Trang chủ Lifehacks Hướng dẫn sử dụng máy topcon es 105 2023

Hướng dẫn sử dụng máy topcon es 105 2023

bởi sharescript_songoku

!

c0xc ry co rurAN naAy Do DAc HAr r,y

??c, Tr6n PhtI, P. CAi Kh6, e.Ninh Kitiu. tp. Can Tho

DT: 07103 76 88 75 – A7lA6 293 999 – Fax: 07103 76 88 74

t

Y TSArlf e&C

$GEN,

ffi T$reoil{. E$ [ffi

ll$i

w

t

‘*

.J

TI

I

‘1

I

i

I

),

i

Hudrng Dfin srt dgng ES:

I

I

1

l.-.

l* {

,l*

it

1-

,l

1-G6c:

1.1:Do e6c:

1st target

o\

-Ngim vdo tlii3m I nh6n OSET

->set g6c v6 0o0’00”

\

I

lnstrument Station

I

I

I

f..

CB5

-I.[gEm vC ei6m 2,min hinh hi6n thi g6c cAn

do.

sil

ZA

H

PCf

ppr.n

$9″u fig’$guu

s0 ‘sdtr

S

&

[‘

[.

[,

cgs

$D

ZA

HA

PCg

DDrn

8$” 53 ‘| 5f1*

S

sl

“32’2Su

I.

[,

F-.

r**

rI

I

I

t

t

lr

r;2-Dar G6C:

-Di chuy6n phim FUNCTION T6i H-SET

-Chgn Angle:V6t s6ng t4i HA-R:Nhflp g6c cAn

set.Vi dy:125.3220 tuong iluo’ng 125″32’20”.

-Nh6n REC de luu g6c hopc OK tt0 chgn g6c

theo hu6ng Backsight

S*t H

Take I

ZA

HA.R

HA.R

89″ 59

FC*

PPrn

CES

gD

EA

HA.R

1-3:DAT TOA DO:

-Chon IHSETI+ICOORDII

-Nhdp toa

t16

-NhAn [RECI

‘,

gg” 5g ‘! 50 ‘:

1e5″ 32 ‘ 2S *

ffiTN EE€I

Set ll ans le

Ansle

r*illEil

Backsight

dO ttat

vd luu lai e6c binq

-Ngfm vdo tti6m thri 2-+g6c blng tir viQc Set

toa il6 sE hi6n thi

SET H angle/B$

I\iB$:

EB$:

U E$:

1SS.Sfi*

1

fifl.0$*

<

hIull>

$et H sftcle

Take BS –

EA

ilA-ft

SS”e$’,5*u

1f 5″ 32 ‘, 2S u

&cmth 4$” S# ‘ fi*:’

2.DO CANH VA G6C:

BE

T

l

-Ng6m

vio guong

-Trong mode [OBS]-Chqn [MEASI’do cpnh SD

-Mdn hinh hi6n thi SD,ZA,HA-R

PCO

oEs

pprn

SD

ES”$S’,15*

A*R 120″‘trS’,00*

*

E

EffiEH

Bist

F

in*u r ”

-Nh6n Stop tI€ ngirng viOc do

PG

pFrft

E

-{F

oBs

-NhAn ISHVI hi6n

thiSD,HD,VD

*

*

sD

ZA

PS

0

sps.4sfiFj?l Ef

88*3fl'”1G” I

HA-R 120*10,GC”

—-fiF

*BS

sil

-D

VD

PCS

FOm

525.450in’

5″18.E48m

ts

f

3.l-Nr{Ap rHONG TrN TRAM MAy vA Goc pHrlor.{c

Tru6c khithgc hiQn viQc tlo chi tii5t nhap tga

guong vi g6c phuong vi.

dQ

vI

trpm m6y,chiAu cao tr4m m6y,chiAu cao

Trong OBS–Chgn COORD

-ChgnI Occ.Orien].:

Cffrd.

trIEffi.:EEiT

Ohservetion

EDM

– Nhflp tga itQ trpm m6y N0,E0,Z0,bing tay

hoflc [LOAD] tir trpm c6 sEn.

Fl0:

ES:

I

Z*:

PT &1-j?01s00*8

Hl

t -2**m S

EIETIT ]TE#EI

-N6u chsn TRESECI thi nhQp tqa dQ diism

hpm mriy bing c6ch giao hQi.

I

L.

TEETI*iA IET#*’*E

Reeadisn”

rEtr;I

Elevati*n

Giao h6i nhu sau:

+Chsn [NEZ]

+Ngfm vdo diiSm 1 nh6n TMEASI

Reseciicn

SB

zA

1st PT

80″3S’!1*!’ I

HA-H t?0*1G’,**u

Hi0n thi mdn hinh

t=t

PT

4S

1

rilTil

C.

.

‘*

+NhQp tga dQ di€m I

.

*00

0.ff*#m

IEIETIT

+

nguon tai.lieu . vn

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận