Trang chủ Lifehacks Hướng dẫn chi quỹ đền ơn đáp nghĩa 2023

Hướng dẫn chi quỹ đền ơn đáp nghĩa 2023

bởi sharescript_songoku

BỘ QUỐC PHÒNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 06/2015/TT-BQP

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ ĐỀN ƠN
ĐÁP NGHĨA TRONG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP
ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 45/2006/NĐ-CP
ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ
Đề
n ơn đáp nghĩa; ủy quyền của Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương cho Bộ Quốc phòng vận động xây dựng và sử dụng
Quỹ Đền ơn đáp nghĩa (Công văn số
04/CV- QĐƠĐNTW ngày 26 tháng 02 năm 2013);

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục
Chính trị;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định,
hướng dẫn thực hiện việc vận động đó
ng góp, quản lý
và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trong
Bộ Quốc
phòng.

Điều 1. Phạm vi
điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này
quy định, hướng dẫn việc vận động đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp
nghĩa trong Bộ Quốc phòng.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các đối tượng được vận động đóng
góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa:

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp,
công chức quốc phòng, công nhân viên quốc phòng, lao động hợp đồng đang công
tác trong Bộ Quốc phòng (gọi chung là người hưởng lương);

– Hạ sĩ quan, binh sĩ trong thời gian
tại ngũ;

– Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong
Bộ Quốc phòng (gọi chung là đơn vị).

b) Các đối tượng không thuộc diện được
vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa:

– Người đang hưởng trợ cấp, phụ cấp
theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

– Người được vận động đóng góp Quỹ Đền
ơn đáp nghĩa, nếu bị thương, tai nạn, ốm đau đang điều trị tại các cơ sở y tế
quân y và dân y trong thời gian quyên góp.

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tiếp nhận tinh
thần tự nguyện ủng hộ Quỹ của các đối tượng nêu tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

Điều 2. Mức vận động
đóng góp và thời gian nộp Quỹ

1. Mức vận động đóng góp:

a) Người hưởng lương, đóng góp một
(01) ngày lương cơ bản/người/năm, cách tính như sau:

NLcb
=

Mức
lương cơ sở x hệ số lương

26
ngày

b) Hạ sĩ quan, binh sĩ, đóng góp
10.000 đồng/người/năm;

c) Khuyến khích
các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp có thu trích một phần lợi nhuận sau thuế
trong sản xuất kinh doanh hoặc tiết kiệm trong chi tiêu để tham gia đóng góp Quỹ
Đền ơn đáp nghĩa.

2. Thời gian vận động đóng góp Quỹ Đền
ơn đáp nghĩa: Tập trung cao điểm từ ngày 27 tháng 6 đến
ngày 27 tháng 7 hằng năm; hoàn thành việc nộp tiền về Bộ
Quốc phòng (qua Cục Tài chính) trước ngày 30 tháng 8 hằng năm.

Điều 3. Quản lý
Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Tiền vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp
nghĩa được thu, nộp từ dưới lên trên, do cơ quan tài chính các cấp quản lý,
theo dõi, cụ thể như sau:

1. Các đơn vị cấp Trung đoàn, Lữ
đoàn, Sư đoàn, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, thành phố và các đơn vị tương đương
nộp 80% tổng số tiền thu Quỹ về đơn vị cấp trên trực tiếp; 20% số tiền thu Quỹ
được giữ lại đơn vị. Các đơn vị quân đội không nộp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa địa
phương nơi đóng quân.

2. Các đơn vị trực thuộc Quân ủy
Trung ương nộp 50% tổng số tiền thu Quỹ về Bộ Quốc phòng (qua Cục Tài chính); số
còn lại 50% tổng số tiền thu Quỹ đơn vị được giữ lại.

3. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp được
mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để theo dõi toàn bộ các khoản thu, chi của Quỹ;
không cho vay để sinh lời; kết dư Quỹ được luân chuyển sang năm tiếp theo.

Điều 4. Sử dụng
Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

1. Hỗ trợ gia đình quân nhân, công chức
quốc phòng, công nhân viên quốc phòng, lao động hợp đồng đang công tác trong Bộ
Quốc phòng hy sinh, từ trần, bị thương được xác nhận là liệt sĩ, thương binh.

2. Thăm hỏi, trợ cấp người có công với
cách mạng khi khám chữa bệnh, ốm đau, từ trần hoặc hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng nhân dịp các ngày lễ, tết.

3. Hỗ trợ đón, gặp mặt, tặng quà người
có công tiêu biểu toàn quân; người có công với cách mạng các địa phương đến
thăm đơn vị và Bộ Quốc phòng; hỗ trợ cho các trung tâm điều dưỡng thương binh,
bệnh binh nặng có khó khăn.

4. Hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa
nhà tình nghĩa; hỗ trợ sửa chữa, tu bổ nhà ở cho đối tượng người có công trong
quân đội; hỗ trợ sửa chữa, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ.

5. Hỗ trợ người có công với cách mạng
hoặc thân nhân của họ khó khăn về đời sống, bằng các hình thức:
Tặng sổ tiết kiệm, tặng công cụ sản xuất, trợ cấp một lần, tặng học bổng con liệt
sĩ, thương binh.

6. Hằng năm, Bộ Quốc phòng trích nộp
về Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương theo quy định.

7. Chi cho các hoạt động phục vụ công
tác quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa: Tuyên truyền, vận động đóng góp, tập huấn
nghiệp vụ, sơ kết, tổng kết, mua sắm văn phòng phẩm, tài liệu, kiểm tra, khen
thưởng; các nội dung chi quy định tại Khoản 7 Điều này không vượt quá 5% tổng số tiền được giữ lại hằng năm.

Điều 5. Tổ chức
thực hiện

1. Các cơ quan Bộ Quốc phòng

a) Cục Chính sách/Tổng
cục Chính trị:

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan,
đơn vị triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra việc vận động đóng góp, quản
lý, sử dụng, thanh quyết toán Quỹ theo quy định;

– Hằng năm, xây dựng Kế hoạch hoạt động
Đền ơn đáp nghĩa, dự toán thu, chi, sử dụng Quỹ, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc
phòng phê duyệt và hướng dẫn thực hiện; đề xuất Thủ trưởng Tổng cục Chính trị vận
động các đơn vị, doanh nghiệp theo khả năng của mình đóng góp Quỹ Đền ơn đáp
nghĩa Bộ Quốc phòng;

– Chủ trì, hướng dẫn công tác sơ kết,
tổng kết; đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích; đề xuất giải quyết
các vướng mắc phát sinh trong tổ chức thực hiện công tác vận động đóng góp, quản
lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trong Bộ Quốc phòng.

b) Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị:
Hướng dẫn công tác quán triệt, tuyên truyền; biểu dương,
nêu gương và đề nghị khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích trong thực
hiện công tác vận động đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trong
Bộ Quốc phòng.

c) Báo Quân đội nhân dân và Trung tâm
Phát thanh – Truyền hình Quân đội: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan
đưa tin, viết bài, phóng sự, phim tài liệu nêu gương các đơn vị, cá nhân có
thành tích trong thực hiện các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa.

d) Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng:

– Chủ trì, kiểm tra, hướng dẫn việc
thu, chi, thanh quyết toán Quỹ Đền ơn đáp nghĩa theo quy định hiện hành của Nhà
nước và Bộ Quốc phòng;

– Hằng năm, phối hợp Cục Chính sách/Tổng
cục Chính trị, kiểm tra việc đóng góp, quản lý, sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của
các đơn vị và kinh phí thu được từ vận động các doanh nghiệp Bộ Quốc phòng.

2. Cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị:

a) Tổ chức quán triệt, phổ biến, thực
hiện Thông tư này; vận động mọi tổ chức, cá nhân tích cực, tự nguyện với tình cảm
và trách nhiệm cao nhất tham gia đóng góp Quỹ Đền ơn đáp
nghĩa trong Bộ Quốc phòng, góp phần chăm sóc người và gia đình có công với cách
mạng.

b) Hằng năm, cơ quan chính trị giúp cấp
ủy, chỉ huy đơn vị xây dựng Kế hoạch hoạt động Đền ơn đáp nghĩa; hướng dẫn, chỉ
đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền thực hiện việc vận động đóng góp, quản lý
và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa bảo đảm dân chủ, công khai.

c) Báo cáo kết quả việc vận động đóng
góp, thu, chi Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và kết quả hoạt động Đền ơn đáp nghĩa về Bộ
Quốc phòng (qua Cục Chính sách) trước ngày 30 tháng 9 hằng năm (kết quả tính từ
ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 30 tháng 9 năm báo
cáo); đối với các đơn vị cấp dưới đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, thời gian báo cáo do các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương
quy định.

Điều 6. Hiệu lực
thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ
ngày 10 tháng 3 năm 2015.

2. Những quy định, hướng dẫn trước
đây về việc vận động đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trong Bộ
Quốc phòng trái với quy định, hướng dẫn tại Thông tư này đều bãi bỏ.

Điều 7. Trách nhiệm
thực hiện

1. Tổng cục Chính trị chịu trách nhiệm
chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Thông tư
này.

2. Các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm
vụ xây dựng và quản lý, sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, nếu vi phạm các quy định
về quản lý thu, chi và tài sản của Quỹ, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị
xử lý theo kỷ luật Quân đội và pháp luật của Nhà nước.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có
vướng mắc, kịp thời báo cáo về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách) để xem xét,
giải quyết./.

 


Nơi nhận:
– Thủ trưởng BQP, Chủ
nhiệm TCCT;
– Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp
nghĩa TW;
– Các đơn vị trực thuộc QUTW(58);
– Văn phòng BQP, Văn phòng TCCT;
– Các cục: Chính sách, Tuyên huấn, Dân vận, Cán bộ, Quân lực, Tài chính, Kinh
tế;
– Vụ Pháp chế BQP;
– Các Ban: Phụ nữ, Thanh niên,
Công đoàn;
– Cổng TT điện tử BQP;
– Báo Quân đội, Trung tâm
PT-THQĐ;
– Lưu: VT, NCTH, THBĐ; Q87.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung

 

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận