Trang chủ Lifehacks Sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn số 12 2023

Sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn số 12 2023

bởi sharescript_songoku

BAN CHẤP HÀNH
TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
——–

ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
—————

Số: 12-HD/BTCTW

Hà Nội, ngày
06 tháng 7 năm 2018

 

HƯỚNG DẪN

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT
CHI BỘ

Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW,
ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ
thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”
trong tình hình mới, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về
nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như sau:

I. MỤC ĐÍCH,
YÊU CẦU

1. Nâng
cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư chi bộ và đảng
viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ. Phát huy ưu điểm,
khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ cơ quan,
doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung
ương 4 khóa XI, khóa XII trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ;
góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán
triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về sinh hoạt
chi bộ; tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành
nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự
phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo,
tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ.

3. Chi
ủy phải chuẩn bị tốt và thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt bảo đảm đúng
quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ;
nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết của chi bộ. Mỗi đảng viên, nhất
là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và bí thư chi bộ phải nêu cao vai
trò tiên phong gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết thống nhất,
tình yêu thương đồng chí, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh
hoạt và thực hiện tốt nhiệm vụ được chi bộ phân công.

II. NỘI DUNG

1. Công tác chuẩn bị và các bước sinh hoạt chi bộ

1.1.
Công tác chuẩn bị

a) Đối
với sinh hoạt thường kỳ

– Bí
thư hoặc phó bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt, dự thảo nghị quyết (nếu
có) hoặc dự kiến nội dung kết luận của buổi sinh hoạt.

– Họp
chi ủy (bí thư, phó bí thư ở những nơi không có chi ủy) để thống nhất nội dung
sinh hoạt, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ trong tháng, dự kiến
nhiệm vụ của tháng tiếp theo; xác định những nội dung trọng tâm cần trao đổi,
thảo luận, biểu quyết tại chi bộ; cho ý kiến về dự thảo nghị quyết (nếu có).

– Thông
báo thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt chi bộ đến đảng viên và cấp ủy viên
cấp trên được phân công theo dõi chi bộ. Chi bộ có điều kiện gửi trước tài liệu
sinh hoạt cho đảng viên để nghiên cứu, chuẩn bị nội dung phát biểu ý kiến.

b) Đối
với sinh hoạt chuyên đề

– Hằng
năm, chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề để tổ chức thực hiện và báo
cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

– Chi bộ
phân công đảng viên có khả năng biên tập, am hiểu nội dung liên quan đến chuyên
đề để chuẩn bị bằng văn bản. Đối với chi bộ do điều kiện khó khăn không thể chuẩn
bị chuyên đề sinh hoạt bằng văn bản, cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn
cách thức sinh hoạt nhưng phải bảo đảm chất lượng.

– Bí
thư chi bộ trao đổi về mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp thực hiện
chuyên đề với đảng viên được phân công. Dự thảo chuyên đề phải được chi ủy hoặc
bí thư chi bộ thông qua và gửi cho đảng viên trước khi tổ chức sinh hoạt.

1.2.
Các bước sinh hoạt chi bộ

a) Mở
đầu

– Tuyên
bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có).

– Cử
thư ký ghi biên bản sinh hoạt chi bộ.

– Thông
báo tình hình đảng viên: Số đảng viên có mặt, vắng mặt (có lý do, không có lý
do).

– Thông
qua nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ.

b)
Tiến hành sinh hoạt

(1) Đối
với sinh hoạt thường kỳ

– Bí
thư chi bộ báo cáo nội dung sinh hoạt đã được chi ủy chuẩn bị và gợi ý thảo luận.

– Đảng
viên phát biểu ý kiến, tập trung trao đổi, thảo luận nội dung trọng tâm liên
quan trực tiếp đến hoạt động của chi bộ; tự phê bình kết quả thực hiện nhiệm vụ
được giao; góp ý, phê bình đối với đảng viên trong chi bộ.

– Bí
thư chi bộ cung cấp thông tin và định hướng để làm rõ những vấn đề đảng viên
quan tâm, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, khuyến khích đảng viên tham gia
đóng góp ý kiến để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả.

(2) Đối
với sinh hoạt chuyên đề

– Bí
thư chi bộ nêu mục đích, yêu cầu buổi sinh hoạt chuyên đề.

– Đảng
viên được phân công chuẩn bị, trình bày dự thảo chuyên đề.

– Các đảng
viên phát biểu, nêu nhận thức của cá nhân đối với chuyên đề và tác dụng của
chuyên đề đối với bản thân; liên hệ với chi bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương;
trao đổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo chuyên đề.

– Đảng
viên được phân công chuẩn bị chuyên đề tiếp thu ý kiến tham gia để hoàn thiện.
Chuyên đề sau khi hoàn thiện phải gửi đảng viên trong chi bộ (chi bộ đông đảng
viên có thể gửi tới tổ đảng) để nghiên cứu, học tập và báo cáo cấp ủy cấp trên
trực tiếp.

c) Kết
thúc

(1) Đối
với sinh hoạt thường kỳ

Bí thư
chi bộ thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

– Tổng
hợp các ý kiến phát biểu tại buổi sinh hoạt; những ý kiến tiếp thu để bổ sung,
hoàn thiện nội dung sinh hoạt chi bộ; phân công nhiệm vụ cho đảng viên và quy định
thời gian hoàn thành.

– Định
hướng tư tưởng đối với đảng viên; giải quyết hoặc phản ánh với cấp có thẩm quyền
về tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên.

– Thông
qua nghị quyết hoặc kết luận.

– Đánh
giá chất lượng buổi sinh hoạt.

– Thư
ký trình bày biên bản sinh hoạt chi bộ.

(2) Đối
với sinh hoạt chuyên đề

Bí thư
chi bộ đánh giá việc chuẩn bị, chất lượng của chuyên đề; ý nghĩa, tác dụng của
chuyên đề đối với chi bộ, đảng viên. Kết luận các nội dung cần tiếp thu để bổ
sung, hoàn thiện dự thảo chuyên đề.

Không
tổ chức sinh hoạt chuyên môn lồng ghép với sinh hoạt chi bộ. Việc tổ chức sinh
hoạt chuyên đề không thay thế sinh hoạt chi bộ thường kỳ; nếu chi bộ khó khăn về
thời gian, địa điểm có thể kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường
kỳ trong cùng một buổi, nhưng phải thực hiện lần lượt, sinh hoạt thường kỳ xong
mới sinh hoạt chuyên đề hoặc ngược lại.

2. Nội dung sinh hoạt chi bộ

2.1.
Đối với sinh hoạt thường kỳ

Căn cứ
Điều lệ Đảng, định hướng của cấp trên, tình hình, đặc điểm của chi bộ và kết quả
thực hiện nhiệm vụ chính trị, hằng tháng chi bộ sinh hoạt gồm các nội dung chủ
yếu sau:

a) Về
công tác chính trị, tư tưởng

– Lựa
chọn những nội dung thời sự trong nước, quốc tế, các vấn đề của địa phương, cơ
quan, đơn vị sát với tình hình và phù hợp chức năng, nhiệm vụ của chi bộ để phổ
biến, trao đổi.

– Thông
báo kịp thời chủ trương, các văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, tổ chức đảng,
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp cần phổ
biến đến chi bộ.

– Đánh
giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi
bộ; những vấn đề chi bộ cần quan tâm. Kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng
cho đảng viên.

b) Về
thực hiện nhiệm vụ chính trị

– Đánh
giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng của chi
bộ và việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm
và nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục.

– Đánh
giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI Một số vấn đề cấp
bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
 gắn
với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập,
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Đảng
viên, nhất là người đứng đầu liên hệ, đánh giá việc thực hiện nội dung đã cam kết
theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; về những điều đảng viên không được làm
và trách nhiệm nêu gương theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính
trị; về chống chạy chức, chạy quyền và chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, xa rời
quần chúng.

– Kết
quả lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể chính trị – xã hội.

– Xác định
nhiệm vụ của chi bộ tháng tiếp theo và biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; phân công
nhiệm vụ cho đảng viên.

2.2.
Đối với sinh hoạt chuyên đề

Căn cứ
chỉ thị, nghị quyết và định hướng của cấp trên, tình hình, đặc điểm của chi bộ,
mỗi quý ít nhất một lần chi bộ tổ chức sinh hoạt theo các nhóm vấn đề sau:

– Về học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của
Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên.

– Về
các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực
công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

– Về
triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của
Nhà nước liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ.

– Về
các giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” trong chi bộ.

– Về
công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững
mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, xa dân,
cá nhân chủ nghĩa ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

– Về việc
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, chi bộ.

– Về
giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của địa phương, cơ quan, đơn vị
cho cán bộ, đảng viên.

– Những
nội dung khác theo đặc điểm của từng loại hình chi bộ.

3. Khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

Một số
tiêu chí khung để làm cơ sở ban hành tiêu chí đánh giá một buổi sinh hoạt chi bộ
thường kỳ đạt chất lượng gồm:

3.1.
Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ

Đảng
viên dự sinh hoạt đạt tỷ lệ trên 85% và không có đảng viên vắng mặt không có lý
do hoặc đảng viên vắng mặt có lý do quá 03 lần liên tiếp trong năm (trừ trường
hợp được miễn công tác, sinh hoạt đảng theo quy định và đảng viên trong lực lượng
vũ trang làm nhiệm vụ đặc biệt).

3.2.
Công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ

– Bí
thư hoặc phó bí thư chi bộ trực tiếp chuẩn bị nội dung sinh hoạt.

– Họp
chi ủy (bí thư, phó bí thư ở những nơi không có chi ủy) trước khi sinh hoạt chi
bộ.

– Nội
dung sinh hoạt được chuẩn bị đúng, đủ theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; xác định
được nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận để chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo giải
quyết kịp thời, nhất là những vấn đề mới nổi lên có tính cấp bách ở địa phương,
cơ quan, đơn vị.

– Xây dựng
dự thảo nghị quyết của chi bộ.

3.3.
Tổ chức sinh hoạt chi bộ

– Thời
điểm tổ chức sinh hoạt đúng quy định của cấp ủy có thẩm quyền.

– Thực
hiện đầy đủ nội dung, trình tự buổi sinh hoạt chi bộ theo quy định. Phương pháp
điều hành của người chủ trì linh hoạt, hiệu quả.

– Có biểu
dương đảng viên tiêu biểu trong tháng; nhắc nhở, phê bình đảng viên chưa hoàn
thành nhiệm vụ được giao, đảng viên không thực hiện đúng cam kết tu dưỡng, rèn
luyện, phấn đấu hằng năm hoặc có khuyết điểm trong thực hiện chủ trương, nghị
quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và cấp ủy cấp trên nhưng chưa đến mức phải xử
lý kỷ luật (nếu có).

– Có
nhiều đảng viên tham gia phát biểu ý kiến.

– Thời
gian sinh hoạt chi bộ: Phải bảo đảm từ 90 phút trở lên. Nếu kết hợp sinh hoạt
chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi thì phải bảo đảm
thời gian tối thiểu 120 phút. Đối với chi bộ có quá ít đảng viên thì cấp ủy có
thẩm quyền quy định cụ thể thời gian sinh hoạt.

– Sổ
biên bản sinh hoạt chi bộ ghi chép đầy đủ diễn biến của buổi sinh hoạt và được
lưu giữ, bảo quản lâu dài để làm tài liệu tham khảo, giáo dục truyền thống cho
đảng viên.

3.4.
Thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng

– Thực
hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ.

– Chi ủy,
đảng viên nghiêm túc, thực sự cầu thị khi tự phê bình và phê bình.

– Sinh
hoạt bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. Cương quyết chống bệnh
thành tích, dĩ hòa vi quý, nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không dám
bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh.

3.5.
Kết quả lãnh đạo thực hiện kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ

Kết luận
hoặc nghị quyết của chi bộ được lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ
Chỉ thị số 10-CT/TW, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn này và tình
hình thực tế, các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, cụ thể hóa
một số nội dung chủ yếu sau:

1. Các
tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương ban hành tiêu chí cụ thể đánh
giá chất lượng sinh hoạt đối với từng loại hình chi bộ theo các mức độ (tốt,
khá, trung bình, kém) làm cơ sở để các chi bộ phấn đấu, cấp ủy, tổ chức đảng cấp
trên kiểm tra, giám sát, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên hằng
năm; quy định về trách nhiệm và phân công cấp ủy viên, cán bộ các ban xây dựng
đảng các cấp trong việc dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ thuộc phạm vi
lãnh đạo của cấp ủy; hướng dẫn nội dung sinh hoạt thường kỳ, định hướng việc
sinh hoạt chuyên đề phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng loại
hình chi bộ và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong từng
giai đoạn, bảo đảm tính toàn diện, phong phú, thiết thực, hiệu quả.

2. Tăng
cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Ban Bí thư tại Kết luận số
18-KL/TW để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm; xử lý nghiêm chi bộ,
đảng viên vi phạm nguyên tắc và chế độ sinh hoạt chi bộ. Thường xuyên củng cố,
kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ; tăng cường tập
huấn, bồi dưỡng, tọa đàm về kỹ năng chuẩn bị, điều hành sinh hoạt cho chi ủy,
bí thư chi bộ; kịp thời nhân rộng những chi bộ tiêu biểu có nhiều giải pháp đổi
mới, sáng tạo, đạt kết quả tốt trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và biểu
dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích.

3. Các
cấp ủy, tổ chức đảng lấy kết quả nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một
tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; hằng
năm, phải sơ kết, tổng kết việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với sơ
kết, tổng kết công tác xây dựng Đảng để rút kinh nghiệm và báo cáo cấp trên
theo phân cấp. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương báo cáo kết
quả nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày
01/4 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư.

Hướng dẫn
này thay thế Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung
ương.Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cấp ủy kịp thời phản ánh
về Ban Tổ chức Trung ương.

 

 

K/T TRƯỞNG
BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Thanh Bình

 

 

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận