Trang chủ Lifehacks Văn bản hướng dẫn dạy học 2 buổi ngày 2023

Văn bản hướng dẫn dạy học 2 buổi ngày 2023

bởi sharescript_songoku

BỘ
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số: 7291/BGDĐT-GDTrH
V/v: Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với
các trường trung học


Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010

 

Kính
gửi:
Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Công văn số
4718/BGDĐT-GDTrH ngày 11/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng
dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2010-2011, Bộ GDĐT hướng dẫn
cụ thể thực hiện dạy học 2 buổi/ngày hoặc trên 6 buổi/tuần (gọi chung là dạy học
2 buổi/ngày) trong các trường trung học như sau:

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Mục đích: Việc dạy học 2 buổi/ngày
ở các trường trung học nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, góp phần
nâng cao chất lượng giáo dục; đáp ứng nhu cầu của gia đình và xã hội trong việc
quản lý, giáo dục học sinh; hạn chế tình trạng dạy thêm – học thêm không đúng
quy định ở các nhà trường; tăng cường giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học
sinh.

2. Nguyên tắc và yêu cầu đối với
việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày

– Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày
chỉ được thực hiện ở những nơi học sinh có nhu cầu, cha mẹ học sinh tự nguyện
cho con em tham gia học tập; được sự đồng ý của cấp trên có thẩm quyền quản lý
trực tiếp của ngành giáo dục và địa phương.

– Chỉ được tổ chức vào các ngày
trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 7); không gây “quá tải” đối với học sinh.

– Các trường trung học tổ chức dạy
học 2 buổi/ngày phải đảm bảo hoàn thành kế hoạch giáo dục được giao, đảm bảo chất
lượng và hiệu quả.

– Có tối thiểu số lượng giáo
viên theo quy định tại Thông tư số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV (đảm bảo tỉ lệ giáo
viên trên lớp 1,90 đối với cấp THCS và 2,25 đối với cấp THPT) kể cả giáo viên
tình nguyện dạy thêm giờ, giáo viên thỉnh giảng. Đối với các trường chưa đủ
giáo viên một số môn học có thể hợp đồng giáo viên ngoài biên chế hoặc mời cán
bộ của các câu lạc bộ, trung tâm ngoại ngữ, tin học theo đúng quy định hiện
hành.

– Khuyến khích tổ chức bán trú
cho học sinh, đặc biệt đối với các trường vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hải
đảo với sự đóng góp của gia đình theo thỏa thuận và các nguồn hỗ trợ khác.

– Về cơ sở vật chất: Trường phải
có đủ phòng thông thường, phòng học bộ môn, thư viện, sân chơi, bãi tập đáp ứng
cho các hoạt động dạy và học, hoạt động giáo dục khác theo hướng trường đạt chuẩn
quốc gia.

– Về thu chi tài chính: Phải đảm
bảo công khai, minh bạch trong thu, chi để phục vụ cho bữa ăn, yêu cầu phát triển
năng khiếu, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho việc tổ chức học tập (quạt, điện,
nước uống, phương tiện, tổ chức câu lạc bộ ….).

II. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH DẠY
HỌC 2 BUỔI/NGÀY

1. Nội dung

Nội dung dạy học 2 buổi/ngày đối
với các trường trung học thực hiện theo định hướng sau:

– Bám sát nội dung chương trình
quy định tại Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006; đảm bảo yêu cầu
tối thiểu về chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của Chương trình giáo dục phổ
thông.

– Thực hiện các giải pháp tăng
thời gian dạy học các nội dung khó, học sinh tự học có hướng dẫn của giáo viên;
tổ chức phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi phù hợp từng đối tượng học
sinh; dạy học các môn tự chọn và phát huy khả năng của học sinh theo các nội
dung tự chọn.

– Thực hiện các hoạt động giáo dục
như: giáo dục hướng nghiệp; giáo dục ngoài giờ lên lớp; giáo dục nghề phổ
thông; giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống; hoạt động tập thể, văn nghệ, thể
thao… theo quy định của kế hoạch giáo dục, kế hoạch thời gian năm học; phát triển
năng khiếu cá nhân, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

2. Kế hoạch dạy học

Từ năm học 2008-2009, Bộ GDĐT đã
phân cấp cho các sở, phòng GDĐT và các trường chủ động xây dựng phân phối
chương trình chi tiết cho các môn học. Đối với các trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày,
căn cứ vào phân phối chương trình để bố trí hợp lý thời gian biểu trên cơ sở đảm
bảo nguyên tắc:

a) Đối với cấp THCS: Buổi sáng dạy
không quá 4 tiết, buổi chiều không quá 3 tiết, mỗi tuần học không quá 6 ngày.

b) Đối với cấp THPT: Buổi sáng dạy
không quá 5 tiết, buổi chiều không quá 3 tiết, mỗi tuần học không quá 6
ngày. 

Các trường THPT báo cáo với Sở
GDĐT, các trường THCS báo cáo với Phòng GDĐT xây dựng phân phối chương trình, nội
dung dạy học và hoạt động giáo dục phù hợp với đặc điểm địa phương và điều kiện
cơ sở vật chất, đội ngũ của nhà trường. Ưu tiên bố trí các tiết học theo lớp
vào buổi sáng, các tiết dạy học tự chọn, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học
sinh giỏi và các hoạt động giáo dục theo các nhóm đối tượng học sinh vào buổi
chiều.

3. Hình thức tổ chức dạy học

Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo
hướng các hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng, cụ thể như sau:

a) Tổ chức các hoạt động giáo dục
theo nhóm năng khiếu, sở thích, mỗi nhóm có thể bao gồm học sinh từ các lớp
khác nhau.

b) Phụ đạo, củng cố và ôn tập kiến
thức:

Trên cơ sở nắm chắc chất lượng học
sinh, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn lập danh sách học sinh
theo nhóm học lực yếu kém hoặc học sinh giỏi của từng môn học, báo cáo hiệu trưởng
để tổng hợp tổ chức lớp, phân công giáo viên phụ đạo học sinh yếu kém hoặc bồi
dưỡng học sinh giỏi.

c) Dạy học tự chọn

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn
của Bộ GDĐT, tổ chức học sinh có cùng nguyện vọng, nhu cầu học tập các môn tự
chọn phù hợp với điều kiện thực tế của trường thành các lớp học tự chọn:

– Học sinh lớp tự chọn có cùng
nguyện vọng học Ngoại ngữ 2, Giáo dục nghề phổ thông, tin học có thể cùng hoặc
không cùng khối, lớp.   

– Học sinh các bộ môn nghệ thuật,
năng khiếu theo cách trên để tổ chức thành lớp, nhóm học tập.

4. Về kinh phí thực hiện

Các trường trung học có thể huy
động sự hỗ trợ của ngân sách, sự đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh để tăng
cường cơ sở vật chất hoặc trả tiền dạy thêm giờ, dạy thỉnh giảng.

Việc thu và sử dụng kinh phí phải
đảm bảo các nguyên tắc thu bù chi và các qui định về quản lý tài chính hiện
hành; tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC
ngày 18/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng
các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Sở/Phòng Giáo dục và
Đào tạo

– Chỉ đạo các trường có đủ điều
kiện thực hiện dạy 2 buổi/ngày; duyệt kế hoạch giáo dục, phân phối chương
trình, nội dung dạy học, các hoạt động giáo dục và chỉ đạo thực hiện; định kỳ
báo cáo về cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.

– Bố trí đủ định mức giáo viên
theo Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 về hướng dẫn định
mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

– Hướng dẫn các trường mời giáo
viên thỉnh giảng, mời cán bộ các trung tâm, câu lạc bộ và hợp đồng theo đúng
quy định hiện hành.

– Tăng cường theo dõi để rút
kinh nghiệm; đồng thời không để xảy ra tình trạng lạm thu trong hoạt động này.

2. Đối với các trường trung học

– Hiệu trưởng các trường chịu
trách nhiệm trước Sở/Phòng GDĐT về việc xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày,
quản lý nội dung và chất lượng dạy học và các hoạt động giáo dục, đảm bảo không
vi phạm các quy định về dạy thêm – học thêm của Bộ GDĐT và Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố.

– Tổ chức, chỉ đạo các tổ chuyên
môn phân công giáo viên và nhân viên hợp lý để thực hiện kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày,
đảm bảo đúng tinh thần; đảm bảo các hoạt động chung của nhà trường đúng với mục
tiêu giáo dục của cấp học; huy động các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và
ngoài xã hội cùng tham gia hỗ trợ thực hiện kế hoạch.  

– Định kỳ báo cáo với Sở
GDĐT/phòng GDĐT về việc thực hiện kế hoạch giáo dục và kế hoạch giảng dạy của
nhà trường.

3. Đối với tổ trưởng chuyên môn,
các tổ chức, đoàn thể

– Chịu trách nhiệm trước ban
giám hiệu trong việc phân công và quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên giảng dạy,
tổ chức các hoạt động hợp lý, an toàn, đảm bảo chất lượng.

– Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm,
giáo viên bộ môn phân nhóm học sinh giỏi, yếu kém, chia lớp học 2 buổi/ngày.

– Báo cáo với Hiệu trưởng về việc
thực hiện kế hoạch, kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc để bàn bạc giải
quyết.

4. Đối với giáo viên, cán bộ,
nhân viên 

Chấp hành sự phân công của tổ
trưởng chuyên môn, hiệu trưởng, các tổ chức đoàn thể, thực hiện nghiêm kỷ luật
lao động, kế hoạch giáo dục, kế hoạch giảng dạy của trường.

Nhận được công văn này, yêu cầu
các Sở GDĐT triển khai thực hiện để thống nhất quản lý, chỉ đạo thực hiện việc
dạy 2 buổi/ngày ở địa phương. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc phản
ánh về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học) để được giải đáp.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/cáo);
– Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
– Văn phòng Bộ, Vụ TCCB, KH-TC, GDDT
 Cục NG&CBQLCSGD;
– Lưu VT, Vụ GDTrH.

KT.
BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Vinh Hiển

 

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận