Trang chủ Lifehacks Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023

Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023

bởi sharescript_songoku

 

Kính
gửi:

– Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh,
thành phố1;
– Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng.

Năm học 2021-2022 là năm học toàn
ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, với mục tiêu vừa đảm bảo an
toàn phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo hoàn thành
nhiệm vụ năm học.

Thực hiện Chỉ thị
số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ và giải pháp
năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục; Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 04/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục
phổ thông và giáo dục thường xuyên, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục thường xuyên
(GDTX) như sau:

A. NHIỆM VỤ
CHUNG

1. Triển khai có
hiệu quả các giải pháp phù hợp trong tổ chức các hoạt động dạy và học để chủ động, linh
hoạt, thích ứng và phù hợp với tình hình dịch bệnh
Covid-19 tại địa phương. Duy trì hoạt động dạy và học của
các cơ sở GDTX đảm bảo đủ thời lượng, kiến thức, kỹ năng
cho học viên để hoàn thành chương trình năm học và đảm bảo
yêu cầu của công tác phòng chống dịch
bệnh.

2. Triển khai thực
hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”
ban hành theo Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
(Đề án 1373) và Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn
2021-2030 (Chỉ thị 14).

3. Đẩy mạnh công
tác xóa mù chữ với kết quả bền vững và đảm bảo chất lượng.

4. Đổi mới công
tác quản lý đối với các cơ sở GDTX. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra,
giám sát theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng quyền
tự chủ của các đơn vị gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

5. Tăng cường công tác chỉ đạo thực
hiện các chương trình giáo dục trong các cơ sở GDTX. Tiếp
tục đổi mới và thực hiện các phương pháp dạy học và hình
thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học
viên.

6. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
quản lý, giáo viên, cộng tác viên trong các cơ sở GDTX.

7. Củng cố, phát
triển mạng lưới các trung tâm GDTX, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX); tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động GDĐT đối với các cơ sở GDTX.

8. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến
để nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về lợi
ích, vai trò và tầm quan trọng của học tập thường xuyên, học
tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành Giáo dục, gắn kết chặt chẽ và hiệu quả với
các cuộc vận động, phong trào thi đua khác.

B. NHIỆM VỤ CỤ
THỂ

I. Triển khai các
giải pháp phù hợp trong tổ chức các hoạt động dạy và học để chủ động thích ứng
với tình hình dịch bệnh Covid-19

1. Đối với các trung tâm GDTX, trung
tâm GDNN-GDTX

a) Xây dựng kế hoạch Giáo dục theo hướng
linh hoạt trong dạy học, kiểm tra, đánh giá, ôn tập. Trong điều kiện không thể tổ chức được
việc dạy học trực tiếp cho học viên do tình hình dịch bệnh
Covid – 19, các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX xây dựng
phương án dạy học trực tuyến để hoàn thành kế hoạch năm học. Nội dung dạy học trực tuyến phải đảm
bảo tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học viên theo từng cấp học, cách thức tổ chức linh hoạt phù hợp với điều kiện của địa
phương đảm bảo chất lượng giáo dục và hiệu quả. Rà soát cắt
giảm và tiết kiệm tối đa các chi phí để giữ ổn định hoạt động của trung tâm.

b) Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh, cấp huyện đầu tư trang thiết bị công nghệ thông
tin; huy động các doanh nghiệp về công nghệ
thông tin hỗ trợ, tài trợ về hạ tầng công nghệ, phần
mềm tổ chức dạy học trực tuyến, đường truyền internet để đảm bảo tổ chức hiệu quả dạy học trực tuyến.

c) Xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết việc giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá trực tuyến theo các quy định hiện
hành và các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT2;
tổ chức tập huấn cụ thể cho cán bộ quản lý, giáo viên. Xây dựng các tiết giảng mẫu, dạy thử nghiệm về đổi mới phương pháp dạy học để các giáo viên được học tập và
chia sẻ kinh nghiệm, từ đó nâng cao chất lượng dạy học thực
tế. Tăng cường quản lý việc thực hiện
chương trình, nội dung môn học, kế hoạch lên lớp của giáo viên và quản lý việc kiểm tra, đánh giá
kết quả học tập của học viên.

d) Quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ
thông tin cho giáo viên để tiến hành
dạy học trực tuyến, đào tạo từ xa; tổ chức các hoạt động
chia sẻ cách thức và công cụ hỗ trợ giảng dạy trực tuyến; khuyến khích giáo viên chủ động, tích cực xây dựng,
khai thác, sử dụng kho bài giảng điện tử e-learning của Bộ GDĐT3.
Chủ động phối hợp với các trường đại học để hỗ trợ dạy học từ xa, dạy học trực tuyến và cung cấp nguồn học liệu mở.
Tăng cường khả năng tự học cho học viên.

đ) Trong thời gian tổ chức được việc dạy học trực tiếp cho học viên,
các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn, giáo
viên tận dụng tối đa thời gian này để dạy học trực tiếp một cách phù hợp, đảm bảo
nội dung cốt lõi, căn bản của chương trình.

Nếu số lượng học
viên đông cần thực hiện phân chia khối lớp hoặc phân hóa học viên theo năng lực
thành từng nhóm, sắp xếp bố trí phù hợp cho các nhóm đối tượng học viên, thực hiện luân phiên đến
trường học tập trực tiếp và học tập trực tuyến nhằm đảm bảo các qui định phòng dịch.

2. Đối với các
trung tâm học tập cộng đồng (HTCĐ)

a) Đổi mới hình thức khảo sát, điều
tra nhu cầu học tập của người dân, đẩy mạnh việc sử dụng
phiếu điều tra điện tử và trực tuyến trong thu thập thông tin về nhu cầu, nguyện vọng học tập của người dân. Xây dựng kế
hoạch hoạt động của trung tâm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và tình hình dịch bệnh Covid-19.

b) Tổ chức các
chương trình phổ biến kiến thức cho người dân thông qua
đài truyền thanh xã, phường, thị trấn; đăng tải trên nền tảng công nghệ số của các mạng xã hội có nhiều người dùng tại Việt
Nam. Giới thiệu, hướng dẫn, vận động người dân sử dụng máy tính, máy tính bảng,
điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử khác để truy
cập và khai thác các kho tài nguyên giáo dục mở hữu ích.

3. Đối với trung
tâm tin học, ngoại ngữ, trung tâm giáo dục kỹ năng sống

Tạo điều kiện, khuyến khích bổ sung
cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học trực tuyến (đường truyền,
phần mềm, tài khoản chuyên dụng); tổ chức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp đảm bảo chất lượng chương trình học cũng như quyền lợi của học viên. Chú trọng việc lấy ý kiến đánh giá của học viên về kỹ
thuật, nội dung kiến thức truyền tải để nâng cao chất lượng dạy
học.

4. Đối với công tác xóa mù chữ

a) Xây dựng kế hoạch mở lớp xóa mù chữ đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và tình hình dịch bệnh Covid-19. Lựa chọn hình thức tổ chức dạy học theo nhóm nhỏ (hoặc theo cá nhân) tại thôn, xóm, bản, tổ dân phố; linh hoạt kết hợp dạy xóa mù chữ với
xóa mù công nghệ cho học viên để sử dụng các thiết bị
thông minh trong cập nhật kiến thức cơ bản; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của
học viên phù hợp với tình hình thực tiễn.

b) Tích cực phát huy vai trò của già
làng, trưởng bản, dòng họ trong việc vận động, huy động người mù chữ tham gia học tập tại các trung tâm HTCĐ; huy động cán bộ hưu trí, đoàn viên các hội, đoàn thể
trong thôn, xóm, bản, tổ dân phố
tham gia dạy xóa mù chữ.

II. Triển khai thực
hiện có hiệu quả Đề án 1373 và Chỉ thị 14.

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương (UBND tỉnh) ban hành kế hoạch
thực hiện Đề án 13734 và ban hành văn
bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Đề án 1373. Phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị 14
và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 1373 của tỉnh, thành phố trong toàn thể đội ngũ
cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, người lao động trong các cơ sở
giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý bằng hình thức phù hợp.

2. Chủ động ký kết
các chương trình phối hợp với các sở, ban ngành có liên
quan để triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Đề án 1373
của tỉnh, cụ thể:

a) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông về xây dựng
xã hội học tập.

b) Phối hợp với
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ sở giáo dục,
các thư viện đổi mới phương thức, mô hình hoạt động và
cung ứng sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ học tập trên nền tảng công nghệ số; tăng cường hợp tác trong tạo
lập và chia sẻ thông tin, dữ liệu hỗ
trợ người dân học tập suốt đời; tổ chức
đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp
vụ thư viện cho cán bộ thư viện; triển khai các hoạt động
tuyên truyền, phục vụ sách, báo, khuyến khích đọc sách, nâng cao các kỹ năng hướng dẫn khai thác, tìm kiếm thông tin cho người dân.

c) Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh đẩy
mạnh phong trào xây dựng các mô hình học tập trong cộng đồng;
phát triển các tổ chức Hội và hội
viên ở các cộng đồng dân cư và các đơn vị hành chính, sự
nghiệp, doanh nghiệp.

d) Phối hợp với
Đài Truyền hình tỉnh tổ chức các chương trình giáo dục trên kênh phát thanh, truyền hình, các
trang mạng báo điện tử, các ứng dụng truyền hình của các
đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương.

đ) Phối hợp với
Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, các
sở, ngành liên quan biên soạn tài liệu học tập, cung cấp các bản tin, ấn phẩm khoa học
và công nghệ các tài liệu, quy trình
kỹ thuật cho các trung tâm HTCĐ nhằm phổ biến kiến thức cho người dân.

3. Đẩy mạnh
tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về học tập suốt đời,
xây dựng xã hội học tập trong nền kinh tế số, xã hội số và phát triển các mô hình học tập trong cộng đồng; xây dựng
kế hoạch với nội dung, hình thức thiết thực để tổ chức hiệu quả Tuần lễ hưởng ứng
học tập suốt đời năm 2021 và Ngày sách và Văn hóa đọc Việt
Nam (Bộ GDĐT sẽ có công văn hướng dẫn riêng).

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thông
tư số 44/2014TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ GDĐT quy định về đánh giá, xếp loại
“Cộng đồng học tập” cấp xã. Tham mưu UBND tỉnh triển khai
thực hiện Thông tư số 22/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ GDĐT quy định về
đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” (đối với
những tỉnh, thành phố chưa triển khai
thực hiện); tham mưu UBND tỉnh đăng ký tham gia triển khai thí điểm xây dựng mô hình tỉnh/thành
phố học tập (Bộ GDĐT sẽ có công văn hướng dẫn riêng) và đề
xuất các thành phố trực thuộc tham gia mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.

5. Xây dựng Kế
hoạch của ngành Giáo dục thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án
“Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” giai đoạn 2021-2025,
định hướng đến năm 2030.

6. Chủ trì, phối
hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, Hội khuyến học tỉnh, các sở, ban ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác xây dựng xã
hội học tập ở các địa phương trong tỉnh.

III. Đẩy mạnh công
tác xóa mù chữ với kết quả bền vững và đảm bảo chất lượng

1. Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân
tỉnh cân đối và bố trí ngân sách địa phương đảm bảo cho
công tác xóa mù chữ; phối hợp với các
địa phương trong tỉnh và các sở, ban ngành có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ
chức triển khai có hiệu quả tiểu dự án “Đổi mới hoạt động,
củng cố, phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú,
trường phổ thông dân tộc bán trú và xóa mù chữ cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số” trong dự án “Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực” (thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi giai đoạn 2021-2030) sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát người mù chữ, người
tái mù chữ trên địa bàn (2 lần/năm);
nắm rõ thông tin từng cá nhân, từng hộ
gia đình làm căn cứ để Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các cấp xây dựng kế hoạch huy động tối đa người mù chữ ra lớp. Cập
nhật chính xác dữ liệu phổ cập giáo dục,
xóa mù chữ trên hệ thống thông tin phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Bộ GDĐT và thực hiện
chế độ báo cáo đầy đủ, chính xác theo
quy định.

3. Tích cực mở các lớp học giáo dục
tiếp tục sau khi biết chữ để củng cố kết quả biết chữ, tạo cơ hội cho người dân được tiếp cận các tiến bộ khoa học, kỹ thuật và áp dụng vào cuộc sống để phát triển kinh
tế; học nghề, tìm kiếm việc làm,…

4. Triển khai thực hiện chương trình
xóa mù chữ mới; xây dựng các học liệu, đồ dùng dạy học trực
quan phù hợp với người học; gắn nội dung bài học với tình
hình phát triển kinh tế, văn hóa,
xã hội của địa phương; tổ chức tập huấn về chương trình xóa mù chữ, phương pháp dạy học, công tác điều tra, khảo sát số người mù
chữ, người tái mù chữ,… cho cán bộ, giáo viên, cộng tác
viên tham gia công tác xóa mù chữ bằng các hình thức phù hợp với bối
cảnh địa phương.

5. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công
tác xóa mù chữ và kiểm tra công nhận đơn vị cấp huyện, cấp
xã đạt chuẩn xóa mù chữ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả
công tác xóa mù chữ theo hướng dẫn tại
Công văn số 4934/BGDĐT-GDTX ngày 30/10/2019 của Bộ GDĐT về việc nâng cao chất lượng học xóa mù chữ, củng cố kết quả biết chữ, hạn chế tái mù chữ.

IV. Đổi mới công
tác quản lý đối với các cơ sở GDTX

1. Đổi mới công
tác quản lý theo hướng chuyển từ quản lý bằng mệnh lệnh
sang quản lý bằng cộng tác, cùng phối hợp để tạo môi trường làm việc thân thiện, tạo động lực
cho giáo viên; tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho
các cơ sở GDTX; tăng cường các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo nền nếp, kỷ cương
trong dạy học, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm về chuyên môn, về đạo đức nhà giáo; thực hiện đánh
giá khách quan, công bằng, tạo động lực thi đua trong học
tập, rèn luyện để nâng cao chất lượng
giáo dục.

2. Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan để tăng cường thanh
tra, kiểm tra việc liên kết đào tạo cấp bằng đại học, cao
đẳng mở tại các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX đóng
trên địa bàn; chấn chỉnh, xử lý những tổ chức và cá nhân vi phạm quy định hiện
hành về liên kết đào tạo.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm
tra việc tổ chức đánh giá, xếp loại học viên theo học
Chương trình GDTX cấp trung học cơ sở (THCS) và cấp trung học phổ thông
(THPT) đảm bảo nghiêm túc, thực chất, chính xác, khách quan phản ánh đúng thực
chất trình độ của người học.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm
tra, giám sát hoạt động của các trung tâm tin học, ngoại ngữ, trung tâm giáo dục kỹ năng sống và xử lý trách nhiệm
đối với người đứng đầu các tổ chức, đơn vị, cơ sở không được cấp phép hoặc không thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật; công khai danh sách các trung tâm được
cấp phép hoạt động hoặc bị xử lý vi phạm trên trang thông
tin của sở GDĐT.

5. Tăng cường công tác kiểm tra đánh
giá kết quả hoạt động của các trung tâm HTCĐ; triển khai nghiêm túc, đồng bộ việc đánh giá, xếp loại trung tâm HTCĐ hằng
năm theo hướng dẫn tại Công văn số 2553/BGDĐT-GDTX ngày 18/4/2013 của Bộ GDĐT về hướng dẫn đánh giá trung tâm HTCĐ. Xây dựng trang
thông tin điện tử để quản lý và chỉ đạo các trung tâm HTCĐ
trên địa bàn; tổ chức sơ kết, tổng kết
để đánh giá về công tác quản lý và tổ
chức hoạt động của các trung tâm HTCĐ.

6. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục và đào
tạo, gắn với đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp
dạy và học trong các cơ sở GDTX.

V. Tăng cường công
tác chỉ đạo thực hiện các chương trình giáo dục trong các cơ sở GDTX

1. Chỉ đạo các trung tâm GDTX, trung
tâm GDNN-GDTX triển khai thực hiện chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT đảm bảo
chất lượng và hiệu quả.

– Chỉ đạo các trung tâm GDTX, trung
tâm GDNN-GDTX chủ động xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi trung tâm. Hoàn thành chương
trình theo đúng kế hoạch, phù hợp với khung phân phối chương trình GDTX cấp THPT theo Công văn số
8298/BGDĐT-GDTX ngày 21/9/2009 của Bộ về việc hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình GDTX cấp THPT và Công văn số
3566/BGDĐT-GDTX ngày 14/9/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá học viên theo học Chương
trình GDTX cấp THCS và cấp THPT.

– Tiếp tục triển khai các nội dung
quy định tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017
và Công văn số 5131/GDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục
phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và
phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018; chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trung tâm hoặc sinh hoạt tổ/nhóm
chuyên môn cùng với các trường phổ thông trên địa bàn.
Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ/nhóm
chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học theo hướng dẫn tại
công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.

– Tổ chức giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông cho học sinh phổ thông đúng theo
yêu cầu, nội dung, thời lượng được quy định, gắn với thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả; cung cấp, trau dồi các kỹ
năng khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kinh tế số cho học viên.

– Tích cực tổ chức
giảng dạy các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cho người
dân cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội; tích cực mở các lớp giáo dục về kỹ năng sống cho thanh, thiếu niên và những người có
nhu cầu.

– Phối hợp với trường trung cấp, trường
cao đẳng để tổ chức giảng dạy Chương trình GDTX cấp THPT kết hợp với dạy nghề cho học viên theo đúng các quy định hiện hành và các
văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT5.

– Phối hợp với
các đơn vị có liên quan tổ chức học tập nâng cao trình độ văn hóa cho người lao
động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

2. Chỉ đạo trung tâm HTCĐ tăng cường
công tác phối hợp, liên kết với các ngành, tổ chức, đơn vị,
cơ sở giáo dục, cơ sở văn hóa thể thao để tổ chức các lớp
xóa mù chữ gắn với dạy nghề truyền thống, dạy nghề ngắn hạn và phát triển cộng đồng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông
tin và các phương tiện truyền thông xã hội để phổ biến kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

3. Chỉ đạo các trung
tâm ngoại ngữ, tin học thực hiện nghiêm túc việc xây dựng chương trình, tài liệu
và giảng dạy theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam6. Khuyến khích các trung tâm chủ động, tích cực hợp tác với
các tổ chức giảng dạy và khảo thí ngoại ngữ uy tín trên thế giới trong việc xây dựng chương
trình, tổ chức đào tạo, cấp văn bằng chứng chỉ đảm bảo chất lượng theo chuẩn quốc tế.

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng
chính trị, đạo đức lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho học viên; lồng
ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống trong các
chương trình, môn học và hoạt động giáo dục. Quan tâm và có giải pháp để
ổn định tâm lý, tư tưởng của học viên bị tác động do tình hình dịch
bệnh kéo dài; tăng cường phối hợp giữa
trung tâm – gia đình học viên trong việc quản lý, hỗ trợ học
viên trong việc học trực tuyến tại nhà.

VI. Tiếp tục đổi mới
và thực hiện các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng
phát triển phẩm chất và năng lực học viên

1. Đổi mới phương pháp dạy học trong
các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX theo định hướng
phát triển phẩm chất và năng lực học viên; khuyến khích
giáo viên sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm tạo
động cơ và hứng thú học tập cho học viên; đa dạng các hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo
và tự học của học viên.

2. Xây dựng và tổ chức triển khai kế
hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá phù hợp với điều kiện cụ thể của từng trung tâm.

3. Tổ chức đánh giá, xếp loại học
viên theo học Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT theo quy định tại Thông tư
số 21/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về sửa đổi, bổ
sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình
GDTX cấp THCS và cấp THPT ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày
23/01/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số
26/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

4. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng
đề thi, đề kiểm
tra dựa trên các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với
môn học quy định trong Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT do Bộ trưởng Bộ
GDĐT ban hành.

VII. Nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cộng tác viên trong các cơ sở GDTX

1. Rà soát, đánh giá thực trạng đội
ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX để xây dựng
kế hoạch và tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên dạy các môn văn hóa chuẩn bị cho
việc thực hiện Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT (mới).

2. Thực hiện bồi dưỡng đội ngũ giáo
viên và cán bộ quản lý cốt cán (thông qua các đợt tập huấn do Bộ tổ chức); xây dựng kế hoạch và triển khai bồi dưỡng
đại trà cho giáo viên và cán bộ quản lý thực hiện Chương trình GDTX cấp THCS và
cấp THPT (mới) theo lộ trình đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018; bồi
dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công tác viên của các cơ sở GDTX đáp ứng yêu cầu đổi mới GDTX; phát huy tinh thần tự bồi dưỡng, bồi dưỡng
thông qua sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn; chú trọng bồi dưỡng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù đối với GDTX như: điều
tra nhu cầu học tập, xây dựng chương trình học, tổ chức bồi
dưỡng thường xuyên, nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá, vận động
sự tham gia của cộng đồng,…

3. Chỉ đạo các
trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ là đầu mối tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ
thông và GDTX; chủ động hợp tác với cơ sở giáo dục đại học, tập đoàn, công ty, doanh nghiệp công nghệ giáo dục
xây dựng, kết nối và chia sẻ học liệu
mở, đào tạo trực tuyến nhằm tăng cường
chất lượng giáo dục và đa dạng hóa hoạt
động đào tạo, bồi dưỡng tại trung tâm.

4. Chỉ đạo các trung tâm tin học, ngoại
ngữ, trung tâm giáo dục kỹ năng sống
có kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi
dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ
quản lý và giáo viên của trung tâm đảm bảo nắm vững và thực hiện nghiêm túc các quy định quản lý và tổ chức dạy học của ngành cũng như lĩnh vực dạy học cụ thể của đơn vị.

5. Chỉ đạo phòng GDĐT phối hợp với
trung tâm GDNN-GDTX tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao
năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản
lý, giáo viên, báo cáo viên các trung tâm HTCĐ.

6. Tham mưu với
UBND các cấp có cơ chế khuyến khích các nhà giáo, nhà khoa học, chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm trên mọi lĩnh vực tham gia vào
hoạt động GDTX.

VIII. Củng cố,
phát triển mạng lưới các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX; tăng cường cơ sở
vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động GDĐT đối với các cơ sở GDTX

1. Tham mưu với UBND tỉnh củng cố, phát triển mạng lưới các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX
trên địa bàn; sắp xếp, kiện toàn các trung
tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX theo đúng quy định của pháp luật, các Nghị quyết
của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT7 để nâng
cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các trung tâm.

2. Rà soát đánh giá và công khai các
điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo chất
lượng các hoạt động GDĐT đối với các cơ sở GDTX. Có kế hoạch tăng cường cơ sở vật
chất, thiết bị dạy học để thực hiện các chương trình GDTX hiện hành và
chương trình GDTX (mới) đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

3. Tích cực tham mưu với UBND cấp tỉnh,
cấp huyện quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin cho các trung tâm GDTX phục vụ cho việc đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến và triển khai kế hoạch chuyển đổi số, đảm bảo cung ứng các chương trình học tập thường xuyên, học tập
suốt đời cho người học ở mọi lứa tuổi trên địa bàn.

4. Huy động có hiệu quả các nguồn lực
từ cộng đồng và các tổ chức kinh tế – xã hội cho các hoạt
động của các cơ sở GDTX phù hợp với điều kiện của địa
phương và các quy định của pháp luật. Khuyến khích các cơ
sở GDTX công lập thực hiện theo hướng tự chủ phù hợp với thực tiễn của địa phương.

IX. Đẩy mạnh công
tác truyền thông

1. Xây dựng kế hoạch truyền thông về
hoạt động GDTX, xây dựng xã hội học tập với các nội dung cụ thể phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tế tại địa phương; chủ động phối hợp với các báo,
đài địa phương định kỳ phát sóng các tin, bài, phóng sự về hoạt động GDTX, xây
dựng xã hội học tập; kịp thời thông tin tuyên truyền biểu dương các kết quả nổi bật
cũng như thông tin chấn chỉnh và xử
lý các sai phạm (nếu có) trong thực hiện nhiệm vụ GDTX ở địa
phương, đơn vị.

2. Khuyến khích đội ngũ giáo viên,
cán bộ quản lý giáo dục, học viên GDTX viết và đưa tin, bài về các hoạt động của
các cơ sở GDTX, về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập
trong nền kinh tế số, xã hội số; tham gia viết bài và đăng bài truyền thông trên các trang thông tin điện tử của Sở GDĐT, của Bộ GDĐT, chia
sẻ để mọi người hiểu, đánh giá đúng
và làm theo những nỗ lực đổi mới của
ngành học GDTX.

3. Mở các chuyên trang, chuyên mục
tuyên truyền về các hoạt động của các cơ sở GDTX, về học tập
suốt đời, xây dựng xã hội học tập; lồng
ghép nội dung tuyên truyền trong việc giảng dạy, học tập tại
cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong công tác tuyên truyền nhằm tăng cường sự tiếp cận rộng rãi của mọi đối tượng.

X. Công tác báo
cáo, thi đua, khen thưởng

1. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng
thời hạn quy định báo cáo và chịu trách nhiệm về tính
chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

2. Thực hiện tốt công tác thi đua,
khen thưởng theo Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày
28/8/2018 của Bộ GDĐT đối với các cơ sở và cán bộ quản lý,
giáo viên, học viên, người lao động thuộc các cơ sở GDTX công lập, tư thục cũng
như các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhiều đóng góp cho GDTX, học tập suốt đời, xây dựng xã
hội học tập.

3. Tổ chức thực
hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý,
giảng dạy và học tập” cùng các phong trào thi đua khác của Bộ GDĐT, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa
phương, đơn vị. Kịp thời biểu dương,
ghi nhận, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, giải
pháp, mô hình sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến mô hình cơ sở GDTX hoạt động hiệu quả,
nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19
còn có thể kéo dài.

C. TỔ CHỨC THỰC
HIỆN

Trên cơ sở của những nội dung hướng dẫn trên đây, căn cứ vào tình hình cụ thể của địa
phương, các sở GDĐT xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức
thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng
mắc, đề nghị các sở GDĐT phản ánh về Bộ GDĐT (qua Vụ GDTX)
để kịp thời giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên (để
thực hiện);
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
– Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT (để thực hiện);
– Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, Vụ GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

 

1 Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu

2 Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 về việc
hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì
Covid-19 năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; Thông tư số
09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ GDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở GDTX;

4 Công văn số 3320/BGDĐT-GDTX ngày 06/8/2021 của Bộ
GDĐT về việc triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030”

5 Công văn số 2672/BGDĐT-GDTX ngày 20/6/2019 của Bộ GDĐT về việc tăng cường
quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động tại các trung tâm GDTX và trung tâm
GDNN-GDTX;

7 Công văn số 162/BGDĐT-GDTX ngày 18/1/2017 về việc thực hiện kết luận của
Phó Thủ tướng Chính phủ với Hội Khuyến học Việt Nam; Công văn số 943/BGDĐT-GDTX
ngày 12/03/2019 về việc sắp xếp, tổ chức và quản lý hiệu
quả các trung tâm GDTX

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận