Trang chủ Lifehacks Nghị định hướng dẫn luật sở hữu trí tuệ 2013 2023

Nghị định hướng dẫn luật sở hữu trí tuệ 2013 2023

bởi sharescript_songoku

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 3198/VBHN-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2013

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀHƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ, LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀNTÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN

Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộluật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, có hiệu lựcthi hành kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2011của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liênquan, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2011;

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy địnhcó liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2012.

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001; Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thôngtin, 1

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyềnliên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân ViệtNam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến quyền tác giả, quyềnliên quan.

Điều 3. Bảo hộ quyền tác giả,quyền liên quan

1. Bảo hộ quyền tác giả là bảo hộ các quyền của tácgiả đối với các loại hình tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được quy địnhtại Điều 738 của Bộ luật Dân sự và Điều 18, 19 và Điều 20 của Luật Sở hữu trítuệ.

2. Bảo hộ quyền liên quan là bảo hộ các quyền củangười biểu diễn đối với cuộc biểu diễn; các quyền của nhà sản xuất bản ghi âm,ghi hình đối với bản ghi âm, ghi hình; các quyền của tổ chức phát sóng đối vớichương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa được quyđịnh tại Điều 745, 746, 747 và Điều 748 của Bộ luật Dân sự và Điều 29, 30 và Điều31 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểunhư sau:

1. Tác phẩm di cảo là tác phẩm được công bố lần đầusau khi tác giả đã chết.

2. Tác phẩm khuyết danh là tác phẩm không có têntác giả (tên thật hoặc bút danh) trên tác phẩm khi công bố.

3. Bản gốc tác phẩm là bản được tồn tại dưới dạng vậtchất mà trên đó việc sáng tạo tác phẩm được định hình lần đầu tiên.

4. Bản sao tác phẩm là bản sao chép trực tiếp hoặcgián tiếp một phần hoặc toàn bộ tác phẩm. Bản sao chụp tác phẩm cũng là bản saotác phẩm.

5. Định hình là sự biểu hiện bằng chữ viết, các kýtự khác, đường nét, hình khối, bố cục, màu sắc, âm thanh, hình ảnh hoặc sự táihiện âm thanh, hình ảnh dưới dạng vật chất nhất định để từ đó có thể nhận biết,sao chép hoặc truyền đạt.

6. Bản ghi âm, ghi hình là bản định hình các âmthanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn hoặc các âm thanh, hình ảnh khác hoặc việc địnhhình sự tái hiện lại các âm thanh, hình ảnh không phải dưới hình thức định hìnhgắn với tác phẩm điện ảnh hoặc tác phẩm nghe nhìn khác.

7. Bản sao bản ghi âm, ghi hình là bản sao chép trựctiếp hoặc gián tiếp một phần hoặc toàn bộ bản ghi âm, ghi hình.

8. Công bố cuộc biểu diễn đã định hình hoặc bản ghiâm, ghi hình là việc đưa các bản sao của cuộc biểu diễn đã được định hình hoặcbản ghi âm, ghi hình tới công chúng với sự đồng ý của chủ sở hữu quyền liênquan.

9. Tái phát sóng là việc một tổ chức phát sóng phátsóng đồng thời chương trình phát sóng của một tổ chức phát sóng khác. Tiếp sóngcũng là tái phát sóng.

10. Tín hiệu vệ tinh mang chương trình mã hóa làtín hiệu mang chương trình được truyền qua vệ tinh dưới dạng mà trong đó các đặctính âm thanh hoặc các đặc tính hình ảnh hoặc cả hai đặc tính đó đã được thay đổinhằm mục đích ngăn cản việc thu trái phép chương trình.

11.2 Tác phẩm của cánhân, tổ chức nước ngoài được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam là tác phẩmchưa được công bố ở bất kỳ nước nào trước khi công bố tại Việt Nam.

12.3 Công bố đồng thờilà việc công bố tác phẩm của cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam trong thờihạn 30 ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở bất kỳ nướcnào.

13.4 Nhuận bút là khoảntiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho tác giả sáng tạo ra tác phẩm, chủ sở hữuquyền tác giả để được quyền sử dụng tác phẩm.

14.5 Thù lao là khoảntiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho tác giả sáng tạo ra tác phẩm, chủ sở hữuquyền tác giả; bên sử dụng cuộc biểu diễn trả cho người biểu diễn thực hiện cáchoạt động sáng tạo để chuyển tải tác phẩm thuộc quyền tác giả đến công chúng.

15.6 Quyền lợi vật chấtlà khoản tiền do bên sử dụng bản ghi âm, ghi hình trả cho nhà sản xuất bản ghiâm, ghi hình, bên sử dụng chương trình phát sóng trả cho tổ chức phát sóng.

Quyền lợi vật chất khác là các lợi ích vật chất màtác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan được hưởng ngoàitiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất như việc nhận giải thưởng, nhậnsách biếu khi xuất bản, nhận vé mời xem chương trình biểu diễn, trình chiếu tácphẩm điện ảnh, trưng bày, triển lãm tác phẩm và các hình thức vật chất liênquan khác.

Điều 5. Chính sách của Nhà nướcvề quyền tác giả, quyền liên quan

Chính sách của Nhà nước về quyền tác giả, quyềnliên quan quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 8 của Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm:

1. Hỗ trợ tài chính để mua bản quyền cho các cơquan, tổ chức Nhà nước có nhiệm vụ phổ biến tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghiâm, ghi hình, chương trình phát sóng có giá trị tư tưởng, khoa học và nghệ thuậtphục vụ lợi ích công cộng, nhằm góp phần phát triển kinh tế – xã hội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch7 chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cáccơ quan liên quan hướng dẫn lập kế hoạch tài chính (tạo nguồn, quỹ), cơ chế thựchiện việc mua bản quyền.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch duyệt danh mục tácphẩm thuộc diện hỗ trợ mua bản quyền đối với các cơ quan, tổ chức thuộc Trungương; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh duyệt danh mục tác phẩm thuộc diện hỗ trợ mua bảnquyền đối với các cơ quan, tổ chức thuộc địa phương.

2. Ưu tiên đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức, viên chức làm công tác quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyềnliên quan từ Trung ương đến địa phương.

Tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thực hiệnnhiệm vụ tự bảo vệ quyền trong hoạt động đại diện tập thể quyền tác giả, quyềnliên quan.

3. Ưu tiên các đề tài nghiên cứu khoa học liên quantới pháp luật, cơ chế, chính sách, ứng dụng các biện pháp khoa học – kỹ thuậtvà công nghệ về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

4. Tăng cường giáo dục kiến thức về quyền tác giả,quyền liên quan trong hệ thống trường học các cấp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch đưa nội dung giảng dạy về quyền tác giả, quyền liênquan vào chương trình giáo dục Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp.

Điều 6. Nội dung và trách nhiệmquản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về quyềntác giả, quyền liên quan.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệmtrước Chính phủ quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan, có nhiệm vụvà quyền hạn sau:

a) Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, pháp luật,cơ chế, chính sách bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan;

b) Ban hành, tổ chức và hướng dẫn việc thực hiệncác văn bản pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của phápluật;

c) Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền hợp pháp củanhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, quyền liênquan;

d) Quản lý quyền tác giả đối với tác phẩm (kể cảchương trình máy tính, sưu tập dữ liệu), quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn,bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng thuộc về nhà nước theo quy định củapháp luật;

đ) Quy định về việc cung cấp, hợp tác, đặt hàng vàđảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn,bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng;

e) Xây dựng và quản lý bộ máy về quyền tác giả, quyềnliên quan; tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về quyền tác giả, quyền liênquan;

g) Quản lý hoạt động của các tổ chức đại diện tậpthể quyền tác giả, quyền liên quan;

h) Cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ Giấy chứng nhận đăngký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan và các thủ tục khácliên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng kýquyền liên quan;

i) Lập và quản lý Sổ đăng ký quốc gia về quyền tác giả,quyền liên quan;

k) Xuất bản và phát hành Công báo về quyền tác giả,quyền liên quan;

l) Tổ chức, chỉ đạo hoạt động giáo dục, tuyên truyền,phổ biến kiến thức, pháp luật, cơ chế, chính sách và hoạt động thông tin, thốngkê về quyền tác giả, quyền liên quan;

m) Tổ chức, quản lý hoạt động giám định về quyềntác giả, quyền liên quan;

n) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật vềquyền tác giả, quyền liên quan; giải quyết khiếu nại, tố cáo về quyền tác giả,quyền liên quan;

o) Thực hiện hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyềnliên quan.

3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệmtrước Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắtlà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) trong việc quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyềnliên quan.

Cục Bản quyền tác giả8là cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyềnliên quan. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định cụ thể chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Bản quyền tác giả trong việc thực hiện quản lý nhànước về quyền tác giả, quyền liên quan.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với BộKhoa học và Công nghệ xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật chung về bảohộ quyền sở hữu trí tuệ, tổng hợp thông tin chung về sở hữu trí tuệ, thực hiệncác dự án hợp tác quốc tế chung về sở hữu trí tuệ, thực hiện các công việcchung khác theo chỉ đạo của Chính phủ.

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có tráchnhiệm phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc quản lý nhà nướcvề quyền tác giả, quyền liên quan.

Điều 7. Thẩm quyền quản lý nhànước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạnsau:

a) Tổ chức hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luậtvề quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương;

b) Ban hành văn bản theo thẩm quyền để hướng dẫn,chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật, chế độ chính sách về quyềntác giả, quyền liên quan phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương;

c) Tổ chức các hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyềnliên quan tại địa phương; Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợppháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân về quyền tác giả, quyền liên quan;

d) Thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền cáckhiếu nại, tố cáo, vi phạm các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liênquan tại địa phương;

đ) Hướng dẫn, tiếp nhận đơn đăng ký quyền tác giả,quyền liên quan theo thẩm quyền và quy định pháp luật;

e) Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan trong hoạt động bảo hộ quyềntác giả, quyền liên quan.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch9 giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nướcvề quyền tác giả, quyền liên quan.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thểchức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy bannhân dân cấp huyện, xã trong việc thực hiện quản lý nhà nước về quyền tác giả,quyền liên quan.

Chương 2.

QUYỀN TÁC GIẢ

Điều 8. Tác giả

1. Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phầnhoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học bao gồm:

a) Cá nhân Việt Nam có tác phẩm được bảo hộ quyềntác giả;

b) Cá nhân nước ngoài có tác phẩm được sáng tạo vàthể hiện dưới hình thức vật chất nhất định tại Việt Nam;

c) Cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lầnđầu tiên tại Việt Nam;

d) Cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tạiViệt Nam theo Điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Việt Nam là thành viên.

2. Tổ chức, cá nhân làm công việc hỗ trợ, góp ý kiếnhoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo ra tác phẩm không được công nhậnlà tác giả.

Điều 9. Tác phẩm thể hiện dướidạng ký tự khác

Tác phẩm thể hiện dưới dạng ký tự khác quy định tạiđiểm a khoản 1 Điều 14 của Luật Sở hữu trí tuệ là tác phẩm được thể hiện bằngcác ký hiệu thay cho chữ viết như chữ nổi cho người khiếm thị, ký hiệu tốc kývà các ký hiệu tương tự khác mà các đối tượng tiếp cận có thể sao chép được bằngnhiều hình thức khác nhau.

Điều 10. Bài giảng, bài phátbiểu và bài nói khác10

1. Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác quy địnhtại điểm b khoản 1 Điều 14 của Luật Sở hữu trí tuệ là loại hình tác phẩm thể hiệnbằng ngôn ngữ nói và phải được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định.

2. Trong trường hợp tác giả tự thực hiện việc địnhhình bài giảng, bài phát biểu, bài nói khác dưới hình thức bản ghi âm, ghihình, thì tác giả được hưởng quyền tác giả đối với bài giảng, bài phát biểu,bài nói khác, đồng thời là chủ sở hữu quyền đối với bản ghi âm, ghi hình theoquy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Điều 11. Tác phẩm báo chí

Tác phẩm báo chí quy định tại điểm c khoản 1 Điều14 của Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các thể loại: phóng sự, ghi nhanh, tường thuật,phỏng vấn, phản ánh, điều tra, bình luận, xã luận, chuyên luận, ký báo chí vàcác thể loại báo chí khác nhằm đăng, phát trên báo in, báo nói, báo hình, báođiện tử hoặc các phương tiện khác.

Điều 12. Tác phẩm âm nhạc

Tác phẩm âm nhạc quy định tại điểm d khoản 1 Điều14 của Luật Sở hữu trí tuệ là tác phẩm được thể hiện dưới dạng nhạc nốt trong bảnnhạc hoặc các ký tự âm nhạc khác có hoặc không có lời, không phụ thuộc vào việctrình diễn hay không trình diễn.

Điều 13. Tác phẩm sân khấu

Tác phẩm sân khấu quy định tại điểm đ khoản 1 Điều14 của Luật Sở hữu trí tuệ là tác phẩm thuộc các loại hình nghệ thuật biểu diễn,bao gồm kịch (kịch nói, nhạc vũ kịch, ca kịch, kịch câm), xiếc, múa, múa rối vàcác loại hình tác phẩm sân khấu khác.

Điều 14. Tác phẩm điện ảnh

Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theophương pháp tương tự quy định tại điểm e khoản 1 Điều 14 của Luật Sở hữu trí tuệlà những tác phẩm được hợp thành bằng hàng loạt hình ảnh liên tiếp tạo nên hiệuứng chuyển động kèm theo hoặc không kèm theo âm thanh, được thể hiện trên mộtchất liệu nhất định và có thể phân phối, truyền đạt tới công chúng bằng các thiếtbị kỹ thuật, công nghệ, bao gồm loại hình phim truyện, phim tài liệu, phim khoahọc, phim hoạt hình và các loại hình tương tự khác.

Điều 15. Tác phẩm tạo hình, mỹthuật ứng dụng

1. Tác phẩm tạo hình quy định tại điểm g khoản 1 Điều14 của Luật Sở hữu trí tuệ là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc,hình khối, bố cục như: hội họa, đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt và cáchình thức thể hiện tương tự, tồn tại dưới dạng độc bản. Riêng đối với loại hìnhđồ hoạ, có thể được thể hiện tới phiên bản thứ 50, được đánh số thứ tự có chữký của tác giả.

2. Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng quy định tại điểm gkhoản 1 Điều 14 của Luật Sở hữu trí tuệ là tác phẩm được thể hiện bởi đườngnét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích có thể gắn liền với một đồvật hữu ích, được sản xuất hàng loạt bằng tay hoặc bằng máy như: biểu trưng;hàng thủ công mỹ nghệ; hình thức thể hiện trên sản phẩm, bao bì sản phẩm.

Điều 16. Tác phẩm nhiếp ảnh

Tác phẩm nhiếp ảnh quy định tại điểm h khoản 1 Điều14 của Luật Sở hữu trí tuệ là tác phẩm thể hiện hình ảnh của thế giới kháchquan trên vật liệu bắt sáng hoặc trên phương tiện mà hình ảnh được tạo ra haycó thể được tạo ra bằng bất cứ phương pháp kỹ thuật nào (hoá học, điện tử hoặcphương pháp khác).

Hình ảnh tĩnh được lấy ra từ một tác phẩm điện ảnhhay tương tự như điện ảnh không được coi là tác phẩm nhiếp ảnh mà là một phần củatác phẩm điện ảnh đó.

Điều 17. Tác phẩm kiến trúc

Tác phẩm kiến trúc quy định tại điểm i khoản 1 Điều14 của Luật Sở hữu trí tuệ là các bản vẽ thiết kế dưới bất kỳ hình thức nào thểhiện ý tưởng sáng tạo về ngôi nhà, công trình xây dựng, quy hoạch không gian(quy hoạch xây dựng) đã hoặc chưa xây dựng. Tác phẩm kiến trúc bao gồm các bảnvẽ thiết kế về mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh, thể hiện ý tưởng sáng tạovề ngôi nhà, công trình, tổ hợp công trình kiến trúc, tổ chức không gian, kiếntrúc cảnh quan của một vùng, một đô thị, hệ thống đô thị, khu chức năng đô thị,khu dân cư nông thôn.

Mô hình, sa bàn về ngôi nhà, công trình xây dựng hoặcquy hoạch không gian được coi là tác phẩm kiến trúc độc lập.

Điều 18. Bản họa đồ, sơ đồ, bảnđồ, bản vẽ

Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ quy định tại điểmk khoản 1 Điều 14 của Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽliên quan đến địa hình, các loại công trình khoa học và kiến trúc.

Điều 19. Quyền tác giả đối vớitác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu

1. Tác phẩm điện ảnh, sân khấu được sáng tạo bởi tậpthể tác giả. Những người tham gia sáng tạo tác phẩm điện ảnh, sân khấu quy địnhtại khoản 1 Điều 21 của Luật Sở hữu trí tuệ được hưởng các quyền nhân thân đốivới phần sáng tạo của mình theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của LuậtSở hữu trí tuệ.

Nhà sản xuất, đạo diễn, tác giả kịch bản có thể thỏathuận về việc thực hiện các quyền đặt tên tác phẩm điện ảnh quy định tại khoản1 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ và việc sửa chữa kịch bản tác phẩm điện ảnhquy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ.

2. Tổ chức, cá nhân đầu tư tài chính và cơ sở vậtchất – kỹ thuật để sản xuất tác phẩm điện ảnh, dàn dựng tác phẩm sân khấu quy địnhtại khoản 2 Điều 21 của Luật Sở hữu trí tuệ là chủ sở hữu các quyền quy định tạikhoản 3 Điều 19 và Điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Tổ chức, cá nhân đầu tư tài chính và cơ sở vật chất- kỹ thuật để sản xuất tác phẩm điện ảnh, dàn dựng tác phẩm sân khấu có thể thỏathuận về việc thực hiện các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20 của LuậtSở hữu trí tuệ và nghĩa vụ quy định tại khoản 3 Điều 21 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Điều 19a. Quyền tác giả đốivới chương trình máy tính11

1. Tác giả chương trình máy tính quy định tại điểmm khoản 1 Điều 14, Điều 22 của Luật Sở hữu trí tuệ được hưởng các quyền nhânthân quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Tổ chức, cá nhân đầu tư tài chính và cơ sở vật chất- kỹ thuật để sáng tạo chương trình máy tính và tác giả chương trình máy tínhcó thể thỏa thuận khi ký hợp đồng sáng tạo về quyền đặt tên chương trình máytính quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ, về việc chỉnh sửa,nâng cấp chương trình máy tính quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật Sở hữu trítuệ.

2. Tổ chức, cá nhân đầu tư tài chính và cơ sở vậtchất – kỹ thuật để sáng tạo chương trình máy tính là chủ sở hữu quyền tác giảđược hưởng quyền công bố quy định tại khoản 3 Điều 19 và các quyền tài sản độcquyền quy định tại Điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Tác giả chương trình máy tính được hưởng tiền nhuậnbút và quyền lợi vật chất khác theo thỏa thuận với chủ sở hữu quyền tác giả.

3. Tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng hợp pháp bảnsao chương trình máy tính có thể làm không quá một bản sao dự phòng, để thay thếkhi bản sao đó bị mất, bị hư hỏng hoặc không thể sử dụng được.

Điều 20. Sử dụng tác phẩm vănhọc, nghệ thuật dân gian

1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian quy định tạiđiểm a, b, c khoản 1 Điều 23 của Luật Sở hữu trí tuệ được bảo hộ không phụ thuộcvào việc định hình.

2. Sử dụng tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gianquy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật Sở hữu trí tuệ là việc nghiên cứu sưu tầm,giới thiệu giá trị đích thực của tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian.

3. Người sử dụng tác phẩm văn học, nghệ thuật dângian quy định tại khoản 2 Điều này phải thỏa thuận về việc trả thù lao cho ngườilưu giữ tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian và được hưởng quyền tác giả đối vớiphần nghiên cứu sưu tầm, giới thiệu của mình.

4. Dẫn chiếu xuất xứ loại hình tác phẩm văn học,nghệ thuật dân gian quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật Sở hữu trí tuệ là việcchỉ ra địa danh của cộng đồng cư dân nơi tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gianđược hình thành.

Điều 20a. Tác phẩm văn hóa,nghệ thuật dân gian12

Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian quy định tạikhoản 1 Điều 23 của Luật Sở hữu trí tuệ được bảo hộ bao gồm:

1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian quy định tạiđiểm a khoản 1 Điều 23 của Luật Sở hữu trí tuệ là các loại hình nghệ thuật ngôntừ như truyện tiếu lâm, ngụ ngôn, sử thi, thần thoại, truyền thuyết, giai thoại,thơ, ca dao, tục ngữ, câu đố và các hình thức thể hiện tương tự khác.

2. Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian quy định tạicác điểm b và c khoản 1 Điều 23 của Luật Sở hữu trí tuệ là các loại hình nghệthuật biểu diễn như tuồng, chèo, cải lương, điệu hát, làn điệu âm nhạc; điệumúa, vở diễn, trò chơi dân gian, hội làng, các hình thức nghi lễ dân gian vàcác hình thức thể hiện tương tự khác.

3. Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian quy định tạiđiểm d khoản 1 Điều 23 của Luật Sở hữu trí tuệ là các loại hình nghệ thuật tạohình như đồ họa, hội họa, điêu khắc, nhạc cụ; hình mẫu kiến trúc và các hình thứcthể hiện tương tự khác.

Điều 21. Đối tượng không thuộcphạm vi bảo hộ quyền tác giả

1. Tin tức thời sự thuần túy đưa tin quy định tạikhoản 1 Điều 15 của Luật Sở hữu trí tuệ là các thông tin báo chí ngắn hàngngày, chỉ mang tính chất đưa tin không có tính sáng tạo.

2. Văn bản hành chính quy định tại khoản 2 Điều 15của Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị,tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chứcxã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dânvà các tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Quyền nhân thân

1. Quyền đặt tên cho tác phẩm quy định tại khoản 1Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ không áp dụng đối với tác phẩm dịch từ ngôn ngữnày sang ngôn ngữ khác.

2. Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người kháccông bố tác phẩm quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ là việcphát hành tác phẩm đến công chúng với số lượng bản sao đủ để đáp ứng nhu cầu hợplý của công chúng tùy theo bản chất của tác phẩm, do tác giả, chủ sở hữu quyềntác giả thực hiện hoặc do cá nhân, tổ chức khác thực hiện với sự đồng ý của tácgiả, chủ sở hữu quyền tác giả.

Công bố tác phẩm không bao gồm việc trình diễn mộttác phẩm sân khấu, điện ảnh, âm nhạc; đọc trước công chúng một tác phẩm văn học;phát sóng tác phẩm văn học, nghệ thuật; trưng bày tác phẩm tạo hình; xây dựngcông trình từ tác phẩm kiến trúc.

3. Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không chongười khác sửa chữa, cắt xén tác phẩm quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật Sởhữu trí tuệ là việc không cho người khác sửa chữa, cắt xén tác phẩm trừ trườnghợp có thỏa thuận của tác giả.

4. Tác giả chương trình máy tính và các nhà đầu tưsản xuất chương trình máy tính có thể thỏa thuận về việc đặt tên và việc pháttriển các chương trình máy tính.

Điều 23. Quyền tài sản

1. Quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng quy địnhtại điểm b khoản 1 Điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệ do chủ sở hữu quyền tác giảđộc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện biểu diễn tác phẩm mộtcách trực tiếp hoặc thông qua các chương trình ghi âm, ghi hình hoặc bất kỳphương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.

Trong khoản này, biểu diễn tác phẩm trước côngchúng bao gồm việc biểu diễn tác phẩm tại bất cứ nơi nào ngoại trừ tại giađình.

2.13 Quyền sao chéptác phẩm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệ là mộttrong các quyền tài sản độc quyền thuộc quyền tác giả, do chủ sở hữu thực hiệnhoặc cho phép người khác thực hiện việc tạo ra bản sao tác phẩm bằng bất kỳphương tiện hay hình thức nào, bao gồm cả việc tạo ra bản sao dưới hình thức điệntử.

3. Quyền phân phối bản gốc hoặc bản sao tác phẩmquy định tại điểm d khoản 1 Điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệ là quyền của chủ sởhữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện bằng bấtkỳ hình thức, phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được đểbán, cho thuê hoặc các hình thức chuyển nhượng khác bản gốc hoặc bản sao tác phẩm.

Đối với tác phẩm tạo hình, tác phẩm nhiếp ảnh thìquyền phân phối còn bao gồm cả việc trưng bày, triển lãm trước công chúng.

4. Quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằngphương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiệnkỹ thuật nào khác quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệlà quyền độc quyền thực hiện của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc cho phép ngườikhác thực hiện để đưa tác phẩm hoặc bản sao tác phẩm đến công chúng mà côngchúng có thể tiếp cận được tại địa điểm và thời gian do chính họ lựa chọn.

5. Quyền cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điệnảnh, chương trình máy tính quy định tại điểm e khoản 1 Điều 20 của Luật Sở hữutrí tuệ do chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép ngườikhác thực hiện việc cho thuê để sử dụng có thời hạn.

Không áp dụng quyền cho thuê đối với chương trìnhmáy tính, khi bản thân chương trình đó không phải là đối tượng chủ yếu để chothuê như chương trình máy tính gắn với việc vận hành bình thường các loạiphương tiện giao thông cũng như các máy móc, thiết bị kỹ thuật khác.

Điều 24. Trích dẫn hợp lý vànhập khẩu bản sao tác phẩm

1. Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tácgiả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình quy định tại điểm b khoản1 Điều 25 của Luật Sở hữu trí tuệ phải phù hợp với các điều kiện sau:

a) Phần trích dẫn chỉ nhằm mục đích giới thiệu,bình luận hoặc làm sáng tỏ vấn đề được đề cập trong tác phẩm của mình;

b) Số lượng và thực chất của phần trích dẫn từ tácphẩm được sử dụng để trích dẫn không gây phương hại tới quyền tác giả đối vớitác phẩm được sử dụng để trích dẫn; phù hợp với tính chất, đặc điểm của loạihình tác phẩm được sử dụng để trích dẫn.

2. Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sửdụng riêng quy định tại điểm k khoản 1 Điều 25 của Luật Sở hữu trí tuệ chỉ áp dụngcho trường hợp nhập khẩu không quá một bản.

3. Việc sử dụng tác phẩm trong các trường hợp quy địnhtại khoản 1 Điều 25 của Luật Sở hữu trí tuệ không áp dụng đối với việc sao lạitác phẩm kiến trúc, tác phẩm tạo hình, chương trình máy tính.

Điều 25. Sao chép tác phẩm

1. Tự sao chép một bản quy định tại điểm a khoản 1Điều 25 của Luật Sở hữu trí tuệ áp dụng đối với các trường hợp nghiên cứu khoahọc, giảng dạy của cá nhân không nhằm mục đích thương mại.

2. Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện vớimục đích nghiên cứu quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật Sở hữu trí tuệlà việc sao chép không quá một bản. Thư viện không được sao chép và phân phối bảnsao tác phẩm tới công chúng, kể cả bản sao kỹ thuật số.

Điều 26. Thời hạn bảo hộ quyềntác giả14

1. Thời hạn bảo hộ quyền tài sản và quyền nhân thânquy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm di cảo lànăm mươi năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên.

Thời hạn bảo hộ quyền tài sản và quyền nhân thânquy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm nhiếp ảnh,tác phẩm mỹ thuật ứng dụng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 của Luật Sở hữutrí tuệ là năm mươi năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên. Trong thờihạn năm mươi năm, nếu tác phẩm chưa công bố thì thời hạn bảo hộ là năm mươinăm, kể từ khi tác phẩm được định hình.

2. Thời hạn bảo hộ đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếpảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh quy định tại điểm a khoản 2 Điều27 của Luật Sở hữu trí tuệ đã được sửa đổi, bổ sung thực hiện như sau:

Kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtSở hữu trí tuệ có hiệu lực, tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng,tác phẩm khuyết danh còn thời hạn bảo hộ theo Luật Sở hữu trí tuệ thì tiếp tụcđược hưởng thời hạn bảo hộ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 của Luật Sởhữu trí tuệ đã được sửa đổi, bổ sung; đối với tác phẩm sân khấu còn thời hạn bảohộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ thì thời hạn bảo hộ được thực hiệntheo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 27 của Luật Sở hữu trí tuệ đã được sửa đổi,bổ sung là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết.

Điều 27. Chủ sở hữu quyền tácgiả

Chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại Điều 36 củaLuật Sở hữu trí tuệ bao gồm:

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm đượcsáng tạo và thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định tại Việt Nam.

3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm đượccông bố lần đầu tiên tại Việt Nam.

4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảohộ tại Việt Nam theo Điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Việt Nam là thànhviên.

Điều 28. Chuyển nhượng quyền đốivới tác phẩm khuyết danh15

Việc hưởng quyền của chủ sở hữu tác phẩm khuyếtdanh quy định tại khoản 2 Điều 41, điểm a khoản 1 Điều 42 của Luật Sở hữu trítuệ đã được sửa đổi, bổ sung được thực hiện như sau:

1. Tổ chức, cá nhân đang quản lý tác phẩm khuyếtdanh được phép chuyển nhượng quyền đối với tác phẩm khuyết danh cho tổ chức, cánhân khác và được hưởng thù lao từ việc chuyển nhượng quyền đó.

2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền theo quyđịnh tại khoản 1 Điều này được hưởng quyền của chủ sở hữu đến khi danh tính củatác giả được xác định.

Điều 29. Sử dụng tác phẩm thuộcsở hữu nhà nước

1. Tổ chức, cá nhân khi sử dụng tác phẩm thuộc sở hữunhà nước quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 42 của Luật Sở hữu trí tuệ, trừtrường hợp quy định tại khoản 2 và 3 Điều 28 Nghị định này phải thực hiện cácnghĩa vụ sau:

a) Xin phép sử dụng;

b) Thanh toán tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợivật chất khác;

c) Nộp một bản sao tác phẩm trong thời hạn ba mươingày kể từ ngày phổ biến, lưu hành.

2. Tổ chức, cá nhân thực hiện các nghĩa vụ quy địnhtại khoản 1 Điều này tại Cục Bản quyền tác giả.

3. Cục Bản quyền tác giả chịu trách nhiệm nhận chuyểngiao quyền tác giả dưới bất kỳ hình thức nào của các tổ chức, cá nhân quy địnhtại điểm c khoản 1 Điều 42 của Luật Sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài chính quyđịnh chế độ quản lý tài chính quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Điều 30. Sử dụng tác phẩm thuộcvề công chúng

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm thuộc về côngchúng quy định tại Điều 43 của Luật Sở hữu trí tuệ phải tôn trọng quyền nhânthân quy định tại khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm thuộc về côngchúng không được hưởng quyền công bố quy định tại khoản 3 Điều 19 và các quyềntài sản quy định tại Điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệ.

2. Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có quyềnvà nghĩa vụ liên quan khi phát hiện các hành vi xâm phạm quyền nhân thân quy địnhtại khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ đối với các tác phẩm đã kếtthúc thời hạn bảo hộ thì có quyền yêu cầu người có hành vi xâm phạm chấm dứthành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại; có quyềnkhiếu nại, tố cáo, yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý. Tuỳ theo tínhchất và mức độ xâm phạm, các tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm có thể bị xửlý theo pháp luật hành chính, dân sự hoặc hình sự.

Các tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chứcxã hội – nghề nghiệp, các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liênquan có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ các quyền nhân thânđối với những tác phẩm của Hội viên đã kết thúc thời hạn bảo hộ.

Chương 3.

QUYỀN LIÊN QUAN

Điều 31. Quyền của người biểudiễn

1. Sao chép trực tiếp cuộc biểu diễn đã được địnhhình trên bản ghi âm, ghi hình theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 29 của LuậtSở hữu trí tuệ là việc tạo ra các bản sao khác từ chính bản ghi âm, ghi hìnhđó.

2. Sao chép gián tiếp cuộc biểu diễn đã được địnhhình trên bản ghi âm, ghi hình theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 29 của LuậtSở hữu trí tuệ là việc tạo ra các bản sao khác không từ chính bản ghi âm, ghihình đó như việc sao chép từ mạng thông tin điện tử, chương trình phát sóng, dịchvụ mạng bưu chính viễn thông liên quan và các hình thức tương tự khác.

3. Truyền theo cách khác đến công chúng cuộc biểudiễn chưa được định hình quy định tại điểm c khoản 3 Điều 29 của Luật Sở hữutrí tuệ là việc phổ biến cuộc biểu diễn chưa được định hình đến công chúng bằngbất kỳ phương tiện kỹ thuật nào ngoài phát sóng.

Điều 32. Sử dụng quyền liênquan không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao

Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không nhằm mụcđích thương mại thì không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thùlao, bao gồm:

1. Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứukhoa học của cá nhân quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật Sở hữu trí tuệ.

2. Tự sao chép một bản nhằm mục đích giảng dạy, trừtrường hợp cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã đượccông bố để giảng dạy quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Điều 33. Trích dẫn hợp lý

Trích dẫn hợp lý nhằm mục đích cung cấp thông tinquy định tại điểm c khoản 1 Điều 32 của Luật Sở hữu trí tuệ là việc sử dụng cáctrích đoạn nhằm mục đích thuần túy đưa tin, phải phù hợp với các điều kiện sau:

1. Phần trích dẫn chỉ nhằm mục đích giới thiệu,bình luận hoặc làm sáng tỏ vấn đề trong việc cung cấp thông tin.

2. Số lượng và thực chất của phần trích dẫn từ cuộcbiểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng không gây phương hại đếnquyền của người biểu diễn, quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, quyền củatổ chức phát sóng đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trìnhphát sóng được sử dụng để trích dẫn; phù hợp với tính chất, đặc điểm của cuộcbiểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được sử dụng để trích dẫn.

Điều 34. Bản sao tạm thời

Bản sao tạm thời của tổ chức phát sóng được hưởngquyền phát sóng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 32 của Luật Sở hữu trí tuệ làbản định hình có thời hạn, do tổ chức phát sóng thực hiện bằng các phương tiệnthiết bị của mình, nhằm phục vụ cho buổi phát sóng ngay sau đó của chính tổ chứcphát sóng. Trong trường hợp đặc biệt thì bản sao đó được lưu trữ trong trungtâm lưu trữ chính thức.

Điều 35. Sử dụng bản ghi âm,ghi hình

1. Sử dụng trực tiếp bản ghi âm, ghi hình đã đượccông bố nhằm mục đích thương mại để thực hiện chương trình phát sóng có tài trợ,quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào quy định tại điểm a khoản 1Điều 33 của Luật Sở hữu trí tuệ là việc tổ chức phát sóng dùng chính bản ghiâm, ghi hình đó để phát sóng bằng phương tiện vô tuyến hoặc hữu tuyến, bao gồmcả việc truyền qua vệ tinh, môi trường kỹ thuật số.

Sử dụng gián tiếp bản ghi âm, ghi hình đã được côngbố nhằm mục đích thương mại để thực hiện chương trình phát sóng có tài trợ, quảngcáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào quy định tại điểm a khoản 1 Điều 33của Luật Sở hữu trí tuệ là việc tiếp sóng, phát lại chương trình đã phát sóng;chuyển chương trình trong môi trường kỹ thuật số lên sóng.

2. Sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã được công bốtrong hoạt động kinh doanh, thương mại quy định tại điểm b khoản 1 Điều 33 củaLuật Sở hữu trí tuệ là việc tổ chức, cá nhân sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bảnghi âm, ghi hình đã được công bố để sử dụng tại nhà hàng, khách sạn, cửa hàng,siêu thị; cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ bưu chính, viễn thông, môitrường kỹ thuật số; trong các hoạt động du lịch, hàng không, giao thông công cộngvà các hoạt động kinh doanh, thương mại khác.

3. Việc hưởng tiền thù lao của người biểu diễntrong trường hợp bản ghi âm, ghi hình được sử dụng quy định tại Điều 33 của LuậtSở hữu trí tuệ tuỳ thuộc vào thỏa thuận của người biểu diễn với nhà sản xuất bảnghi âm, ghi hình khi thực hiện chương trình ghi âm, ghi hình.

Tỷ lệ phân chia tiền nhuận bút, thù lao và các quyềnlợi vật chất khác do các chủ thể quyền hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tácgiả, quyền liên quan thỏa thuận.

Các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyềnliên quan có thể ủy thác cho một tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyềnliên quan thực hiện việc thu và phân phối tiền nhuận bút, thù lao và các quyềnlợi vật chất khác. Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan đượcủy thác được hưởng một khoản phí nhất định theo thỏa thuận.

Điều 36. Sử dụng chương trìnhphát sóng16

1. Chủ sở hữu chương trình phát sóng quy định tạikhoản 3 Điều 44 của Luật Sở hữu trí tuệ là tổ chức phát sóng đầu tư tài chínhvà cơ sở vật chất – kỹ thuật của mình để phát sóng.

2. Khi sử dụng các tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đểsản xuất chương trình phát sóng, tổ chức phát sóng phải thực hiện nghĩa vụ vớichủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo quy định pháp luật.

3. Tổ chức, cá nhân sử dụng chương trình phát sóngcủa tổ chức phát sóng khác theo quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều 31 củaLuật Sở hữu trí tuệ để tiếp sóng, tái phát sóng hoặc truyền trên mạng viễnthông, thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào thực hiện theo thỏathuận và các quy định pháp luật liên quan. Việc sửa đổi, cắt xén, bổ sungchương trình phát sóng của tổ chức phát sóng khác để tái phát sóng hoặc truyềntrên mạng viễn thông, thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nàokhác phải có sự thỏa thuận với chủ sở hữu chương trình phát sóng.

Chương 4.

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀNTÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Điều 37. Đăng ký quyền tác giả,quyền liên quan

1.17 Tác giả, chủ sởhữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo quy định tại Điều 50 của LuậtSở hữu trí tuệ có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại trụ sở Cục Bản quyền tác giảhoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh,thành phố Đà Nẵng hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi tác giả, chủ sở hữuquyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở. Hồ sơ có thể gửiqua đường bưu điện.

2.18 Cá nhân, tổ chứcnước ngoài có tác phẩm, chương trình biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chươngtrình phát sóng được bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại khoản 2Điều 13 và Điều 17 của Luật Sở hữu trí tuệ có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổchức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan nộp một (01) bộ hồ sơ trựctiếp tại Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giảtại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tạithành phố Đà Nẵng hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3.19 Hồ sơ đề nghị cấp,cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo quy địnhtại Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ. Các tài liệu quy định tại các điểm c, d, đ vàe khoản 3 Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợpbản sao phải có công chứng hoặc chứng thực; trường hợp làm bằng tiếng nướcngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và phải được công chứng, chứng thực.

Điều 38. Bản sao tác phẩm đăngký quyền tác giả, bản sao bản định hình cuộc biểu diễn, chương trình ghi âm,ghi hình, chương trình phát sóng đăng ký quyền liên quan

1.20 Cục Bản quyềntác giả có trách nhiệm lưu giữ một bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả, mộtbản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan; một bản đóng dấu ghi sốgiấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp giấy chứng nhận quy địnhtại điểm b khoản 2 Điều 50 của Luật Sở hữu trí tuệ, sau khi cấp Giấy chứng nhậnđăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

2. Bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả theo quyđịnh tại điểm b khoản 2 Điều 50 của Luật Sở hữu trí tuệ được thay thế bằng ảnhchụp không gian ba chiều đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng,tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩmcó kích thước quá lớn, cồng kềnh.

Điều 39. Thẩm quyền cấp GiấyChứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy Chứng nhận đăng ký quyền liên quan

1. Cục Bản quyền tác giả có thẩm quyền cấp, cấp lại,đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhậnđăng ký quyền liên quan quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 51 của Luật Sở hữutrí tuệ.

a) 21 Tác giả, chủ sởhữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có nhu cầu xin cấp lại hoặc đổiGiấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quanthì nộp đơn nêu rõ lý do và nộp 01 hồ sơ theo quy định tại Điều 50 của Luật Sởhữu trí tuệ tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bảnquyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng hoặc Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liênquan cư trú hoặc có trụ sở. Đơn và hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.

b) Cục Bản quyền tác giả cấp lại Giấy chứng nhậnđăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trong trường hợpGiấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quanbị mất; đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyềnliên quan trong trường hợp bị rách nát, hư hỏng hoặc thay đổi chủ sở hữu quyềntác giả, quyền liên quan;

c) Cục Bản quyền tác giả hủy bỏ Giấy chứng nhậnđăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trong trường hợpxác định người đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhậnđăng ký quyền liên quan không phải là tác giả, chủ sở hữu và những trường hợptác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã đăngký không thuộc đối tượng bảo hộ theo quy định của pháp luật.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi tiếp nhậnđơn đăng ký, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhậnđăng ký quyền liên quan theo quy định pháp luật, chuyển Cục Bản quyền tác giảxem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chuyểncho tổ chức, cá nhân nộp đơn ngay sau khi nhận được kết quả xem xét, giải quyếtcủa Cục Bản quyền tác giả.

3. Tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp phí, lệ phí khitiến hành các thủ tục liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan cho Cục Bảnquyền tác giả theo quy định pháp luật.

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành các mẫuđơn đăng ký, Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyềnliên quan.

Điều 40. Hiệu lực Giấy chứngnhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Các loại Giấy Chứng nhận bản quyền tác giả do HãngBảo hộ quyền tác giả Việt Nam, Cơ quan Bảo hộ quyền tác giả Việt Nam, Cục Bảnquyền tác giả, Cục Bản quyền tác giả cấp trước ngày Bộ luật Dân sự và Luật Sở hữutrí tuệ có hiệu lực vẫn tiếp tục được duy trì hiệu lực.

Chương 5.

TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TẬP THỂ,TỔ CHỨC TƯ VẤN, DỊCH VỤ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Điều 41. Tổ chức đại diện tậpthể quyền tác giả, quyền liên quan22

1. Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyềnliên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật Sở hữu trí tuệ khi hoạt độngphải tuân thủ các điều kiện sau:

a) Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyềnliên quan phải được tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan ủy quyền.

b) Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyềnliên quan phải có hợp đồng ủy quyền bằng văn bản với các chủ thể quyền về việcquản lý một quyền, một nhóm quyền cụ thể.

c) Việc thu, phân phối tiền nhuận bút, thù lao vàcác quyền lợi vật chất được phát sinh từ việc khai thác quyền, nhóm quyền quy địnhtại Điều lệ hoạt động của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liênquan và hợp đồng ủy quyền.

2. Trong trường hợp tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình,chương trình phát sóng có liên quan đến quyền và lợi ích của nhiều tổ chức đạidiện tập thể được ủy quyền đại diện cho các quyền, nhóm quyền khác nhau, cácbên có thể thỏa thuận để một tổ chức thay mặt đàm phán cấp phép sử dụng, thu vàphân chia tiền, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi thực hiện.

3. Việc quản lý, thu và phân phối tiền nhuận bút,thù lao, quyền lợi vật chất quy định tại điểm a khoản 2 Điều 56 của Luật Sở hữutrí tuệ thực hiện theo quy định sau:

a) Việc thu, phân phối tiền nhuận bút, thù lao, quyềnlợi vật chất của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan thựchiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch;

b) Tổ chức đại diện tập thể được giữ lại một khoảntiền phù hợp trên tổng số tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất thu đượcđể chi phí cho việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức trên cơ sở thỏa thuận vớingười ủy quyền. Mức tiền giữ lại được điều chỉnh phù hợp với hiệu quả của hoạtđộng đại diện tập thể trên cơ sở thỏa thuận với người ủy quyền và có thể đượcxác định bằng tỷ lệ phần trăm trên tổng số tiền thu được;

c) Việc thu và phân phối tiền nhuận bút, thù lao,quyền lợi vật chất từ các tổ chức tương ứng của nước ngoài hoặc tổ chức quốc tếthực hiện theo quy định về quản lý ngoại hối.

4. Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyềnliên quan thực hiện chế độ báo cáo 6 tháng, một năm hoặc đột xuất theo quy địnhtại điểm c khoản 3 Điều 56 của Luật Sở hữu trí tuệ như sau:

a) Báo cáo gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, BộNội vụ và Bộ Tài chính bao gồm các nội dung: sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chếhoạt động; thay đổi nhân sự lãnh đạo; tham gia các tổ chức quốc tế; các hoạt độngđối ngoại khác; biểu giá, phương thức thanh toán nhuận bút, thù lao, quyền lợivật chất; chương trình kế hoạch dài hạn và hàng năm; tình hình hoạt động, ký hợpđồng ủy quyền, hợp đồng cấp phép sử dụng; hoạt động thu, mức thu, phương thứcphân phối; cách thức thực hiện việc phân phối tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợivật chất; các hoạt động liên quan khác;

b) Trường hợp sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải báo cáocấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện.

Điều 42. Tổ chức tư vấn, dịchvụ quyền tác giả, quyền liên quan

1. Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyềnliên quan được thành lập theo quy định tại khoản 1 Điều 57 của Luật Sở hữu trítuệ khi người đứng đầu tổ chức và cá nhân hoạt động tư vấn, dịch vụ quyền tácgiả, quyền liên quan đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sựđầy đủ;

b) Thường trú tại Việt Nam;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học luật.

2. Thực hiện chế độ báo cáo, thông tin cho Cục Bảnquyền tác giả theo định kỳ sáu tháng, một năm hoặc đột xuất về các hoạt động tưvấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan.

Chương 6.

BẢO VỆ QUYỀN TÁC GIẢ,QUYỀN LIÊN QUAN

Điều 43. Quyền tự bảo vệ

1. Áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hànhvi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại điểm a khoản 1 Điều 198của Luật Sở hữu trí tuệ là việc các chủ thể quyền đưa các thông tin quản lý quyềngắn với bản gốc hoặc bản sao tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phátsóng; đưa thông tin quản lý quyền xuất hiện cùng với việc truyền đạt tác phẩm tớicông chúng nhằm xác định tác phẩm, tác giả của tác phẩm, chủ sở hữu quyền,thông tin về thời hạn, điều kiện sử dụng tác phẩm và mọi số liệu hoặc mã, ký hiệuthể hiện thông tin đó để bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan. Đồng thời cácchủ thể quyền có thể áp dụng các biện pháp công nghệ để bảo vệ các thông tin quảnlý quyền, ngăn chặn các hành vi tiếp cận tác phẩm, khai thác bất hợp pháp quyềnsở hữu của mình theo quy định của pháp luật.

2. Các chủ thể quyền có thể áp dụng các biện phápkhác quy định tại khoản 1 Điều 198 của Luật Sở hữu trí tuệ để bảo vệ quyền và lợiích hợp pháp của mình.

Điều 44. Quyền khởi kiện dân sựvề quyền tác giả, quyền liên quan

1. Các chủ thể quyền sau đây có quyền khởi kiện tạiToà án có thẩm quyền để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến quyền tácgiả, quyền liên quan:

a) Tác giả;

b) Chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan;

c) Người thừa kế hợp pháp của tác giả hoặc của chủsở hữu quyền tác giả, quyền liên quan;

d) Cá nhân, tổ chức được chuyển giao quyền của chủsở hữu quyền tác giả, quyền liên quan;

đ) Cá nhân, tổ chức sử dụng tác phẩm theo hợp đồng;

e) Người biểu diễn;

g) Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình;

h) Tổ chức phát sóng;

i) Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyềnliên quan được ủy thác quyền;

k) Các chủ thể quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan nhà nước, tổ chức liên quan trong phạmvi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Toàán bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước thuộc lĩnh vực quyền tác giả,quyền liên quan.

Điều 45. Khiếu nại, tố cáoliên quan đến đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

1. Những người sau đây có quyền nộp đơn khiếu nại,tố cáo:

a) Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữuquyền liên quan, tổ chức, cá nhân được ủy quyền có quyền khiếu nại việc cấp, cấplại, đổi, hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng kýquyền liên quan;

b) Bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền tố cáo vềviệc cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyềnliên quan.

2. Thủ tục khiếu nại, tố cáo được quy định như sau:

a) Người khiếu nại về việc đăng ký quyền tác giả,quyền liên quan phải có đơn gửi Cục Bản quyền tác giả. Trong đơn nêu rõ ngày,tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơquan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu củangười khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên. Kèm theo đơn khiếunại là các tài liệu như Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhậnđăng ký quyền liên quan, hoặc quyết định hủy bỏ hiệu lực, văn bản từ chối cấp,cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyềnliên quan và các tài liệu, bằng chứng liên quan khác;

b) Người tố cáo phải có đơn gửi cơ quan nhà nước cóthẩm quyền. Trong đơn nêu rõ ngày, tháng, năm tố cáo; tên, địa chỉ của người tốcáo; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tố cáo; nội dung, lý do tốcáo và yêu cầu của người tố cáo. Đơn tố cáo phải do người tố cáo ký tên. Kèmtheo đơn tố cáo là các tài liệu, bằng chứng liên quan.

3. Trong thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại,tố cáo, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan Nhànước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản cho người khiếu nại, tố cáo.

4. Trường hợp không đồng ý với ý kiến trả lời của CụcBản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan Nhà nước có thẩmquyền, người khiếu nại, tố cáo có quyền khiếu nại, tố cáo tới cấp có thẩm quyềntheo quy định của pháp luật.

Điều 45a. Nguyên tắc vàphương thức thanh toán tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất23

1. Nhuận bút, thù lao quy định tại khoản 3 Điều 20,khoản 4 Điều 29 và quyền lợi vật chất quy định tại khoản 2 Điều 30, khoản 2 Điều31 của Luật Sở hữu trí tuệ được xác định theo các nguyên tắc sau:

a) Việc trả nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chấtphải bảo đảm lợi ích của người sáng tạo, nhà sử dụng và công chúng hưởng thụ,phù hợp với thực tiễn của đất nước;

b) Mức nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất căn cứvào thể loại, hình thức, chất lượng, số lượng hoặc tần suất sử dụng tác phẩm;

c) Các đồng tác giả, tập thể tác giả thỏa thuận về tỷlệ phân chia nhuận bút, thù lao theo mức độ sáng tạo thể hiện trong tác phẩm,phù hợp với hình thức sử dụng;

d) Tác giả của tác phẩm, tổ chức, cá nhân thực hiệncuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng dành cho thiếunhi, dân tộc thiểu số; người Việt Nam thực hiện sáng tạo tác phẩm trực tiếp bằngtiếng nước ngoài, người Kinh thực hiện trực tiếp bằng tiếng dân tộc thiểu số,người dân tộc thiểu số này thực hiện trực tiếp bằng tiếng dân tộc thiểu sốkhác; thực hiện trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm và những trường hợp đặc biệtkhác được hưởng thêm nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khuyến khích;

đ) Việc sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan vàtrả nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất phải có hợp đồng bằng văn bản theoquy định pháp luật;

e) Các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước,doanh nghiệp Nhà nước lập dự trù kinh phí chi nhuận bút, thù lao, quyền lợi vậtchất trong phạm vi ngân sách và các nguồn thu khác theo quy định pháp luật.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợpvới Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành biểu giá, phương thứcthanh toán nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất theo quy định tại khoản 1 Điều26 và các khoản 1 và 2 Điều 33 của Luật Sở hữu trí tuệ đã được sửa đổi, bổsung.

Chương 7.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH24

Điều 46. Thời hạn chuyển tiếp

1. Quyền tác giả, quyền liên quan được bảo hộ theoquy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực trước ngày Luật Sở hữu trí tuệ cóhiệu lực, nếu còn thời hạn bảo hộ vào ngày Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực thìđược tiếp tục bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

2. Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đã nộpcho cơ quan có thẩm quyền trước ngày Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực được tiếptục xử lý theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm nộpđơn.

3. Mọi hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liênquan hoặc vi phạm hợp đồng thực hiện trước ngày Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lựcsẽ được xử lý theo quy định của pháp luật, có giá trị hiện hành vào thời điểm xảyra hành vi xâm phạm.

4.25 Quyền tác giả,quyền liên quan được bảo hộ theo quy định của các văn bản có hiệu lực trướcngày Luật Sở hữu trí tuệ đã được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực, nếu còn thời hạnbảo hộ thì tiếp tục được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ đã được sửađổi, bổ sung.

Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đã nộpcho cơ quan có thẩm quyền trước ngày Luật Sở hữu trí tuệ đã được sửa đổi, bổsung có hiệu lực sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành vào thờiđiểm nộp đơn.

Mọi hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quanhoặc vi phạm hợp đồng trước ngày Luật Sở hữu trí tuệ đã được sửa đổi, bổ sungcó hiệu lực sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành vào thời điểm xảyra hành vi vi phạm.

Điều 47. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kểtừ ngày đăng Công báo. Nghị định này thay thế Nghị định số 76/CP ngày 29 tháng11 năm 1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giảtrong Bộ luật Dân sự.

Điều 48. Trách nhiệm thi hành

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủtrưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan chịutrách nhiệm thi hành Nghị định này.

2. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịutrách nhiệm hướng dẫn thi hành và tổ chức thực hiện Nghị định này./.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận