax: ………………………..; Email: …………………………….

1. Đề nghị Cục Chăn nuôi thừa nhận
phương pháp thử nghiệm thức ăn chăn nuôi của phòng thử nghiệm nước xuất khẩu
như sau:

– Tên phòng thử nghiệm: …………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ phòng thử nghiệm: ……………………………………………………………………………….

– Danh sách phương pháp thử nghiệm đề
nghị thừa nhận:

TT

Tên chỉ tiêu

Đối tượng phép thử

Giới hạn định lượng hoặc phạm vi đo

hiệu phương pháp thử

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hồ sơ kèm theo bao gồm: ………………………………………………………………………………

3. Thời gian đề nghị đánh giá phòng
thử nghiệm (nếu có): …………………………………………..

4. Chúng tôi cam kết cung cấp đầy đủ
hồ sơ, đảm bảo tính xác thực của hồ sơ đăng ký và thực hiện đầy đủ các quy định
của pháp luật hiện hành có liên quan về thức ăn chăn nuôi./.

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC,
CÁ NHÂN
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

 

Mẫu số 11.TACN

TÊN TỔ CHỨC, CÁ
NHÂN

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……….

…….., ngày …. tháng ….. năm …..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THỪA NHẬN QUY TRÌNH KHẢO NGHIỆM
VÀ CÔNG NHẬN THỨC ĂN CHĂN NUÔI CỦA NƯỚC XUẤT KHẨU

Kính gửi:
Cục Chăn nuôi.

Tên đơn vị đề nghị: …………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………. số fax: ……………………………… Email: ……………………….

Đề nghị Cục Chăn
nuôi thừa nhận quy trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi của nước xuất
khẩu như sau:

1. Quy trình khảo nghiệm thức ăn chăn
nuôi (Ghi tên quy trình khảo nghiệm sản phẩm thức ăn chăn nuôi)

2. Danh sách sản phẩm thức ăn chăn
nuôi:

TT

Tên thức ăn chăn nuôi

Bản chất, công dụng

Dạng, màu

Hãng, nước sản xuất

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hồ sơ kèm theo: ………………………………………………………………………………………….

4. Địa điểm và thời gian thực hiện khảo
nghiệm: ……………………………………………………….

5. Thời gian đề nghị đánh giá quy trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi (nếu có): ………………………………………………………………………………………………………………….

6. Chúng tôi cam kết cung cấp đầy đủ
hồ sơ, đảm bảo tính xác thực của hồ sơ đăng ký và thực hiện
đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan về thức ăn chăn
nuôi./.

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC,
CÁ NHÂN
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

 

Mẫu số 12.TACN

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA XÁC NHẬN CHẤT
LƯỢNG

 

Số: ……………………(Dành cho cơ quan đánh giá ghi)

 

Kính gửi:
…………………………………..

1. Bên bán hàng: (hãng, nước)

2. Địa chỉ, điện
thoại, số fax:

3. Nơi xuất hàng:

4. Bên mua hàng:

5. Địa chỉ, điện thoại, fax:

6. Nơi nhận hàng:

7. Thời gian nhập khẩu dự kiến:


TẢ HÀNG HÓA

8. Tên hàng hóa:                                
Nhóm thức ăn chăn nuôi1:

9. Số lượng, khối lượng:

10. Mã số công nhận thức ăn chăn
nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam:

11. Cơ sở sản xuất (hãng, nước sản
xuất)
:

12. Địa điểm tập kết hàng:

13. Ngày đăng ký lấy mẫu đánh giá:

14. Địa điểm đăng ký lấy mẫu đánh
giá:

15. Thông tin người liên hệ:

16. Hợp đồng mua bán: Số………….
Ngày………………

17. Hóa đơn
mua bán: Số………….. Ngày……………….

18. Phiếu đóng gói: Số………..…. Ngày……………….

DÀNH
CHO CƠ QUAN KIỂM TRA

19. Yêu cầu đánh giá chỉ tiêu2:

Biện pháp kiểm tra3:

20. Thời gian đánh giá:

21. Đơn vị thực
hiện đánh giá:

Đối với hàng nhập khẩu, Giấy này có
giá trị để làm thủ tục hải quan. Sau đó doanh nghiệp phải xuất trình toàn bộ
hồ sơ và hàng hóa đã hoàn thành thủ tục hải quan cho cơ
quan đánh giá để được đánh giá chất lượng theo quy định.

1Ghi tên loại thức ăn chăn
nuôi nhập khẩu: Thức ăn truyền thống, thức ăn hỗn hợp hoàn
chỉnh, thức ăn đậm đặc, nguyên liệu đơn, thức ăn dạng hỗn hợp, loại khác; trường hợp thức ăn truyền thống phải kèm bản mô tả chi tiết sản phẩm nhập khẩu (gồm: tên thương mại, bản chất sản phẩm).

2Tối
thiểu 01 chỉ tiêu chất lượng trong tiêu chuẩn công bố áp dụng
và các chỉ tiêu an toàn theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia tương ứng.

3Ghi
“miễn kiểm tra” nếu lô hàng áp dụng chế độ miễn kiểm tra có thời hạn hoặc “kiểm tra theo
điểm a khoản 2 Điều 18 của Nghị định này” hoặc “kiểm tra theo điểm b khoản 2 Điều
18 của Nghị định này”.

 

……..ngày
…….tháng …..năm…….
TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA
(Ký tên, đóng dấu)

…….ngày
…….tháng …..năm…….
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NHẬP KHẨU
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 01.ĐKCN

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI

Kính gửi:
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố…………

Họ và tên chủ cơ sở chăn nuôi ……………………………………………………………………………

CMND/Căn cước công dân số/hộ chiếu………….cấp ngày …../…./….Nơi cấp:………………………..

1. Địa điểm cơ sở chăn nuôi:

2. Đối tượng vật nuôi:

Gia súc: ………………………………………………………………………………………………………;

Gia cầm: ……………………………………………………………………………………………………..;

Vật nuôi khác: ……………………………………………………………………………………………….;

3. Đăng ký cấp mới: □ Đăng ký cấp lại:

Lý do đề nghị cấp lại (ghi chi tiết):
………………………………………………………………………..

Các văn bản kèm theo (nếu có): ………………………………………………………………………….

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn
toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đã kê
khai./.

 

 

………, ngày
….tháng….năm…..
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 02.ĐKCN

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BẢN THUYẾT MINH

Về điều kiện chăn nuôi

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ CHĂN NUÔI

1. Tên cơ sở chăn nuôi: …………………………………………………………………………………….

2. Họ và tên chủ cơ sở chăn nuôi: …………………………………………………………………………

3. Địa chỉ: ………………………. Số điện thoại: ………………………… Email:
……………………….

4. Hình thức xây dựng (mới/cũ/mở rộng):
……………………………………………………………….

5. Tổng diện tích cơ sở chăn nuôi: ………….m2, trong đó:

a) Diện tích chuồng nuôi (m2):
…………………………………………………………………………….

b) Diện tích khu xử lý chất thải (m2):
……………………………………………………………………..

II. ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI

1. Địa điểm xây dựng:

a) Vị trí xây dựng: ……………………………………………………………………………………………

b) Nhu cầu nước (m3/năm): ………………………………………………………………………………..

c) Trữ lượng cung cấp nước (m3/năm):
…………………………………………………………………..

2. Chuồng trại
chăn nuôi: Mô tả khái quát về thiết kế tổng thể, bố trí mặt bằng trang trại, kiểu
chuồng, trang thiết bị.

3. Bản sao, chụp
tài liệu chứng minh có biện pháp bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền
xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

4. Sổ sách quản lý: Sổ ghi chép phục vụ quá trình chăn nuôi.

 

 

CHỦ CƠ SỞ CHĂN
NUÔI
Ký tên, đóng dấu (nếu có)

 

Mẫu số 03.ĐKCN

HƯỚNG DẪN

Đánh giá điều kiện thực tế của
cơ sở chăn nuôi

A. NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ

1. Ghi Biên bản đánh giá: Ghi đầy đủ,
chính xác thông tin theo quy định trong biểu mẫu; nếu sửa
chữa nội dung đã ghi trong Biên bản, phải có chữ ký xác nhận
của Trưởng đoàn đánh giá.

2. Cách ghi: Ghi kết quả đánh giá mỗi
chỉ tiêu là “đạt” hoặc “không đạt”; dùng ký hiệu X hoặc √ đánh dấu vào mức đánh
giá từng chỉ tiêu; diễn giải chi tiết chỉ tiêu đạt và không đạt.

3. Chỉ tiêu áp dụng:

– Chỉ tiêu từ 1 đến 7 áp dụng đánh
giá để cấp Giấy chứng nhận lần đầu.

– Chỉ tiêu 8 đến 9 áp dụng đánh giá
giám sát duy trì điều kiện.

B. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

STT

Chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Hướng dẫn đánh giá

Ghi chú

I

ĐÁNH GIÁ CẤP MỚI

 

 

 

1

Vị trí xây dựng
trang trại phù hợp với quy định của pháp luật

Quan sát tại hiện
trường

Đối chiếu với
quy định của pháp luật liên quan đến vị trí xây dựng trang trại

 

2

Số đơn vị vật nuôi đáp ứng yêu cầu về mật độ chăn nuôi của
tỉnh/thành phố

Kiểm tra thực tế

Căn cứ mật độ
chăn nuôi vùng, mật độ chăn nuôi địa phương để đánh giá số lượng vật nuôi của
trang trại mới nằm trong mức cho phép hay vượt quá số lượng cho phép

 

3

Có đủ nguồn nước
bảo đảm chất lượng cho hoạt động chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi

Kiểm tra thực tế,
lấy mẫu nước phân tích

Kiểm tra thực tế
hệ thống cung cấp nước; có nguồn nước cung cấp đảm bảo về số lượng và chất lượng;
Lấy mẫu nước trong hệ thống cung cấp nước để kiểm tra chất lượng, đánh giá chất lượng
theo quy định pháp luật hiện hành về nước uống, nước cho sinh hoạt chăn nuôi

 

a

Nước uống cho vật
nuôi

 

 

 

b

Nước xử lý chất
thải chăn nuôi

 

 

 

c

Nước cho hoạt động
chăn nuôi khác

 

 

 

4

Có biện pháp bảo
vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

Xem tài liệu hồ
sơ và kiểm tra hiện trường

Có Báo cáo đánh giá tác động
môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định
của pháp luật, các biện pháp xử lý chất thải từ hoạt động chăn nuôi

 

a

Quyết định phê
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Kế hoạch
bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật

 

 

 

b

Nơi thu gom chất
thải chăn nuôi

 

 

 

c

Hợp đồng vận chuyển
xử lý chất thải nguy hại

 

 

 

5

Có chuồng trại, trang thiết
bị chăn nuôi phù hợp với từng loại vật nuôi

Kiểm tra hiện trường,
xem hồ sơ sơ đồ thiết kế (nếu có)

Chuồng trại được bố trí
riêng cho từng loại vật nuôi; hệ thống cung cấp thức ăn, nước uống đảm
bảo sạch sẽ, phù hợp với từng đối tượng vật nuôi

 

6

Có hồ sơ ghi
chép quá trình hoạt động chăn nuôi

Kiểm tra hồ sơ

Có hồ sơ ghi
chép quá trình hoạt động chăn nuôi, sử dụng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vắc-xin
và thông tin khác để bảo đảm truy xuất nguồn gốc; lưu giữ hồ sơ trong thời gian
tối thiểu là 01 năm sau khi kết thúc chu kỳ chăn nuôi

Chỉ tiêu này đánh
giá cho các trang trại đã và đang hoạt động.

a

Quản lý con giống

 

 

 

b

Quản lý thức ăn
chăn nuôi

 

 

 

c

Quản lý thuốc
thú y, vắc-xin

 

 

 

d

Lưu giữ hồ sơ
trong thời gian tối thiểu là 01 năm sau khi kết thúc chu kỳ chăn
nuôi

 

 

 

7

Khoảng cách an
toàn

Kiểm tra hiện
trường

Đo khoảng cách
an toàn từ khu vực chăn nuôi đến khu dân cư, trường học, chợ, bệnh viện…
các nơi có mối nguy cơ về vật lý, hóa học và sinh học ảnh hưởng đến trang trại

 

a

Khoảng cách an
toàn từ khu vực chăn nuôi trang trại đến đối tượng chịu ảnh hưởng của hoạt động
chăn nuôi

 

 

 

b

Khoảng cách từ
nguồn gây ô nhiễm đến khu vực chăn nuôi trang trại

 

 

 

II

ĐÁNH GIÁ
GIÁM SÁT DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN

 

 

 

8

Đánh giá duy trì điều kiện theo
Mục I

 

 

 

9

Đánh giá việc thực
hiện nghĩa vụ của cơ sở chăn nuôi trang trại

Kiểm tra thực tế

Xem xét hồ sơ,
kết hợp phỏng vấn thực tế chủ trang trại

 

 

Mẫu số 04.ĐKCN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH….
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ….
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

….., ngày … tháng … năm 20…

 

BIÊN BẢN

Đánh giá điều kiện chăn nuôi

1. Căn cứ đánh giá:      

2. Thời gian đánh giá: ………………………………………………………………………………………………

3. Tên cơ sở được đánh giá: …………………………………………………………………………………….

4. Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………… Fax: ……………………………………………………………..

5. Đại diện Đoàn đánh giá:

Ông (bà): ……………………………………………………………………Chức vụ: ……………………

Ông (bà): ……………………………………………………………………Chức vụ: ……………………

6. Đại diện cơ sở chăn nuôi:

Ông (bà): ……………………………………………………………………Chức vụ: ……………………

Ông (bà): ……………………………………………………………………Chức vụ: ……………………

7. Nội dung đánh giá: Nội dung đánh
giá, phương pháp đánh giá thực hiện theo Phụ lục kèm theo Biên bản này.

Lấy mẫu (nếu có): …………………………………………………………………………………………..

8. Kết luận của Đoàn đánh giá: ……………………………………………………………………………

9. Ý kiến của cơ sở:

…………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản đã được đọc lại cho các bên
cùng nghe và thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02
bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
CHĂN NUÔI

ĐẠI DIỆN ĐOÀN
ĐÁNH GIÁ

 

Phụ
lục

BẢNG
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI

(Kèm
theo Biên bản đánh giá
điều kiện chăn nuôi số:…./BB-ĐKCN)

STT

Chỉ tiêu đánh giá

Kết quả

Diễn giải kết quả đánh giá, hành động và thời gian khắc
phụ
c điểm không đạt

Đạt

Không đạt

I

ĐÁNH GIÁ CẤP
MỚI

 

 

 

1

Vị trí xây dựng
trang trại phù hợp với quy định của pháp luật

 

 

 

2

Số đơn vị vật nuôi đáp ứng yêu cầu về mật độ chăn nuôi của
tỉnh/thành phố

 

 

 

3

Có đủ nguồn nước
bảo đảm chất lượng cho hoạt động chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi

 

 

 

a

Nước uống cho vật
nuôi

 

 

 

b

Nước xử lý chất
thải chăn nuôi

 

 

 

c

Nước cho hoạt động
khác

 

 

 

4

Có biện pháp bảo
vệ môi trường theo quy định của pháp luật

 

 

 

a

Quyết định phê
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc kế hoạch
bảo vệ môi trường

 

 

 

b

Nơi thu gom chất
thải chăn nuôi

 

 

 

c

Hợp đồng vận
chuyển xử lý chất thải nguy hại

 

 

 

5

Có chuồng trại,
trang thiết bị chăn nuôi phù hợp với từng loại vật nuôi

 

 

 

6

Có hồ sơ ghi
chép quá trình hoạt động chăn nuôi

 

 

 

a

Quản lý con giống

 

 

 

b

Quản lý thức ăn
chăn nuôi

 

 

 

c

Quản lý thuốc
thú y, vắc-xin

 

 

 

d

Lưu giữ hồ sơ
trong thời gian tối thiểu là 01 năm sau khi kết thúc chu kỳ chăn nuôi

 

 

 

7

Khoảng cách an
toàn

 

 

 

a

Khoảng cách an toàn
từ khu vực chăn nuôi đến đối tượng chịu tác động

 

 

 

b

Khoảng cách từ
nguồn gây ô nhiễm đến khu vực chăn nuôi trang trại

 

 

 

II

ĐÁNH GIÁ DUY
TRÌ ĐIỀU KIỆN

 

 

 

8

Đánh giá duy
trì điều kiện theo Mục I

 

 

 

9

Chấp hành việc thanh tra, đánh giá của cơ quan nhà nước
có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

 

 

 

Số chỉ tiêu đánh giá thực tế

 

 

 

Số chỉ tiêu đạt/không đạt

 

 

 

Kết luận:

Hình
thức đánh giá

Kết quả

Kết luận đánh giá

Lần đầu

100% chỉ tiêu đạt

Đạt, cấp Giấy chứng nhận

Đánh giá giám sát

100% chỉ tiêu đạt

Duy trì Giấy chứng nhận

 

Mẫu số 05.ĐKCN

CƠ QUAN CẤP
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHĂN
NUÔI

Số*: A/B/C/ĐKCN

Tên cơ sở chăn nuôi…………………………….
Địa chỉ trụ sở: ……………………………………

Số điện thoại: ………………………………………..
Số Fax: ……………………………………….

Địa chỉ trang trại: ……………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………………………….
Số Fax: ………………………………………..

Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu
tư/Quyết định thành lập: ……………………………..

Được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện
chăn nuôi.

Gia súc: …………………………… Số lượng: …………………………………………………………;

Gia cầm: …………………………….. Số lượng: ……………………………………………………….;

Vật nuôi khác:…………………………. Số lượng: ……………………………………………………..;

 

 

….., ngày …
tháng … năm …
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

*Ghi chú:

Quy định cấp số Giấy chứng nhận đủ điều
kiện chăn nuôi như sau:

– A: là mã số đơn vị hành chính của địa
phương (nơi cấp Giấy chứng nhận) theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08
tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng danh mục và mã số
các đơn vị hành chính Việt Nam.

– B: là số thứ tự cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện chăn
nuôi, bắt đầu từ số 001.

– C: là năm cấp Giấy chứng nhận.

– ĐKCN: viết tắt của “điều kiện chăn
nuôi”.

 

Mẫu số 01.MTCN

TÊN CƠ SỞ
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………

……….., ngày … tháng … năm …

 

BÁO CÁO

Kết quả khảo nghiệm sản phẩm xử
lý chất thải chăn nuôi

Báo cáo kết quả khảo nghiệm sản phẩm
xử lý chất thải chăn nuôi của cơ sở khảo nghiệm gồm các nội dung sau:

1. Tên cơ sở khảo nghiệm: ……………………………………………………………………………….

2. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu khảo
nghiệm: ……………………………………………………….

3. Tên sản phẩm xử lý chất thải chăn
nuôi khảo nghiệm kèm theo hồ sơ về thành phần, hiệu quả, cách bảo quản, sử dụng,
nhãn mác, bao bì: …………………………………………………….

4. Tình trạng sản phẩm xử lý chất thải
chăn nuôi trước khi khảo nghiệm

5. Nội dung khảo nghiệm: ………………………………………………………………………………..

6. Địa điểm, thời gian, quy mô và
phương pháp khảo nghiệm: …………………………………….

7. Kết quả khảo nghiệm: …………………………………………………………………………………

8. Kết luận và kiến nghị: ………………………………………………………………………………….

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu Công ty.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI CẦN BẢO TỒN
(Kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ)

STT

Tên giống vật nuôi

I

Giống lợn

1

Lợn ỉ

2

Lợn Chư Prông

3

Lợn Mường Tè

4

Lợn cỏ Bình Thuận

5

Lợn Kiềng sắt

II

Giống gà

1

Gà Tây Kỳ Sơn

2

Gà trụi lông cổ

3

Gà lông chân

4

Gà H’Re

5

Gà lùn Cao Sơn

III

Giống vịt

 

Vịt Mường
Khiêng

IV

Giống ngan

1

Ngan dé

2

Ngan trâu

V

Giống ngỗng

 

Ngỗng cỏ

VI

Giống ngựa

 

Ngựa Mường Luống

VII

Giống trâu

 

Trâu Langbiang

VIII

Giống dê

 

Dê đen

IX

Giống thỏ

 

Thỏ nội

X

Ong

1

Ong khoái

2

Ong ruồi đỏ

3

Ong đá

4

Ong nội (Apis
cerana cerana)

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI CẤM XUẤT KHẨU
(Kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ)

STT

Tên giống vật nuôi

I

Giống lợn

1

Lợn ỉ

2

Lợn mini Quảng
Trị

II

Giống gà

1

Gà Đông Tảo

2

Gà Hồ

III

Giống bò

1

Bò H’Mông

2

Bò u đầu rìu

 

PHỤ LỤC IV

ĐỘ DAO ĐỘNG CHO PHÉP TRONG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THỨC ĂN
CHĂN NUÔI
(Kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ)

STT

Hàm lượng công bố

Đơn vị tính

Độ dao động cho phép (±%) so với kết quả thử nghiệm

1

90,0 – 100,0

%

2,0

2

50,0 – < 90,0

%

2,5

3

30,0 – < 50,0

%

3,0

4

10,0 – < 30,0

%

4,0

5

1,0 – < 10,0

%

15,0

6

0,1 – < 1,0

%

20,0

7

10,0 – < 1000,0

ppm

25,0

8

1,0 – < 10,0

ppm

30,0

9

100,0 – < 1000,0

ppb

40,0

10

10,0 – < 100,0

ppb

60,0

11

1,0 – < 10,0

ppb

80,0

12

< 1,0

ppb

100,0

 

Ghi chú:

– Đối với các chỉ tiêu chưa được quy định hàm lượng và đơn vị tính tại bảng trên thì độ
dao động cho phép là ± 15%.

– Độ dao động cho phép trên không áp dụng đối với việc đánh giá chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist.

 

PHỤ LỤC V

HỆ SỐ ĐƠN VỊ VẬT NUÔI VÀ CÔNG THỨC CHUYỂN ĐỔI
(Kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ)

1. Hệ số đơn vị vật nuôi:

STT

Loại vật nuôi

Khối lượng hơi trung bình (kg)

Hệ số đơn vị vật nuôi

Số đầu con/ ĐVN

I

Lợn:

 

 

 

1

Lợn dưới 28
ngày tuổi

8

0,016

63

2

Lợn thịt:

 

 

 

2.1

Lợn nội

80

0,16

6

2.2

Lợn ngoại

100

0,2

5

3

Lợn nái:

 

 

 

3.1

Lợn nội

200

0,4

3

3.2

Lợn ngoại

250

0,5

2

4

Lợn đực:

300

0,6

2

II

Gia cầm:

 

 

 

5

Gà:

 

 

 

5.1

Gà nội

1,5

0,003

333

5.2

Gà công nghiệp:

 

 

 

5.2.1

Gà hướng thịt

2,5

0,005

200

5.2.2

Gà hướng trứng

1,8

0,0036

278

6

Vịt:

 

 

 

6.1

Vịt hướng thịt:

 

 

 

6.1.1

Vịt nội

1,8

0,0036

278

6.1.2

Vịt ngoại

2,5

0,005

200

6.2

Vịt hướng trứng:

1,5

0,003

333

7

Ngan

2,8

0,0056

179

8

Ngỗng

4

0,008

125

9

Chim cút

0,15

0,0003

3333

10

Bồ câu

0,6

0,0012

833

11

Đà điểu

80

0,16

6

III

Bò:

 

 

 

12

Bê dưới 6 tháng
tuổi

100

0,2

5

13

Bò thịt:

 

 

 

13.1

Bò nội

170

0,34

3

13.2

Bò ngoại, bò
lai

350

0,7

1

14

Bò sữa

500

1

1

IV

Trâu

 

 

 

15

Nghé dưới 6
tháng tuổi

120

0,24

4

16

Trâu

350

0,7

1

V

Gia súc
khác:

 

 

 

17

Ngựa

200

0,4

3

18

25

0,05

20

19

Cừu

30

0,06

17

20

Thỏ

2,5

0,005

200

VI

Hươu sao

50

0,1

10

2. Công thức tính:

a) Hệ số đơn vị vật nuôi = Khối lượng
hơi trung bình của vật nuôi/500.

b) Công thức tính đơn vị vật nuôi thông
qua hệ số đơn vị vật nuôi:

ĐVN
= HSVN x
Số con

Trong đó:

– ĐVN: Đơn vị vật nuôi;

– HSVN: Hệ số vật nuôi.

 

PHỤ LỤC VI

MẬT ĐỘ CHĂN NUÔI CÁC VÙNG
(Kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ)

STT

Vùng

Mật độ chăn nuôi năm 2018 (ĐVN/ha)

Mật độ chăn nuôi năm 2030 (ĐVN/ha)

1

Đồng bằng sông
Hồng

1,84

1,8

2

Trung du và miền
núi phía Bắc

0,47

1,0

3

Bắc Trung Bộ và
Duyên hải miền Trung

0,43

1,0

4

Tây Nguyên

0,2

1,0

5

Đông Nam Bộ

0,76

1,5

6

Đồng bằng sông
Cửu Long

0,35

1,0

 

PHỤ LỤC VII

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG TỔ YẾN SƠ CHẾ
(Kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ)

Các
chỉ tiêu

Mức yêu cầu

Màu sắc tổ yến
nhà

Trắng, trắng
ngà

Màu sắc tổ yến
đảo

Đỏ, hồng, cam,
trắng

Mùi vị

Có mùi đặc
trưng, không có mùi lạ

Tạp chất

Không phát hiện
khi kiểm tra bằng kính hiển vi phóng đại 5 – 10 lần

Độ ẩm

< 15%

Protein

≥ 40%

Acid Amin

46% – 50%

Sialic Acid

≥ 5%

Nitrite

≤ 30 mg/kg

Salmonella

Không phát hiện
trong 25g

H5N1

Không phát hiện

Chì (Pb)

< 2 mg/kg

Thạch tín (As)

< 1 mg/kg

Thủy ngân (Hg)

< 0.05 mg/kg

Cadmium (Cd)

< 1 mg/kg

Antimony (Sb)

< 1 mg/kg

Hydrogen
peroxide

< 1 mg/kg

Chất tẩy trắng

Không có

 

PHỤ LỤC VIII

DANH MỤC ĐỘNG VẬT KHÁC ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI
(Kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ)

STT

Tên vật nuôi

Tên la tinh

Tên phân loài

1

Dông

Leiolepis

Leiolepis
belliana

2

Vịt trời

Anas
poecilorhyncha haringtoni

Anas
poecilorhyncha haringtoni

3

Dế

Gryllidae

Acheta domesticus

4

Bò cạp

Scorpiones

Arachnida

5

Tằm (đa hệ, lưỡng
hệ, thầu dầu lá sắn)

Bombyxmori

Bombyx Mori

6

Giun quế (trùn
quế)

Perionyx
excavatus

Perionyx
excavatus

7

Rồng đất

Physignathus
cocincinus

Physignathus
cocincinus

 

PHỤ LỤC IX

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT PHẢI CÔNG BỐ TRONG TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ
ÁP DỤNG CỦA SẢN PHẨM XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI
(Kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ)

STT

Chỉ tiêu công bố trong tiêu chuẩn công bố áp dụng

Chỉ tiêu công bố trên nhãn sản phẩm

Đơn vị tính

Hình thức công bố

I

Chế phẩm
sinh học

1

Các chỉ tiêu cảm
quan: dạng, màu

 

Mô tả

2

Độ ẩm

Độ ẩm

%

Không lớn hơn (đối với sản phẩm dạng khô)

3

Tên loài vi
sinh vật; tên và công thức hoạt chất sinh học có lợi

Thành phần: Tên loài vi sinh vật; tên và công thức hoạt
chất có lợi

– Vi sinh vật: CFU/kg, CFU/l, CFU/g, CFU/ml;

– Hoạt chất có lợi: g/kg, mg/kg, μg/kg, IU/kg, g/L, mg/l, μg/l, IU/l

Tối thiểu hoặc bằng hoặc trong khoảng

4

Các thành phần khác:
Chất bảo quản, chất ổn định, chất mang, chất tạo màu

Các thành phần khác: tên thành phần, hoạt chất

 

Không phải công bố hàm lượng

II

Hóa chất và
sản phẩm khác

1

Các chỉ tiêu cảm
quan: dạng, màu

 

Mô tả

2

Độ ẩm

 

%

Không lớn hơn (đối với sản phẩm dạng khô)

3

Tên, công thức
hóa học và hàm lượng hoạt chất có đặc tính, công dụng chính

Tên, công thức
hóa học và hàm lượng hoạt chất có đặc tính, công dụng chính

Theo đặc tính của
thành phần, phương pháp thử

Tối thiểu hoặc tối đa hoặc trong khoảng

4

Các thành phần
khác: Chất bảo quản, chất ổn định, chất mang, chất tạo màu

Các thành phần
khác: Tên thành phần, hoạt chất

 

Không phải công bố hàm lượng

 

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận