Trang chủ Lifehacks Luật Nhà ở 2014 số 65/2014/QH13

Luật Nhà ở 2014 số 65/2014/QH13

bởi sharescript_songoku

QUỐC HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Luật số:
65/2014/QH13

Hà Nội, ngày 25 tháng
11 năm 2014

 

LUẬT

NHÀ Ở

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật nhà ở.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều
chỉnh

Luật này quy định về sở hữu, phát
triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở
tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương
mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo
quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Điều 2. Đối tượng
áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, hộ gia
đình, cá nhân có liên quan đến sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng, giao dịch về
nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam.

Điều 3. Giải thích
từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được
hiểu như sau:

1. Nhà ở là công trình xây
dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá
nhân.

2. Nhà ở riêng lẻ là nhà ở
được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ
chức, hộ gia đình, cá nhân, bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc
lập.

3. Nhà chung cư là nhà có từ 2
tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng,
phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia
đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và
nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.

4. Nhà ở thương mại là nhà ở được
đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường.

5. Nhà ở công vụ là nhà ở được
dùng để cho các đối tượng thuộc diện được ở nhà công vụ theo quy định của Luật này
thuê trong thời gian đảm nhận chức vụ, công tác.

6. Nhà ở để phục vụ tái định cư
là nhà ở để bố trí cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư khi
Nhà nước thu hồi đất ở, bị giải tỏa nhà ở theo quy định của pháp luật.

7. Nhà ở xã hội là nhà ở có sự
hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo
quy định của Luật này.

8. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở
là tổng hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để xây dựng mới nhà
ở, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu ở hoặc để
cải tạo, sửa chữa nhà ở trên một địa điểm nhất định.

9. Phát triển nhà ở là việc
đầu tư xây dựng mới, xây dựng lại hoặc cải tạo làm tăng diện tích nhà ở.

10. Cải tạo nhà ở là việc nâng
cấp chất lượng, mở rộng diện tích hoặc điều chỉnh cơ cấu diện tích của nhà ở
hiện có.

11. Bảo trì nhà ở là việc duy
tu, bảo dưỡng nhà ở theo định kỳ và sửa chữa khi có hư hỏng nhằm duy trì chất
lượng nhà ở.

12. Chủ sở hữu nhà ở là tổ
chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức đầu tư xây
dựng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở
và các hình thức khác theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

13. Chủ sở hữu nhà chung cư
chủ sở hữu căn hộ chung cư, chủ sở hữu diện tích khác trong nhà chung cư.

14. Tổ chức trong nước bao gồm
cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính
trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ
chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và tổ chức khác theo
quy định của pháp luật về dân sự (sau đây gọi chung là tổ chức).

15. Phần sở hữu riêng trong nhà
chung cư
là phần diện tích bên trong căn hộ hoặc bên trong phần diện tích khác
trong nhà chung cư được công nhận là sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư
và các thiết bị sử dụng riêng trong căn hộ hoặc trong phần diện tích khác của chủ
sở hữu nhà chung cư theo quy định của Luật này.

16. Phần sở hữu chung của nhà
chung cư
là phần diện tích còn lại của nhà chung cư ngoài phần diện tích thuộc
sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư và các thiết bị sử dụng chung cho nhà
chung cư đó theo quy định của Luật này.

17. Thuê mua nhà ở là việc
người thuê mua thanh toán trước cho bên cho thuê mua 20% giá trị của nhà ở thuê
mua, trừ trường hợp người thuê mua có điều kiện thanh toán trước thì được thanh
toán không quá 50% giá trị nhà ở thuê mua; số tiền còn lại được tính thành tiền
thuê nhà để trả hàng tháng cho bên cho thuê mua trong một thời hạn nhất định;
sau khi hết hạn thuê mua nhà ở và khi đã trả hết số tiền còn lại thì người thuê
mua có quyền sở hữu đối với nhà ở đó.

18. Nhà ở có sẵn là nhà ở đã hoàn
thành việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng.

19. Nhà ở hình thành trong tương
lai
là nhà ở đang trong quá trình đầu tư xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa
vào sử dụng.

Điều 4. Quyền có chỗ
ở và quyền sở hữu nhà ở

Hộ gia đình, cá nhân có quyền có chỗ
ở thông qua việc đầu tư xây dựng, mua, thuê, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa
kế, nhận góp vốn, nhận đổi, mượn, ở nhờ, quản lý nhà ở theo ủy quyền và các
hình thức khác theo quy định của pháp luật. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có
nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 8 của Luật này
có quyền sở hữu đối với nhà ở đó theo quy định của Luật này.

Điều 5. Bảo hộ quyền
sở hữu nhà ở

1. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền
sở hữu hợp pháp về nhà ở của các chủ sở hữu theo quy định của Luật này.

2. Nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của tổ
chức, hộ gia đình, cá nhân không bị quốc hữu hóa. Trường hợp thật cần thiết vì mục
đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công
cộng hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên
tai, Nhà nước quyết định trưng mua, trưng dụng, mua trước nhà ở hoặc giải tỏa
nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì Nhà nước có
trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ và thực hiện chính sách tái định cư cho chủ sở hữu
nhà ở theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Các hành vi
bị nghiêm cấm

1. Xâm phạm quyền sở hữu nhà ở của Nhà
nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

2. Cản trở việc thực hiện trách nhiệm
quản lý nhà nước về nhà ở, việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ về sở hữu, sử
dụng và giao dịch về nhà ở của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

3. Quyết định chủ trương đầu tư dự án
hoặc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà ở không theo quy hoạch xây dựng, chương
trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt.

4. Xây dựng nhà ở trên đất không phải
là đất ở; xây dựng không đúng tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn diện tích đối với
từng loại nhà ở mà Nhà nước có quy định về tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn diện
tích nhà ở. Áp dụng cách tính sai diện tích sử dụng nhà ở đã được luật quy định
trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua nhà ở.

5. Chiếm dụng diện tích nhà ở trái pháp
luật; lấn chiếm không gian và các phần thuộc sở hữu chung hoặc của các chủ sở
hữu khác dưới mọi hình thức; tự ý thay đổi kết cấu chịu lực hoặc thay đổi thiết
kế phần sở hữu riêng trong nhà chung cư.

6. Sử dụng phần diện tích và các trang
thiết bị thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung vào sử dụng riêng; sử dụng sai mục
đích phần diện tích thuộc sở hữu chung hoặc phần diện tích làm dịch vụ trong
nhà chung cư hỗn hợp so với quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở
và nội dung dự án đã được phê duyệt, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng.

7. Sử dụng sai mục đích nguồn vốn huy
động hoặc tiền mua nhà ở trả trước cho phát triển nhà ở.

8. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở ủy
quyền hoặc giao cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh
doanh, góp vốn hoặc tổ chức, cá nhân khác thực hiện ký hợp đồng cho thuê, thuê
mua, mua bán nhà ở, hợp đồng đặt cọc các giao dịch về nhà ở hoặc kinh doanh
quyền sử dụng đất trong dự án.

9. Thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển
nhượng hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thừa kế, thế
chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở không đúng quy định của
Luật này.

10. Cải tạo, cơi nới, phá dỡ nhà ở đang
thuê, thuê mua, mượn, ở nhờ, được ủy quyền quản lý mà không được chủ sở hữu đồng
ý.

11. Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích
không phải để ở; sử dụng phần diện tích được kinh doanh trong nhà chung cư theo
dự án được phê duyệt vào mục đích kinh doanh vật liệu gây cháy, nổ, kinh doanh
dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng
đến cuộc sống của các hộ gia đình, cá nhân trong nhà chung cư theo quy định của
Chính phủ.

12. Sử dụng nhà ở riêng lẻ vào mục đích
kinh doanh vật liệu gây cháy, nổ, kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, tiếng
ồn, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, sinh hoạt của khu dân cư mà không
tuân thủ các quy định của luật về điều kiện kinh doanh.

13. Báo cáo, cung cấp thông tin về nhà
ở không chính xác, không trung thực, không đúng quy định hoặc không đúng yêu
cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phá hoại, làm sai lệch thông tin trong
cơ sở dữ liệu về nhà ở do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý.

Chương II

SỞ HỮU NHÀ Ở

Điều 7. Đối tượng
được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong
nước.

2. Người Việt Nam định cư ở nước
ngoài.

3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy
định tại khoản 1 Điều 159 của Luật này.

Điều 8. Điều kiện
được công nhận quyền sở hữu nhà ở

1. Tổ chức, hộ gia
đình, cá nhân trong nước; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải
được phép nhập cảnh vào Việt Nam; đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì phải
có đủ điều kiện quy định tại Điều 160 của Luật này.

2. Có nhà ở hợp pháp thông qua các hình
thức sau đây:

a)  Đối với tổ chức, hộ gia đình,
cá nhân trong nước thì thông qua hình thức đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận
tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở và các hình thức khác theo
quy định của pháp luật;

b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước
ngoài thì thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp,
hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh
doanh bất động sản); mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ
gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây
dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy
định của pháp luật;

c) Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài
thì thông qua các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 159 của Luật này.

Điều 9. Công nhận
quyền sở hữu nhà ở

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có
đủ điều kiện và có nhà ở hợp pháp quy định tại Điều 8 của Luật này thì được cơ quan
nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) đối với
nhà ở đó. Nhà ở được cấp Giấy chứng nhận phải là nhà ở có sẵn.

2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận
cho chủ sở hữu nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp sở hữu
nhà ở có thời hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Luật này thì bên mua nhà
ở được cấp Giấy chứng nhận trong thời hạn sở hữu nhà ở; khi hết hạn sở hữu nhà
ở theo thỏa thuận thì quyền sở hữu nhà ở được chuyển lại cho chủ sở hữu lần đầu;
việc cấp Giấy chứng nhận cho bên mua nhà ở và xử lý Giấy chứng nhận khi hết hạn
sở hữu nhà ở được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy
chứng nhận phải ghi rõ trong Giấy chứng nhận loại và cấp nhà ở theo quy định
của Luật này và pháp luật về xây dựng; trường hợp là căn hộ chung cư thì phải
ghi cả diện tích sàn xây dựng và diện tích sử dụng căn hộ; nếu là nhà ở được
xây dựng theo dự án thì phải ghi đúng tên dự án xây dựng nhà ở đã được cơ quan
có thẩm quyền chấp thuận.

4. Đối với nhà ở được đầu tư xây dựng
theo dự án để cho thuê mua, để bán thì không cấp Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư
mà cấp Giấy chứng nhận cho người thuê mua, người mua nhà ở, trừ trường hợp chủ đầu
tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở chưa cho thuê mua, chưa bán;
trường hợp chủ đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê thì được cấp Giấy chứng nhận
đối với nhà ở đó.

5. Trường hợp nhà ở của hộ gia đình, cá
nhân có từ hai tầng trở lên và tại mỗi tầng có từ hai căn hộ trở lên đáp ứng đủ
điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 46 của Luật này thì được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với từng căn hộ trong nhà ở đó.

Điều 10. Quyền
của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở

1. Đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ
chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì
có các quyền sau đây:

a) Có quyền bất khả xâm phạm về nhà ở
thuộc sở hữu hợp pháp của mình;

b) Sử dụng nhà ở vào mục đích để ở và
các mục đích khác mà luật không cấm;

c) Được cấp Giấy chứng nhận đối với nhà
ở thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình theo quy định của Luật này và pháp luật
về đất đai;

d) Bán, chuyển nhượng hợp đồng mua bán,
cho thuê, cho thuê mua, tặng cho, đổi, để thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn,
cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở; trường hợp tặng cho, để thừa kế nhà ở cho
các đối tượng không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì các đối tượng
này chỉ được hưởng giá trị của nhà ở đó;

đ) Sử dụng chung các công trình tiện ích
công cộng trong khu nhà ở đó theo quy định của Luật này và pháp luật có liên
quan.

Trường hợp là chủ sở hữu nhà chung cư
thì có quyền sở hữu, sử dụng chung đối với phần sở hữu chung của nhà chung cư và
các công trình hạ tầng sử dụng chung của khu nhà chung cư đó, trừ các công trình
được xây dựng để kinh doanh hoặc phải bàn giao cho Nhà nước theo quy định của
pháp luật hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua nhà ở;

e) Bảo trì, cải tạo, phá dỡ, xây dựng
lại nhà ở theo quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng;

g) Được bồi thường theo quy định của luật
khi Nhà nước phá dỡ, trưng mua, trưng dụng nhà ở hoặc được Nhà nước thanh toán
theo giá thị trường khi Nhà nước mua trước nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của mình
vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia,
công cộng hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống
thiên tai;

h) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối
với các hành vi vi phạm quyền sở hữu hợp pháp của mình và các hành vi khác vi
phạm pháp luật về nhà ở.

2. Trường hợp thuộc diện sở hữu nhà ở
có thời hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Luật này thì trong thời hạn sở
hữu nhà ở, chủ sở hữu được thực hiện các quyền quy định tại khoản 1 Điều này, trừ
trường hợp các bên có thỏa thuận khác; khi hết thời hạn sở hữu nhà ở theo thỏa
thuận thì chủ sở hữu đang quản lý, sử dụng nhà ở phải bàn giao lại nhà ở này
cho chủ sở hữu nhà ở lần đầu.

3. Đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ
chức, cá nhân nước ngoài thì có các quyền theo quy định tại Điều 161 của Luật
này.

4. Người sử dụng nhà ở không phải là chủ
sở hữu nhà ở được thực hiện các quyền trong việc quản lý, sử dụng nhà ở theo
thỏa thuận với chủ sở hữu nhà ở.

Điều 11. Nghĩa
vụ của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở

1. Đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ
chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì
có các nghĩa vụ sau đây:

a) Sử dụng nhà ở đúng mục đích quy
định; lập và lưu trữ hồ sơ về nhà ở thuộc sở hữu của mình;

b) Thực hiện việc phòng cháy, chữa cháy,
bảo đảm vệ sinh, môi trường, trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp
luật khi bán, chuyển nhượng hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua, tặng cho,
đổi, để thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà
ở; đối với giao dịch nhà ở là tài sản chung của vợ chồng thì còn phải thực hiện
theo các quy định của Luật hôn nhân và gia đình;

d) Thực hiện đúng quy định của pháp luật
và không được làm ảnh hưởng hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích
công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác khi
bảo trì, cải tạo, phá dỡ, xây dựng lại nhà ở; trường hợp thuộc diện sở hữu nhà
ở có thời hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Luật này thì việc cải tạo,
phá dỡ nhà ở được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên;

đ) Đóng bảo hiểm cháy, nổ đối với nhà
ở thuộc diện bắt buộc phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ theo quy định của pháp
luật về phòng cháy, chữa cháy và pháp luật về kinh doanh bảo hiểm;

e) Chấp hành quyết định của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật về việc xử lý vi phạm, giải quyết tranh
chấp, khiếu nại, tố cáo về nhà ở, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phá dỡ nhà ở
khi Nhà nước thu hồi đất, giải tỏa nhà ở, trưng mua, trưng dụng, mua trước nhà
ở;

g) Có trách nhiệm để các bên có liên quan
và người có thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra, theo dõi, bảo trì hệ thống trang
thiết bị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần diện tích thuộc sở hữu chung, sử dụng
chung;

h) Thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Nhà
nước khi được công nhận quyền sở hữu nhà ở, khi thực hiện các giao dịch và trong
quá trình sử dụng nhà ở theo quy định của pháp luật.

2. Đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ
chức, cá nhân nước ngoài thì ngoài các nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này
còn phải thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 162 của Luật này.

3. Người sử dụng nhà ở không phải là chủ
sở hữu phải thực hiện các nghĩa vụ trong việc quản lý, sử dụng nhà ở theo thỏa
thuận với chủ sở hữu nhà ở và theo quy định của Luật này.

Điều 12. Thời
điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở

1. Trường hợp mua bán nhà ở mà không thuộc
diện quy định tại khoản 3 Điều này và trường hợp thuê mua nhà ở thì thời điểm
chuyển quyền sở hữu nhà ở là kể từ thời điểm bên mua, bên thuê mua đã thanh
toán đủ tiền mua, tiền thuê mua và đã nhận bàn giao nhà ở, trừ trường hợp các
bên có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp góp vốn, tặng cho, đổi
nhà ở thì thời điểm chuyển quyền sở hữu là kể từ thời điểm bên nhận góp vốn,
bên nhận tặng cho, bên nhận đổi nhận bàn giao nhà ở từ bên góp vốn, bên tặng
cho, bên đổi nhà ở.

3. Trường hợp mua bán nhà ở giữa chủ đầu
tư dự án xây dựng nhà ở với người mua thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở
là kể từ thời điểm bên mua nhận bàn giao nhà ở hoặc kể từ thời điểm bên mua thanh
toán đủ tiền mua nhà ở cho chủ đầu tư. Đối với nhà ở thương mại mua của doanh
nghiệp kinh doanh bất động sản thì thời điểm chuyển quyền sở hữu được thực hiện
theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

4. Trường hợp thừa kế nhà ở thì thời điểm
chuyển quyền sở hữu nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.

5. Các giao dịch về nhà ở quy định
tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này phải tuân thủ các điều kiện về giao dịch nhà ở
và hợp đồng phải có hiệu lực theo quy định của Luật này.

Chương III

PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

Mục 1: QUY ĐỊNH CHUNG
VỀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

Điều 13. Chính sách
phát triển nhà ở

1. Nhà nước có trách nhiệm tạo quỹ
đất ở thông qua phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị,
quy hoạch khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn.

2. Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách
về quy hoạch, đất đai, tài chính, tín dụng, về nghiên cứu ứng dụng khoa học công
nghệ, vật liệu xây dựng mới để đầu tư cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư bị
hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng và
khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia phát triển nhà ở để cho
thuê, cho thuê mua, bán theo cơ chế thị trường.

3. Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách
miễn, giảm thuế, miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tín dụng dài hạn
với lãi suất ưu đãi, các cơ chế ưu đãi tài chính khác và hỗ trợ từ nguồn vốn của
Nhà nước để thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

4. Nhà nước có chính sách cho việc nghiên
cứu và ban hành các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với từng loại nhà ở
phù hợp với từng khu vực, từng vùng, miền; có chính sách khuyến khích phát
triển nhà ở tiết kiệm năng lượng.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), các chủ đầu tư dự án xây
dựng nhà ở thương mại phải dành diện tích đất ở để xây dựng nhà ở xã hội theo
quy định của pháp luật về nhà ở.

Điều 14. Yêu cầu
đối với phát triển nhà ở

1. Phù hợp với nhu cầu về nhà ở của các
đối tượng khác nhau và điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước, của từng địa phương,
từng vùng, miền trong từng thời kỳ.

2. Phù hợp với Chiến lược phát triển nhà
ở quốc gia, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và có trong chương trình,
kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương trong từng giai đoạn.

3. Tuân thủ quy định của pháp luật về
nhà ở; tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng xây dựng; thực hiện đúng các yêu cầu
về phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm kiến trúc, cảnh quan, vệ sinh, môi trường, an
toàn trong quá trình xây dựng và có khả năng ứng phó với thiên tai, biến đổi khí
hậu; sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên đất đai.

4. Đối với khu vực đô thị thì việc phát
triển nhà ở phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng và chủ yếu được thực
hiện theo dự án. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải đáp ứng yêu cầu quy định tại
các khoản 1, 2 và 3 Điều này, bảo đảm việc phân bố dân cư, chỉnh trang đô thị.
Đối với đô thị loại đặc biệt, loại 1 và loại 2 thì chủ yếu phát triển nhà chung
cư và xây dựng nhà ở để cho thuê.

5. Đối với khu vực nông thôn, miền núi,
biên giới, hải đảo thì việc phát triển nhà ở phải phù hợp với quy hoạch điểm dân
cư nông thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới, phong tục, tập quán của từng
dân tộc, điều kiện tự nhiên của từng vùng, miền; từng bước xóa bỏ việc du canh,
du cư, bảo đảm phát triển nông thôn bền vững; khuyến khích phát triển nhà ở
theo dự án, nhà ở nhiều tầng.

Điều 15. Chương trình,
kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương

1. Trên cơ sở Chiến lược phát triển nhà
ở quốc gia, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch sử dụng đất,
quy hoạch đô thị, quy hoạch khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn
của địa phương đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng chương trình
phát triển nhà ở của địa phương bao gồm cả tại đô thị và nông thôn cho từng giai
đoạn 05 năm và 10 năm hoặc dài hơn để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông
qua trước khi phê duyệt theo quy định tại Điều 169 của Luật này.

2. Trên cơ sở chương trình phát triển
nhà ở của địa phương đã được phê duyệt theo quy định tại khoản 1 Điều này, Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh phải tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở hằng năm
và 05 năm trên địa bàn bao gồm kế hoạch phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã
hội, nhà ở công vụ, nhà ở để phục vụ tái định cư, nhà ở của hộ gia đình, cá nhân,
trong đó phải xác định rõ kế hoạch phát triển nhà ở xã hội để cho thuê.

Điều 16. Xác
định quỹ đất cho phát triển nhà ở

1. Khi lập, phê duyệt quy hoạch đô
thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch khu kinh tế, khu công nghiệp, khu
chế xuất, khu công nghệ cao (sau đây gọi chung là khu công nghiệp); quy hoạch
xây dựng các cơ sở giáo dục đại học, trường dạy nghề, trừ viện nghiên cứu khoa
học, trường phổ thông dân tộc nội trú công lập trên địa bàn (sau đây gọi chung
là khu nghiên cứu đào tạo), cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phải xác
định rõ diện tích đất xây dựng nhà ở trong quy hoạch.

2. Tại các đô
thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2 và loại 3 thì chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở
thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ
thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ.
Đối với các loại đô thị còn lại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện
cụ thể của địa phương để yêu cầu chủ đầu tư phải dành một phần diện tích đất ở trong
dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội.

Điều 17. Hình
thức phát triển nhà ở và dự án đầu tư xây dựng nhà ở

1. Hình thức phát triển nhà ở bao gồm:

a) Phát triển nhà ở theo dự án;

b) Phát triển nhà ở của hộ gia đình,
cá nhân.

2. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy
định của Luật này bao gồm:

a) Dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải
tạo một công trình nhà ở độc lập hoặc một cụm công trình nhà ở;

b) Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở có
hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ tại khu vực nông thôn;

c) Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hoặc
dự án sử dụng đất hỗn hợp mà có dành diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà
ở;

d) Dự án đầu tư xây dựng công trình có
mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.

Điều 18. Các
trường hợp phát triển nhà ở và trường hợp xây dựng nhà ở theo dự án

1. Các trường hợp phát triển nhà ở bao
gồm:

a) Phát triển nhà ở thương mại;

b) Phát triển nhà ở xã hội;

c) Phát triển nhà ở công vụ;

d) Phát triển nhà ở để phục vụ tái
định cư;

đ) Phát triển nhà ở của hộ gia đình,
cá nhân.

2. Các trường hợp phát triển nhà ở theo
dự án bao gồm:

a) Phát triển nhà ở để cho thuê, cho thuê
mua, để bán của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản;

b) Cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư,
khu nhà ở cũ;

c) Phát triển nhà ở để phục vụ tái
định cư;

d) Phát triển nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Điều 19. Yêu cầu
đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở

1. Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở quy
định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này phải được thực hiện theo quy định của Luật
này.

2. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở chỉ
được lập, phê duyệt và triển khai thực hiện tại khu vực đã có quy hoạch chi
tiết được phê duyệt, tuân thủ các nội dung quyết định chủ trương đầu tư của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền và đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 14 của
Luật này.

3. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, các khu
vực trong dự án phải được đặt tên bằng tiếng Việt; trường hợp chủ đầu tư dự án
xây dựng nhà ở thương mại có nhu cầu đặt tên dự án bằng tiếng nước ngoài thì phải
viết tên đầy đủ bằng tiếng Việt trước, viết tiếng nước ngoài sau. Tên dự án,
tên các khu vực trong dự án phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định, được sử
dụng trong cả quá trình đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng sau khi hoàn thành
đầu tư xây dựng.

4. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở
phải thực hiện đầy đủ các nội dung của dự án đã được phê duyệt; trường hợp chủ
đầu tư có đề nghị điều chỉnh các nội dung bao gồm tên dự án, tiến độ thực hiện,
loại nhà ở phải xây dựng, tổng diện tích sàn xây dựng, tổng số lượng nhà ở, tỷ
lệ các loại nhà ở, tổng mức đầu tư nếu là dự án được đầu tư bằng vốn nhà nước
thì phải được cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 170 của Luật này
quyết định trước khi triển khai thực hiện xây dựng.

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm
xác định cụ thể danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn bao gồm
dự án xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở để phục vụ
tái định cư và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
theo quy định sau đây:

a) Số lượng dự án; tổng số lượng nhà
ở và tổng diện tích sàn nhà ở đầu tư xây dựng hàng năm trong các dự án đầu tư
xây dựng nhà ở trên địa bàn;

b) Các nội dung cơ bản của từng dự án
đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn bao gồm tên dự án, địa điểm đầu tư xây dựng,
quy mô dự án, quy hoạch chi tiết của dự án, tiến độ thực hiện dự án, mục tiêu
đầu tư, số lượng nhà ở, tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở, hình thức kinh doanh
nhà ở và các nội dung khác có liên quan theo quy định của pháp luật về kinh
doanh bất động sản;

c) Việc công khai các thông tin về dự
án quy định tại điểm a và điểm b khoản này phải được thực hiện trong suốt quá trình
thực hiện dự án.

Điều 20. Nguyên tắc
kiến trúc nhà ở

1. Kiến trúc nhà ở phải phù hợp với
điều kiện tự nhiên, phòng chống thiên tai, trình độ khoa học, kỹ thuật, truyền
thống lịch sử, văn hóa và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ
quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tại khu vực đô thị, kiến trúc nhà
ở phải kết hợp hài hòa giữa cải tạo với xây dựng mới, phải gắn công trình nhà ở
riêng lẻ với tổng thể kiến trúc của đô thị, phải tuân thủ thiết kế đô thị và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị.

3. Tại khu vực nông thôn, kiến trúc nhà
ở phải hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, phù hợp với phong tục, tập quán, điều
kiện sản xuất kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân và của các dân tộc tại từng vùng,
miền.

Mục 2: PHÁT TRIỂN NHÀ
Ở THƯƠNG MẠI THEO DỰ ÁN

Điều 21. Điều
kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành
lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Có vốn pháp
định theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản và có vốn ký quỹ để
thực hiện đối với từng dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

3. Có chức năng kinh doanh bất động
sản theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Dự án
đầu tư xây dựng nhà ở thương mại và lựa chọn chủ đầu tư dự án

1. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương
mại phải được lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định
của Luật này và pháp luật về xây dựng.

2. Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây
dựng nhà ở thương mại được thực hiện thông qua các hình thức sau đây:

a) Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy
định của pháp luật về đất đai;

b) Đấu thầu dự án có sử dụng đất;

c) Chỉ định chủ
đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư có đủ điều kiện quy định tại Điều 21 của
Luật này, có quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định tại khoản 1 và khoản 4
Điều 23 của Luật này.

3. Việc lựa chọn
chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại do cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh báo
cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; trường hợp dự án có quy mô lớn hoặc có
liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của Chính
phủ thì phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 170
của Luật này quyết định trước khi thực hiện lựa chọn chủ đầu tư.

Điều 23. Hình
thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại

1. Sử dụng diện tích
đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp để xây dựng nhà ở thương mại.

2. Được Nhà nước giao đất để xây dựng
nhà ở cho thuê, cho thuê mua, để bán.

3. Được Nhà nước cho thuê đất để xây dựng
nhà ở cho thuê.

4. Nhận chuyển quyền sử dụng đất ở theo
quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại.

Điều 24. Loại nhà
và tiêu chuẩn diện tích nhà ở thương mại

1. Loại nhà ở, tiêu chuẩn diện tích
của từng loại nhà ở thương mại do chủ đầu tư dự án quyết định lựa chọn nhưng
phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây
dựng, kiến trúc nhà ở và nội dung quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng
nhà ở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Đối với căn hộ chung cư thì phải thiết
kế, xây dựng theo kiểu căn hộ khép kín, có diện tích sàn căn hộ theo tiêu chuẩn,
quy chuẩn xây dựng.

3. Đối với nhà ở riêng lẻ thì phải xây
dựng theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế được phê duyệt theo tiêu
chuẩn, quy chuẩn xây dựng.

Điều 25. Quyền
của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

1. Yêu cầu cơ quan, tổ chức có liên quan
thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật trong quá trình lập, thẩm
định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án.

2. Cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở;
thực hiện huy động vốn, thu tiền cho thuê, cho thuê mua, tiền bán nhà ở theo quy
định của Luật này, pháp luật về kinh doanh bất động sản và theo nội dung hợp đồng
đã ký kết.

3. Thực hiện các quyền của người sử
dụng đất và kinh doanh sản phẩm trong dự án theo quy định của pháp luật về đất
đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

4. Được chuyển nhượng một phần hoặc toàn
bộ dự án theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

5. Được thực hiện quản lý, khai thác hệ
thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án theo quyết định chủ trương đầu tư dự
án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền
cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở được xây dựng trong dự án theo quy định tại
Điều 9 của Luật này và pháp luật về đất đai.

7. Được hưởng các chính sách ưu đãi
của Nhà nước trong quá trình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các quyền khác theo quy định
của Luật này và pháp luật có liên quan.

Điều 26. Trách nhiệm
của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

1. Lập, thẩm định, phê duyệt và triển
khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng.

2. Ký quỹ để thực hiện dự án theo quy
định của pháp luật về đầu tư; đóng tiền bảo lãnh giao dịch nhà ở theo quy định của
pháp luật về kinh doanh bất động sản; bảo đảm năng lực tài chính để thực hiện dự
án theo quy định của pháp luật.

3. Xây dựng nhà ở và các công trình
hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong dự án theo đúng quy hoạch chi tiết, nội dung
quyết định chủ trương đầu tư dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tuân thủ
thiết kế, tiêu chuẩn diện tích nhà ở và tiến độ của dự án đã được phê duyệt.

4. Dành diện tích đất ở đã đầu tư xây
dựng hạ tầng kỹ thuật trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp
luật về nhà ở.

5. Công khai trên trang thông tin
điện tử và tại trụ sở Ban quản lý dự án của mình các thông tin quy định tại
điểm b khoản 5 Điều 19 của Luật này; báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực
hiện dự án theo định kỳ và khi kết thúc dự án theo quy định của pháp luật về
nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

6. Thực hiện đầy đủ các cam kết trong
hợp đồng kinh doanh sản phẩm của dự án, bàn giao nhà ở và các giấy tờ liên quan
đến nhà ở giao dịch cho khách hàng; thực hiện giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê
mua nhà ở và kinh doanh quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về
kinh doanh bất động sản.

7. Trong thời hạn 50 ngày, kể từ ngày
bàn giao nhà ở cho người mua hoặc kể từ thời điểm bên thuê mua đã thanh toán đủ
tiền theo thỏa thuận thì phải làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm
quyền cấp Giấy chứng nhận cho người mua, người thuê mua nhà ở, trừ trường hợp
người mua, thuê mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận. Trường
hợp xây dựng nhà ở để cho thuê thì có trách nhiệm lập và lưu trữ hồ sơ nhà ở
theo quy định tại Điều 76 và Điều 77 của Luật này.

8. Bảo hành nhà ở theo quy định của Luật
này và pháp luật về xây dựng; thực hiện các nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước theo
quy định của pháp luật.

9. Chấp hành các quyết định đã có
hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền về xử lý hành vi vi phạm pháp luật
khi có sai phạm trong việc phát triển nhà ở, huy động vốn, ứng tiền trước của
khách hàng, thực hiện các giao dịch về nhà ở và các hoạt động khác quy định tại
Điều này.

10. Bồi thường trong trường hợp gây thiệt
hại cho khách hàng hoặc cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia đầu tư xây
dựng nhà ở.

Mục 3: PHÁT TRIỂN NHÀ
Ở CÔNG VỤ

Điều 27. Nhà ở công
vụ và kế hoạch phát triển nhà ở công vụ

1. Nhà nước đầu
tư vốn từ ngân sách, bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương để
xây dựng nhà ở công vụ hoặc để mua, thuê nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ.
Nhà ở công vụ bao gồm nhà ở công vụ của trung ương và nhà ở công vụ của địa
phương.

2. Việc đầu tư xây dựng nhà ở công vụ
hoặc mua, thuê nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ phải căn cứ vào kế hoạch phát
triển nhà ở công vụ quy định tại khoản 3 Điều này, bảo đảm các điều kiện an
toàn trong công tác và thuận tiện trong sinh hoạt, đi lại của người sử dụng nhà
ở công vụ.

3. Kế hoạch phát
triển nhà ở công vụ được lập và chấp thuận như sau:

a) Cơ quan trung ương có trách nhiệm xác
định nhu cầu về nhà ở công vụ của cơ quan mình gửi Bộ Xây dựng để thẩm định và
xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở công vụ của các cơ quan trung ương trình Thủ
tướng Chính phủ chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách
nhiệm xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở công vụ của các
đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 32 của Luật này và trình Thủ tướng
Chính phủ chấp thuận sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng;

c) Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh lập và phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở công vụ trong kế hoạch phát
triển nhà ở của địa phương theo quy định tại Điều 15 của Luật này;

d) Cơ quan lập kế hoạch quy định tại các
điểm a, b và c khoản này phải xác định rõ nhu cầu về nhà ở công vụ bao gồm loại
nhà ở, số lượng, diện tích sàn nhà ở; địa điểm xây dựng và diện tích đất để xây
dựng nhà ở hoặc diện tích nhà ở thương mại cần mua, thuê để làm nhà ở công vụ;
nguồn vốn và phân kỳ đầu tư hằng năm và 05 năm; xác định trách nhiệm của các cơ
quan liên quan.

4. Chính phủ quy định chi tiết việc
đầu tư xây dựng, mua hoặc thuê nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ, về đối tượng,
điều kiện thuê nhà ở công vụ và việc quản lý, sử dụng nhà ở công vụ.

Điều 28. Dự án
đầu tư xây dựng nhà ở công vụ và lựa chọn chủ đầu tư dự án

1. Dự án đầu tư xây
dựng nhà ở công vụ bao gồm đầu tư xây dựng mới và mua nhà ở thương mại được lập,
thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định của Luật này và pháp
luật về xây dựng.

2. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở công
vụ có các loại sau đây:

a) Dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết
định đầu tư theo đề nghị của Bộ Xây dựng để cho các đối tượng của các cơ quan trung
ương thuê, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Dự án do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
quyết định đầu tư sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng và được Thủ
tướng Chính phủ chấp thuận để cho đối tượng thuộc diện quy định tại điểm d
khoản 1 Điều 32 của Luật này thuê;

c) Dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết
định đầu tư theo đề nghị của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh để cho các đối tượng
được điều động, luân chuyển đến làm việc tại địa phương.

Đối với các đối tượng được điều động,
luân chuyển đến làm việc ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương
(sau đây gọi chung là cấp huyện), đối tượng quy định tại các điểm c, đ, e và g
khoản 1 Điều 32 của Luật này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư dự
án hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư dự án.

3. Việc lựa chọn
chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở công vụ được quy định như sau:

a) Thủ tướng Chính phủ quyết định lựa
chọn chủ đầu tư dự án quy định tại điểm a khoản 2 Điều này theo đề nghị của Bộ Xây
dựng;

b) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng
Bộ Công an quyết định lựa chọn chủ đầu tư dự án quy định tại điểm b khoản 2
Điều này;

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết
định lựa chọn chủ đầu tư dự án quy định tại điểm c khoản 2 Điều này theo đề
nghị của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh.

Điều 29. Đất để xây
dựng nhà ở công vụ

1. Diện tích đất để xây dựng nhà ở công
vụ được xác định cụ thể trong quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền phê duyệt quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này.

2. Đối với nhà ở công vụ của cơ quan trung
ương thì Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định diện
tích đất để xây dựng nhà ở công vụ trên địa bàn, trừ trường hợp quy định tại khoản
3 Điều này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí diện tích đất để xây
dựng nhà ở công vụ theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.

3. Đối với nhà ở công vụ cho các đối tượng
quy định tại điểm d khoản 1 Điều 32 của Luật này thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định diện tích đất để xây
dựng nhà ở công vụ.

4. Đối với nhà ở công vụ của địa phương
thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí diện tích đất để xây dựng
nhà ở công vụ khi lập, phê duyệt quy hoạch quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật
này.

5. Nhà nước không thu tiền sử dụng
đất đối với diện tích đất được sử dụng để xây dựng nhà ở công vụ theo quy định
tại Điều này.

Điều 30. Mua, thuê
nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ

1. Đối với địa phương có nhà ở thương
mại được xây dựng theo dự án, phù hợp với loại nhà và tiêu chuẩn diện tích quy định
tại Điều 31 của Luật này thì cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 28
của Luật này có thể quyết định mua hoặc thuê nhà ở này để làm nhà ở công vụ.

2. Việc mua nhà ở thương mại làm nhà
ở công vụ phải được lập thành dự án và được cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản
2 Điều 28 của Luật này phê duyệt.

3. Giá mua nhà ở thương mại làm nhà ở
công vụ do người quyết định đầu tư quyết định trên cơ sở tham khảo giá mua bán nhà
ở trên thị trường và kết quả thẩm định giá của đơn vị có chức năng thẩm định giá
tại thời điểm mua nhà ở.

4. Trường hợp chưa có đủ nhà ở công
vụ để cho thuê thì cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật
này quyết định việc thuê nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ.

5. Ngân sách trung ương cấp vốn để mua
hoặc thuê nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ cho các đối tượng của cơ quan trung
ương, bao gồm cả nhà ở của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Ngân sách địa phương cấp
vốn để mua hoặc thuê nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ cho các đối tượng của
cơ quan địa phương.

Điều 31. Loại nhà
và tiêu chuẩn diện tích nhà ở công vụ

1. Nhà ở công vụ bao gồm nhà ở riêng lẻ
và căn hộ chung cư có các tiêu chuẩn diện tích khác nhau phù hợp với từng loại đối
tượng được thuê nhà ở công vụ.

2. Tiêu chuẩn diện tích nhà ở công vụ
do Thủ tướng Chính phủ quy định và được điều chỉnh cho phù hợp với từng thời kỳ
theo đề nghị của Bộ Xây dựng.

Điều 32. Đối
tượng và điều kiện được thuê nhà ở công vụ

1. Đối tượng được thuê nhà ở công vụ bao
gồm:

a) Cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước
thuộc diện ở nhà công vụ trong thời gian đảm nhận chức vụ;

b) Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan
của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội không thuộc diện quy định tại điểm
a khoản này được điều động, luân chuyển đến công tác tại cơ quan trung ương giữ
chức vụ từ cấp Thứ trưởng và tương đương trở lên; được điều động, luân chuyển
đến công tác tại địa phương giữ chức vụ từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện,
Giám đốc Sở và tương đương trở lên;

c) Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan
của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội không thuộc diện quy định tại điểm
b khoản này được điều động, luân chuyển đến công tác tại xã vùng sâu, vùng xa,
vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo;

d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc
lực lượng vũ trang nhân dân được điều động, luân chuyển theo yêu cầu quốc phòng,
an ninh, trừ đối tượng mà pháp luật quy định phải ở trong doanh trại của lực
lượng vũ trang;

đ) Giáo viên đến công tác tại khu vực
nông thôn, xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó
khăn, khu vực biên giới, hải đảo;

e) Bác sĩ, nhân viên y tế đến công tác
tại khu vực nông thôn, xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội
đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo;

g) Nhà khoa học được giao chủ trì
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định
của Luật khoa học và công nghệ.

2. Điều kiện được thuê nhà ở công vụ được
quy định như sau:

a) Đối với đối tượng quy định tại
điểm a khoản 1 Điều này thì được bố trí nhà ở công vụ theo yêu cầu an ninh;

b) Đối với đối tượng quy định tại các
điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều này thì phải thuộc diện chưa có nhà ở
thuộc sở hữu của mình và chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại địa
phương nơi đến công tác hoặc đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại nơi đến công
tác nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức
diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu
vực khác nhau.

Điều 33. Nguyên tắc
xác định giá thuê nhà ở công vụ

1. Tính đúng, tính đủ các chi phí cần
thiết để thực hiện quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê trong quá trình
sử dụng nhà ở công vụ.

2. Không tính tiền sử dụng đất xây
dựng nhà ở công vụ và không tính chi phí khấu hao vốn đầu tư xây dựng nhà ở
công vụ hoặc chi phí mua nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ.

3. Giá thuê nhà ở công vụ do cơ quan có
thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 81 của Luật này quyết định và được xem xét,
điều chỉnh cho phù hợp với từng thời kỳ.

4. Trường hợp thuê nhà ở thương mại
để làm nhà ở công vụ thì người thuê nhà ở công vụ trả tiền thuê nhà ở thấp hơn
giá thuê nhà ở thương mại theo quy định của Chính phủ.

Điều 34. Quyền và
nghĩa vụ của người thuê nhà công vụ

1. Người thuê nhà ở công vụ có các quyền
sau đây:

a) Nhận bàn giao nhà ở và các trang thiết
bị kèm theo nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà;

b) Được sử dụng nhà ở cho bản thân và
các thành viên trong gia đình trong thời gian đảm nhận chức vụ, công tác;

c) Đề nghị đơn vị quản lý vận hành nhà
ở sửa chữa kịp thời những hư hỏng nếu không phải do lỗi của mình gây ra;

d) Được tiếp tục ký hợp đồng thuê nhà
ở công vụ nếu hết thời hạn thuê nhà ở mà vẫn thuộc đối tượng và có đủ điều kiện
được thuê nhà ở công vụ theo quy định của Luật này;

đ) Thực hiện các quyền khác về nhà ở theo
quy định của pháp luật và theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà ở công vụ.

2. Người thuê nhà ở công vụ có các nghĩa
vụ sau đây:

a) Sử dụng nhà vào mục đích để ở và phục
vụ các nhu cầu sinh hoạt cho bản thân và các thành viên trong gia đình trong
thời gian thuê nhà ở;

b) Có trách nhiệm giữ gìn nhà ở và các
tài sản kèm theo; không được tự ý cải tạo, sửa chữa, phá dỡ nhà ở công vụ; trường
hợp sử dụng căn hộ chung cư thì còn phải tuân thủ các quy định về quản lý, sử
dụng nhà chung cư;

c) Không được cho thuê lại, cho mượn,
ủy quyền quản lý nhà ở công vụ;

d) Trả tiền thuê nhà ở theo hợp đồng thuê
nhà ở ký với bên cho thuê và thanh toán các khoản chi phí phục vụ sinh hoạt khác
theo quy định của bên cung cấp dịch vụ;

đ) Trả lại nhà ở công vụ cho Nhà nước
khi không còn thuộc đối tượng được thuê nhà ở hoặc khi không còn nhu cầu thuê nhà
ở công vụ hoặc khi có hành vi vi phạm thuộc diện bị thu hồi nhà ở theo quy định
của Luật này trong thời hạn không quá 90 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo
của cơ quan quản lý nhà ở công vụ;

e) Chấp hành quyết định cưỡng chế thu
hồi nhà ở của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp bị cưỡng chế thu hồi nhà ở;

g) Các nghĩa vụ khác về nhà ở theo quy
định của luật và theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà ở công vụ.

Mục 4: PHÁT TRIỂN NHÀ
Ở ĐỂ PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ

Điều 35. Nguyên tắc
phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư

1. Trường hợp thu hồi đất và giải tỏa
nhà ở để xây dựng công trình khác tại khu vực nội đô thuộc đô thị loại đặc
biệt, tại đô thị loại 1 và loại 2 thì Nhà nước chuẩn bị quỹ nhà ở thông qua
việc sử dụng nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội được xây dựng theo dự án để bố
trí tái định cư trước khi thu hồi đất và giải tỏa nhà ở, trừ trường hợp quy
định tại khoản 4 Điều 36 của Luật này.

2. Trường hợp thu hồi đất và giải tỏa
nhà ở để xây dựng công trình khác tại khu vực không thuộc quy định tại khoản 1 Điều
này mà có nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội được xây dựng theo dự án thì Nhà
nước sử dụng nhà ở này để bố trí tái định cư; nếu không có nhà ở thương mại, nhà
ở xã hội thì Nhà nước thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư
trước khi thu hồi đất và giải tỏa nhà ở, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều
36 của Luật này.

3. Trường hợp thu hồi đất và giải tỏa
nhà ở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại mà người có nhà ở bị giải
tỏa có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì chủ đầu tư dự án phải ưu tiên bố trí nhà
ở thương mại ngay trong dự án đó để phục vụ tái định cư.

4. Trường hợp thu hồi đất và giải tỏa
nhà ở để thực hiện dự án hạ tầng khu công nghiệp mà người có nhà ở bị giải tỏa có
nhu cầu tái định cư thì chủ đầu tư dự án phải xây dựng nhà ở để bố trí tái định
cư trong cùng khu vực được quy hoạch xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc
trong khu công nghiệp hoặc bố trí nhà ở tại nơi khác cho người được tái định
cư.

5. Trường hợp phải đầu tư xây dựng nhà
ở để phục vụ tái định cư thì phải thực hiện theo dự án; đối với khu vực nông
thôn thì dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư phải bao gồm cả việc
bố trí quỹ đất để phục vụ sản xuất cho người thuộc diện được tái định cư.

6. Nhà ở để phục vụ tái định cư phải có
đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây
dựng, hồ sơ thiết kế được phê duyệt và tuân thủ quy định tại Điều 14 của Luật
này.

Điều 36. Các hình
thức bố trí nhà ở để phục vụ tái định cư

1. Mua nhà ở thương mại được xây dựng
theo dự án để cho thuê, cho thuê mua, bán cho người được tái định cư.

2. Sử dụng nhà ở xã hội được xây dựng
theo dự án để cho thuê, cho thuê mua, bán cho người được tái định cư.

3. Nhà nước trực
tiếp đầu tư xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước, công trái quốc gia, trái
phiếu, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, vốn
tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước hoặc đầu tư xây dựng theo hình thức hợp
đồng xây dựng – chuyển giao trên diện tích đất được xác định để xây dựng nhà ở
phục vụ tái định cư theo quy hoạch được phê duyệt để cho thuê, cho thuê mua,
bán cho người được tái định cư.

4. Hộ gia đình, cá nhân được thanh toán
tiền để tự lựa chọn việc mua, thuê, thuê mua nhà ở thương mại trên địa bàn làm
nhà ở tái định cư hoặc được Nhà nước giao đất ở để tự xây dựng nhà ở theo quy
hoạch được phê duyệt.

Điều 37. Đất xây
dựng nhà ở để phục vụ tái định cư

1. Việc bố trí diện tích đất xây dựng
nhà ở để phục vụ tái định cư phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 35 của
Luật này và quy định của pháp luật về đất đai.

2. Diện tích đất xây dựng nhà ở để
phục vụ tái định cư được xác định cụ thể trong quy hoạch xây dựng được cơ quan
nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này.

Điều 38. Dự án
đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư và việc lựa chọn chủ đầu tư dự án

1. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở để
phục vụ tái định cư được lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo
quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng.

2. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở để
phục vụ tái định cư bao gồm Ban quản lý dự án chuyên ngành thuộc Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh, Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh và doanh nghiệp kinh doanh
bất động sản; việc lựa chọn chủ đầu tư dự án được thực hiện theo quy định tại
khoản 3 và khoản 4 Điều này.

3. Đối với dự án xây dựng nhà ở để
phục vụ tái định cư có sử dụng nguồn vốn hoặc thực hiện theo hình thức quy định
tại khoản 3 Điều 36 của Luật này thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh báo cáo
người quyết định đầu tư quyết định lựa chọn chủ đầu tư.

4. Đối với dự án xây dựng nhà ở để
phục vụ tái định cư không thuộc diện quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật này
thì thẩm quyền lựa chọn chủ đầu tư được quy định như sau:

a) Trường hợp xây dựng nhà ở để phục vụ
tái định cư cho các dự án quan trọng quốc gia thì Thủ tướng Chính phủ quyết định
lựa chọn hoặc ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định lựa chọn chủ đầu
tư;

b) Trường hợp xây dựng nhà ở để phục vụ
tái định cư cho các dự án không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này thì Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lựa chọn chủ đầu tư.

Điều 39. Loại nhà
và tiêu chuẩn diện tích nhà ở để phục vụ tái định cư

1. Đối với khu vực đô thị thì nhà ở
để phục vụ tái định cư phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

a) Là căn hộ chung cư hoặc nhà ở riêng
lẻ được xây dựng phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng và chương trình, kế
hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt;

b) Trường hợp là căn hộ chung cư thì phải
thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng. Khi
thiết kế nhà ở để phục vụ tái định cư, chủ đầu tư có thể bố trí một phần diện tích
để tổ chức kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế của từng dự án;

c) Trường hợp là nhà ở riêng lẻ thì phải
được xây dựng theo quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế được phê duyệt; tuân
thủ nguyên tắc kiến trúc nhà ở quy định tại Điều 20 của Luật này và bảo đảm hạn
mức diện tích đất ở tối thiểu theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Đối với khu vực nông thôn thì nhà
ở để phục vụ tái định cư được thiết kế, xây dựng phải bao gồm diện tích ở và
các công trình phụ trợ, phục vụ sinh hoạt, sản xuất gắn với nhà ở, tuân thủ
nguyên tắc kiến trúc nhà ở quy định tại Điều 20 của Luật này và bảo đảm hạn mức
diện tích đất ở tối thiểu theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 40. Quản lý
chất lượng nhà ở để phục vụ tái định cư

1. Nhà ở và công trình xây dựng trong
dự án chỉ được nghiệm thu nếu đáp ứng yêu cầu về thiết kế, tiêu chuẩn, quy
chuẩn xây dựng. Chủ đầu tư dự án không được thay đổi thiết kế diện tích nhà ở
và công trình phụ trợ (nếu có) để phục vụ tái định cư sau khi cơ quan có thẩm
quyền đã phê duyệt phương án bố trí tái định cư.

2. Việc bố trí nhà ở cho người được tái
định cư chỉ được thực hiện sau khi nhà ở đã được nghiệm thu theo quy định của pháp
luật về xây dựng.

3. Các tổ chức, cá nhân sau đây chịu trách
nhiệm về chất lượng của nhà ở để phục vụ tái định cư:

a) Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở để
phục vụ tái định cư;

b) Cơ quan nhà nước
có thẩm quyền ký kết hợp đồng xây dựng – chuyển giao để xây dựng nhà ở phục vụ
tái định cư;

c) Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở
thương mại, nhà ở xã hội được dùng để bố trí tái định cư.

4. Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách
nhiệm hướng dẫn và kiểm tra công tác quản lý chất lượng nhà ở để phục vụ tái
định cư trên địa bàn.

Điều 41. Mua nhà
ở thương mại và sử dụng nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư

1. Đối với việc mua nhà ở thương mại để
phục vụ tái định cư thì đơn vị được giao bố trí tái định cư ký hợp đồng mua bán
hoặc ký hợp đồng đặt hàng mua nhà ở thương mại với chủ đầu tư dự án để bố trí
cho người được tái định cư theo quy định sau đây:

a) Trường hợp đơn vị được giao bố trí
tái định cư ký hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư thì người được bố trí tái định
cư ký hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở với đơn vị này;

b) Trường hợp đơn vị được giao bố trí
tái định cư ký hợp đồng đặt hàng mua nhà ở của chủ đầu tư thì người được bố trí
tái định cư trực tiếp ký hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư trên cơ sở các
nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng đặt hàng mua nhà ở;

c) Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương
mại có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy
chứng nhận cho người mua, thuê mua nhà ở quy định tại điểm a và điểm b khoản này,
trừ trường hợp người mua, thuê mua nhà ở tự nguyện làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận.

2. Đối với việc sử dụng nhà ở xã hội để
bố trí tái định cư thì người thuộc diện được tái định cư thực hiện việc thuê,
thuê mua, mua nhà ở xã hội theo quy định tại Luật này.

3. Chính phủ quy định chi tiết việc
đầu tư xây dựng, việc mua nhà ở thương mại hoặc sử dụng nhà ở xã hội để làm nhà
ở phục vụ tái định cư, về loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở, về đối tượng,
điều kiện được bố trí nhà ở, trình tự, thủ tục bàn giao nhà ở và việc quản lý, sử
dụng nhà ở để phục vụ tái định cư.

Mục 5: PHÁT TRIỂN NHÀ
Ở CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

Điều 42. Yêu cầu
đối với phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tại khu vực nông thôn

1. Phải phù hợp quy hoạch xây dựng
điểm dân cư nông thôn, kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực nhà ở
và bảo đảm yêu cầu vệ sinh, môi trường.

2. Việc xây dựng hoặc cải tạo nhà ở hiện
có phải kết hợp với việc giữ gìn, bảo tồn kiến trúc nhà ở truyền thống và phù
hợp với phong tục, tập quán, điều kiện sản xuất của từng khu vực, từng vùng,
miền.

3. Hộ gia đình, cá nhân chỉ được xây dựng
nhà ở trên diện tích đất ở hợp pháp của mình.

4. Trường hợp xây dựng nhà ở trong dự
án thì phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án đã được phê
duyệt. Đối với khu vực yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế thì
phải tuân thủ đúng nội dung của Giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế được phê
duyệt.

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, hỗ
trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí từ ngân sách để các hộ gia đình, cá nhân bảo
tồn, bảo trì, cải tạo nhà ở trong khu vực cần bảo tồn giá trị nghệ thuật, văn
hóa, lịch sử.

Điều 43. Yêu cầu
đối với phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tại khu vực đô thị

1. Phải có quyền sử dụng đất ở hợp pháp,
có nhà ở và được cải tạo, xây dựng lại theo quy định của pháp luật về xây dựng.

2. Việc xây dựng hoặc cải tạo nhà ở hiện
có phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế đô thị. Đối với nhà ở
yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng thì phải xây dựng theo Giấy phép xây dựng.

3. Việc xây dựng nhà ở phải bảo đảm
kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực, yêu cầu vệ sinh, môi
trường, kiến trúc nhà ở và không làm ảnh hưởng đến công trình liền kề.

Điều 44. Đất để phát
triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân

1. Đất ở hợp pháp của hộ gia đình, cá
nhân hoặc do thuê, mượn của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác để xây dựng nhà
ở.

2. Đất ở được Nhà nước giao để xây
dựng nhà ở theo quy định của pháp luật đất đai.

3. Đất ở được Nhà nước bồi thường khi
bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 45. Phương thức
phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân

1. Hộ gia đình, cá nhân tại khu vực nông
thôn thực hiện xây dựng nhà ở theo các phương thức sau đây:

a) Tự tổ chức xây dựng hoặc thuê tổ chức,
cá nhân khác xây dựng hoặc được tổ chức, cá nhân khác hỗ trợ xây dựng nhà ở;

b) Hợp tác giúp nhau xây dựng nhà ở.

2. Hộ gia đình, cá nhân tại khu vực đô
thị thực hiện xây dựng nhà ở theo các phương thức sau đây:

a) Tự tổ chức xây dựng hoặc thuê tổ chức,
cá nhân khác xây dựng hoặc được tổ chức, cá nhân khác hỗ trợ xây dựng nhà ở;

b) Thuê đơn vị, cá nhân có năng lực
về hoạt động xây dựng để xây dựng nhà ở đối với trường hợp pháp luật về xây
dựng yêu cầu phải có đơn vị, cá nhân có năng lực thực hiện xây dựng;

c) Hợp tác cải tạo, chỉnh trang đô
thị trong đó có nhà ở.

Điều 46. Tiêu chuẩn
và chất lượng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân

1. Nhà ở phải được xây dựng trên thửa
đất ở có đủ điều kiện về diện tích để xây dựng nhà ở theo quy định của pháp
luật về đất đai.

2. Hộ gia đình, cá nhân tại khu vực đô
thị phải thực hiện xây dựng, cải tạo nhà ở theo quy định của pháp luật về xây
dựng và tự chịu trách nhiệm về chất lượng nhà ở.

Trường hợp được phép xây dựng nhà ở có
từ hai tầng trở lên mà tại mỗi tầng được thiết kế, xây dựng từ hai căn hộ trở lên
theo kiểu khép kín, có đủ tiêu chuẩn diện tích sàn xây dựng tối thiểu mỗi căn
hộ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và có phần diện tích thuộc sở hữu riêng,
phần diện tích thuộc sở chung của nhà chung cư theo quy định của Luật này thì
được Nhà nước công nhận quyền sở hữu đối với từng căn hộ trong nhà ở đó.

3. Nhà ở riêng lẻ có thời hạn sử dụng
được xác định căn cứ vào cấp công trình xây dựng và hiện trạng thực tế của nhà
ở.

Khi nhà ở bị hư hỏng nặng, có nguy cơ
sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì thực hiện phá dỡ theo quy
định tại Mục 4 Chương VI của Luật này.

Điều 47. Trách nhiệm
của hộ gia đình, cá nhân trong việc phát triển nhà ở

1. Phải tuân thủ đúng trình tự, thủ
tục về cải tạo, xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng.

2. Phải thực hiện các quy định về giữ
vệ sinh, môi trường trong quá trình cải tạo, xây dựng nhà ở.

3. Phải bảo đảm an toàn cho người và tài
sản của các hộ liền kề trong quá trình xây dựng, cải tạo nhà ở; trường hợp gây
thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

4. Hộ gia đình, cá nhân nếu đầu tư xây
dựng nhà ở để cho thuê, cho thuê mua, để bán thì còn phải thực hiện các quy định
tại Chương VIII của Luật này.

5. Thực hiện các trách nhiệm khác khi
cải tạo, xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật.

Điều 48. Hộ gia đình,
cá nhân hợp tác giúp nhau xây dựng nhà ở, cải tạo chỉnh trang đô thị

1. Hộ gia đình, cá nhân hợp tác giúp nhau
xây dựng nhà ở hoặc cải tạo, chỉnh trang đô thị trong đó có nhà ở bằng khả năng
tài chính, nhân công, vật liệu và công sức đóng góp của các thành viên trong
nhóm hợp tác.

2. Các thành viên trong nhóm hợp tác phải
thỏa thuận về cách thức góp vốn, nhân công, vật liệu, thời gian thực hiện, quyền
và nghĩa vụ của các thành viên và cam kết thực hiện thỏa thuận của nhóm hợp
tác.

Chương IV

CHÍNH SÁCH VỀ NHÀ
Ở XÃ HỘI

Mục 1: NHỮNG QUY
ĐỊNH CHUNG

Điều 49. Đối
tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Các đối tượng sau đây nếu đáp ứng
điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này thì được hưởng chính sách hỗ trợ về
nhà ở xã hội:

1. Người có công với cách mạng theo quy
định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại
khu vực nông thôn;

3. Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc
vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận
nghèo tại khu vực đô thị;

5. Người lao động đang làm việc tại các
doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ
quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn
vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy
định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công
vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;

9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường
đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử
dụng nhà ở trong thời gian học tập;

10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện
bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà
chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Điều 50. Hình
thức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

1. Hỗ trợ giải quyết cho thuê, cho thuê
mua, bán nhà ở xã hội cho các đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8
và 10 Điều 49 của Luật này; đối với đối tượng quy định tại khoản 9 Điều 49 của
Luật này thì chỉ được thuê nhà ở xã hội.

2. Hỗ trợ theo các chương trình mục tiêu
về nhà ở để đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 49 của Luật này xây
dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

3. Hỗ trợ giao đất ở có miễn, giảm
tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc tặng nhà ở cho đối
tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 49 của Luật này.

4. Hỗ trợ cho vay
vốn ưu đãi của Nhà nước thông qua Ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức tín dụng
do Nhà nước chỉ định để các đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6 và 7
Điều 49 của Luật này xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Điều 51. Điều
kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

1. Đối với các trường hợp quy định
tại khoản 1 Điều 50 của Luật này thì phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, cư
trú, thu nhập theo quy định sau đây:

a) Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình,
chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ
trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở
thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia
đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời
kỳ và từng khu vực;

b) Phải có đăng ký thường trú tại
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có
đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh,
thành phố này, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 49 của Luật này;

c) Đối với đối tượng quy định tại các
khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật này thì phải thuộc diện không phải nộp thuế
thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân;
trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy
định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 8, 9
và 10 Điều 49 của Luật này thì không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập
theo quy định tại điểm này.

2. Đối với trường hợp quy định tại khoản
2 và khoản 3 Điều 50 của Luật này thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại
quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu về nhà ở tương ứng của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền.

3. Đối với trường hợp quy định tại khoản
4 Điều 50 của Luật này thì phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, cư trú theo quy
định sau đây:

a) Có đất ở nhưng chưa có nhà ở hoặc có
nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát;

b) Có đăng ký thường trú tại địa
phương nơi có đất ở, nhà ở cần phải xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa.

Điều 52. Nguyên tắc
thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

1. Việc thực hiện chính sách hỗ trợ
về nhà ở xã hội phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) Có sự kết hợp giữa Nhà nước, cộng đồng
dân cư, dòng họ và đối tượng được hỗ trợ trong việc thực hiện chính sách;

b) Bảo đảm công khai, minh bạch, có
sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cộng đồng
dân cư;

c) Bảo đảm đúng đối tượng, đủ điều
kiện theo quy định của Luật này;

d) Trường hợp một đối tượng được
hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì được hưởng một chính sách hỗ trợ
mức cao nhất; trường hợp các đối tượng có cùng tiêu chuẩn và điều kiện thì đối
tượng là người khuyết tật, nữ giới được ưu tiên hỗ trợ trước;

đ) Trường hợp hộ gia đình có nhiều
đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ thì chỉ áp dụng một chính sách hỗ
trợ cho cả hộ gia đình.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách
nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ
về nhà ở xã hội trên địa bàn.

Mục 2: CHÍNH SÁCH
PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỂ CHO THUÊ, CHO THUÊ MUA, ĐỂ BÁN

Điều 53. Các hình
thức phát triển nhà ở xã hội

1. Nhà nước đầu
tư xây dựng nhà ở xã hội bằng vốn ngân sách nhà nước, công trái quốc gia, trái
phiếu, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ,
vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước hoặc đầu tư xây dựng theo hình thức
hợp đồng xây dựng – chuyển giao trên diện tích đất được xác định để xây dựng
nhà ở xã hội theo quy định để cho thuê, cho thuê mua.

2. Doanh nghiệp, hợp tác xã bỏ vốn
đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua, để bán hoặc mua, thuê
nhà ở để cho người lao động trong đơn vị mình thuê nhưng có sự ưu đãi của Nhà
nước theo quy định tại khoản 1 Điều 58 và Điều 59 của Luật này.

3. Hộ gia đình, cá nhân bỏ vốn đầu tư
xây dựng nhà ở xã hội trên diện tích đất ở hợp pháp của mình để cho thuê, cho thuê
mua, bán nhưng có sự ưu đãi của Nhà nước theo quy định tại Điều 58 của Luật
này.

Điều 54. Yêu cầu
đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

1. Đáp ứng các yêu cầu quy định tại
Điều 19 của Luật này; trường hợp xây dựng nhà ở xã hội chưa có trong chương
trình, kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
phải gửi lấy ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp trước khi quyết định chủ
trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải quy hoạch
khu vực riêng để lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê.

3. Đối với dự án xây dựng nhà ở xã
hội mà không thuộc khu vực phải lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội riêng để
cho thuê quy định tại khoản 2 Điều này thì chủ đầu tư phải dành tối thiểu 20%
diện tích nhà ở xã hội trong dự án để cho thuê; chủ đầu tư được hưởng cơ chế ưu
đãi xây dựng nhà ở để cho thuê theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật này
đối với phần diện tích 20% nhà ở xã hội để cho thuê và được bán nhà ở này cho
người đang thuê theo quy định về bán nhà ở xã hội sau thời hạn 05 năm cho thuê.

4. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý, kiểm soát về chất lượng, tiêu
chuẩn diện tích, giá thuê, giá thuê mua, giá bán và việc xét duyệt đối tượng
được thuê, thuê mua, mua nhà ở.

Điều 55. Loại nhà
và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội

1. Là nhà chung cư hoặc nhà ở riêng
lẻ phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền
phê duyệt.

2. Trường hợp là nhà ở riêng lẻ thì phải
được thiết kế, xây dựng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn diện tích
nhà ở xã hội.

3. Trường hợp là nhà chung cư thì căn
hộ phải được thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín, bảo đảm tiêu chuẩn, quy
chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội.

Điều 56. Đất để xây
dựng nhà ở xã hội

1. Khi phê duyệt quy hoạch đô thị, quy
hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu nghiên cứu đào
tạo, Ủy ban nhân dân có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch có trách nhiệm xác định rõ
diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội.

2. Diện tích đất và các thông tin về khu
vực, địa điểm dành để phát triển nhà ở xã hội phải được công bố công khai trên
Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan quản lý nhà ở
cấp tỉnh.

3. Đất để phát triển nhà ở xã hội bao
gồm:

a) Đất được Nhà nước giao để xây dựng
nhà ở cho thuê, cho thuê mua, bán;

b) Đất được Nhà nước cho thuê để xây dựng
nhà ở cho thuê;

c) Diện tích đất ở trong dự án đầu tư
xây dựng nhà ở thương mại mà chủ đầu tư phải dành để xây dựng nhà ở xã hội theo
quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này;

d) Đất ở hợp pháp của tổ chức, hộ gia
đình, cá nhân dùng để xây dựng nhà ở xã hội.

Điều 57. Chủ đầu
tư dự án xây dựng nhà ở xã hội

1. Đối với nhà ở xã hội được đầu tư
bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật này thì Bộ
Xây dựng nếu là nguồn vốn đầu tư của trung ương hoặc cơ quan quản lý nhà ở cấp
tỉnh nếu là nguồn vốn đầu tư của địa phương báo cáo người có thẩm quyền quyết
định đầu tư quyết định lựa chọn chủ đầu tư.

2. Đối với nhà ở
xã hội được đầu tư không phải bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1
Điều 53 của Luật này thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh thực hiện lựa chọn chủ đầu tư theo quy định như sau:

a) Trường hợp Nhà nước giao đất hoặc cho
thuê đất để xây dựng nhà ở xã hội thì thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thông qua
hình thức đấu thầu nếu có từ hai nhà đầu tư trở lên đăng ký làm chủ đầu tư hoặc
chỉ định chủ đầu tư nếu chỉ có một nhà đầu tư đăng ký làm chủ đầu tư;

b) Trường hợp phải dành quỹ đất trong
dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định
tại khoản 2 Điều 16 của Luật này thì giao chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở
thương mại có trách nhiệm trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, trừ trường
hợp Nhà nước sử dụng diện tích đất này để giao cho tổ chức khác thực hiện đầu
tư xây dựng nhà ở xã hội;

c) Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã
có quyền sử dụng đất hợp pháp, phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở, có đủ điều
kiện làm chủ đầu tư và có nhu cầu xây dựng nhà ở xã hội thì doanh nghiệp, hợp
tác xã đó được giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội;

d) Trường hợp xây dựng nhà ở xã hội
để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp ở thì doanh nghiệp kinh
doanh hạ tầng khu công nghiệp hoặc doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp
hoặc doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản được Nhà nước giao làm
chủ đầu tư dự án.

3. Đối với hộ gia đình, cá nhân có nhu
cầu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên diện tích đất ở hợp pháp của mình thì hộ
gia đình, cá nhân đó thực hiện việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

4. Chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy
định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này có trách nhiệm xây dựng nhà ở xã hội theo
quy định của Luật này.

Điều 58. Ưu đãi chủ
đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu
tư xây dựng nhà ở xã hội không phải bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại
khoản 1 Điều 53 của Luật này để cho thuê, cho thuê mua, bán thì được hưởng các
ưu đãi sau đây:

a) Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê
đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê để đầu tư xây dựng nhà
ở xã hội;

b) Được miễn, giảm thuế giá trị gia tăng,
thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế; trường hợp xây
dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập
doanh nghiệp nhiều hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua,
bán;

c) Được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính
sách xã hội, tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam; trường hợp xây dựng
nhà ở xã hội để cho thuê thì được vay vốn với lãi suất thấp hơn và thời gian
vay dài hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán;

d) Được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hỗ trợ
toàn bộ hoặc một phần kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong
phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội; trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho
thuê thì được hỗ trợ toàn bộ kinh phí này;

đ) Các ưu đãi khác theo quy định của pháp
luật.

2. Hộ gia đình, cá nhân bỏ vốn đầu tư
xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua hoặc để bán được hưởng các ưu đãi
quy định tại khoản 1 Điều này khi đáp ứng được các yêu cầu sau đây:

a) Xây dựng nhà ở theo quy hoạch xây dựng
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và bảo đảm kết nối hạ tầng của khu vực có
nhà ở;

b) Nhà ở phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn
xây dựng và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội;

c) Có giá bán, giá thuê, giá thuê mua
nhà ở theo khung giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở ban hành.

Điều 59. Ưu đãi đối
với tổ chức tự lo chỗ ở cho người lao động

1. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã
sản xuất công nghiệp, dịch vụ tự mua nhà ở hoặc thuê nhà ở để bố trí cho người lao
động của doanh nghiệp mình ở mà không thu tiền thuê nhà hoặc có thu tiền thuê
nhà với giá thuê không vượt quá giá thuê nhà ở xã hội do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
ban hành thì chi phí mua nhà ở hoặc thuê nhà ở được tính là chi phí hợp lý trong
giá thành sản xuất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã
sản xuất công nghiệp, dịch vụ tự đầu tư xây dựng nhà ở để bố trí cho người lao
động của doanh nghiệp mình ở mà không thu tiền thuê nhà hoặc có thu tiền thuê
nhà với giá thuê không vượt quá giá thuê nhà ở xã hội do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
ban hành thì ngoài các ưu đãi quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật này, doanh
nghiệp này còn được tính chi phí xây dựng nhà ở vào giá thành sản xuất khi tính
thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 60. Xác
định giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư

Việc xác định giá thuê, giá thuê mua nhà
ở xã hội do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1
Điều 53 của Luật này được thực hiện như sau:

1. Trường hợp cho thuê nhà ở thì giá thuê
được tính đủ chi phí bảo trì nhà ở; chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở
trong thời hạn tối thiểu là 20 năm, kể từ ngày ký hợp đồng thuê; đối với nhà ở
cho học sinh, sinh viên thuê thì chỉ tính đủ các chi phí quản lý vận hành và
chi phí bảo trì, không tính chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở;

2. Trường hợp cho thuê mua nhà ở thì giá
thuê mua được tính đủ chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở trong thời hạn
tối thiểu là 05 năm, kể từ ngày ký hợp đồng thuê mua;

3. Không tính tiền sử dụng đất, tiền thuê
đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội;

4. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại
khoản 2 Điều 81 của Luật này quy định giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội.

Điều 61. Xác
định giá thuê, giá thuê mua, giá bán nhà ở xã hội không phải do Nhà nước đầu tư
xây dựng

1. Đối với nhà ở xã hội được đầu tư xây
dựng không phải bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1 Điều 53 của
Luật này thì giá thuê, giá thuê mua, giá bán nhà ở được xác định như sau:

a) Giá thuê nhà ở xã hội do chủ đầu tư
xác định trên cơ sở tính đủ chi phí bảo trì nhà ở; chi phí thu hồi vốn đầu tư xây
dựng nhà ở, lãi vay (nếu có), lợi nhuận định mức theo quy định của Chính phủ và
không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật
này;

b) Giá thuê mua nhà ở xã hội được xác
định theo quy định tại điểm a khoản này, trừ kinh phí bảo trì nhà ở do người thuê
mua nộp theo quy định tại khoản 1 Điều 108 của Luật này;

c) Giá bán nhà ở xã hội do chủ đầu tư
dự án xác định trên cơ sở tính đủ các chi phí để thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà
ở, lãi vay (nếu có), lợi nhuận định mức theo quy định của Chính phủ và không
tính các khoản ưu đãi của Nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật này;

d) Chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có
trách nhiệm xây dựng và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở xã hội tổ
chức thẩm định giá thuê, giá thuê mua, giá bán trước khi công bố.

2. Đối với nhà ở xã hội do hộ gia đình,
cá nhân đầu tư xây dựng thì chủ đầu tư tự xác định giá thuê, giá thuê mua, giá
bán bảo đảm tuân thủ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 58 của Luật này.

Điều 62. Nguyên tắc
cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội

1. Việc cho thuê, cho thuê mua, bán
nhà ở xã hội phải đúng quy định của Luật này; trong cùng một thời gian, mỗi đối
tượng quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này chỉ được thuê hoặc thuê mua
hoặc mua một nhà ở xã hội; đối với học sinh tại các trường dân tộc nội trú công
lập thì không phải trả tiền thuê nhà ở và các dịch vụ trong quá trình sử dụng.

2. Thời hạn của hợp đồng thuê nhà ở xã
hội tối thiểu là 05 năm; thời hạn thanh toán tiền thuê mua nhà ở xã hội tối thiểu
là 05 năm, kể từ ngày ký hợp đồng thuê mua nhà ở.

3. Bên thuê, thuê mua nhà ở xã hội không
được bán, cho thuê lại, cho mượn nhà ở trong thời gian thuê, thuê mua; nếu bên
thuê, thuê mua không còn nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở thì chấm dứt hợp đồng và
phải trả lại nhà ở này.

4. Bên thuê mua, bên mua nhà ở xã hội
không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 05 năm, kể từ thời điểm thanh
toán hết tiền thuê mua, tiền mua nhà ở; trường hợp trong thời hạn 05 năm, kể từ
ngày bên mua, bên thuê mua đã thanh toán hết tiền mua, thuê mua nhà ở mà có nhu
cầu bán nhà ở này thì chỉ được bán lại cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội đó hoặc
bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội nếu đơn vị này không mua với
giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm
bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

5. Bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội
được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau thời
hạn 05 năm, kể từ khi đã thanh toán hết tiền mua, tiền thuê mua nhà ở và đã
được cấp Giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính
phủ và nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế; trường hợp bán cho
đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội quy định tại Luật này thì chỉ được bán
với giá tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm
bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc
diện được tái định cư mà thuê mua, mua nhà ở xã hội thì được bán lại nhà ở này
theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau khi đã thanh toán hết
tiền mua, tiền thuê mua nhà ở và được cấp Giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền
sử dụng đất cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ và phải nộp thuế thu nhập
theo quy định của pháp luật thuế.

6. Mọi trường hợp cho thuê, cho thuê mua,
bán nhà ở xã hội không đúng quy định của Luật này thì hợp đồng cho thuê, thuê
mua, mua bán nhà ở không có giá trị pháp lý và bên thuê, thuê mua, mua phải bàn
giao lại nhà ở cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội; trường hợp không bàn giao lại nhà
ở thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở tổ chức cưỡng chế để thu hồi lại nhà
ở đó.

Việc xử lý tiền thuê, tiền mua nhà ở được
thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự; việc xử lý tiền thuê mua nhà ở xã
hội được thực hiện theo quy định tại Điều 135 của Luật này.

Điều 63. Bán, cho
thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội

1. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã
hội được lựa chọn hình thức bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai hoặc
bán nhà ở có sẵn.

2. Việc bán, cho thuê mua nhà ở xã
hội hình thành trong tương lai phải tuân thủ các điều kiện sau đây:

a) Đã có hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà
ở, có thiết kế kỹ thuật nhà ở được phê duyệt và có Giấy phép xây dựng nếu thuộc
diện phải có Giấy phép xây dựng;

b) Đã hoàn thành việc xây dựng xong phần
móng của nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng và hoàn thành việc đầu
tư xây dựng hệ thống đường giao thông, cấp, thoát nước, điện sinh hoạt, điện chiếu
sáng công cộng của khu vực nhà ở được bán, cho thuê mua theo quy hoạch chi tiết
xây dựng, hồ sơ thiết kế và tiến độ của dự án đã được phê duyệt; đã giải chấp
đối với trường hợp chủ đầu tư có thế chấp nhà ở này, trừ trường hợp được người
mua, thuê mua và bên nhận thế chấp đồng ý;

c) Đã có văn bản thông báo của cơ quan
quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, trừ nhà ở xã hội do
Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật này.

3. Việc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà
ở xã hội có sẵn phải tuân thủ các điều kiện sau đây:

a) Khu vực nhà ở để cho thuê, cho thuê
mua, để bán đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các
công trình xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng, hồ sơ thiết kế và tiến độ
của dự án đã được phê duyệt; nếu chủ đầu tư có thế chấp nhà ở thì phải giải chấp
trước khi bán, cho thuê mua nhà ở này, trừ trường hợp được người mua, thuê mua
và bên nhận thế chấp đồng ý;

b) Đã có văn bản thông báo của cơ quan
quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê, cho thuê
mua, trừ nhà ở xã hội do nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn quy định tại khoản 1
Điều 53 của Luật này;

c) Nhà ở có đủ điều kiện quy định tại
điểm b và điểm c khoản 1 Điều 118 của Luật này.

4. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã
hội không được ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội hình thành trong tương lai; trường
hợp nhà ở có đủ điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này thì
chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng đặt cọc và thu tiền đặt cọc thuê nhà ở tối đa
bằng 12 tháng tiền thuê nhà tạm tính; việc ký hợp đồng đặt cọc thuê nhà ở phải
bảo đảm đúng đối tượng và điều kiện được thuê nhà ở xã hội quy định tại Luật
này. Sau khi nhà ở có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều này thì chủ
đầu tư được ký hợp đồng thuê nhà ở với người đã ký hợp đồng đặt cọc.

5. Việc ứng tiền trước của người mua nhà
ở xã hội quy định tại Điều này được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng mua
bán nhà ở, phù hợp với tỷ lệ hoàn thành xây dựng công trình nhà ở và tiến độ thực
hiện dự án đã được phê duyệt nhưng tổng số tiền ứng trước của người mua không
được vượt quá 70% giá trị của nhà ở mua bán đến trước khi bàn giao nhà ở cho
người mua và không được vượt quá 95% giá trị của nhà ở mua bán đến trước khi
người mua nhà được cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó.

6. Chính phủ quy
định chi tiết giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ
về nhà ở xã hội, việc đầu tư xây dựng, mua nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội,
loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội, việc giảm thuế và ưu đãi vốn tín
dụng đối với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, việc cho thuê, cho
thuê mua, bán và quản lý, sử dụng nhà ở xã hội.

Điều 64. Quản lý,
sử dụng nhà ở xã hội

1. Đối với nhà ở
xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1 Điều 53
của Luật này thì cơ quan quản lý nhà ở xã hội quyết định lựa chọn đơn vị quản
lý vận hành nhà ở; trường hợp có từ hai đơn vị trở lên đăng ký tham gia thì
việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà ở được thực hiện theo nguyên tắc đấu
thầu.

2. Đối với nhà ở
xã hội được đầu tư xây dựng không phải bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định
tại khoản 1 Điều 53 của Luật này thì việc quản lý vận hành nhà ở được quy định
như sau:

a) Nhà ở xã hội để cho thuê thì chủ
đầu tư tự tổ chức quản lý vận hành nhà ở hoặc thuê, ủy thác cho đơn vị có năng
lực quản lý vận hành theo quy định của Luật này thực hiện quản lý vận hành nhà
ở đó;

b) Nhà ở xã hội để cho thuê mua thì trong
thời hạn cho thuê mua, chủ đầu tư thực hiện quản lý vận hành nhà ở theo quy
định tại điểm a khoản này; sau khi người thuê mua đã thanh toán đủ tiền thuê
mua cho chủ đầu tư thì việc quản lý vận hành được thực hiện theo quy định tại
điểm c khoản này;

c) Nhà ở xã hội để bán thì người mua nhà
ở tự thực hiện việc quản lý vận hành nếu là nhà ở riêng lẻ; trường hợp là nhà
chung cư thì phải tuân thủ các quy định về quản lý vận hành nhà chung cư quy
định tại Luật này.

3. Các hoạt động quản lý vận hành nhà
ở xã hội được hưởng cơ chế ưu đãi như đối với dịch vụ công ích.

4. Đơn vị quản lý vận hành nhà ở xã
hội được quyền kinh doanh các dịch vụ khác trong khu nhà ở xã hội mà không bị
luật cấm để giảm giá dịch vụ quản lý vận hành nhà ở.

Mục 3: CHÍNH SÁCH
NHÀ Ở XÃ HỘI CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TỰ XÂY DỰNG HOẶC CẢI TẠO, SỬA CHỮA ĐỂ Ở

Điều 65. Chính sách
hỗ trợ về nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa để ở

1. Nhà nước hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân
quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 49 của Luật này tự xây dựng hoặc cải tạo,
sửa chữa nhà để ở thông qua các chương trình mục tiêu về nhà ở.

2. Chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với
các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện như sau:

a) Hỗ trợ một phần vốn từ ngân sách nhà
nước;

b) Hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân
hàng chính sách xã hội;

c) Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực
có nhà ở tại khu vực nông thôn;

d) Hỗ trợ giao đất ở được miễn, giảm tiền
sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp chưa có
đất ở;

đ) Hỗ trợ tặng nhà ở đối với đối
tượng mà với mức hỗ trợ quy định tại điểm a và điểm b khoản này vẫn không có
khả năng tài chính để cải thiện nhà ở.

3. Nhà nước hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi
thông qua Ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để
hộ gia đình, cá nhân quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật này
tự xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Điều 66. Hình
thức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng
hoặc cải tạo, sửa chữa để ở

1. Hộ gia đình, cá nhân tự tổ chức xây
dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở.

2. Nhà nước tổ chức xây dựng hoặc cải
tạo nhà ở cho các trường hợp là người khuyết tật, người neo đơn mà không có khả
năng tự xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở.

Chương V

TÀI CHÍNH CHO PHÁT
TRIỂN NHÀ Ở

Điều 67. Các
nguồn vốn phục vụ cho phát triển nhà ở

1. Vốn của các tổ chức, hộ gia đình,
cá nhân.

2. Vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã
hội, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đang hoạt động tại Việt Nam.

3. Tiền mua, tiền thuê mua, tiền thuê
nhà ở trả trước theo quy định của Luật này.

4. Vốn góp thông qua hình thức góp
vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức,
cá nhân.

5. Vốn Nhà nước cấp bao gồm vốn trung
ương và vốn địa phương để hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng thuộc diện được
hưởng chính sách xã hội thông qua các chương trình mục tiêu về nhà ở và thông
qua việc xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua.

6. Vốn huy động từ nước ngoài và các nguồn
vốn hợp pháp khác.

Điều 68. Nguyên tắc
huy động vốn cho phát triển nhà ở

1. Hình thức huy động vốn phải phù
hợp đối với từng loại nhà ở theo quy định của Luật này. Các trường hợp huy động
vốn không đúng hình thức và không đáp ứng đủ các điều kiện đối với từng loại
nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở thì không có giá trị pháp lý.

2. Tổ chức, cá nhân huy động vốn phải
có đủ điều kiện để huy động vốn theo quy định của pháp luật về nhà ở.

3. Bảo đảm công khai, minh bạch; bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có vốn cho phát triển nhà ở.

4. Tổ chức, cá nhân phải sử dụng vốn đã
huy động vào đúng mục đích phát triển nhà ở đó, không được sử dụng vốn đã huy
động cho dự án khác hoặc mục đích khác.

5. Vốn phục vụ cho phát triển nhà ở
và thực hiện chính sách nhà ở xã hội phải được quản lý theo quy định của Luật
này, pháp luật có liên quan và theo thỏa thuận của các bên.

6. Chính phủ quy định chi tiết việc huy
động vốn, nội dung, điều kiện, hình thức huy động vốn cho phát triển đối với từng
loại nhà ở.

Điều 69. Vốn
phục vụ cho phát triển nhà ở thương mại

1. Vốn thuộc sở hữu của chủ đầu tư.

2. Vốn huy động thông qua hình thức góp
vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân.

3. Tiền mua,
tiền thuê mua, tiền thuê, nhà ở trả trước theo hợp đồng mua bán, cho thuê, cho
thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

4. Vốn vay từ tổ chức tín dụng, tổ
chức tài chính đang hoạt động tại Việt Nam.

Điều 70. Vốn để thực
hiện chính sách nhà ở xã hội

1. Vốn của chủ đầu tư hoặc vốn huy
động thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên
doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

2. Vốn của đối tượng thuộc diện được hưởng
chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

3. Vốn đầu tư của Nhà nước quy định
tại khoản 1 Điều 53 của Luật này.

4. Vốn do Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho
đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội; vốn do Nhà nước cho vay ưu đãi
thông qua Ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định.

5. Vốn hỗ trợ từ các Quỹ và các nguồn
hỗ trợ hợp pháp khác.

Điều 71. Vốn cho
phát triển nhà ở công vụ

1. Vốn ngân sách nhà nước cấp bao gồm
ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

2. Các nguồn vốn khác theo quy định
của pháp luật.

Điều 72. Vốn cho
phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư

1. Vốn của chủ đầu tư hoặc vốn huy
động thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên
doanh, liên kết của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

2. Vốn đầu tư của Nhà nước quy định
tại khoản 3 Điều 36 của Luật này.

3. Vốn từ Quỹ phát triển đất.

4. Vốn từ tiền bồi thường, hỗ trợ tái
định cư khi thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.

5. Vốn huy động từ các nguồn hợp pháp
khác.

Điều 73. Vốn cho
phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân

1. Vốn của hộ gia đình, cá nhân.

2. Vốn hợp tác giữa các hộ gia đình, cá
nhân; vốn hỗ trợ của dòng họ, cộng đồng dân cư.

3. Vốn vay của tổ chức tín dụng, tổ chức
tài chính đang hoạt động tại Việt Nam.

4. Vốn hỗ trợ của Nhà nước đối với các
trường hợp được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội quy định tại Điều 65
của Luật này.

5. Vốn hỗ trợ từ các nguồn hợp pháp
khác.

Điều 74. Vay vốn
ưu đãi thông qua Ngân hàng chính sách xã hội để phát triển nhà ở xã hội

1. Nhà nước hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi
với lãi suất thấp và thời hạn cho vay dài hạn thông qua việc cấp vốn từ ngân sách
cho Ngân hàng chính sách xã hội để thực hiện các chương trình mục tiêu về nhà ở
và xây dựng nhà ở xã hội.

2. Ngân hàng chính sách xã hội được thực
hiện huy động tiền gửi tiết kiệm của hộ gia đình, cá nhân trong nước có nhu cầu
mua, thuê mua nhà ở xã hội để cho các đối tượng này vay với lãi suất ưu đãi và
thời hạn vay dài hạn sau một thời gian gửi tiết kiệm nhất định.

3. Ngân hàng chính sách xã hội phải
lập khoản mục riêng để quản lý và sử dụng nguồn vốn theo đúng mục đích quy định
tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Bộ Xây dựng, Bộ Lao động – Thương binh
và Xã hội có trách nhiệm tham gia quản lý nguồn vốn và quản lý việc sử dụng nguồn
vốn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều
này.

Chương VI

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG
NHÀ Ở

Mục 1: QUY ĐỊNH CHUNG
VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở

Điều 75. Nội dung
quản lý, sử dụng nhà ở

1. Lập, lưu trữ và quản lý hồ sơ về nhà
ở.

2. Bảo hiểm nhà ở.

3. Quản lý, sử dụng nhà ở có giá trị nghệ
thuật, văn hóa, lịch sử.

4. Quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở
hữu nhà nước.

5. Bảo hành, bảo trì, cải tạo, phá dỡ
nhà ở.

Điều 76. Lập hồ sơ
về nhà ở

1. Chủ sở hữu nhà ở hoặc người đang
sử dụng nhà ở nếu chưa xác định được chủ sở hữu, tổ chức được giao quản lý nhà
ở thuộc sở hữu nhà nước có trách nhiệm lập và lưu trữ hồ sơ nhà ở theo quy định
tại khoản 2 Điều này và Điều 77 của Luật này.

2. Hồ sơ nhà ở được quy định như sau:

a) Đối với nhà ở tại đô thị và nông thôn
được tạo lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 thì phải có giấy tờ chứng minh việc
tạo lập hợp pháp nhà ở hoặc có bản kê khai thông tin về nhà ở theo quy định của
pháp luật về nhà ở;

b) Đối với nhà ở tại đô thị được tạo lập
kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 thì hồ sơ nhà ở bao gồm giấy tờ chứng minh việc
tạo lập hợp pháp nhà ở; giấy tờ xác định đơn vị tư vấn, đơn vị thi công, bản vẽ
thiết kế, bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở, hồ sơ hoàn công theo quy định của pháp luật
về xây dựng (nếu có);

c) Đối với nhà ở tại nông thôn được
tạo lập kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 thì hồ sơ nhà ở bao gồm giấy tờ chứng
minh việc tạo lập hợp pháp nhà ở và bản vẽ thiết kế, bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở
(nếu có);

d) Đối với trường hợp xây dựng nhà ở theo
dự án thì hồ sơ nhà ở bao gồm hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở và hồ sơ hoàn
công theo quy định của pháp luật.

Điều 77. Lưu trữ
và quản lý hồ sơ nhà ở

1. Tổ chức, cá nhân lưu trữ hồ sơ về nhà
ở được quy định như sau:

a) Chủ sở hữu nhà ở hoặc người đang
sử dụng nhà ở nếu chưa xác định được chủ sở hữu, tổ chức được giao quản lý nhà
ở thuộc sở hữu nhà nước có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ nhà ở;

b) Cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện có
trách nhiệm lưu trữ hồ sơ nhà ở của hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt
Nam định cư ở nước ngoài trên địa bàn;

c) Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách
nhiệm lưu trữ hồ sơ nhà ở của tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, cá nhân
nước ngoài và dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi
làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận phải có trách nhiệm cung cấp thông tin về nhà ở
quy định tại khoản 2 Điều 76 của Luật này cho cơ quan quản lý nhà ở cùng cấp để
thiết lập hồ sơ nhà ở.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách
nhiệm quy định việc phối hợp cung cấp thông tin về nhà ở giữa cơ quan có thẩm
quyền làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận và cơ quan quản lý nhà ở tại địa phương
để bảo đảm thống nhất về các thông tin nhà ở, đất ở ghi trong hồ sơ nhà ở.

Điều 78. Bảo
hiểm nhà ở

1. Nhà nước khuyến khích các chủ sở
hữu mua bảo hiểm nhà ở. Đối với nhà ở thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về
cháy, nổ theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy thì chủ sở hữu
nhà ở này phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

2. Hình thức, mức đóng bảo hiểm và
thời hạn bảo hiểm nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh
doanh bảo hiểm và pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Điều 79. Quản lý,
sử dụng nhà ở có giá trị nghệ thuật, văn hóa, lịch sử

1. Nhà ở có giá trị nghệ thuật, văn hóa,
lịch sử bao gồm cả nhà biệt thự cũ không phân biệt hình thức sở hữu được xác
định như sau:

a) Nhà ở được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh;

b) Nhà ở không thuộc diện quy định
tại điểm a khoản này nhưng thuộc danh mục được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê
duyệt theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập hội
đồng bao gồm đại diện các cơ quan về kiến trúc, xây dựng, văn hóa cấp tỉnh, hội
nghề nghiệp và nhà khoa học có liên quan để xác định tiêu chí và danh mục công
trình nhà ở có giá trị nghệ thuật, văn hóa, lịch sử trên địa bàn để phê duyệt.

3. Việc quản lý, sử dụng nhà ở quy
định tại khoản 1 Điều này phải thực hiện theo quy định của Luật này và pháp
luật về di sản văn hóa; trường hợp nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì còn phải
thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương này.

4. Kinh phí để thực hiện quản lý, bảo
tồn, bảo trì, cải tạo các nhà ở thuộc diện quy định tại điểm a khoản 1 Điều này
và nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do ngân sách nhà nước cấp.

Đối với nhà ở thuộc diện quy định tại
điểm b khoản 1 Điều này, trừ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì tùy vào điều kiện cụ
thể của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hỗ trợ một phần hoặc toàn
bộ kinh phí để chủ sở hữu thực hiện quản lý, bảo tồn, bảo trì, cải tạo nhà ở
này.

Mục 2: QUẢN LÝ, SỬ
DỤNG NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Điều 80. Các
loại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

1. Nhà ở công vụ
do Nhà nước đầu tư xây dựng hoặc mua bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc
được xác lập thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Nhà ở để phục
vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản
3 Điều 36 của Luật này.

3. Nhà ở xã hội do
Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật
này.

4. Nhà ở cũ được
đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ vốn ngân sách nhà
nước hoặc được xác lập thuộc sở hữu nhà nước và đang cho hộ gia đình, cá nhân
thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Điều 81. Quản lý,
sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

1. Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước phải được
sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí; việc bán, cho
thuê, cho thuê mua, thu hồi nhà ở và quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà
nước phải thực hiện theo đúng quy định của Luật này.

2. Cơ quan sau đây là đại diện chủ sở
hữu và có trách nhiệm quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước:

a) Bộ Xây dựng quản lý nhà ở công vụ,
nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn trung ương; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản
lý nhà ở do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đầu tư;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà
ở được đầu tư bằng nguồn vốn của địa phương và nhà ở được giao quản lý trên địa
bàn.

3. Hoạt động quản lý vận hành nhà ở thuộc
sở hữu nhà nước do doanh nghiệp hoặc hợp tác xã có chức năng quản lý vận hành
nhà ở thực hiện và được hưởng các cơ chế ưu đãi như đối với dịch vụ công ích.
Việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do cơ quan có
thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này quyết định.

4. Đối với nhà ở công vụ thì chỉ được
sử dụng để cho thuê, đối với nhà ở xã hội thì được xây dựng để cho thuê, cho thuê
mua; trường hợp không còn nhu cầu sử dụng hoặc phải di dời đến địa điểm khác mà
không thuộc diện phải phá dỡ hoặc cần tái đầu tư xây dựng nhà ở xã hội khác thì
Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thẩm định để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết
định việc chuyển đổi công năng sử dụng và thực hiện quản lý cho thuê hoặc bán
theo quy định tại Luật này.

5. Người thuê nhà ở công vụ khi không
còn đủ điều kiện được thuê nhà ở hoặc chuyển đi nơi khác hoặc có hành vi vi
phạm các quy định về quản lý, sử dụng nhà ở mà thuộc diện bị thu hồi thì phải
trả lại nhà ở công vụ cho Nhà nước.

Người trả lại nhà ở công vụ nếu không
thuộc diện bị thu hồi nhà ở do có hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, e và
h khoản 1 Điều 84 của Luật này và chưa có nhà ở tại nơi sinh sống sau khi trả
lại nhà công vụ thì cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý, sử dụng người này
có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người đó sinh sống căn
cứ vào tình hình cụ thể để giải quyết cho thuê, cho thuê mua, mua nhà ở xã hội
hoặc giao đất ở để họ xây dựng nhà ở.

6. Chính phủ quy
định chi tiết việc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở, việc miễn, giảm tiền thuê
nhà ở và việc quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Điều 82. Đối
tượng, điều kiện được thuê, thuê mua, mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

1. Đối tượng được thuê, thuê mua, mua
nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được quy định như sau:

a) Đối tượng quy định tại khoản 1
Điều 32 và khoản 9 Điều 49 của Luật này chỉ được thuê nhà ở;

b) Đối tượng quy định tại các khoản
1, 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 49 của Luật này được xem xét giải quyết cho thuê,
cho thuê mua nhà ở xã hội;

c) Đối tượng quy định tại khoản 10
Điều 49 của Luật này nếu chưa được thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội thì được
giải quyết thuê, thuê mua, mua nhà ở để phục vụ tái định cư;

d) Đối tượng đang thực tế sử dụng nhà
ở cũ quy định tại khoản 4 Điều 80 của Luật này được giải quyết cho thuê hoặc mua
nhà ở đó.

2. Điều kiện được thuê, thuê mua, mua
nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được quy định như sau:

a) Đối tượng được thuê nhà ở công vụ phải
đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 32 của Luật này;

b) Đối tượng được thuê, thuê mua nhà
ở xã hội phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này; nếu
là đối tượng quy định tại khoản 10 Điều 49 của Luật này thì còn phải thuộc diện
chưa được bố trí nhà ở, đất ở tái định cư;

c) Đối tượng được thuê, thuê mua, mua
nhà ở để phục vụ tái định cư phải thuộc diện bị thu hồi đất, giải tỏa nhà ở theo
quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chưa được thuê, thuê mua, mua
nhà ở xã hội;

d) Đối tượng được thuê hoặc mua nhà ở
cũ phải đang thực tế sử dụng nhà ở đó và có nhu cầu thuê hoặc mua nhà ở này.

Điều 83. Cho thuê,
cho thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

1. Việc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà
ở thuộc sở hữu nhà nước phải bảo đảm công khai, minh bạch; ngoài yêu cầu phải tuân
thủ quy định tại Điều 82, Điều 84 và các quy định về giao dịch mua bán, cho
thuê, cho thuê mua nhà ở tại Chương VIII của Luật này thì còn phải thực hiện các
quy định sau đây:

a) Trường hợp thuê nhà ở công vụ thì phải
thực hiện quy định tại Điều 33 của Luật này;

b) Trường hợp cho thuê, cho thuê mua,
bán nhà ở để phục vụ tái định cư thì phải thực hiện quy định tại Điều 35 và
Điều 41 của Luật này;

c) Trường hợp cho thuê, cho thuê mua,
bán nhà ở xã hội thì phải thực hiện quy định tại Điều 62 và Điều 63 của Luật
này;

d) Trường hợp cho thuê, bán nhà ở cũ thì
nhà ở đó phải không có khiếu kiện, tranh chấp về quyền sử dụng và thuộc diện được
cho thuê hoặc được bán theo quy định của pháp luật về nhà ở.

2. Hợp đồng cho thuê, thuê mua, mua bán
nhà ở phải có các nội dung theo quy định tại Điều 121 của Luật này. Việc ký kết
hợp đồng được quy định như sau:

a) Trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở
xã hội hoặc mua bán nhà ở cũ thì hợp đồng được ký giữa bên mua, bên thuê mua
với cơ quan quản lý nhà ở;

b) Trường hợp thuê, thuê mua, mua bán
nhà ở để phục vụ tái định cư thì hợp đồng được ký giữa người được tái định cư
với đơn vị được giao bố trí tái định cư;

c) Trường hợp thuê nhà ở bao gồm thuê
nhà ở cũ, thuê nhà ở công vụ, thuê nhà ở xã hội thì hợp đồng được ký giữa bên thuê
với cơ quan quản lý nhà ở hoặc đơn vị được giao quản lý vận hành nhà ở đó.

Điều 84. Thu hồi
nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

1. Việc thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà
nước được thực hiện khi có một trong các trường hợp sau đây:

a) Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở không
đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng hoặc không đủ điều kiện theo quy định của
Luật này;

b) Hết thời hạn thuê theo hợp đồng mà
bên thuê không còn nhu cầu thuê tiếp hoặc khi hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp
đồng thuê, thuê mua nhà ở;

c) Bên thuê, bên thuê mua trả lại nhà
ở đang thuê, thuê mua;

d) Bên thuê không còn đủ điều kiện
được thuê nhà ở theo quy định của Luật này;

đ) Bên thuê chết hoặc có tuyên bố mất
tích của Tòa án mà không có ai đang cùng sinh sống; trường hợp thuê nhà ở công vụ
thì khi người được thuê nhà ở công vụ chết hoặc có tuyên bố mất tích của Tòa
án;

e) Bên thuê, thuê mua nhà ở không nộp
tiền thuê nhà ở từ 03 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

g) Nhà ở cho thuê, cho thuê mua thuộc
diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quyết định của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền;

h) Bên thuê, bên thuê mua sử dụng nhà
ở không đúng mục đích như đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà ở hoặc tự ý chuyển
đổi, bán, cho thuê lại, cho mượn nhà ở hoặc tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá
dỡ nhà ở đang thuê, thuê mua.

2. Người đang thuê, thuê mua nhà ở
thuộc diện bị thu hồi theo quy định tại khoản 1 Điều này phải bàn giao lại nhà
ở cho đơn vị được giao quản lý nhà ở; trường hợp không bàn giao lại nhà ở thì
cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở quyết định cưỡng chế thu hồi; Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức cưỡng chế thu hồi nhà ở này trong thời hạn 30
ngày, kể từ ngày ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi.

Mục 3: BẢO HÀNH,
BẢO TRÌ, CẢI TẠO NHÀ Ở

Điều 85. Bảo hành
nhà ở

1. Tổ chức, cá nhân thi công xây dựng
nhà ở phải bảo hành nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng; tổ chức, cá nhân
cung ứng thiết bị nhà ở phải bảo hành thiết bị theo thời hạn do nhà sản xuất quy
định.

Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để bán,
cho thuê mua thì bên bán, bên cho thuê mua nhà ở có trách nhiệm bảo hành nhà ở
theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Bên bán, bên cho thuê mua nhà ở
có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân thi công xây dựng, cung ứng thiết bị thực hiện
trách nhiệm bảo hành theo quy định của pháp luật.

2. Nhà ở được bảo hành kể từ khi hoàn
thành việc xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng với thời hạn như sau:

a) Đối với nhà chung cư thì tối thiểu
là 60 tháng;

b) Đối với nhà ở riêng lẻ thì tối
thiểu là 24 tháng.

3. Nội dung bảo hành nhà ở bao gồm
sửa chữa, khắc phục các hư hỏng khung, cột, dầm, sàn, tường, trần, mái, sân
thượng, cầu thang bộ, các phần ốp, lát, trát, hệ thống cung cấp chất đốt, hệ
thống cấp điện sinh hoạt, cấp điện chiếu sáng, bể nước và hệ thống cấp nước
sinh hoạt, bể phốt và hệ thống thoát nước thải, chất thải sinh hoạt, khắc phục
các trường hợp nghiêng, lún, nứt, sụt nhà ở và các nội dung khác theo thỏa
thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở. Đối với các thiết bị khác gắn với
nhà ở thì bên bán, bên cho thuê mua nhà ở thực hiện bảo hành sửa chữa, thay thế
theo thời hạn quy định của nhà sản xuất.

Điều 86. Bảo trì
nhà ở

1. Chủ sở hữu nhà ở có trách nhiệm
thực hiện bảo trì nhà ở; trường hợp chưa xác định được chủ sở hữu thì người
đang quản lý, sử dụng có trách nhiệm bảo trì nhà ở đó.

2. Việc bảo trì nhà ở phải được thực hiện
theo quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng; đối với nhà ở quy định tại
khoản 1 Điều 79 của Luật này thì còn phải thực hiện theo quy định của pháp luật
về kiến trúc, quy hoạch và pháp luật về tu bổ, bảo quản, phục hồi di tích lịch
sử, văn hóa.

3. Chủ sở hữu, đơn vị thực hiện bảo trì
nhà ở phải bảo đảm an toàn cho người, tài sản và bảo đảm vệ sinh, môi trường trong
quá trình bảo trì nhà ở; trường hợp bảo trì nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì còn
phải thực hiện theo quy định tại Điều 90 của Luật này.

Điều 87. Cải tạo
nhà ở

1. Chủ sở hữu nhà ở được cải tạo nhà
ở thuộc sở hữu của mình; người không phải là chủ sở hữu nhà ở chỉ được cải tạo nhà
ở nếu được chủ sở hữu đồng ý.

2. Việc cải tạo nhà ở phải thực hiện theo
quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng; trường hợp pháp luật quy định phải
lập dự án để cải tạo nhà ở thì phải thực hiện theo dự án được phê duyệt. Đối với
nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì việc cải tạo nhà ở còn phải thực hiện theo quy
định tại Điều 90 của Luật này.

3. Đối với nhà ở quy định tại khoản 1
Điều 79 của Luật này thì việc cải tạo còn phải tuân theo quy định của pháp luật
về quy hoạch, kiến trúc, quản lý di sản văn hóa; trường hợp pháp luật có quy
định phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trước khi cải tạo thì chủ sở
hữu, cơ quan quản lý nhà ở phải thực hiện theo văn bản chấp thuận của cơ quan
có thẩm quyền.

4. Đối với nhà biệt thự cũ thuộc danh
mục quy định tại khoản 1 Điều 79 của Luật này thì còn phải tuân thủ các quy
định sau đây:

a) Không được làm thay đổi nguyên
trạng ban đầu của nhà biệt thự;

b) Không được phá dỡ nếu chưa bị hư
hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ theo kết luận kiểm định của cơ quan quản lý nhà ở
cấp tỉnh; trường hợp phải phá dỡ để xây dựng lại thì phải theo đúng kiến trúc
ban đầu, sử dụng đúng loại vật liệu, mật độ xây dựng, số tầng và chiều cao của
nhà biệt thự cũ;

c) Không được tạo thêm kết cấu để làm
tăng diện tích hoặc cơi nới, chiếm dụng không gian bên ngoài nhà biệt thự.

Điều 88. Quyền và
nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở trong việc bảo trì, cải tạo nhà ở

1. Chủ sở hữu nhà ở có các quyền sau đây
trong việc bảo trì, cải tạo nhà ở:

a) Được tự thực hiện việc bảo trì,
cải tạo hoặc thuê tổ chức, cá nhân thực hiện bảo trì, cải tạo; trường hợp pháp
luật quy định phải do đơn vị, cá nhân có năng lực hành nghề xây dựng thực hiện
thì phải thuê đơn vị, cá nhân có năng lực thực hiện bảo trì, cải tạo;

b) Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền
cấp Giấy phép xây dựng trong trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, tạo điều
kiện cho việc bảo trì, cải tạo nhà ở khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp
luật về xây dựng;

c) Thực hiện các quyền khác theo quy định
của pháp luật.

2. Chủ sở hữu nhà ở có các nghĩa vụ sau
đây trong việc bảo trì, cải tạo nhà ở:

a) Chấp hành quy định của pháp luật
về bảo trì cải tạo nhà ở; tạo điều kiện cho các chủ sở hữu nhà ở khác thực hiện
việc bảo trì, cải tạo nhà ở của họ;

b) Bồi thường cho người khác trong trường
hợp gây thiệt hại;

c) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy
định của luật.

Điều 89. Bảo
trì, cải tạo nhà ở đang cho thuê

1. Bên cho thuê nhà ở có quyền cải
tạo nhà ở khi có sự đồng ý của bên thuê nhà ở, trừ trường hợp khẩn cấp hoặc vì
lý do bất khả kháng; bên thuê nhà ở có trách nhiệm để bên cho thuê nhà ở thực
hiện việc bảo trì, cải tạo nhà ở.

2. Bên cho thuê nhà ở được quyền điều
chỉnh giá thuê hợp lý sau khi kết thúc việc cải tạo nếu thời gian cho thuê còn lại
từ một phần ba thời hạn của hợp đồng thuê nhà trở xuống; trường hợp bên thuê
nhà ở không đồng ý với việc điều chỉnh giá thuê thì có quyền đơn phương chấm dứt
thực hiện hợp đồng và được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp bên thuê nhà ở phải chuyển
chỗ ở để thực hiện việc bảo trì hoặc cải tạo nhà ở thì các bên thỏa thuận về
chỗ ở tạm và tiền thuê nhà ở trong thời gian bảo trì, cải tạo; trường hợp bên
thuê nhà ở tự lo chỗ ở và đã trả trước tiền thuê nhà ở cho cả thời gian bảo trì
hoặc cải tạo thì bên cho thuê nhà ở phải thanh toán lại số tiền này cho bên thuê
nhà ở. Thời gian bảo trì hoặc cải tạo không tính vào thời hạn của hợp đồng thuê
nhà ở. Bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê nhà ở sau khi kết thúc việc bảo trì,
cải tạo nhà ở.

4. Bên thuê nhà ở có quyền yêu cầu bên
cho thuê nhà ở bảo trì nhà ở, trừ trường hợp nhà ở bị hư hỏng do bên thuê gây
ra; trường hợp bên cho thuê không bảo trì nhà ở thì bên thuê được quyền bảo trì
nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên cho thuê biết trước ít nhất 15 ngày.
Văn bản thông báo phải ghi rõ mức độ bảo trì và kinh phí thực hiện. Bên cho
thuê nhà ở phải thanh toán kinh phí bảo trì cho bên thuê nhà ở hoặc trừ dần vào
tiền thuê nhà.

Điều 90. Bảo trì,
cải tạo nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

1. Việc bảo trì, cải tạo nhà ở phải được
cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và phải thực hiện theo quy định của Luật
này và pháp luật về xây dựng.

2. Trường hợp cải tạo nhà ở đang cho thuê
thì thực hiện theo quy định tại Điều 89 của Luật này; trường hợp có sự đồng ý
bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà ở cho phép bên thuê nhà ở tự bỏ kinh phí để
cải tạo thì phần nhà ở được cải tạo vẫn thuộc sở hữu nhà nước, tổ chức được giao
quản lý nhà ở đó có trách nhiệm hoàn trả kinh phí cho bên thuê nhà ở hoặc trừ
dần vào tiền thuê nhà ở.

Điều 91. Bảo trì,
cải tạo nhà ở thuộc sở hữu chung

1. Các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung
có quyền và trách nhiệm bảo trì, cải tạo nhà ở thuộc sở hữu chung tương ứng với
phần quyền sở hữu của mình; trường hợp không xác định được phần quyền sở hữu của
từng chủ sở hữu thuộc sở hữu chung thì trách nhiệm bảo trì, cải tạo được chia
đều cho các chủ sở hữu. Việc bảo trì, cải tạo nhà ở thuộc sở hữu chung phải được
các chủ sở hữu đồng ý.

2. Kinh phí bảo trì, cải tạo phần sở hữu
chung được phân chia tương ứng với phần quyền sở hữu của từng chủ sở hữu, trừ
trường hợp các chủ sở hữu có thỏa thuận khác. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ
sở hữu thì việc đóng góp kinh phí bảo trì phần sở hữu chung được thực hiện theo
quy định tại Điều 108 của Luật này.

Mục 4: PHÁ DỠ NHÀ

Điều 92. Các
trường hợp nhà ở phải phá dỡ

1. Nhà ở bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập
đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng đã có kết luận kiểm định chất lượng
của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà ở hoặc trong tình trạng khẩn cấp,
phòng chống thiên tai.

2. Nhà ở thuộc trường hợp quy định
tại khoản 2 Điều 110 của Luật này.

3. Nhà ở thuộc diện phải giải tỏa để thu
hồi đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Nhà ở xây dựng trong khu vực cấm xây
dựng hoặc xây dựng trên đất không phải là đất ở theo quy hoạch đã được cơ quan
nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

5. Nhà ở thuộc diện phải phá dỡ theo quy
định của pháp luật về xây dựng.

Điều 93. Trách nhiệm
phá dỡ nhà ở

1. Chủ sở hữu nhà ở hoặc người đang quản
lý, sử dụng nhà ở có trách nhiệm phá dỡ nhà ở; trường hợp phải giải tỏa nhà ở
để xây dựng lại nhà ở mới hoặc công trình khác thì chủ đầu tư công trình có
trách nhiệm phá dỡ nhà ở.

2. Chủ sở hữu nhà ở tự thực hiện việc
phá dỡ nhà ở nếu có đủ năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc thuê
tổ chức, cá nhân có năng lực về xây dựng phá dỡ.

3. Trường hợp phá dỡ nhà chung cư để cải
tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới thì còn phải thực hiện theo quy định tại Mục
2 Chương VII của Luật này.

4. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị
trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có trách nhiệm theo dõi, đôn
đốc việc phá dỡ nhà ở trên địa bàn.

Điều 94. Yêu cầu
khi phá dỡ nhà ở

1. Phải di chuyển người và tài sản ra
khỏi khu vực phá dỡ.

2. Phải có biển báo và giải pháp cách
ly với khu vực xung quanh.

3. Bảo đảm an toàn cho người, tài
sản, công trình xung quanh, công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc diện không bị phá
dỡ và bảo đảm vệ sinh, môi trường theo quy định của pháp luật.

4. Không được thực hiện việc phá dỡ nhà
ở nằm trong khu dân cư trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 13 giờ và từ 22 giờ
đến 05 giờ, trừ trường hợp khẩn cấp.

Điều 95. Cưỡng
chế phá dỡ nhà ở

1. Trường hợp nhà ở phải phá dỡ theo quy
định tại Điều 92 của Luật này mà chủ sở hữu nhà ở, chủ đầu tư công trình hoặc người
đang quản lý, sử dụng không tự nguyện thực hiện việc phá dỡ nhà ở thì cơ quan
nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này ban hành quyết định cưỡng
chế phá dỡ nhà ở.

2. Thẩm quyền ban hành quyết định
cưỡng chế phá dỡ nhà ở được quy định như sau:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
ban hành quyết định cưỡng chế đối với trường hợp phá dỡ nhà ở để thu hồi đất
quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật này, phá dỡ nhà ở riêng lẻ quy định tại
các khoản 1, 4 và 5 Điều 92 của Luật này;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban
hành quyết định cưỡng chế đối với trường hợp phá dỡ nhà chung cư quy định tại các
khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 92 của Luật này.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách
nhiệm tổ chức cưỡng chế phá dỡ nhà ở theo quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà ở quy
định tại khoản 2 Điều này.

4. Kinh phí cưỡng chế phá dỡ nhà ở
được quy định như sau:

a) Chủ sở hữu nhà ở hoặc người đang quản
lý, sử dụng nhà ở hoặc chủ đầu tư công trình phải chịu chi phí cưỡng chế phá dỡ
và các chi phí có liên quan đến việc phá dỡ;

b) Trường hợp chủ sở hữu nhà ở, người
đang quản lý, sử dụng nhà ở, chủ đầu tư công trình không chi trả thì cơ quan
nhà nước có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế áp dụng biện pháp cưỡng chế tài
sản để bảo đảm kinh phí cho việc phá dỡ.

Điều 96. Chỗ ở
của chủ sở hữu khi nhà ở bị phá dỡ

1. Chủ sở hữu nhà ở phải tự lo chỗ ở khi
nhà ở bị phá dỡ.

2. Trường hợp phá dỡ nhà ở thuộc diện
bị thu hồi đất thì chỗ ở của chủ sở hữu được giải quyết theo chính sách về nhà
ở tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này và pháp luật
về đất đai.

3. Trường hợp phá dỡ nhà chung cư để cải
tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới thì chỗ ở của chủ sở hữu có nhà chung cư bị
phá dỡ được giải quyết theo quy định tại Điều 116 của Luật này.

Điều 97. Phá dỡ nhà
ở đang cho thuê

1. Bên cho thuê nhà ở phải thông báo việc
phá dỡ bằng văn bản cho bên thuê biết ít nhất là 90 ngày trước khi thực hiện phá
dỡ, trừ trường hợp khẩn cấp hoặc phá dỡ theo quyết định hành chính của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền.

2. Trường hợp phá dỡ để xây dựng lại nhà
ở mà thời hạn thuê vẫn còn thì bên cho thuê có trách nhiệm bố trí cho bên thuê
chỗ ở khác trong thời gian phá dỡ và xây dựng lại nhà ở, trừ trường hợp bên
thuê thỏa thuận tự lo chỗ ở. Sau khi xây dựng xong nhà ở, bên thuê được tiếp tục
thuê đến hết hạn hợp đồng, trừ trường hợp bên thuê không có nhu cầu tiếp tục thuê
nhà ở đó; trường hợp bên thuê tự lo chỗ ở thì không phải trả tiền thuê nhà ở
trong thời gian phá dỡ và xây dựng lại, thời gian phá dỡ và xây dựng lại không
tính vào thời hạn của hợp đồng thuê nhà ở.

Chương VII

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG
NHÀ CHUNG CƯ

Mục 1: QUẢN LÝ, SỬ
DỤNG, BẢO TRÌ NHÀ CHUNG CƯ

Điều 98. Phân
hạng nhà chung cư

1. Nhà chung cư được phân thành nhiều
hạng khác nhau để xác định giá trị của nhà chung cư khi thực hiện quản lý hoặc giao
dịch trên thị trường.

2. Bộ trưởng Bộ Xây
dựng quy định việc phân hạng và công nhận phân hạng nhà chung cư.

Điều 99. Thời
hạn sử dụng nhà chung cư

1. Thời hạn sử dụng nhà chung cư được
xác định căn cứ vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng
của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư theo quy định tại khoản
2 Điều này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện kiểm định
chất lượng nhà ở.

2. Khi nhà chung
cư hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc bị hư hỏng
nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì cơ quan
quản lý nhà ở cấp tỉnh phải tổ chức kiểm định chất lượng công trình nhà chung
cư này để xử lý theo quy định sau đây:

a) Trường hợp nhà chung cư còn bảo
đảm chất lượng và an toàn cho người sử dụng thì chủ sở hữu được tiếp tục sử
dụng theo thời hạn ghi trong kết luận kiểm định, trừ trường hợp quy định tại
khoản 2 và khoản 3 Điều 110 của Luật này;

b) Trường hợp nhà chung cư bị hư hỏng
nặng, có nguy cơ sập đổ, không còn bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì cơ quan
quản lý nhà ở cấp tỉnh phải ban hành kết luận kiểm định chất lượng và báo cáo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu nhà ở; nội dung
văn bản thông báo phải được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của
Ủy ban nhân dân và cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, trên phương tiện thông tin
đại chúng của địa phương.

Chủ sở hữu nhà chung cư có trách
nhiệm phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới hoặc bàn giao cho cơ
quan có thẩm quyền để phá dỡ và xây dựng công trình khác theo quy định tại
khoản 3 Điều này.

3. Việc xử lý nhà chung cư và quyền
sử dụng đất có nhà chung cư thuộc diện quy định tại điểm b khoản 2 Điều này
được quy định như sau:

a) Trường hợp khu đất có nhà chung cư
vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở thì chủ sở hữu được cải tạo, xây dựng lại
nhà chung cư mới theo quy định tại Mục 2 Chương này;

b) Trường hợp khu đất có nhà chung cư
không còn phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở thì chủ sở hữu nhà chung cư phải
bàn giao lại nhà chung cư này cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ và xây dựng công
trình khác theo quy hoạch được duyệt;

c) Trường hợp chủ sở hữu nhà chung cư
không chấp hành việc phá dỡ hoặc không bàn giao nhà ở thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh quyết định cưỡng chế phá dỡ hoặc cưỡng chế di chuyển để bàn giao nhà ở;

d) Việc giải quyết chỗ ở cho các chủ sở
hữu có nhà chung cư bị phá dỡ được thực hiện theo quy định tại Điều 116 của Luật
này.

Trường hợp phá dỡ để xây dựng lại nhà
chung cư thì các chủ sở hữu được tiếp tục thực hiện quyền sử dụng đất có nhà chung
cư đó; trường hợp phá dỡ để xây dựng công trình khác thì việc xử lý quyền sử
dụng đất có nhà chung cư này được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất
đai.

Điều 100. Phần sở
hữu riêng và phần sở hữu chung của nhà chung cư

1. Phần sở hữu riêng
trong nhà chung cư bao gồm:

a) Phần diện tích bên trong căn hộ bao
gồm cả diện tích ban công, lô gia gắn liền với căn hộ đó;

b) Phần diện tích khác trong nhà chung
cư được công nhận là sở hữu riêng cho chủ sở hữu nhà chung cư;

c) Hệ thống trang thiết bị kỹ thuật
sử dụng riêng gắn liền với căn hộ hoặc gắn liền với phần diện tích khác thuộc
sở hữu riêng.

2. Phần sở hữu chung
của nhà chung cư bao gồm:

a) Phần diện tích còn lại của nhà chung
cư ngoài phần diện tích thuộc sở hữu riêng quy định tại khoản 1 Điều này; nhà
sinh hoạt cộng đồng của nhà chung cư;

b) Không gian và hệ thống kết cấu
chịu lực, trang thiết bị kỹ thuật dùng chung trong nhà chung cư bao gồm khung,
cột, tường chịu lực, tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, sàn, mái,
sân thượng, hành lang, cầu thang bộ, thang máy, đường thoát hiểm, lồng xả rác,
hộp kỹ thuật, hệ thống cấp điện, cấp nước, cấp ga, hệ thống thông tin liên lạc,
phát thanh, truyền hình, thoát nước, bể phốt, thu lôi, cứu hỏa và các phần khác
không thuộc phần sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư;

c) Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài
nhưng được kết nối với nhà chung cư đó, trừ hệ thống hạ tầng kỹ thuật sử dụng
vào mục đích công cộng hoặc thuộc diện phải bàn giao cho Nhà nước hoặc giao cho
chủ đầu tư quản lý theo nội dung dự án đã được phê duyệt;

d) Các công trình công cộng trong khu
vực nhà chung cư nhưng không thuộc diện đầu tư xây dựng để kinh doanh hoặc phải
bàn giao cho Nhà nước theo nội dung dự án đã được duyệt bao gồm sân chung, vườn
hoa, công viên và các công trình khác được xác định trong nội dung của dự án
đầu tư xây dựng nhà ở được phê duyệt.

Điều 101. Chỗ
để xe và việc xác định diện tích sử dụng căn hộ, diện tích khác trong nhà chung

1. Chỗ để xe phục vụ cho các chủ sở
hữu, người sử dụng nhà chung cư bao gồm xe ô tô, xe động cơ hai bánh, xe động
cơ ba bánh, xe đạp và xe cho người khuyết tật thì chủ đầu tư phải xây dựng theo
tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, thiết kế được phê duyệt và phải được sử dụng
đúng mục đích. Việc xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với chỗ để xe được
quy định như sau:

a) Đối với chỗ để xe đạp, xe dùng cho
người khuyết tật, xe động cơ hai bánh, xe động cơ ba bánh cho các chủ sở hữu, người
sử dụng nhà chung cư thì thuộc quyền sở hữu chung, sử dụng chung của các chủ sở
hữu nhà chung cư;

b) Đối với chỗ để xe ô tô dành cho các
chủ sở hữu nhà chung cư thì người mua, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác trong
nhà chung cư quyết định mua hoặc thuê; trường hợp không mua hoặc không thuê thì
chỗ để xe ô tô này thuộc quyền quản lý của chủ đầu tư và chủ đầu tư không được
tính vào giá bán, giá thuê mua chi phí đầu tư xây dựng chỗ để xe này. Việc bố
trí chỗ để xe ô tô của khu nhà chung cư phải bảo đảm nguyên tắc ưu tiên cho các
chủ sở hữu nhà chung cư trước sau đó mới dành chỗ để xe công cộng.

2. Diện tích sử dụng căn hộ hoặc phần
diện tích khác trong nhà chung cư thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư
được tính theo kích thước thông thủy bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các
phòng bên trong căn hộ, diện tích ban công, lô gia (nếu có) và không tính diện
tích tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, diện tích sàn có cột, hộp
kỹ thuật nằm bên trong căn hộ. Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện
tích sàn; trường hợp ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép
trong của tường chung.

Điều 102. Hội nghị
nhà chung cư

1. Hội nghị nhà chung cư là hội nghị của
các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư nếu chủ sở hữu nhà chung cư không
tham dự.

2. Hội nghị nhà chung cư được tổ chức
họp để quyết định các nội dung quy định tại khoản 3 hoặc khoản 4 Điều này khi có
đủ điều kiện theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng
ban hành.

3. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở
hữu thì Hội nghị nhà chung cư được tổ chức họp để quyết định các vấn đề sau
đây:

a) Đề cử, bầu, bãi miễn các thành viên
Ban quản trị nhà chung cư; thông qua, bổ sung, sửa đổi Bản nội quy quản lý, sử
dụng nhà chung cư;

b) Thông qua, bổ sung, sửa đổi Quy
chế hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư; quyết định mức phụ cấp trách nhiệm
của các thành viên Ban quản trị và các chi phí hợp lý khác phục vụ hoạt động
của Ban quản trị;

c) Thông qua mức giá dịch vụ quản lý vận
hành nhà chung cư theo quy định tại Điều 106 của Luật này và việc sử dụng kinh
phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư;

d) Quyết định lựa chọn đơn vị quản lý
vận hành nhà chung cư trong trường hợp chủ đầu tư không có chức năng, năng lực quản
lý vận hành nhà chung cư hoặc có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhưng
không tham gia quản lý vận hành hoặc tham gia quản lý vận hành nhưng không đáp
ứng được các yêu cầu như đã thỏa thuận trong hợp đồng cung cấp dịch vụ ký với
Ban quản trị nhà chung cư;

đ) Thông qua báo cáo về hoạt động
quản lý vận hành, hoạt động bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư;

e) Quyết định các nội dung khác có liên
quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư.

4. Đối với nhà chung cư có một chủ sở
hữu thì Hội nghị nhà chung cư được tổ chức họp để quyết định các vấn đề quy
định tại các điểm a, b và e khoản 3 Điều này.

5. Mọi quyết định của Hội nghị nhà chung
cư về các vấn đề quy định tại khoản 3 Điều này được thông qua theo nguyên tắc
đa số bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu, được lập thành biên bản có chữ
ký của các thành viên chủ trì cuộc họp và thư ký cuộc họp Hội nghị nhà chung
cư.

Điều 103. Ban quản
trị nhà chung cư

1. Đối với nhà chung cư có một chủ sở
hữu hoặc nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu nhưng có dưới 20 căn hộ thì chủ sở
hữu, người sử dụng nhà chung cư thống nhất quyết định việc thành lập Ban quản
trị nhà chung cư hoặc không thành lập Ban quản trị nhà chung cư; trường hợp
thành lập Ban quản trị nhà chung cư được thực hiện như sau:

a) Đối với nhà chung cư có một chủ sở
hữu, thành phần Ban quản trị bao gồm đại diện chủ sở hữu và người sử dụng nhà
chung cư;

b) Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở
hữu, thành phần Ban quản trị nhà chung cư thực hiện theo quy định tại khoản 2
Điều này.

2. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở
hữu mà có từ 20 căn hộ trở lên phải thành lập Ban quản trị nhà chung cư. Thành
phần Ban quản trị nhà chung cư gồm đại diện các chủ sở hữu nhà chung cư, đại
diện chủ đầu tư (nếu có); trường hợp người sử dụng nhà chung cư tham gia Hội nghị
nhà chung cư thì thành phần Ban quản trị nhà chung cư có thể gồm cả người sử
dụng.

3. Ban quản trị nhà chung cư có một chủ
sở hữu được tổ chức theo mô hình tự quản. Ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ
sở hữu được tổ chức và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ
phần hoặc mô hình Ban chủ nhiệm của hợp tác xã, có tư cách pháp nhân, có con dấu
và thực hiện các quyền, trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều 104 của Luật này.

Khi bầu, bãi miễn thành viên Ban quản
trị nhà chung cư, các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư không phải thành
lập công ty cổ phần hoặc thành lập hợp tác xã; việc bầu, bãi miễn thành viên
Ban quản trị được thực hiện thông qua Hội nghị nhà chung cư theo Quy chế quản
lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

Điều 104. Quyền
và trách nhiệm của Ban quản trị nhà chung cư

1. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở
hữu thì Ban quản trị nhà chung cư có quyền và trách nhiệm sau đây:

a) Đôn đốc, nhắc nhở các chủ sở hữu, người
sử dụng nhà chung cư trong việc thực hiện nội quy, quy chế quản lý, sử dụng nhà
chung cư;

b) Quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần
sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của Luật này và quyết định của Hội
nghị nhà chung cư; báo cáo Hội nghị nhà chung cư việc thu, chi khoản kinh phí
này;

c) Đề nghị Hội nghị nhà chung cư thông
qua mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư;

d) Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý
vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư hoặc đơn vị có chức năng, năng lực quản lý
vận hành nhà chung cư sau khi đã được Hội nghị nhà chung cư lựa chọn theo quy
định tại điểm d khoản 3 Điều 102 của Luật này.

Trường hợp nhà chung cư không yêu cầu
phải có đơn vị quản lý vận hành theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 105 của Luật
này và được Hội nghị nhà chung cư giao cho Ban quản trị thực hiện quản lý vận
hành thì Ban quản trị nhà chung cư thực hiện việc thu, chi kinh phí quản lý vận
hành theo quyết định của Hội nghị nhà chung cư;

đ) Ký kết hợp đồng với đơn vị có năng
lực bảo trì nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng để bảo trì phần sở
hữu chung của nhà chung cư và giám sát hoạt động bảo trì. Việc bảo trì phần sở
hữu chung có thể do đơn vị đang quản lý vận hành nhà chung cư hoặc đơn vị khác
có năng lực bảo trì theo quy định của pháp luật về xây dựng thực hiện;

e) Thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị
của người sử dụng nhà chung cư về việc quản lý, sử dụng và cung cấp các dịch vụ
nhà chung cư để phối hợp với cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân có liên quan
xem xét, giải quyết;

g) Phối hợp với chính quyền địa phương,
tổ dân phố trong việc xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự, an toàn xã
hội trong nhà chung cư;

h) Thực hiện đúng quy chế hoạt động
của Ban quản trị nhà chung cư đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua, không
được tự bãi miễn hoặc bổ sung thành viên Ban quản trị nhà chung cư;

i) Được hưởng thù lao trách nhiệm và
các chi phí hợp lý khác theo quyết định của Hội nghị nhà chung cư;

k) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước
chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư khi thực hiện quyền và trách nhiệm không
đúng với quy định tại khoản này;

l) Thực hiện các công việc khác do
Hội nghị nhà chung cư giao mà không trái với quy định pháp luật.

2. Đối với nhà chung cư có một chủ sở
hữu thì Ban quản trị nhà chung cư thực hiện quyền và trách nhiệm quy định tại các
điểm a, e, g, h, i, k và l khoản 1 Điều này.

Điều 105. Quản lý
vận hành nhà chung cư

1. Việc quản lý vận hành nhà chung cư
được quy định như sau:

a) Đối với nhà chung cư có thang máy thì
do đơn vị có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện;

b) Đối với nhà chung cư không có
thang máy thì Hội nghị nhà chung cư họp quyết định tự quản lý vận hành hoặc
thuê đơn vị có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện.

2. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư
phải có đủ điều kiện về chức năng và năng lực theo quy định sau đây:

a) Được thành lập, hoạt động theo quy
định của Luật doanh nghiệp hoặc Luật hợp tác xã và có chức năng quản lý vận
hành nhà chung cư;

b) Phải có các bộ phận chuyên môn nghiệp
vụ về quản lý vận hành nhà chung cư bao gồm bộ phận kỹ thuật, dịch vụ, bảo vệ
an ninh, vệ sinh, môi trường;

c) Có đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp
ứng yêu cầu về quản lý vận hành nhà ở bao gồm lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật điện,
nước, phòng cháy, chữa cháy, vận hành trang thiết bị gắn với nhà chung cư và có
giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về
quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

3. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư
thực hiện việc quản lý vận hành hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị, cung cấp các
dịch vụ cho nhà chung cư, bảo trì nhà chung cư nếu có năng lực thực hiện bảo trì
và thực hiện các công việc khác liên quan đến việc quản lý vận hành nhà chung
cư.

4. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư
được thu kinh phí quản lý vận hành của các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung
cư theo mức giá quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 106 của Luật này; đối với
nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước thì giá dịch vụ quản lý vận hành được thực hiện
theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 106 của Luật này.

5. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư
được quản lý, vận hành nhiều nhà chung cư tại một hoặc nhiều địa bàn khác nhau.

Điều 106. Giá
dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

1. Việc xác định giá dịch vụ quản lý vận
hành nhà chung cư phải công khai, minh bạch và căn cứ vào nội dung các công việc
cần quản lý vận hành, dịch vụ sử dụng đối với từng loại nhà chung cư.

2. Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung
cư không bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, chi phí trông giữ xe, chi
phí sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thông
tin liên lạc và các chi phí dịch vụ khác phục vụ cho việc sử dụng riêng của chủ
sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

3. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở
hữu thì giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được quy định như sau:

a) Trường hợp chưa tổ chức được Hội nghị
nhà chung cư lần đầu thì giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện theo
thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở;

b) Trường hợp đã tổ chức được Hội
nghị nhà chung cư thì giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư do Hội nghị nhà
chung cư quyết định.

4. Đối với nhà chung cư có một chủ sở
hữu thì giá dịch vụ quản lý nhà chung cư được thực hiện theo thỏa thuận giữa
chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư; trường hợp nhà chung cư thuộc sở hữu
nhà nước thì giá dịch vụ quản lý nhà chung cư được thực hiện theo quy định tại
khoản 5 Điều này.

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm
ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư để áp dụng cho các
trường hợp sau đây:

a) Thu kinh phí quản lý vận hành nhà chung
cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn;

b) Làm cơ sở để các bên thỏa thuận trong
hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua nhà ở hoặc trong trường hợp có tranh chấp
về giá dịch vụ giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ sở hữu, người
sử dụng nhà chung cư; trường hợp không thỏa thuận được giá dịch vụ quản lý vận
hành nhà chung cư thì áp dụng mức giá trong khung giá dịch vụ do Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh ban hành.

Điều 107. Bảo
trì nhà chung cư

1. Bảo trì nhà chung cư bao gồm bảo trì
phần sở hữu riêng và bảo trì phần sở hữu chung. Chủ sở hữu nhà chung cư có trách
nhiệm bảo trì phần sở hữu riêng và đóng góp kinh phí để thực hiện bảo trì phần
sở hữu chung của nhà chung cư.

2. Việc đóng góp kinh phí bảo trì
phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được thực hiện theo quy
định tại Điều 108 của Luật này; việc sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung
có nhiều chủ sở hữu được thực hiện theo quy định tại Điều 109 của Luật này.

3. Nội dung bảo trì, quy trình bảo trì
và việc quản lý hồ sơ bảo trì nhà chung cư được thực hiện theo quy định của pháp
luật về xây dựng.

Điều 108. Kinh phí
bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu

1. Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung
của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được quy định như sau:

a) Đối với căn hộ, phần diện tích khác
trong nhà chung cư mà chủ đầu tư bán, cho thuê mua thì chủ đầu tư phải đóng 2%
giá trị căn hộ hoặc diện tích khác bán, cho thuê mua; khoản tiền này được tính
vào tiền bán, tiền thuê mua nhà mà người mua, thuê mua phải đóng khi nhận bàn
giao và được quy định rõ trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua;

b) Đối với căn hộ, phần diện tích khác
trong nhà chung cư mà chủ đầu tư giữ lại không bán, không cho thuê mua hoặc chưa
bán, chưa cho thuê mua tính đến thời điểm bàn giao đưa nhà chung cư vào sử dụng,
trừ phần diện tích thuộc sở hữu chung thì chủ đầu tư phải đóng 2% giá trị căn
hộ, phần diện tích giữ lại; phần giá trị này được tính theo giá bán căn hộ có
giá cao nhất của nhà chung cư đó.

2. Trường hợp kinh phí bảo trì quy
định tại khoản 1 Điều này không đủ để thực hiện bảo trì phần sở hữu chung của
nhà chung cư thì các chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm đóng góp thêm kinh
phí tương ứng với phần diện tích thuộc sở hữu riêng của từng chủ sở hữu.

3. Trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng mua
bán, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư trước ngày 01 tháng
7 năm 2006 mà chưa thu kinh phí bảo trì phần sở hữu chung thì các chủ sở hữu
nhà chung cư họp Hội nghị nhà chung cư để thống nhất mức đóng góp kinh phí này;
mức đóng góp kinh phí có thể được nộp hằng tháng vào tài khoản tiền gửi tại tổ
chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam do Ban quản trị nhà chung cư lập hoặc
được đóng khi phát sinh công việc cần bảo trì.

4. Trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng mua
bán, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư sau ngày 01 tháng 7
năm 2006 mà trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở không có thỏa thuận về kinh
phí bảo trì thì chủ đầu tư phải đóng khoản tiền này; trường hợp trong hợp đồng
mua bán, thuê mua nhà ở mà giá mua, giá thuê mua chưa tính kinh phí bảo trì thì
chủ sở hữu thực hiện đóng khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy
định tại khoản 3 Điều này.

5. Trường hợp nhà chung cư có mục
đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh mà phân chia được riêng biệt các khu chức
năng khác nhau trong cùng một tòa nhà bao gồm khu chức năng căn hộ, khu chức năng
kinh doanh, dịch vụ và mỗi khu chức năng này có phần sở hữu chung được tách
biệt với phần sở hữu chung của cả tòa nhà, được quản lý, vận hành độc lập thì
chủ đầu tư và người mua, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư
thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua việc phân chia tỷ lệ kinh phí bảo
trì phần sở hữu chung thành nhiều phần để quản lý, sử dụng theo quy định tại
khoản 4 Điều 109 của Luật này.

Điều 109. Quản lý,
sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu

1. Đối với kinh phí bảo trì quy định tại
khoản 1 Điều 108 của Luật này thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày thu kinh
phí của người mua, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư, chủ
đầu tư có trách nhiệm gửi vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm mở tại tổ chức tín
dụng đang hoạt động tại Việt Nam để quản lý kinh phí này và thông báo cho cơ
quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư biết.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày Ban
quản trị nhà chung cư được thành lập, chủ đầu tư phải chuyển giao kinh phí bảo
trì bao gồm cả lãi suất tiền gửi cho Ban quản trị để thực hiện quản lý, sử dụng
theo quy định của Luật này và có thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh biết;
trường hợp chủ đầu tư không bàn giao kinh phí này thì Ban quản trị nhà chung cư
có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư thực hiện cưỡng
chế buộc chủ đầu tư phải thực hiện bàn giao theo quy định của Chính phủ.

2. Kinh phí bảo trì quy định tại Điều
108 của Luật này chỉ được sử dụng để bảo trì các phần sở hữu chung của nhà chung
cư, không được sử dụng cho việc quản lý vận hành nhà chung cư và các mục đích
khác; trường hợp nhà chung cư phải phá dỡ mà kinh phí bảo trì chưa sử dụng hết
thì được sử dụng để hỗ trợ tái định cư hoặc đưa vào quỹ bảo trì phần sở hữu chung
của nhà chung cư mới sau khi được xây dựng lại.

3. Ban quản trị nhà chung cư có trách
nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì đúng mục đích, đúng hạng mục cần bảo trì
theo kế hoạch bảo trì đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua hằng năm. Việc sử
dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung phải có hóa đơn tài chính, có thanh toán,
quyết toán theo quy định của pháp luật về tài chính và phải báo cáo Hội nghị
nhà chung cư.

Thành viên Ban quản trị nhà chung cư có
quyết định sử dụng kinh phí không đúng quy định tại khoản 2 Điều này và khoản này
thì bị xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại.

4. Việc quản lý, sử dụng phần kinh phí
bảo trì quy định tại khoản 5 Điều 108 của Luật này được quy định như sau:

a) Đối với phần kinh phí để bảo trì phần
sở hữu chung của cả tòa nhà và phần sở hữu chung của khu căn hộ thì được chuyển
vào tài khoản do Ban quản trị nhà chung cư lập để quản lý, sử dụng theo quy
định tại Điều này;

b) Đối với phần kinh phí để bảo trì phần
sở hữu chung của khu kinh doanh, dịch vụ thì chủ sở hữu khu kinh doanh, dịch vụ
được tự quản lý, sử dụng để bảo trì phần sở hữu chung của khu chức năng này.

Mục 2: PHÁ DỠ NHÀ
CHUNG CƯ ĐỂ CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI NHÀ CHUNG CƯ

Điều 110. Các trường
hợp phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

1. Nhà chung cư thuộc diện phải phá
dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều
99 của Luật này.

2. Nhà chung cư bị hư hỏng mà chưa thuộc
diện bị phá dỡ nhưng nằm trong khu vực phải thực hiện cải tạo, xây dựng đồng bộ
với khu nhà ở thuộc diện bị phá dỡ theo quy định tại khoản 1 Điều này theo quy
hoạch xây dựng được phê duyệt.

3. Nhà chung cư không thuộc diện quy định
tại khoản 1 và khoản 2 Điều này nhưng được tất cả các chủ sở hữu thống nhất phá
dỡ để xây dựng lại nhà chung cư mới thông qua Hội nghị nhà chung cư.

Điều 111. Lập
kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà
chung cư có trách nhiệm tổ chức rà soát, thống kê các loại nhà chung cư trên
địa bàn; lập và phê duyệt kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư thuộc
diện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 110 của Luật này.

2. Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà
chung cư có thể được lập và phê duyệt riêng hoặc được xác định trong kế hoạch phát
triển nhà ở của địa phương và phải được công bố công khai trên phương tiện thông
tin đại chúng của địa phương, trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh và thông báo đến khu dân cư, Ủy ban
nhân dân cấp xã nơi có nhà chung cư.

Điều 112. Yêu
cầu đối với việc phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

1. Việc phá dỡ để cải tạo, xây dựng
lại nhà chung cư phải thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 của Luật này, phù
hợp với quy hoạch xây dựng và chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương
đã được phê duyệt.

2. Trước khi thực hiện phá dỡ để cải tạo,
xây dựng lại nhà chung cư thì chủ đầu tư phải tổ chức lập phương án tái định cư
để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư phê duyệt. Phương án tái
định cư phải được thông báo đến khu dân cư nơi có nhà chung cư bị phá dỡ, được
công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, trên
Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân và cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh.

3. Việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung
cư phải được thực hiện theo dự án; khi phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà
chung cư phải kết hợp cải tạo lại khu nhà ở trong khu vực của dự án theo quy
hoạch xây dựng được phê duyệt.

4. Trường hợp cải tạo, xây dựng lại nhà
chung cư thuộc sở hữu nhà nước thì phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và
phải tuân thủ quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Điều 113. Các hình
thức cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

1. Doanh nghiệp kinh doanh bất động
sản đầu tư vốn hoặc góp vốn cùng các chủ sở hữu có nhà chung cư quy định tại
Điều 110 của Luật này để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, trừ trường hợp chủ
sở hữu nhà chung cư quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 110 của Luật này không
chấp hành việc phá dỡ.

2. Nhà nước thực hiện cưỡng chế phá
dỡ và trực tiếp đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư bằng nguồn vốn hoặc
hình thức quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật này đối với trường hợp quy định
tại khoản 1 và khoản 2 Điều 110 của Luật này mà chủ sở hữu nhà chung cư không
chấp hành việc phá dỡ.

Điều 114. Chủ
đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

1. Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án cải
tạo, xây dựng lại nhà chung cư được thực hiện như sau:

a) Trường hợp Nhà
nước đầu tư bằng nguồn vốn quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật này để cải tạo,
xây dựng lại nhà chung cư thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh báo cáo người có
thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định lựa chọn chủ đầu tư;

b) Trường hợp
Nhà nước đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo hình thức xây dựng –
chuyển giao quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật này thì cơ quan quản lý nhà ở
cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lựa chọn chủ đầu tư theo
hình thức đấu thầu nếu có từ hai nhà đầu tư trở lên đăng ký làm chủ đầu tư hoặc
chỉ định thầu nếu chỉ có một nhà đầu tư đăng ký làm chủ đầu tư;

c) Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh
bất động sản tham gia góp vốn đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì chủ
sở hữu nhà chung cư và doanh nghiệp thỏa thuận về đơn vị làm chủ đầu tư và đề nghị
cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận.

2. Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án cải
tạo, xây dựng lại nhà chung cư chỉ được thực hiện sau khi có kế hoạch cải tạo, xây
dựng lại nhà chung cư được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

3. Trường hợp cải tạo, xây dựng lại nhà
chung cư quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này thì chủ đầu tư phải có
đủ điều kiện theo quy định tại Điều 21 của Luật này.

Điều 115.
Phương án bố trí tái định cư khi phá dỡ nhà chung cư

1. Trường hợp nhà chung cư có một chủ
sở hữu mà đang cho thuê thì việc bố trí chỗ ở cho người đang thuê được thực
hiện theo thỏa thuận giữa chủ sở hữu và người thuê nhà.

2. Trường hợp nhà chung cư có nhiều chủ
sở hữu mà có sự tham gia đầu tư của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thì
chủ sở hữu nhà chung cư và doanh nghiệp này thỏa thuận phương án bố trí tái định
cư theo nguyên tắc quy định tại Điều 116 của Luật này để báo cáo Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư phê duyệt.

Các chủ sở hữu nhà chung cư phải tổ chức
cuộc họp Hội nghị nhà chung cư để thống nhất phương án bố trí tái định cư trước
khi báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư phê duyệt.

3. Trường hợp nhà chung cư thuộc diện
quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 110 của Luật này mà chủ sở hữu không chấp hành
việc phá dỡ thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở thực hiện cưỡng chế phá
dỡ và tổ chức lập, phê duyệt phương án bố trí tái định cư theo nguyên tắc quy
định tại Điều 116 của Luật này.

Điều 116. Bố trí
nhà ở tái định cư

1. Việc bố trí tái định cư cho các
chủ sở hữu có nhà chung cư thuộc diện phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung
cư được thực hiện như sau:

a) Trường hợp chủ sở hữu không có nhu
cầu tái định cư tại chỗ thì tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương mà được bố
trí nhà ở, đất ở tái định cư theo quy định tại Điều 36 của Luật này;

b) Trường hợp chủ sở hữu có nhu cầu tái
định cư tại chỗ thì được bố trí nhà ở mới có diện tích tối thiểu bằng hoặc lớn
hơn diện tích nhà ở cũ.

Trường hợp Nhà nước đầu tư cải tạo, xây
dựng lại nhà chung cư mà có chênh lệch về giá trị giữa nhà ở cũ và nhà ở mới thì
việc thanh toán giá trị chênh lệch được thực hiện theo phương án bố trí tái định
cư đã được phê duyệt; nếu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và chủ sở hữu thỏa
thuận đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì việc thanh toán giá trị chênh
lệch được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên;

c) Việc bố trí tái định cư bằng nhà ở
được thực hiện thông qua hợp đồng cho thuê, cho thuê mua, mua bán nhà ở ký giữa
người được bố trí tái định cư với đơn vị được giao bố trí tái định cư nếu do Nhà
nước đầu tư; ký với chủ đầu tư dự án nếu do doanh nghiệp kinh doanh bất động sản
đầu tư xây dựng;

d) Ngoài việc được bố trí tái định cư
theo quy định tại khoản này, người được bố trí tái định cư còn được xem xét hỗ trợ
theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

2. Việc bố trí tái định cư cho các
chủ sở hữu có nhà chung cư phải phá dỡ để xây dựng công trình khác được thực
hiện theo quy định tại Điều 36 của Luật này.

3. Trường hợp Nhà nước đầu tư cải
tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì chủ đầu tư dự án phải lo chỗ ở tạm thời hoặc
thanh toán tiền để người được tái định cư tự lo chỗ ở trong thời gian cải tạo, xây
dựng lại; trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và chủ sở hữu thỏa thuận
đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì các bên thỏa thuận về chỗ ở tạm
thời của chủ sở hữu trong thời gian cải tạo, xây dựng lại.

4. Chính phủ quy
định chi tiết việc phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và
việc bố trí nhà ở cho người được tái định cư.

Chương VIII

GIAO DỊCH VỀ NHÀ

Mục 1: QUY ĐỊNH CHUNG
VỀ CÁC GIAO DỊCH VỀ NHÀ Ở

Điều 117. Các hình
thức giao dịch về nhà ở

Giao dịch về nhà ở bao gồm các hình thức
mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương
mại, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ và ủy quyền
quản lý nhà ở.

Điều 118. Điều kiện
của nhà ở tham gia giao dịch

1. Giao dịch về mua bán, cho thuê mua,
tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở thì nhà ở phải có đủ điều kiện sau
đây:

a) Có Giấy chứng nhận theo quy định
của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Không thuộc diện đang có tranh
chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở
đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn;

c) Không bị kê biên để thi hành án
hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp
luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Không thuộc diện đã có quyết định thu
hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

Các điều kiện quy định tại điểm b và điểm
c khoản này không áp dụng đối với trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở hình thành
trong tương lai.

2. Giao dịch về nhà ở sau đây thì nhà
ở không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận:

a) Mua bán, thế chấp nhà ở hình thành
trong tương lai;

b) Tổ chức thực hiện tặng cho nhà tình
nghĩa, nhà tình thương;

c) Mua bán, thuê mua nhà ở thuộc sở
hữu nhà nước; mua bán, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở để phục vụ tái định cư
không thuộc sở hữu nhà nước; bán nhà ở quy định tại khoản 4 Điều 62 của Luật
này;

d) Cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền
quản lý nhà ở;

đ) Nhận thừa kế nhà ở;

e) Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà
ở thương mại được xây dựng trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở bao gồm cả trường hợp
đã nhận bàn giao nhà ở từ chủ đầu tư nhưng chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà
nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó.

Các giấy tờ
chứng minh điều kiện nhà ở tham gia giao dịch quy định tại khoản này thực hiện
theo quy định của Chính phủ.

3. Trường hợp nhà ở cho thuê thì ngoài
các điều kiện quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này, nhà ở còn phải
bảo đảm chất lượng, an toàn cho bên thuê nhà ở, có đầy đủ hệ thống điện, cấp, thoát
nước, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Điều 119. Điều kiện
của các bên tham gia giao dịch về nhà ở

1. Bên bán, cho thuê, cho thuê mua nhà
ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, tặng cho, đổi, để thừa kế,
thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở phải có điều kiện
sau đây:

a) Là chủ sở hữu nhà ở hoặc người
được chủ sở hữu cho phép, ủy quyền để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy
định của Luật này và pháp luật về dân sự; trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua
bán nhà ở thương mại thì phải là người đã mua nhà ở của chủ đầu tư hoặc người
đã nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;

b) Nếu là cá nhân thì phải có đầy đủ năng
lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật
dân sự; nếu là tổ chức thì phải có tư cách pháp nhân, trừ trường hợp tổ chức tặng
cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

2. Bên mua, thuê, thuê mua nhà ở, bên
nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, nhận đổi, nhận tặng cho, nhận
thừa kế, nhận góp vốn, nhận thế chấp, mượn, ở nhờ, được ủy quyền quản lý nhà ở
là cá nhân thì phải có điều kiện sau đây:

a) Nếu là cá nhân trong nước thì phải
có đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch về nhà ở theo quy định
của pháp luật dân sự và không bắt buộc phải có đăng ký thường trú tại nơi có nhà
ở được giao dịch;

b) Nếu là cá nhân nước ngoài, người Việt
Nam định cư ở nước ngoài thì phải có đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao
dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật Việt Nam, phải thuộc đối tượng được
sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật này và không bắt buộc phải có
đăng ký tạm trú hoặc đăng ký thường trú tại nơi có nhà ở được giao dịch.

3. Bên mua, thuê, thuê mua nhà ở, bên
nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, nhận đổi, nhận tặng cho, nhận
thừa kế, nhận thế chấp, nhận góp vốn, được ủy quyền quản lý nhà ở là tổ chức thì
phải có tư cách pháp nhân và không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh, nơi
thành lập; trường hợp là tổ chức nước ngoài thì phải thuộc đối tượng được sở hữu
nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật này; nếu tổ chức được ủy quyền quản lý
nhà ở thì phải có chức năng kinh doanh dịch vụ bất động sản và đang hoạt động tại
Việt Nam theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Điều 120. Trình
tự, thủ tục thực hiện giao dịch về nhà ở

1. Các bên tham gia giao dịch nhà ở thỏa
thuận lập hợp đồng mua bán, cho thuê, thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn,
cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở hoặc văn bản chuyển nhượng hợp đồng
mua bán nhà ở thương mại (sau đây gọi chung là hợp đồng về nhà ở) có các nội
dung quy định tại Điều 121 của Luật này; trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình
nghĩa, nhà tình thương thì chỉ cần lập văn bản tặng cho.

2. Các bên thỏa thuận để một bên thực
hiện nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối
với nhà ở đó; trường hợp mua, thuê mua nhà ở của chủ đầu tư dự án thì chủ đầu
tư có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng
nhận cho bên mua, bên thuê mua, trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua tự nguyện
làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi
thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho bên mua, bên thuê mua, bên nhận tặng cho,
nhận đổi, nhận góp vốn, nhận thừa kế nhà ở cùng với nhận chuyển quyền sử dụng
đất ở hợp pháp có nhà ở đó thì đồng thời công nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền
sử dụng đất ở cho bên nhận quyền sở hữu nhà ở.

Điều 121. Hợp
đồng về nhà ở

Hợp đồng về nhà ở do các bên thỏa
thuận và phải được lập thành văn bản bao gồm các nội dung sau đây:

1. Họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức
và địa chỉ của các bên;

2. Mô tả đặc điểm của nhà ở giao dịch
và đặc điểm của thửa đất ở gắn với nhà ở đó. Đối với hợp đồng mua bán, hợp đồng
thuê mua căn hộ chung cư thì các bên phải ghi rõ phần sở hữu chung, sử dụng chung;
diện tích sử dụng thuộc quyền sở hữu riêng; diện tích sàn xây dựng căn hộ; mục
đích sử dụng của phần sở hữu chung, sử dụng chung trong nhà chung cư theo đúng
mục đích thiết kế đã được phê duyệt ban đầu;

3. Giá trị góp vốn, giá giao dịch nhà
ở nếu hợp đồng có thỏa thuận về giá; trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua
nhà ở mà Nhà nước có quy định về giá thì các bên phải thực hiện theo quy định
đó;

4. Thời hạn và phương thức thanh toán
tiền nếu là trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng hợp đồng mua
bán nhà ở;

5. Thời gian giao nhận nhà ở; thời
gian bảo hành nhà ở nếu là mua, thuê mua nhà ở được đầu tư xây dựng mới; thời
hạn cho thuê, cho thuê mua, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà
ở; thời hạn góp vốn;

6. Quyền và nghĩa vụ của các bên;

7. Cam kết của các bên;

8. Các thỏa thuận khác;

9. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng;

10. Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng;

11. Chữ ký và ghi rõ họ, tên của các bên,
nếu là tổ chức thì phải đóng dấu (nếu có) và ghi rõ chức vụ của người ký.

Điều 122. Công chứng,
chứng thực hợp đồng và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng về nhà ở

1. Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi,
góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì
phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại
khoản 2 Điều này.

Đối với các giao dịch quy định tại khoản
này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực
hợp đồng.

2. Đối với trường hợp tổ chức tặng cho
nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà
nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng
nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý
nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các
bên có nhu cầu.

Đối với các giao dịch quy định tại khoản
này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là do các bên thỏa thuận; trường hợp
các bên không có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm
ký kết hợp đồng.

3. Văn bản thừa kế nhà ở được công
chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự.

4. Việc công chứng hợp đồng về nhà ở được
thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng; việc chứng thực hợp đồng về nhà ở
được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở.

Mục 2: MUA BÁN NHÀ
Ở, CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở

Điều 123. Giao dịch
mua bán nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại

1. Việc mua bán
nhà ở phải được lập thành hợp đồng có các nội dung quy định tại Điều 121 của
Luật này. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên bán thực hiện bán nhà ở, chuyển
nhượng quyền sử dụng đất ở gắn với nhà ở đó trong một thời hạn nhất định cho
bên mua theo quy định của Chính phủ.

2. Trường hợp bên mua nhà ở thương
mại của chủ đầu tư nếu thuộc diện chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có
thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó và có nhu cầu thì được chuyển
nhượng hợp đồng mua bán nhà ở; bên nhận chuyển nhượng hợp đồng có trách nhiệm
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư.

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng, nội dung
và mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở được thực hiện theo quy
định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; bên chuyển nhượng hợp đồng phải nộp thuế, lệ phí
theo quy định của pháp luật về thuế, lệ phí.

Điều 124. Giá mua
bán nhà ở, giá chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại

Giá mua bán nhà ở, giá chuyển nhượng hợp
đồng mua bán nhà ở do các bên thỏa thuận và được ghi rõ trong hợp đồng mua bán
nhà ở, văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở; trường hợp Nhà nước có quy
định về giá mua bán nhà ở thì các bên phải thực hiện theo quy định đó.

Điều 125. Mua bán
nhà ở trả chậm, trả dần

1. Việc mua bán nhà ở trả chậm, trả
dần do các bên thỏa thuận và được ghi rõ trong hợp đồng mua bán nhà ở; trong
thời gian trả chậm, trả dần, bên mua nhà ở được quyền sử dụng nhà ở và có trách
nhiệm bảo trì nhà ở đó, trừ trường hợp nhà ở còn trong thời hạn bảo hành theo
quy định của Luật này hoặc các bên có thỏa thuận khác.

2. Bên mua nhà ở trả chậm, trả dần
chỉ được thực hiện các giao dịch mua bán, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn nhà
ở này với người khác sau khi đã thanh toán đủ tiền mua nhà ở, trừ trường hợp
các bên có thỏa thuận khác.

Trường hợp trong thời hạn trả chậm, trả
dần mà bên mua nhà ở chết thì người thừa kế hợp pháp được thực hiện tiếp các
quyền, nghĩa vụ của bên mua nhà ở và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy
chứng nhận sau khi người thừa kế đã trả đủ tiền mua nhà cho bên bán.

3. Trường hợp bên mua nhà ở có nhu
cầu trả lại nhà ở đã mua trong thời gian trả chậm, trả dần và được bên bán nhà
ở đồng ý thì hai bên thỏa thuận phương thức trả lại nhà ở và việc thanh toán lại
tiền mua nhà ở đó.

Điều 126. Mua bán
nhà ở thuộc sở hữu chung

1. Việc bán nhà ở thuộc sở hữu chung phải
có sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu; trường hợp có chủ sở hữu chung không
đồng ý bán thì các chủ sở hữu chung khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo
quy định của pháp luật. Các chủ sở hữu chung được quyền ưu tiên mua, nếu các
chủ sở hữu chung không mua thì nhà ở đó được bán cho người khác.

Trường hợp có chủ sở hữu chung đã có tuyên
bố mất tích của Tòa án thì các chủ sở hữu chung còn lại được quyền bán nhà ở
đó; phần giá trị quyền sở hữu nhà ở của người bị tuyên bố mất tích được xử lý
theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp chủ sở hữu chung bán
phần quyền sở hữu của mình thì các chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên
mua; trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc bán phần
quyền sở hữu nhà ở và điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua thì
phần quyền đó được bán cho người khác; trường hợp vi phạm quyền ưu tiên mua thì
xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự.

Điều 127. Mua bán
nhà ở đang cho thuê

1. Trường hợp chủ sở hữu bán nhà ở đang
cho thuê thì phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết về việc bán và
các điều kiện bán nhà ở; bên thuê nhà ở được quyền ưu tiên mua nếu đã thanh toán
đầy đủ tiền thuê nhà cho bên cho thuê tính đến thời điểm bên cho thuê có thông
báo về việc bán nhà cho thuê, trừ trường hợp nhà ở thuộc sở hữu chung; trong
thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bên thuê nhà ở nhận được thông báo mà không mua
thì chủ sở hữu nhà ở được quyền bán nhà ở đó cho người khác, trừ trường hợp các
bên có thỏa thuận khác về thời hạn.

2. Trường hợp bán nhà ở đang cho thuê
thuộc sở hữu nhà nước thì thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương VI của Luật
này.

Điều 128. Mua trước
nhà ở

Khi các bên đã ký kết hợp đồng mua
bán nhà ở nhưng Nhà nước có nhu cầu mua nhà ở đó để sử dụng vào mục đích quốc phòng,
an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh ban hành quyết định mua trước nhà ở đó. Giá mua bán, điều kiện và phương
thức thanh toán tiền mua nhà ở được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng
mua bán nhà ở mà các bên đã ký kết. Nhà nước bồi thường thiệt hại cho các bên
(nếu có). Hợp đồng mua bán nhà ở do các bên đã ký kết không còn giá trị pháp
lý.

Mục 3: CHO THUÊ NHÀ

Điều 129. Thời hạn
thuê và giá thuê nhà ở

1. Bên cho thuê và bên thuê nhà ở
được thỏa thuận về thời hạn thuê, giá thuê và hình thức trả tiền thuê nhà theo
định kỳ hoặc trả một lần; trường hợp Nhà nước có quy định về giá thuê nhà ở thì
các bên phải thực hiện theo quy định đó.

2. Trường hợp chưa hết hạn hợp đồng thuê
nhà ở mà bên cho thuê thực hiện cải tạo nhà ở và được bên thuê đồng ý thì bên
cho thuê được quyền điều chỉnh giá thuê nhà ở. Giá thuê nhà ở mới do các bên
thỏa thuận; trường hợp không thỏa thuận được thì bên cho thuê có quyền đơn phương
chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở và phải bồi thường cho bên thuê theo quy định của
pháp luật.

3. Bên cho thuê và bên thuê nhà ở
được Nhà nước bảo hộ các quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình thuê và cho
thuê nhà ở.

Điều 130. Cho thuê
nhà ở thuộc sở hữu chung

1. Việc cho thuê nhà ở thuộc sở hữu chung
phải có sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu nhà ở đó, trừ trường hợp chủ sở hữu
chung cho thuê phần nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình.

2. Các chủ sở hữu chung có thể ủy
quyền cho người đại diện ký hợp đồng thuê nhà ở.

Điều 131. Các trường
hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở

1. Trường hợp thuê nhà ở thuộc sở hữu
nhà nước thì việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà được thực hiện khi có một trong các
trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 84 của Luật này.

2. Trường hợp thuê nhà ở không thuộc sở
hữu nhà nước thì việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở được thực hiện khi có một trong
các trường hợp sau đây:

a) Hợp đồng thuê nhà ở hết hạn;
trường hợp trong hợp đồng không xác định thời hạn thì hợp đồng chấm dứt sau 90
ngày, kể từ ngày bên cho thuê nhà ở thông báo cho bên thuê nhà ở biết việc chấm
dứt hợp đồng;

b) Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp
đồng;

c) Nhà ở cho thuê không còn;

d) Bên thuê nhà ở chết hoặc có tuyên bố
mất tích của Tòa án mà khi chết, mất tích không có ai đang cùng chung sống;

đ) Nhà ở cho thuê bị hư hỏng nặng, có
nguy cơ sập đổ hoặc thuộc khu vực đã có quyết định thu hồi đất, giải tỏa nhà ở hoặc
có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nhà ở cho thuê thuộc diện
bị Nhà nước trưng mua, trưng dụng để sử dụng vào các mục đích khác.

Bên cho thuê phải thông báo bằng văn bản
cho bên thuê biết trước 30 ngày về việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở quy định tại
điểm này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

e) Chấm dứt theo quy định tại Điều 132
của Luật này.

Điều 132. Đơn phương
chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở

1. Trong thời hạn thuê nhà ở theo
thỏa thuận trong hợp đồng, bên cho thuê không được đơn phương chấm dứt hợp đồng
thuê nhà và thu hồi nhà ở đang cho thuê, trừ các trường hợp quy định tại khoản
2 Điều này.

2. Bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương
chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở đang cho thuê khi thuộc
một trong các trường hợp sau đây:

a) Bên cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà
nước, nhà ở xã hội cho thuê không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không
đúng điều kiện theo quy định của Luật này;

b) Bên thuê không trả tiền thuê nhà ở
theo thỏa thuận từ 03 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

c) Bên thuê sử dụng nhà ở không đúng mục
đích như đã thỏa thuận trong hợp đồng;

d) Bên thuê tự ý đục phá, cơi nới,
cải tạo, phá dỡ nhà ở đang thuê;

đ) Bên thuê chuyển đổi, cho mượn, cho
thuê lại nhà ở đang thuê mà không có sự đồng ý của bên cho thuê;

e) Bên thuê làm mất trật tự, vệ sinh môi
trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của những người xung quanh đã được
bên cho thuê nhà ở hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn,
phum, sóc lập biên bản đến lần thứ ba mà vẫn không khắc phục;

g) Thuộc trường hợp quy định tại
khoản 2 Điều 129 của Luật này.

3. Bên thuê nhà ở có quyền đơn phương
chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở khi bên cho thuê nhà ở có một trong các
hành vi sau đây:

a) Không sửa chữa nhà ở khi có hư
hỏng nặng;

b) Tăng giá thuê nhà ở bất hợp lý
hoặc tăng giá thuê mà không thông báo cho bên thuê nhà ở biết trước theo thỏa
thuận;

c) Khi quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế
do lợi ích của người thứ ba.

4. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp
đồng thuê nhà ở phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 30 ngày, trừ trường
hợp các bên có thỏa thuận khác; nếu vi phạm quy định tại khoản này mà gây thiệt
hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 133. Quyền
tiếp tục thuê nhà ở

1. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chết mà
thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp
đồng. Người thừa kế có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký
kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Trường hợp chủ sở hữu
không có người thừa kế hợp pháp theo quy định của pháp luật thì nhà ở đó thuộc
quyền sở hữu của Nhà nước và người đang thuê nhà ở được tiếp tục thuê theo quy
định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

2. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển
quyền sở hữu nhà ở đang cho thuê cho người khác mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì
bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng; chủ sở hữu nhà ở mới có
trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường
hợp các bên có thỏa thuận khác.

3. Khi bên thuê nhà ở chết mà thời
hạn thuê nhà ở vẫn còn thì người đang cùng sinh sống với bên thuê nhà ở được
tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng thuê nhà ở, trừ trường hợp thuê nhà ở công
vụ hoặc các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Mục 4: THUÊ MUA NHÀ
Ở XÃ HỘI

Điều 134. Thủ
tục thuê mua nhà ở xã hội

1. Việc thuê mua nhà ở xã hội phải
lập thành hợp đồng có các nội dung quy định tại Điều 121 của Luật này; trường
hợp thuê mua nhà ở xã hội do các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng thì hợp đồng
thuê mua được ký kết giữa chủ đầu tư với bên thuê mua; trường hợp thuê mua nhà
ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước thì việc ký kết hợp đồng thuê mua được thực hiện
theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 83 của Luật này.

2. Khi kết thúc thời hạn thuê mua nhà
ở theo hợp đồng và bên thuê mua đã thanh toán hết tiền thuê mua theo thỏa thuận
thì bên cho thuê mua phải làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền
cấp Giấy chứng nhận cho người thuê mua, trừ trường hợp bên thuê mua tự nguyện
làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

Điều 135. Quyền
và nghĩa vụ của bên thuê mua nhà ở xã hội

1. Bên thuê mua nhà ở xã hội phải
thực hiện quy định tại Điều 62 của Luật này và các nghĩa vụ khác theo thỏa
thuận trong hợp đồng thuê mua nhà ở.

Trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê mua
nhà ở mà bên thuê mua đã nhận bàn giao nhà ở thì bên thuê mua phải trả lại nhà
ở này cho bên cho thuê mua; bên thuê mua được hoàn lại số tiền đã nộp lần đầu,
trừ trường hợp quy định tại điểm e và điểm h khoản 1 Điều 84 và khoản 2 Điều
136 của Luật này.

2. Trường hợp bên thuê mua nhà ở chết
thì giải quyết như sau:

a) Nếu có người thừa kế hợp pháp đang
cùng sinh sống tại nhà ở đó thì người thừa kế hợp pháp đó được tiếp tục thuê mua
nhà ở, trừ trường hợp người thừa kế hợp pháp tự nguyện trả lại nhà ở thuê mua;

b) Nếu có người thừa kế hợp pháp nhưng
không cùng sinh sống tại nhà ở đó mà bên thuê mua nhà ở đã thực hiện được hai
phần ba thời hạn thuê mua thì người thừa kế hợp pháp được thanh toán hết số tiền
tương ứng với một phần ba thời hạn thuê mua còn lại và được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó;

c) Nếu có người thừa kế hợp pháp
nhưng không thuộc diện quy định tại điểm a và điểm b khoản này thì bên cho thuê
mua được quyền thu hồi nhà ở và người thừa kế hợp pháp được hoàn trả số tiền mà
bên thuê mua nhà ở đã nộp lần đầu có tính lãi suất theo quy định về lãi suất
không kỳ hạn liên ngân hàng tại thời điểm hoàn trả;

d) Nếu không có người thừa kế hợp pháp
thì số tiền thuê mua đã nộp lần đầu thuộc sở hữu của Nhà nước và bên cho thuê
mua được thu hồi nhà ở thuê mua để ký hợp đồng thuê, thuê mua với đối tượng thuộc
diện được thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật này.

Điều 136. Các trường
hợp chấm dứt hợp đồng thuê mua và thu hồi nhà ở xã hội cho thuê mua

1. Trường hợp thuê mua nhà ở xã hội thuộc
sở hữu nhà nước thì việc chấm dứt hợp đồng thuê mua và thu hồi nhà ở được thực
hiện khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, e, g và
h khoản 1 Điều 84 của Luật này.

2. Trường hợp thuê mua nhà ở xã hội
không thuộc sở hữu nhà nước thì bên cho thuê mua được chấm dứt hợp đồng thuê
mua nhà ở, được thu hồi nhà ở đang cho thuê mua khi thuộc một trong các trường
hợp sau đây:

a) Bên thuê mua tự ý cho thuê hoặc bán
nhà ở thuê mua cho người khác trong thời hạn thuê mua;

b) Bên thuê mua không trả tiền thuê nhà
từ 03 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

c) Bên thuê mua tự ý đục phá, cơi
nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở thuê mua;

d) Bên thuê mua sử dụng nhà ở không đúng
mục đích như đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê mua;

đ) Thuộc trường hợp quy định tại điểm
d khoản 2 Điều 135 của Luật này;

e) Các trường hợp khác theo thỏa
thuận của các bên.

3. Bên thuê mua nhà ở xã hội không thuộc
diện quy định tại khoản 1 Điều này được chấm dứt hợp đồng thuê mua theo thỏa
thuận trong hợp đồng; trường hợp đã nhận bàn giao nhà ở thì phải trả lại nhà ở
này cho bên cho thuê mua.

Mục 5: TẶNG CHO NHÀ

Điều 137. Tặng cho
nhà ở thuộc sở hữu chung

1. Trường hợp tặng cho nhà ở thuộc sở
hữu chung hợp nhất thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các chủ sở
hữu nhà ở thuộc sở hữu chung.

2. Trường hợp tặng cho nhà ở thuộc sở
hữu chung theo phần thì chủ sở hữu chỉ được tặng cho phần nhà ở thuộc quyền sở hữu
của mình và không được làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ
sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung khác. Sau khi nhận tặng cho phần sở hữu chung
thì chủ sở hữu nhà ở mới không được làm ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích hợp
pháp của các chủ sở hữu chung khác.

Điều 138. Tặng cho nhà ở đang
cho thuê

1. Chủ sở hữu nhà ở đang cho thuê
phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết trước về việc tặng cho nhà
ở.

2. Bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê nhà
ở đến hết hạn hợp đồng thuê nhà đã ký với bên tặng cho, trừ trường hợp các bên
có thỏa thuận khác.

Mục 6: ĐỔI NHÀ Ở

Điều 139. Đổi nhà
ở thuộc sở hữu chung

1. Việc đổi nhà ở thuộc sở hữu chung hợp
nhất phải được sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung.

2. Trường hợp đổi nhà ở thuộc sở hữu chung
theo phần thì chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung chỉ được đổi phần nhà ở thuộc
quyền sở hữu của mình và bảo đảm không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp
pháp của các chủ sở hữu chung khác. Sau khi nhận đổi phần nhà ở thuộc sở hữu chung
thì chủ sở hữu nhà ở mới không được làm ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích hợp
pháp của các chủ sở hữu chung khác.

Điều 140. Đổi nhà
ở đang cho thuê

1. Chủ sở hữu nhà ở đang cho thuê
phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết trước về việc đổi nhà ở.

2. Bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê nhà
ở đến hết hạn hợp đồng thuê nhà ở đã ký với chủ sở hữu nhà ở cũ, trừ trường hợp
các bên có thỏa thuận khác

Điều 141. Thanh
toán giá trị chênh lệch

Khi đổi nhà ở và chuyển quyền sở hữu nhà
ở cho nhau, nếu có chênh lệch về giá trị nhà ở thì các bên đổi nhà ở phải thanh
toán giá trị chênh lệch đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Mục 7: THỪA KẾ NHÀ

Điều 142. Thừa kế
nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất

Nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất mà người
thừa kế là một     hoặc các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu
chung còn lại thì những người này được thừa kế nhà ở đó theo di chúc hoặc theo
pháp luật; trường hợp có người thừa kế không phải là chủ sở hữu nhà ở thuộc sở
hữu chung hợp nhất thì người thừa kế được thanh toán phần giá trị nhà ở mà họ được
thừa kế, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Điều 143. Thừa kế
nhà ở thuộc sở hữu chung theo phần

Nhà ở thuộc sở hữu chung theo phần thì
phần nhà ở của người để lại thừa kế được chia cho những người thừa kế theo di
chúc hoặc theo pháp luật; nếu nhà ở được bán để chia giá trị thì những người thừa
kế được ưu tiên mua; nếu những người thừa kế không mua thì các chủ sở hữu nhà ở
thuộc sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua phần thừa kế nhà ở đó và thanh
toán cho những người thừa kế giá trị nhà ở đã mua.

Mục 8: THẾ CHẤP NHÀ

Điều 144. Bên
thế chấp và bên nhận thế chấp nhà ở

1. Chủ sở hữu nhà ở là tổ chức được thế
chấp nhà ở tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam.

2. Chủ sở hữu nhà ở là cá nhân được thế
chấp nhà ở tại tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế đang hoạt động tại Việt Nam
hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật.

Điều 145. Thế chấp
nhà ở thuộc sở hữu chung

Việc thế chấp nhà ở thuộc sở hữu chung
phải được sự đồng ý bằng văn bản của các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung,
trừ trường hợp thế chấp nhà ở thuộc sở hữu chung theo phần. Các chủ sở hữu nhà
ở thuộc sở hữu chung hợp nhất có trách nhiệm liên đới trong việc thực hiện nghĩa
vụ của bên thế chấp nhà ở theo quy định của Bộ luật dân sự.

Điều 146. Thế chấp
nhà ở đang cho thuê

1. Chủ sở hữu nhà ở có quyền thế chấp
nhà ở đang cho thuê nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết trước
về việc thế chấp. Bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng thuê
nhà ở.

2. Trường hợp nhà ở đang thuê bị xử lý
để thực hiện nghĩa vụ của bên thế chấp nhà ở thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê
đến hết hạn hợp đồng, trừ trường hợp bên thuê nhà ở vi phạm các quy định tại khoản
2 Điều 132 của Luật này hoặc các bên có thỏa thuận khác.

Điều 147. Thế chấp
dự án đầu tư xây dựng nhà ở và thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

1. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở
được thế chấp dự án hoặc nhà ở xây dựng trong dự án tại tổ chức tín dụng đang
hoạt động tại Việt Nam để vay vốn cho việc đầu tư dự án hoặc xây dựng nhà ở đó;
trường hợp chủ đầu tư đã thế chấp nhà ở mà có nhu cầu huy động vốn góp để phân
chia nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở hoặc có nhu cầu bán, cho thuê
mua nhà ở đó thì phải giải chấp nhà ở này trước khi ký hợp đồng huy động vốn
góp, hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở với khách hàng, trừ trường hợp được bên
góp vốn, bên mua, thuê mua nhà ở và bên nhận thế chấp đồng ý.

Việc xác định nhà ở đã được giải chấp
trước khi ký hợp đồng huy động vốn góp, hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở với khách
hàng theo quy định tại khoản này được nêu rõ trong văn bản thông báo nhà ở đủ
điều kiện được bán của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà ở.

2. Tổ chức, cá nhân xây dựng nhà ở hình
thành trong tương lai trên thửa đất ở hợp pháp của mình; tổ chức, cá nhân mua
nhà ở hình thành trong tương lai trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở của chủ đầu tư
được thế chấp nhà ở này tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để vay
vốn phục vụ cho xây dựng nhà ở hoặc để mua chính nhà ở đó.

Điều 148. Điều kiện
thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở và thế chấp nhà ở hình thành trong tương
lai

1. Điều kiện thế chấp dự án đầu tư xây
dựng nhà ở, thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai được quy định như sau:

a) Trường hợp chủ đầu tư thế chấp một
phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thì phải có hồ sơ dự án, có thiết
kế kỹ thuật của dự án được phê duyệt và đã có Giấy chứng nhận hoặc quyết định giao
đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Trường hợp chủ đầu tư thế chấp nhà
ở hình thành trong tương lai xây dựng trong dự án thì ngoài điều kiện quy định tại
điểm a khoản này, nhà ở thế chấp phải thuộc diện đã xây dựng xong phần móng theo
quy định của pháp luật về xây dựng và không nằm trong phần dự án hoặc toàn bộ
dự án mà chủ đầu tư đã thế chấp theo quy định tại điểm a khoản này;

c) Trường hợp tổ chức, cá nhân thế
chấp nhà ở quy định tại khoản 2 Điều 147 của Luật này thì phải có giấy tờ chứng
nhận quyền sử dụng đất ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về đất đai, Giấy
phép xây dựng nếu thuộc diện phải có Giấy phép xây dựng.

Trường hợp người thế chấp nhà ở hình thành
trong tương lai mua nhà ở của chủ đầu tư trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thì
phải có hợp đồng mua bán nhà ở ký kết với chủ đầu tư, có văn bản chuyển nhượng hợp
đồng mua bán nhà ở nếu là bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo
quy định, có giấy tờ chứng minh đã đóng tiền mua nhà ở cho chủ đầu tư theo tiến
độ thỏa thuận trong hợp đồng mua bán và không thuộc diện đang có khiếu nại, khiếu
kiện, tranh chấp về hợp đồng mua bán nhà ở hoặc về việc chuyển nhượng hợp đồng
mua bán nhà ở này.

2. Việc thế chấp dự án đầu tư xây
dựng nhà ở và thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai chỉ được thực hiện theo
quy định tại Luật này; các trường hợp thế chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng
nhà ở hoặc nhà ở hình thành trong tương lai không đúng với quy định tại Luật
này thì không có giá trị pháp lý.

Điều 149. Xử lý
tài sản nhà ở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thế chấp

1. Việc xử lý tài sản thế chấp là nhà
ở bao gồm cả xử lý thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai được thực hiện theo
quy định của Luật này, pháp luật về dân sự và pháp luật có liên quan.

2. Việc xử lý tài sản thế chấp là dự án
đầu tư xây dựng nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và
pháp luật có liên quan; tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng dự án phải có đủ điều
kiện làm chủ đầu tư dự án theo quy định của Luật này và phải đăng ký với cơ
quan nhà nước có thẩm quyền giao dự án theo quy định của pháp luật về kinh doanh
bất động sản.

Mục 9: GÓP VỐN
BẰNG NHÀ Ở

Điều 150. Điều kiện,
thủ tục góp vốn bằng nhà ở

1. Chủ sở hữu nhà ở hoặc chủ đầu tư
dự án xây dựng nhà ở thương mại có quyền góp vốn bằng nhà ở để tham gia hoạt
động kinh doanh trong các lĩnh vực mà pháp luật không cấm kinh doanh tại nhà ở
đó. Việc góp vốn bằng nhà ở phải thông qua hợp đồng có các nội dung theo quy
định tại Điều 121 của Luật này.

2. Nhà ở đưa vào góp vốn phải là nhà
ở có sẵn và đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 118 của Luật này.

Điều 151. Góp
vốn bằng nhà ở thuộc sở hữu chung

1. Việc góp vốn bằng nhà ở thuộc sở
hữu chung phải được sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu chung.

2. Các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung
cùng ký vào hợp đồng góp vốn bằng nhà ở hoặc có thể thỏa thuận bằng văn bản cử
người đại diện ký hợp đồng góp vốn bằng nhà ở.

Điều 152. Góp
vốn bằng nhà ở đang cho thuê

1. Chủ sở hữu nhà ở đang cho thuê
phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết trước về việc góp vốn bằng
nhà ở.

2. Bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê nhà
ở đến hết hạn hợp đồng thuê nhà đã ký với bên góp vốn, trừ trường hợp các bên
có thỏa thuận khác.

Mục 10: CHO MƯỢN,
CHO Ở NHỜ NHÀ Ở

Điều 153. Cho mượn,
cho ở nhờ nhà ở thuộc sở hữu chung

1. Việc cho mượn, cho ở nhờ nhà ở
thuộc sở hữu chung hợp nhất phải được sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu nhà ở
đó; trường hợp chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung theo phần thì có quyền cho
mượn, cho ở nhờ thuộc phần sở hữu của mình nhưng không được làm ảnh hưởng đến
quyền lợi của các chủ sở hữu chung khác. Bên cho mượn nhà ở có quyền đòi lại
nhà ở, bên cho ở nhờ có quyền chấm dứt việc cho ở nhờ khi chấm dứt hợp đồng
theo quy định tại Điều 154 của Luật này và theo thỏa thuận trong hợp đồng.

2. Các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung
có thể ủy quyền cho người đại diện ký hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở.

Điều 154. Các trường
hợp chấm dứt hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở

1. Thời hạn cho mượn, cho ở nhờ đã
hết.

2. Nhà ở cho mượn, cho ở nhờ không
còn.

3. Bên mượn, bên ở nhờ nhà ở chết
hoặc mất tích theo tuyên bố của Tòa án.

4. Nhà ở cho mượn, cho ở nhờ có nguy cơ
sập đổ hoặc thuộc diện đã có quyết định giải tỏa, phá dỡ hoặc thu hồi đất của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Theo thỏa thuận của các bên.

Mục 11: ỦY QUYỀN QUẢN
LÝ NHÀ Ở

Điều 155. Nội dung,
phạm vi ủy quyền quản lý nhà ở

1. Ủy quyền quản lý nhà ở là việc chủ
sở hữu nhà ở ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ
của chủ sở hữu nhà ở trong việc quản lý, sử dụng nhà ở trong thời hạn được ủy quyền.
Việc ủy quyền quản lý nhà ở chỉ được thực hiện đối với nhà ở có sẵn.

2. Nội dung, thời hạn ủy quyền quản lý,
sử dụng nhà ở do các bên thỏa thuận và được ghi trong hợp đồng ủy quyền; nếu các
bên không có thỏa thuận về thời hạn ủy quyền thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực
01 năm, kể từ ngày ký hợp đồng ủy quyền.

3. Bên ủy quyền quản lý nhà ở phải
trả chi phí quản lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Điều 156. Ủy quyền
quản lý nhà ở thuộc sở hữu chung

1. Việc ủy quyền quản lý nhà ở thuộc sở
hữu chung hợp nhất phải được các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung đồng ý; trường
hợp chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung theo phần thì có quyền ủy quyền cho
người khác quản lý phần quyền sở hữu của mình nhưng không được làm ảnh hưởng đến
quyền lợi của các chủ sở hữu chung khác.

2. Chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung
có trách nhiệm thông báo cho chủ sở hữu khác biết việc ủy quyền quản lý nhà ở,
trừ trường hợp người được ủy quyền quản lý nhà ở đồng thời là chủ sở hữu chung
của nhà ở đó.

Điều 157. Các trường
hợp chấm dứt hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở

1. Hợp đồng ủy quyền hết hạn.

2. Nội dung ủy quyền đã được thực
hiện.

3. Nhà ở được ủy quyền quản lý không
còn.

4. Bên ủy quyền hoặc bên được ủy
quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở theo quy định tại
Điều 158 của Luật này.

5. Bên ủy quyền hoặc bên được ủy
quyền quản lý nhà ở chết.

6. Bên được ủy quyền quản lý nhà ở
mất tích hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án.

7. Theo thỏa thuận của các bên.

Điều 158. Đơn phương
chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở

1. Bên ủy quyền quản lý nhà ở đơn
phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nếu việc ủy quyền có chi phí quản lý
thì bên ủy quyền không phải báo trước cho bên được ủy quyền biết về việc đơn phương
chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền nhưng phải thanh toán cho bên được ủy quyền
chi phí quản lý tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và
phải bồi thường thiệt hại cho bên được ủy quyền;

b) Nếu việc ủy quyền không có chi phí
quản lý thì bên ủy quyền phải thông báo cho bên được ủy quyền biết trước ít
nhất 30 ngày về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền, trừ
trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

2. Bên được ủy quyền đơn phương chấm dứt
hợp đồng ủy quyền thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nếu việc ủy quyền có chi phí quản lý
thì không phải báo trước cho bên ủy quyền biết về việc đơn phương chấm dứt thực
hiện hợp đồng ủy quyền nhưng phải bồi thường thiệt hại cho bên ủy quyền (nếu
có);

b) Nếu việc ủy quyền không có chi phí
quản lý thì phải thông báo cho bên ủy quyền biết trước ít nhất 30 ngày về việc đơn
phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận
khác.

3. Bên ủy quyền và bên được ủy quyền phải
thông báo cho bên thứ ba có liên quan biết về việc đơn phương chấm dứt thực hiện
hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở.

Chương IX

QUYỀN SỞ HỮU NHÀ
Ở TẠI VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI

Điều 159. Đối tượng
được sở hữu nhà ở và hình thức sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân
nước ngoài

1. Đối tượng tổ chức, cá nhân nước ngoài
được sở hữu nhà ở tại Việt Nam bao gồm:

a) Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư
xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật
có liên quan;

b) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,
chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài
và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi chung
là tổ chức nước ngoài);

c) Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh
vào Việt Nam.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được
sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua các hình thức sau đây:

a) Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án
tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;

b) Mua, thuê mua,
nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở
riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an
ninh theo quy định của Chính phủ.

Điều 160. Điều kiện
tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

1. Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài
quy định tại điểm a khoản 1 Điều 159 của Luật này thì phải có Giấy chứng nhận
đầu tư và có nhà ở được xây dựng trong dự án theo quy định của Luật này và pháp
luật có liên quan.

2. Đối với tổ chức nước ngoài quy
định tại điểm b khoản 1 Điều 159 của Luật này thì phải có Giấy chứng nhận đầu
tư hoặc giấy tờ liên quan đến việc được phép hoạt động tại Việt Nam (sau đây
gọi chung là Giấy chứng nhận đầu tư) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt
Nam cấp.

3. Đối với cá nhân nước ngoài quy
định tại điểm c khoản 1 Điều 159 của Luật này thì phải được phép nhập cảnh vào
Việt Nam và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh
sự theo quy định của pháp luật.

4. Chính phủ quy
định chi tiết giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện tổ chức, cá nhân nước ngoài
thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Điều 161. Quyền
của chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài

1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy
định tại điểm a khoản 1 Điều 159 của Luật này được thực hiện các quyền của chủ
sở hữu nhà ở theo quy định tại Điều 10 của Luật này; trường hợp xây dựng nhà ở
trên đất thuê thì chỉ được quyền cho thuê nhà ở.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy
định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 159 của Luật này có các quyền của chủ sở
hữu nhà ở như công dân Việt Nam nhưng phải tuân thủ các quy định sau đây:

a) Chỉ được mua,
thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ
trong một tòa nhà chung cư; nếu là nhà ở riêng lẻ bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền
kề thì trên một khu vực có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường
chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu không quá hai
trăm năm mươi căn nhà.

Trường
hợp trong một khu vực có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường mà
có nhiều nhà chung cư hoặc đối với nhà ở riêng lẻ trên một tuyến phố thì Chính
phủ quy định, cụ thể số lượng căn hộ, số lượng nhà ở riêng lẻ mà tổ chức, cá
nhân nước ngoài được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu;

b) Trường hợp được tặng cho, được
thừa kế nhà ở không thuộc diện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 159 của Luật
này hoặc vượt quá số lượng nhà ở quy định tại điểm a khoản này thì chỉ được
hưởng giá trị của nhà ở đó;

c) Đối với cá nhân
nước ngoài thì được sở hữu nhà ở theo thỏa thuận trong các giao dịch hợp đồng mua
bán, thuê mua, tặng cho nhận thừa kế nhà ở nhưng tối đa không quá 50 năm, kể từ
ngày được cấp Giấy chứng nhận và có thể được gia hạn thêm theo quy định của Chính
phủ nếu có nhu cầu; thời hạn sở hữu nhà ở phải được ghi rõ trong Giấy chứng nhận.

Trường
hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người
Việt Nam định cư ở nước ngoài thì được sở hữu nhà ở ổn định, lâu dài và có các
quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam;

d) Đối với tổ chức nước ngoài thì
được sở hữu nhà ở theo thỏa thuận trong các giao dịch hợp đồng mua bán, thuê
mua, tặng cho, nhận thừa kế nhà ở nhưng tối đa không vượt quá thời hạn ghi
trong Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho tổ chức đó, bao gồm cả thời gian được gia
hạn thêm; thời hạn sở hữu nhà ở được tính từ ngày tổ chức được cấp Giấy chứng
nhận và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận này;

đ) Trước khi hết hạn sở hữu nhà ở theo
quy định của Luật này, chủ sở hữu có thể tặng cho hoặc bán nhà ở này cho các
đối tượng thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; nếu quá thời hạn được sở
hữu nhà ở mà chủ sở hữu không thực hiện bán, tặng cho thì nhà ở đó thuộc sở hữu
nhà nước.

Điều 162. Nghĩa
vụ của chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài

1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy
định tại điểm a khoản 1 Điều 159 của Luật này có các nghĩa vụ của chủ sở hữu
nhà ở theo quy định tại Điều 11 của Luật này.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy
định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 159 của Luật này có các nghĩa vụ của chủ
sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam nhưng phải tuân thủ các quy định sau đây:

a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân nước
ngoài thì được cho thuê nhà ở để sử dụng vào các mục đích mà pháp luật không
cấm nhưng trước khi cho thuê nhà ở, chủ sở hữu phải có văn bản thông báo về
việc cho thuê nhà ở với cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện nơi có nhà ở theo quy
định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và phải nộp thuế từ hoạt động cho thuê nhà ở này
theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn
với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì có
các nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam;

b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước
ngoài thì chỉ được sử dụng nhà ở để bố trí cho những người đang làm việc tại tổ
chức đó ở, không được dùng nhà ở để cho thuê, làm văn phòng hoặc sử dụng vào
mục đích khác;

c) Thực hiện thanh toán tiền mua, thuê
mua nhà ở thông qua tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam.

Chương X

HỆ THỐNG THÔNG TIN
VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở

Điều 163. Hệ
thống thông tin về nhà ở

Hệ thống thông tin về nhà ở bao gồm:

1. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin
nhà ở;

2. Hệ thống phần mềm hệ điều hành,
phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng;

3. Cơ sở dữ liệu về nhà ở.

Điều 164. Cơ sở
dữ liệu về nhà ở

1. Cơ sở dữ liệu về nhà ở phải được xây
dựng và quản lý thống nhất từ trung ương đến địa phương, được kết nối với cơ sở
dữ liệu và thông tin về đất đai.

2. Cơ sở dữ liệu về nhà ở bao gồm các
nội dung sau đây:

a) Cơ sở dữ liệu về hệ thống các văn bản
quy phạm pháp luật về nhà ở;

b) Cơ sở dữ liệu về phát triển nhà ở bao
gồm chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, điều tra, thống kê về nhà ở, các
thông tin cơ bản về dự án đầu tư xây dựng nhà ở, số lượng, loại nhà ở, diện tích
nhà ở, diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở;

c) Cơ sở dữ liệu về các biến động liên
quan đến quá trình quản lý, sử dụng nhà ở;

d) Các cơ sở dữ liệu khác có liên quan
về nhà ở.

3. Định kỳ 10 năm một lần, Chính phủ tổ
chức điều tra, thống kê nhà ở cùng với tổng điều tra dân số trong cả nước. Giữa
kỳ điều tra, thống kê dân số và nhà ở quốc gia, Chính phủ tổ chức điều tra,
thống kê điểm về nhà ở làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách về nhà ở.

4. Các chỉ tiêu thống kê cơ bản về nhà
ở phải được đưa vào bộ chỉ tiêu thống kê chung của quốc gia.

5. Kinh phí điều tra, thống kê về nhà
ở do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Điều 165. Thẩm quyền,
trách nhiệm xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu nhà ở

1. Bộ Xây dựng có trách nhiệm xây
dựng và quản lý, khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nhà ở quốc gia;
các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp cung cấp dữ
liệu về nhà ở để Bộ Xây dựng cập nhật vào hệ thống thông tin nhà ở quốc gia.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm
tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà
ở tại địa phương, bảo đảm công khai, thống nhất giữa thông tin về nhà ở và
thông tin về đất ở gắn với nhà ở đó.

3. Nhà nước bố trí vốn ngân sách để
đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin về nhà ở và việc vận hành,
duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin về nhà ở; Bộ Xây dựng đề xuất Thủ
tướng Chính phủ quyết định cấp vốn ngân sách cho việc xây dựng, quản lý, vận
hành, duy trì hệ thống này.

4. Chính phủ quy
định chi tiết việc xây dựng, cấu trúc cơ sở dữ liệu, các thông tin, chỉ tiêu
thống kê và việc quản lý, vận hành, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin
về nhà ở.

Điều 166. Quản lý,
khai thác thông tin và cơ sở dữ liệu nhà ở

1. Cơ sở dữ liệu về nhà ở phải được quản
lý chặt chẽ, bảo đảm khai thác, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích.

2. Các thông tin trong cơ sở dữ liệu về
nhà ở được cơ quan có thẩm quyền cung cấp có giá trị pháp lý như hồ sơ, văn bản
giấy.

3. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu, thông
tin về nhà ở quy định tại khoản 4 Điều này phải tạo điều kiện thuận lợi cho tổ
chức, cá nhân khi có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin nhà ở theo đúng trình
tự, thủ tục quy định.

Tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu thì
được cung cấp thông tin về nhà ở và phải nộp kinh phí khai thác sử dụng thông
tin theo quy định, trừ trường hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, phục vụ hoạt
động điều tra, xác minh, xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

4. Bộ Xây dựng thống nhất quản lý hệ thống
cơ sở dữ liệu và thông tin về nhà ở trên toàn quốc. Cơ quan quản lý nhà ở cấp
tỉnh, cấp huyện thực hiện quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin về nhà ở
trên địa bàn.

Chương XI

QUẢN LÝ NHÀ
NƯỚC VỀ NHÀ Ở

Điều 167. Nội dung
quản lý nhà nước về nhà ở

1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chiến
lược, đề án, chương trình, kế hoạch phát triển, quản lý nhà ở.

2. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản
pháp luật về nhà ở, cơ chế, chính sách cho phát triển và quản lý nhà ở.

3. Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật, phân loại nhà ở và quản lý chất lượng nhà ở.

4. Quyết định chủ
trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở; thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, đình chỉ
thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

5. Quản lý hồ sơ nhà ở; quản lý quỹ nhà
ở thuộc sở hữu nhà nước; quản lý các dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

6. Điều tra, thống kê, xây dựng hệ
thống cơ sở dữ liệu, thông tin về nhà ở, quản lý, vận hành, khai thác và cung
cấp cơ sở dữ liệu, thông tin về nhà ở.

7. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công
nghệ, phổ biến kiến thức pháp luật trong lĩnh vực nhà ở.

8. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục
vụ yêu cầu phát triển và quản lý nhà ở.

9. Quản lý các hoạt động dịch vụ công
về nhà ở.

10. Công nhận cơ sở đào tạo, bồi
dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; cấp giấy chứng nhận
hoàn thành khóa đào tạo về quản lý vận hành nhà chung cư; công nhận việc phân
hạng nhà chung cư; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng kiến thức,
chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nhà ở.

11. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh
tra, giải quyết khiếu nại, tranh chấp, tố cáo và xử lý vi phạm trong lĩnh vực nhà
ở.

12. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhà
ở.

Điều 168. Xây
dựng Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia

1. Trên cơ sở chiến lược phát triển kinh
tế – xã hội của đất nước trong từng giai đoạn, Bộ Xây dựng có trách nhiệm xây
dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia
cho từng thời kỳ.

2. Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia
bao gồm các nội dung sau đây:

a) Quan điểm phát triển nhà ở;

b) Mục tiêu phát triển nhà ở bao gồm diện
tích nhà ở tối thiểu, diện tích nhà ở bình quân đầu người tại đô thị, nông thôn
và toàn quốc; tỷ lệ phát triển các loại nhà ở; nhu cầu diện tích nhà ở xã hội
cho các đối tượng có khó khăn về nhà ở;

c) Nhiệm vụ và giải pháp để phát
triển nhà ở, trong đó xác định rõ các chương trình mục tiêu phát triển nhà ở
cho từng nhóm đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách nhà ở xã hội;

d) Trách nhiệm của cơ quan chức năng
ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc phát triển và quản lý nhà ở;

đ) Các nội dung khác có liên quan.

3. Các chỉ tiêu cơ bản về phát triển nhà
ở trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia bao gồm diện tích nhà ở bình quân
đầu người; số lượng nhà ở; diện tích sàn nhà ở xây dựng mới; chất lượng nhà ở
tại đô thị, nông thôn và toàn quốc; đối tượng có khó khăn về nhà ở được Nhà
nước hỗ trợ về nhà ở phải được đưa vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của
đất nước trong từng giai đoạn.

Điều 169. Thông
qua, phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở

1. Việc thông qua và phê duyệt chương
trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương được thực hiện như sau:

a) Đối với thành phố trực thuộc trung
ương thì Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng chương trình phát triển nhà ở theo quy
định tại Điều 15 của Luật này và gửi lấy ý kiến của Bộ Xây dựng trước khi trình
Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và
triển khai thực hiện chương trình sau khi Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua.

Nội dung lấy ý kiến Bộ Xây dựng bao
gồm quy hoạch, bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở và phương án giải quyết chỗ ở
cho từng nhóm đối tượng; chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người; số
lượng, diện tích, tỷ lệ các loại nhà ở cần đầu tư xây dựng; dự kiến các nguồn
vốn đầu tư; các cơ chế ưu đãi để phát triển nhà ở; trách nhiệm của các cơ quan
liên quan trong việc triển khai thực hiện chương trình phát triển nhà ở;

b) Đối với tỉnh thì Ủy ban nhân dân
tỉnh tổ chức xây dựng chương trình phát triển nhà ở theo quy định tại Điều 15
của Luật này để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua;

c) Trên cơ sở chương trình phát triển
nhà ở đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng và phê
duyệt kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương theo quy định tại Điều 15 của Luật
này; trường hợp trong kế hoạch có sử dụng nguồn vốn ngân sách để phát triển nhà
ở thì phải lấy ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp trước khi phê duyệt.

2. Trình tự,
thủ tục xây dựng và nội dung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa
phương được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Điều 170. Quyết
định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở

1. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà
ở để phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ bằng vốn đầu tư công thì trước
khi lập, phê duyệt dự án, việc quyết định chủ trương đầu tư dự án thực hiện theo
quy định của Luật đầu tư công. Trường hợp dự án đầu tư bằng nguồn vốn trung
ương thì phải có ý kiến thẩm định của Bộ Xây dựng; trường hợp dự án đầu tư bằng
nguồn vốn địa phương thì phải có ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý nhà ở cấp
tỉnh.

2. Đối với dự án
xây dựng nhà ở khác thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật
đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật đầu tư. Đối với dự án không thuộc
diện quyết định chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư thì phải thực hiện chấp thuận
chủ trương đầu tư theo quy định của Chính phủ.

Điều 171. Hồ sơ
đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở

1. Đối với trường hợp quy định tại khoản
1 Điều 170 của Luật này thì ngoài hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo
quy định của Luật đầu tư công còn phải có thêm các giấy tờ quy định tại điểm a
và điểm b khoản 2 Điều này.

2. Đối với trường hợp quyết định chủ trương
đầu tư theo Luật đầu tư thì ngoài hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư
theo quy định của Luật đầu tư còn phải có các giấy tờ sau đây:

a) Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương
dự án xây dựng nhà ở, trong đó nêu rõ cơ sở pháp lý, các nội dung cần chấp thuận
và lý do đề nghị chấp thuận;

b) Bản vẽ quy hoạch chi tiết khu vực có
dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 172. Nghiên
cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhà ở

1. Nhà nước có chính sách khuyến khích
và tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và hợp tác
quốc tế phục vụ yêu cầu phát triển và quản lý nhà ở.

2. Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho việc
ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới trong xây dựng nhà ở bảo đảm chất lượng,
tiến độ, tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí xây dựng.

Điều 173. Đào
tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ về phát triển, quản lý nhà ở

1. Công chức, viên chức làm việc trong
lĩnh vực quản lý, phát triển nhà ở của các cấp, ngành phải tham gia khóa đào
tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phát triển, quản lý nhà ở. Đối với cá
nhân tham gia quản lý, điều hành, làm việc trong đơn vị quản lý vận hành nhà chung
cư thì phải tham dự khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý vận hành nhà
chung cư và phải có Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo theo quy định của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng.

2. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chương
trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phát triển, quản lý
nhà ở cho công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực quản lý, phát triển nhà
ở trên phạm vi cả nước.

Điều 174. Cơ quan
quản lý nhà nước về nhà ở

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước
về nhà ở trong phạm vi cả nước.

2. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm trước
Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về nhà ở trên phạm vi cả nước.

3. Các Bộ, ngành có liên quan trong phạm
vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện trách nhiệm quản lý nhà
nước về nhà ở và phối hợp với Bộ Xây dựng để thực hiện các quy định của pháp
luật về nhà ở.

4. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm
thực hiện quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn theo quy định của Luật này và
phân cấp của Chính phủ.

Điều 175. Trách
nhiệm của Bộ Xây dựng

1. Chủ trì xây dựng và trình Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ văn bản pháp luật, chiến lược, đề án, chương trình, kế
hoạch phát triển nhà ở.

2. Ban hành và tổ
chức thực hiện các văn bản pháp luật về nhà ở theo thẩm quyền; quy định tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật, phân loại về nhà ở, phương pháp, cách thức xác định giá
thuê, giá thuê mua, giá bán nhà ở xã hội, nhà ở để phục vụ tái định cư, nhà ở
thuộc sở hữu nhà nước; quy định nội dung, mẫu hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê
mua nhà ở xã hội, nhà ở để phục vụ tái định cư, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

3. Cho ý kiến về chương trình phát triển
nhà ở của các thành phố trực thuộc trung ương; tổ chức thẩm định, trình Thủ
tướng Chính phủ kế hoạch phát triển nhà ở công vụ của cơ quan trung ương, thẩm
định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở; điều chỉnh hoặc đình chỉ thực hiện
dự án đầu tư xây dựng nhà ở không theo quy định của Luật này.

4. Quản lý nhà ở, lưu trữ hồ sơ nhà ở
thuộc sở hữu nhà nước của cơ quan trung ương.

5. Điều tra, thống kê, xây dựng hệ
thống cơ sở dữ liệu, thông tin về nhà ở quốc gia và tổ chức quản lý, vận hành,
khai thác, cung cấp cơ sở dữ liệu, thông tin về nhà ở quốc gia.

6. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học,
công nghệ, phổ biến kiến thức pháp luật trong lĩnh vực nhà ở.

7. Tổ chức đào tạo,
bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phát triển và quản lý nhà ở; công nhận cơ sở
đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; quy định
việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về quản lý vận hành nhà chung
cư; quy định và công nhận việc phân hạng nhà chung cư.

8. Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, thanh
tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tranh chấp, tố cáo và xử lý vi phạm trong lĩnh
vực nhà ở.

9. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhà
ở.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác trong
lĩnh vực nhà ở được quy định trong Luật này hoặc được Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ giao.

Điều 176. Thanh
tra nhà ở

1. Thanh tra xây dựng thuộc Bộ Xây
dựng, Sở Xây dựng thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên
ngành về nhà ở đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia phát triển và
quản lý, sử dụng nhà ở.

2. Thanh tra chuyên ngành về nhà ở bao
gồm:

a) Thanh tra việc chấp hành pháp luật
của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong phát triển và quản lý, sử dụng nhà ở;

b) Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo
thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp
luật về nhà ở.

3. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm chỉ
đạo, tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành về nhà ở trong phạm vi cả nước.
Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức thanh tra chuyên ngành về nhà ở tại địa
phương.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều
này.

Chương XII

GIẢI QUYẾT TRANH
CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ NHÀ Ở

Mục 1: GIẢI
QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ NHÀ Ở

Điều 177. Giải quyết
tranh chấp về nhà ở

1. Nhà nước khuyến khích các bên giải
quyết tranh chấp về nhà ở thông qua hòa giải.

2. Tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử
dụng nhà ở thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân, tranh chấp liên quan đến hợp đồng
về nhà ở, hợp đồng quản lý vận hành nhà chung cư do Tòa án nhân dân giải quyết theo
quy định của pháp luật.

3. Tranh chấp về quản lý, sử dụng nhà
ở thuộc sở hữu nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết đối với nhà ở
được giao cho địa phương quản lý, Bộ Xây dựng giải quyết đối với nhà ở được
giao cho cơ quan trung ương quản lý; trường hợp không đồng ý với quyết định của
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ Xây dựng thì có quyền khởi kiện tại Tòa án
nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

4. Tranh chấp về kinh phí quản lý vận
hành nhà chung cư, quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung
cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở đó giải quyết; trường hợp không
đồng ý với quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì có quyền khởi kiện tại
Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 178. Khiếu
nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về nhà ở

1. Việc khiếu nại, tố cáo và giải
quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến phát triển và quản lý nhà ở được thực
hiện theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo.

2. Khi có quyết định giải quyết khiếu
nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nhà ở hoặc bản án, quyết định
của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì các bên có liên quan phải thi hành các quyết
định hoặc bản án đó.

Mục 2: XỬ LÝ VI PHẠM
PHÁP LUẬT VỀ NHÀ Ở

Điều 179. Xử lý
đối với người vi phạm pháp luật về nhà ở

1. Người có hành vi vi phạm pháp luật
về nhà ở thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc bị truy
cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

2. Người có hành vi vi phạm sau đây khi
thi hành công vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử
phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái
quy định của pháp luật trong việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà
ở; thẩm định, phê duyệt dự án xây dựng nhà ở; quyết định, thẩm định giá bán,
giá thuê, giá thuê mua nhà ở; thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở; xác định nghĩa
vụ tài chính về nhà ở; quản lý, cung cấp thông tin về nhà ở và quy định khác
trong việc phát triển, quản lý, giao dịch về nhà ở quy định tại Luật này;

b) Thiếu trách nhiệm trong quản lý để
xảy ra vi phạm pháp luật về nhà ở hoặc có hành vi vi phạm khác gây thiệt hại
đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình,
cá nhân tham gia phát triển nhà ở, của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng hợp
pháp nhà ở;

c) Vi phạm quy định về trình tự, thủ tục
hành chính trong lĩnh vực nhà ở, quy định về báo cáo, thống kê trong phát triển
và quản lý nhà ở.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều
này.

Điều 180. Xử lý
vi phạm pháp luật về nhà ở khi gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, hộ gia
đình, cá nhân

Người có hành vi vi phạm pháp luật về
nhà ở nếu gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của
tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì ngoài việc bị xử lý theo quy định tại Điều 179
của Luật này còn phải bồi thường thiệt hại cho Nhà nước hoặc cho người bị thiệt
hại.

Chương XIII

ĐIỀU KHOẢN THI
HÀNH

Điều 181. Hiệu lực
thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ
ngày 01 tháng 7 năm 2015.

2. Luật nhà ở số 56/2005/QH11 đã được
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 34/2009/QH12 và Luật số 38/2009/QH12,
Nghị quyết số 19/2008/QH12 của Quốc hội về thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài
mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực
thi hành.

Điều 182. Điều khoản
chuyển tiếp

1. Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở
được phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực thì không phải thực hiện phê
duyệt lại theo quy định của Luật này, trừ trường hợp thuộc diện phải điều chỉnh
lại nội dung của dự án do Nhà nước điều chỉnh lại quy hoạch đã phê duyệt hoặc
trường hợp phải dành diện tích đất trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại
để xây dựng nhà ở xã hội hoặc phải dành diện tích nhà ở xã hội để cho thuê theo
quy định của Luật này.

Đối với dự án phát triển nhà ở xã hội
không có trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương nhưng đã được
chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thì được tiếp tục thực hiện theo quy định của
Luật này.

2. Trường hợp đã nhận bàn giao nhà ở thương
mại từ chủ đầu tư nhưng đến ngày Luật này có hiệu lực mà chưa nộp hồ sơ đề nghị
cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó thì được
chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định của Luật này.

3. Đối với nhà chung
cư đã thành lập Ban quản trị trước ngày Luật này có hiệu lực thì các chủ sở hữu
có thể tổ chức bầu lại Ban quản trị để hoạt động theo mô hình quy định tại Luật
này hoặc giữ nguyên mô hình để hoạt động đến hết nhiệm kỳ của Ban quản trị.

4. Đối với trường hợp ký hợp đồng mua
bán, hợp đồng thuê mua nhà ở trước ngày Luật này có hiệu lực mà các bên thỏa thuận
về thời hạn bảo hành nhà ở, diện tích mua bán, thuê mua nhà ở khác với quy định
của Luật này thì các bên tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng đã
ký hoặc thỏa thuận lại theo quy định của Luật này.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều
này.

Điều 183. Quy
định chi tiết

Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định
chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25
tháng 11 năm 2014.

 

 

CHỦ
TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Sinh Hùng

 

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận