Trang chủ Lifehacks Nghị định 43 hướng dẫn thi hành luật đất đai 2023

Nghị định 43 hướng dẫn thi hành luật đất đai 2023

bởi sharescript_songoku

CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 43/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15
tháng 05 năm 2014

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY
ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12
năm 2001;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết
thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13.

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản
của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (sau đây gọi là Luật Đất đai).

2. Việc quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật
Đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giá đất; thu tiền sử dụng đất; thu
tiền thuê đất, thuê mặt nước; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
được thực hiện theo các Nghị định khác của Chính phủ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách
nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản
lý nhà nước về đất đai.

2. Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai.

3. Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản
lý, sử dụng đất.

Điều 3. Xác định loại đất

Việc xác định loại đất đối với trường hợp sử dụng đất
không có giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 11 của Luật
Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Trường hợp đang sử dụng đất ổn định mà không phải
do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì loại đất được xác định
theo hiện trạng đang sử dụng.

2. Trường hợp sử dụng đất do lấn, chiếm, chuyển mục
đích sử dụng đất trái phép thì căn cứ vào nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng
đất để xác định loại đất.

3. Trường hợp thửa đất đang sử dụng vào nhiều mục
đích khác nhau (không phải là đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất) thì việc
xác định loại đất được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Trường hợp xác định được ranh giới sử dụng giữa
các mục đích sử dụng thì tách thửa đất theo từng mục đích và xác định mục đích
theo hiện trạng sử dụng của từng thửa đất đó;

b) Trường hợp không xác định được ranh giới sử dụng
giữa các mục đích thì mục đích sử dụng đất chính được xác định theo loại đất hiện
trạng có mức giá cao nhất trong bảng giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định; trường
hợp sử dụng đất sau khi có quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền
phê duyệt thì căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất để xác định mục đích chính.

4. Trường hợp đất có nhà chung cư có mục đích hỗn hợp
được xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, trong đó có một phần diện tích
sàn nhà chung cư được sử dụng làm văn phòng, cơ sở thương mại, dịch vụ thì mục
đích sử dụng chính của phần diện tích đất xây dựng nhà chung cư được xác định
là đất ở.

5. Cơ quan xác định loại đất quy định tại các Khoản
1, 2, 3 và 4 Điều này là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với tổ chức, cơ sở tôn
giáo, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng
ngoại giao; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây
gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng
dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Trường hợp thu hồi đất thì cơ quan
có thẩm quyền xác định loại đất là cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định
của pháp luật về đất đai.

Chương 2.

HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ
ĐẤT ĐAI VÀ DỊCH VỤ TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

Điều 4. Cơ quan quản lý đất đai

1. Cơ quan quản lý đất đai ở địa phương bao gồm:

a) Cơ quan quản lý đất đai ở tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương là Sở Tài nguyên và Môi trường;

b) Cơ quan quản lý đất đai ở huyện, quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh là Phòng Tài nguyên và Môi trường.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy
ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xây dựng tổ chức bộ máy quản lý đất đai tại
địa phương; Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí công chức địa chính xã, phường, thị
trấn bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường
chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu
tổ chức của cơ quan quản lý đất đai ở địa phương và nhiệm vụ của công chức địa
chính xã, phường, thị trấn.

Điều 5. Thực hiện dịch vụ trong
lĩnh vực đất đai

1. Văn phòng đăng ký đất đai:

a) Văn phòng đăng ký đất đai là
đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh thành lập hoặc tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký quyền
sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các Văn phòng đăng ký quyền
sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hiện có ở địa phương; có
tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động
theo quy định của pháp luật.

Văn phòng đăng ký đất đai có chức
năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản
lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống
kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức,
cá nhân có nhu cầu;

b) Văn phòng đăng ký đất đai có chi nhánh tại các
quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
được thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai
theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Kinh phí hoạt động của Văn
phòng đăng ký đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính đối với
đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Tổ chức phát triển quỹ đất:

a) Tổ chức phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp
công được thành lập theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải
thể đơn vị sự nghiệp công lập; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng
và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật; có chi nhánh tại
các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Đối với địa phương đã có Tổ chức
phát triển quỹ đất cấp tỉnh và cấp huyện thì tổ chức lại Tổ chức phát triển quỹ
đất trên cơ sở hợp nhất Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh và cấp huyện hiện
có.

Tổ chức phát triển quỹ đất có chức năng tạo lập,
phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện
các dịch vụ khác.

b) Kinh phí hoạt động của Tổ chức phát triển quỹ đất
thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp
công lập.

3. Các hoạt động dịch vụ trong
lĩnh vực đất đai, bao gồm:

a) Điều tra, đánh giá đất đai; cải tạo đất;

b) Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

c) Đo đạc, lập bản đồ địa chính,
hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

d) Tư vấn xác định giá đất;

đ) Đấu giá quyền sử dụng đất;

e) Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường
chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức,
nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai, Tổ chức phát triển
quỹ đất.

5. Văn phòng đăng ký đất đai và
Tổ chức phát triển quỹ đất phải được thành lập hoặc tổ chức lại trước ngày 31
tháng 12 năm 2015. Trong thời gian chưa thành lập hoặc tổ chức lại các tổ chức
theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng
đất, Trung tâm phát triển quỹ đất đã thành lập được tiếp tục hoạt động theo chức
năng, nhiệm vụ đã được giao.

Điều 6. Quỹ phát triển đất

1. Quỹ phát triển đất quy định tại Điều
111 của Luật Đất đai được thành lập theo quy định của pháp luật về thành lập,
tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập hoặc được ủy thác cho Quỹ đầu
tư phát triển, quỹ tài chính khác của địa phương trước ngày 01 tháng 01 năm
2015. Quỹ phát triển đất là tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu riêng, được mở
tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định
của pháp luật.

Đối với Quỹ phát triển đất đã thành lập trước ngày
01 tháng 7 năm 2014 thì tiếp tục hoạt động theo quy định của Nghị định này.

2. Nguồn vốn của Quỹ phát triển đất được ngân sách
nhà nước phân bổ, bố trí vào dự toán ngân sách địa phương, được cấp khi bắt đầu
thành lập, bổ sung định kỳ hàng năm; huy động từ các nguồn vốn khác gồm: Vốn viện
trợ, tài trợ, hỗ trợ hoặc ủy thác quản lý của các tổ chức quốc tế, tổ chức và
cá nhân trong nước và ngoài nước theo chương trình hoặc dự án viện trợ, tài trợ,
ủy thác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm, Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức vốn
ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ phát triển đất khi thành lập, mức trích bổ sung
cho Quỹ phát triển đất cụ thể hàng năm cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa
phương.

3. Quỹ phát triển đất được sử dụng để ứng vốn cho Tổ
chức phát triển quỹ đất và các tổ chức khác để thực hiện việc bồi thường, giải
phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ
quan có thẩm quyền phê duyệt.

4. Bộ Tài chính trình Thủ tướng
Chính phủ ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất; quy định
việc cấp phát, hạch toán, thanh quyết toán kinh phí, huy động, sử dụng các nguồn
vốn của Quỹ phát triển đất và cơ chế ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển, quỹ tài
chính khác của địa phương đối với trường hợp không thành lập Quỹ phát triển đất
theo quy định về quản lý ngân sách và quỹ tài chính của Nhà nước.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định tại các
Khoản 1, 2 và 3 Điều này, Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất của
Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác có liên quan để quyết định thành lập
hoặc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Quỹ phát triển đất đã được thành lập
trước đây và quyết định cơ cấu tổ chức, nguồn vốn, cơ chế hoạt động của Quỹ
phát triển đất cho phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương.

Chương 3.

QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG
ĐẤT

Điều 7. Lập, điều chỉnh quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất

1. Trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng đất trong
việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia được quy định
như sau:

a) Các Bộ, ngành xác định nhu cầu sử dụng đất và đề
xuất các dự án của ngành, lĩnh vực phụ trách theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh;
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định nhu cầu sử dụng đất của địa phương;

b) Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi
nhu cầu sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 45 ngày kể từ
ngày nhận được văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị đăng ký
nhu cầu sử dụng đất;

c) Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, cân đối
nhu cầu sử dụng đất và dự kiến phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia đến
từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh.

2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh:

a) Trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng đất trong
việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh:

Các sở, ngành xác định nhu cầu sử dụng đất và đề xuất
các dự án sử dụng đất thuộc chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh theo từng đơn vị hành
chính cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp huyện xác định nhu cầu sử dụng đất của địa
phương.

Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi nhu
cầu sử dụng đất về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 30 ngày kể từ
ngày nhận được văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị đăng ký
nhu cầu sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường dự kiến phân bổ các chỉ
tiêu sử dụng đất cấp quốc gia và xác định danh mục các dự án trong quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất cấp quốc gia đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; tổng hợp,
cân đối nhu cầu sử dụng đất và dự kiến phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh
đến từng đơn vị hành chính cấp huyện.

b) Chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất
cấp tỉnh gồm chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và chỉ tiêu sử dụng đất theo
khu chức năng.

Chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất gồm chỉ tiêu sử
dụng đất theo loại đất do quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia phân bổ cho cấp tỉnh
và chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất do cấp tỉnh xác định. Chỉ tiêu sử dụng đất
theo loại đất do cấp tỉnh xác định gồm đất trồng cây lâu năm; đất trồng cây
hàng năm khác; đất ở tại nông thôn; đất ở tại đô thị; đất xây dựng trụ sở cơ
quan; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở ngoại giao;
đất cụm công nghiệp; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;
đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất phát triển hạ tầng cấp tỉnh; đất cơ sở
tôn giáo; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng.

Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng gồm khu sản
xuất nông nghiệp; khu lâm nghiệp; khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học;
khu phát triển công nghiệp; khu đô thị; khu thương mại – dịch vụ; khu dân cư
nông thôn.

c) Trong trường hợp cần thiết mà phải thay đổi về
quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong cùng một loại đất nhưng
không làm thay đổi về chỉ tiêu và khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng trong
quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách
nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua, chỉ đạo cập nhật vào quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để tổ chức thực hiện.

3. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện:

a) Trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng đất trong
việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện:

Các phòng, ban cấp huyện xác định nhu cầu sử dụng đất
và đề xuất các dự án sử dụng đất thuộc danh mục chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện
theo từng đơn vị hành chính cấp xã; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau
đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) xác định nhu cầu sử dụng đất của địa phương.

Các phòng, ban cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã
gửi nhu cầu sử dụng đất về Phòng Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 30
ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Phòng Tài nguyên và Môi trường về việc đề
nghị đăng ký nhu cầu sử dụng đất.

Phòng Tài nguyên và Môi trường xác định các chỉ
tiêu sử dụng đất cấp tỉnh và các dự án trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp
tỉnh đã phân bổ cho cấp huyện đến từng đơn vị hành chính cấp xã; tổng hợp, cân
đối nhu cầu sử dụng đất và dự kiến phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện đến
từng đơn vị hành chính cấp xã.

b) Chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất
cấp huyện gồm chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và chỉ tiêu sử dụng đất theo
khu chức năng.

Chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất gồm chỉ tiêu sử
dụng đất theo loại đất do quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ cho cấp huyện
và chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất do cấp huyện, cấp xã xác định. Chỉ tiêu sử
dụng đất theo loại đất do cấp huyện, cấp xã xác định gồm đất nông nghiệp khác;
đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất phát triển hạ tầng cấp huyện, cấp
xã; đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng; đất tín ngưỡng;
đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng; đất phi nông nghiệp
khác.

Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng gồm khu vực
chuyên trồng lúa nước; khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm; khu vực rừng
phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất; khu công nghiệp, cụm công nghiệp; khu
đô thị – thương mại – dịch vụ; khu du lịch; khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông
nghiệp nông thôn.

4. Trong quá trình tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất quốc phòng, an ninh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm phối
hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định vị trí, diện tích các loại đất sử dụng
vào mục đích quốc phòng, an ninh quy định tại Điều 61 của Luật Đất
đai tại địa phương.

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường
quy định chi tiết về trình tự, nội dung lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất.

Điều 8. Lấy ý kiến về quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất

1. Hồ sơ lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện gồm:

a) Báo cáo tóm tắt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,
trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất, danh mục dự án, công trình dự kiến thực
hiện trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

b) Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

2. Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của
nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công khai trên trang thông tin
điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đối với cấp
quốc gia; trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân
dân cấp huyện đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

3. Việc lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh được quy định như sau:

a) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an gửi hồ sơ lấy ý kiến về
dự thảo phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh cho Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm góp ý kiến và gửi về Bộ Quốc phòng, Bộ
Công an;

b) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổng hợp, tiếp thu, giải
trình ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và hoàn thiện phương án quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất trước khi trình Chính phủ phê duyệt.

Điều 9. Trình tự, thủ tục thẩm
định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1. Trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định;

b) Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất đến các thành viên của Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất để lấy ý kiến;

c) Trường hợp cần thiết, trong thời hạn không quá
10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất tổ chức kiểm tra, khảo sát thực địa các khu vực dự kiến chuyển mục
đích sử dụng đất, đặc biệt là khu vực chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất
rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng;

d) Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận
được hồ sơ hợp lệ, các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất gửi ý kiến góp ý bằng văn bản đến Bộ Tài nguyên và Môi trường;

đ) Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày kết
thúc thời hạn lấy ý kiến góp ý, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ
chức họp Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và gửi Thông báo kết
quả thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

e) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất; trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua; gửi hồ sơ quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để trình phê duyệt;

g) Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ hợp lệ Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

2. Trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch
sử dụng đất cấp huyện:

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi hồ sơ quy hoạch sử
dụng đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định;

b) Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ quy hoạch
sử dụng đất đến các thành viên của Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất để lấy ý kiến;

c) Trường hợp cần thiết, trong thời hạn không quá
10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất tổ chức kiểm tra, khảo sát thực địa các khu vực dự kiến chuyển mục
đích sử dụng đất, đặc biệt là khu vực chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất
rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng;

d) Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận
được hồ sơ hợp lệ, các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất gửi ý kiến góp ý bằng văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi trường;

đ) Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày kết
thúc thời hạn lấy ý kiến góp ý, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ
chức họp Hội đồng để thẩm định quy hoạch sử dụng đất và gửi Thông báo kết quả
thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;

e) Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn chỉnh hồ sơ quy
hoạch sử dụng đất; trình Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua; gửi hồ sơ quy
hoạch sử dụng đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường để trình phê duyệt;

g) Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ hợp lệ Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê
duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

3. Trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều
này; thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng cấp huyện thực hiện theo
quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử
dụng đất hàng năm cấp huyện:

a) Quý III hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi
hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của năm sau đến Sở Tài nguyên và Môi trường
để tổ chức thẩm định;

b) Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ kế hoạch
sử dụng đất hàng năm cấp huyện đến các thành viên của Hội đồng thẩm định quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất để lấy ý kiến;

c) Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận
được hồ sơ hợp lệ, các thành viên Hội đồng thẩm định gửi ý kiến góp ý bằng văn
bản đến Sở Tài nguyên và Môi trường;

d) Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày kết
thúc thời gian lấy ý kiến, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức họp
Hội đồng để thẩm định kế hoạch sử dụng đất; gửi thông báo kết quả thẩm định kế
hoạch sử dụng đất đến Ủy ban nhân dân cấp huyện để hoàn chỉnh hồ sơ;

đ) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng
hợp danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62
của Luật Đất đai để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân
dân cấp tỉnh thông qua đồng thời với quyết định mức vốn ngân sách nhà nước cấp
cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân
dân cấp tỉnh;

e) Căn cứ vào hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp
huyện đã được hoàn thiện và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài
nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để phê duyệt xong trước
ngày 31 tháng 12.

5. Trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh:

a) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an gửi hồ sơ quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định;

b) Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ đến các
thành viên của Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để lấy ý kiến;

c) Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận
được hồ sơ, các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gửi
ý kiến góp ý bằng văn bản đến Bộ Tài nguyên và Môi trường;

d) Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày kết
thúc thời hạn lấy ý kiến góp ý, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ
chức họp Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và gửi Thông báo kết
quả thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

đ) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoàn chỉnh hồ sơ quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất và gửi hồ sơ đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để
trình phê duyệt;

e) Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ hợp lệ Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh.

Điều 10. Điều kiện của tổ chức
thực hiện hoạt động tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1. Tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được hoạt động
tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau:

a) Có chức năng tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất;

b) Có ít nhất 05 cá nhân đủ
điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Cá nhân được hành nghề tư vấn lập quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất trong tổ chức có chức năng tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự;

b) Có một trong các bằng tốt nghiệp đại học, sau đại
học chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính và các chuyên ngành khác có liên
quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

c) Có thời gian công tác trong lĩnh vực quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành khác từ 24 tháng trở lên.

Điều 11. Thực hiện quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện có trách
nhiệm rà soát quy hoạch, kế hoạch của ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất
bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, kiểm tra Ủy
ban nhân dân cấp huyện, cấp xã xác định cụ thể diện tích, ranh giới đất trồng
lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ ngoài thực địa.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ
tướng Chính phủ về việc bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng
hộ đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước
Chính phủ về việc kiểm tra thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và giám sát các địa phương, các Bộ,
ngành trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

4. Trường hợp đến thời điểm kết thúc kỳ quy hoạch sử
dụng đất mà các chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa
thực hiện hết và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội
cùng cấp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được tiếp tục thực
hiện đến khi quy hoạch sử dụng đất kỳ tiếp theo được phê duyệt nhưng trong thời
hạn không quá 12 tháng kể từ thời điểm kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Điều 12. Giải quyết một số nội
dung phát sinh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau ngày 01 tháng 7 năm 2014

1. Đối với địa phương mà quy hoạch sử dụng đất đến
năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) của cấp huyện, cấp xã
đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01 tháng 7 năm 2014
thì được sử dụng để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 cấp huyện; để điều chỉnh
quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất hàng
năm theo quy định của Luật Đất đai.

2. Đối với địa phương mà quy hoạch sử dụng đất đến
năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) của cấp huyện đã được
cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp
xã chưa được phê duyệt trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì không lập quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất cấp xã. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng
đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) của cấp huyện và sản phẩm của dự án lập quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất cấp xã đối với những xã đang lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất được sử dụng để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 cấp huyện; để điều chỉnh
quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo
quy định của Luật Đất đai.

Chương 4.

THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT,
CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 13. Lấy ý kiến các Bộ đối
với dự án sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển

1. Đối với dự án có vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu
tư nước ngoài tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển không thuộc
trường hợp Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư thì trước
khi xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản
xin ý kiến của các Bộ theo quy định sau đây:

a) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đối với
khu đất sử dụng tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới;

b) Bộ Quốc phòng đối với khu đất sử dụng tại xã,
phường, thị trấn ven biển liền kề với khu đất sử dụng vào mục đích quốc phòng,
trừ trường hợp đã xác định khu vực cấm theo quy định;

c) Bộ Công an đối với khu đất sử dụng tại xã, phường,
thị trấn ven biển liền kề với khu đất sử dụng vào mục đích an ninh.

2. Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận
được văn bản xin ý kiến, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao có ý kiến bằng
văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Trường hợp dự án quy định tại Khoản 1 Điều này
có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại
Điểm a Khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai thì việc xin ý kiến
các Bộ được thực hiện trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

Điều 14. Quy định chi tiết về
điều kiện đối với người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục
đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

1. Dự án có sử dụng đất phải
áp dụng điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất
đai gồm:

a) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho
thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở;

b) Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền
sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản;

c) Dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ
ngân sách nhà nước.

2. Điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc
sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư được quy định như sau:

a) Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án
không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20
héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất
từ 20 héc ta trở lên;

b) Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ
các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân
khác.

3. Việc xác định người được Nhà nước giao đất, cho
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư không
vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất
do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác xác định theo
các căn cứ sau đây:

a) Kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với
các dự án tại địa phương được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường;

b) Nội dung công bố về tình trạng vi phạm pháp luật
đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên trang thông tin điện tử
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đối với các dự án thuộc
địa phương khác.

4. Thời điểm thẩm định các điều kiện quy định tại
Điều này được thực hiện đồng thời với việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất của chủ
đầu tư khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lập báo cáo kinh
tế – kỹ thuật hoặc chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư,
pháp luật về xây dựng đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua
đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp đấu giá quyền
sử dụng đất thì thời điểm thẩm định được thực hiện trước khi tổ chức phiên đấu
giá quyền sử dụng đất.

Điều 15. Các trường hợp bất khả
kháng ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất của dự án đầu tư và thời điểm để tính
gia hạn 24 tháng đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ
sử dụng đất

1. Các trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến
độ sử dụng đất của dự án đầu tư đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo
quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai, gồm:

a) Do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, thảm họa
môi trường;

b) Do ảnh hưởng trực tiếp của hỏa hoạn, dịch bệnh;

c) Do ảnh hưởng trực tiếp của chiến tranh;

d) Các trường hợp bất khả kháng khác do Thủ tướng
Chính phủ quyết định.

2. Thời điểm để tính gia hạn
24 tháng đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất
chậm được quy định như sau:

a) Trường hợp dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng
trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì
cho phép chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng tính từ tháng thứ 13 kể từ
khi nhận bàn giao đất trên thực địa;

b) Trường hợp dự án đầu tư chậm tiến độ sử dụng đất
24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên
thực địa thì thời điểm để tính gia hạn sử dụng đất 24 tháng được tính từ tháng
thứ 25 kể từ thời điểm phải kết thúc việc đầu tư xây dựng.

Trường hợp dự án được giao đất, cho thuê đất theo
tiến độ thì việc gia hạn sử dụng đất 24 tháng được áp dụng đối với từng phần diện
tích đất đó; thời điểm để tính gia hạn sử dụng đất 24 tháng được tính từ tháng
thứ 25 kể từ thời điểm phải kết thúc việc đầu tư xây dựng trên phần diện tích đất
đó.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức
rà soát, xử lý và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12
tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong
dự án đầu tư; các dự án được gia hạn; các dự án chậm tiến độ sử dụng đất vì lý
do bất khả kháng; cung cấp thông tin để công khai trên trang thông tin điện tử
của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai.

Điều 16. Sử dụng đất vào mục
đích sản xuất, kinh doanh thông qua hình thức mua tài sản gắn liền với đất, nhận
chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Việc sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh
thông qua hình thức mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền
sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đảm bảo các nguyên tắc
sau đây:

1. Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp
huyện đã được phê duyệt và công bố.

2. Trên địa bàn không còn quỹ đất đã được giải
phóng mặt bằng để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phù hợp, trừ trường
hợp các dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư.

3. Trường hợp chủ đầu tư thực hiện phương thức nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà phải chuyển mục đích sử dụng đất thì chỉ được
thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền có văn bản cho phép chuyển
mục đích sử dụng đất, cho phép điều chỉnh thời hạn sử dụng đất cho phù hợp với
việc sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh.

4. Trường hợp diện tích đất thực hiện dự án sản xuất,
kinh doanh có phần diện tích đất mà người đang sử dụng đất không có quyền chuyển
nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về
đất đai thì chủ đầu tư được phép thỏa thuận mua tài sản gắn liền với đất của
người đang sử dụng đất, Nhà nước thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng
đất và cho chủ đầu tư thuê đất để thực hiện dự án. Nội dung hợp đồng mua bán
tài sản gắn liền với đất phải thể hiện rõ người bán tài sản tự nguyện trả lại đất
để Nhà nước thu hồi đất và cho người mua tài sản thuê đất.

Điều 17. Thông báo thu hồi đất,
thành phần Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, kinh phí cưỡng chế thu hồi đất,
giải quyết khiếu kiện phát sinh từ việc cưỡng chế thu hồi đất

Việc thông báo thu hồi đất, thành phần Ban thực hiện
cưỡng chế thu hồi đất, kinh phí cưỡng chế thu hồi đất, giải quyết khiếu kiện
phát sinh từ việc cưỡng chế thu hồi đất quy định tại Điều 61 và
Điều 62 của Luật Đất đai thực hiện theo quy định sau đây:

1. Cơ quan tài nguyên và môi trường
trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo
sát, đo đạc, kiểm đếm, gồm các nội dung sau đây:

a) Lý do thu hồi đất;

b) Diện tích, vị trí khu đất thu hồi trên cơ sở hồ
sơ địa chính hiện có hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền phê duyệt; trường hợp thu hồi đất theo tiến độ thực hiện dự án thì
ghi rõ tiến độ thu hồi đất;

c) Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm;

d) Dự kiến về kế hoạch di chuyển và bố trí tái định
cư;

đ) Giao nhiệm vụ lập, thực hiện phương án bồi thường,
hỗ trợ và tái định cư.

2. Thông báo thu hồi đất bao gồm
các nội dung quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều này.

3. Thành phần Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất gồm:

a) Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện là trưởng ban;

b) Các thành viên gồm đại diện các cơ quan tài
chính, tài nguyên và môi trường, thanh tra, tư pháp, xây dựng cấp huyện; Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam cấp xã; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, Ủy
ban nhân dân cấp xã nơi có đất và một số thành viên khác do Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp huyện quyết định.

4. Lực lượng Công an căn cứ vào phương án cưỡng chế
thu hồi đất để xây dựng kế hoạch bảo vệ trật tự, an toàn trong quá trình tổ chức
thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

5. Khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất mà người bị
cưỡng chế từ chối nhận tài sản theo quy định tại Điểm c Khoản 4
Điều 71 của Luật Đất đai thì Ban thực hiện cưỡng chế giao tài sản cho Ủy
ban nhân dân cấp xã bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật.

6. Người có đất thu hồi, tổ chức, cá nhân có liên
quan có quyền khiếu nại về việc thu hồi đất theo quy định của pháp luật về khiếu
nại.

Trong khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại
thì vẫn phải tiếp tục thực hiện quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế
thu hồi đất. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có
kết luận việc thu hồi đất là trái pháp luật thì phải dừng cưỡng chế nếu việc cưỡng
chế chưa hoàn thành; hủy bỏ quyết định thu hồi đất đã ban hành và bồi thường
thiệt hại do quyết định thu hồi đất gây ra (nếu có).

Đối với trường hợp việc thu hồi đất có liên quan đến
quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân khác trong việc sử dụng đất theo quy định
của pháp luật khác có liên quan thì Nhà nước tiến hành thu hồi đất, cưỡng chế
thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định mà không phải chờ cho đến khi giải
quyết xong quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng đất giữa người có đất
thu hồi và tổ chức, cá nhân đó theo quy định của pháp luật có liên quan.

Chương 5.

ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY
CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Điều 18. Giấy tờ khác về quyền
sử dụng đất quy định tại
Điểm g Khoản 1 Điều 100 của
Luật Đất đai

Các giấy tờ khác lập trước ngày 15 tháng 10 năm
1993 theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 100 của Luật Đất đai
có tên người sử dụng đất, bao gồm:

1. Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18
tháng 12 năm 1980.

2. Một trong các giấy tờ được
lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299-TTg ngày 10
tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng
ký thống kê ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý, bao gồm:

a) Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất
cấp xã xác định người đang sử dụng đất là hợp pháp;

b) Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp
do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan
quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập;

c) Đơn xin đăng ký quyền sử dụng
ruộng đất đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản
này.

3. Dự án hoặc danh sách hoặc văn bản về việc di dân
đi xây dựng khu kinh tế mới, di dân tái định cư được Ủy ban nhân dân cấp huyện,
cấp tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

4. Giấy tờ của nông trường, lâm trường quốc doanh về
việc giao đất cho người lao động trong nông trường, lâm trường để làm nhà ở (nếu
có).

5. Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công
trình; về việc xây dựng, sửa chữa nhà ở, công trình được Ủy ban nhân dân cấp
huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng chứng nhận hoặc
cho phép.

6. Giấy tờ tạm giao đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện,
cấp tỉnh; Đơn đề nghị được sử dụng đất được Ủy ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã
nông nghiệp phê duyệt, chấp thuận trước ngày 01 tháng 7 năm 1980 hoặc được Ủy
ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt, chấp thuận.

7. Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc
giao đất cho cơ quan, tổ chức để bố trí đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm
nhà ở hoặc xây dựng nhà ở để phân (cấp) cho cán bộ, công nhân viên bằng vốn
không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công nhân viên tự đóng góp xây dựng.
Trường hợp xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước thì phải bàn giao quỹ nhà
ở đó cho cơ quan quản lý nhà ở của địa phương để quản lý, kinh doanh theo quy định
của pháp luật.

8. Bản sao giấy tờ quy định tại Điều
100 của Luật Đất đai và các giấy tờ quy định tại các Khoản 2, 3, 4, 5, 6 và
7 Điều này có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản
lý chuyên ngành cấp huyện, cấp tỉnh đối với trường hợp bản gốc giấy tờ này đã bị
thất lạc và cơ quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy
tờ đó.

Điều 19. Các trường hợp không
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất

1. Tổ chức, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất
để quản lý thuộc các trường hợp quy định tại Điều 8 của Luật Đất
đai.

2. Người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc
quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

3. Người thuê, thuê lại đất của người sử dụng đất,
trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ
tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao,
khu kinh tế.

4. Người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm
trường, doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng
đặc dụng.

5. Người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

6. Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền.

7. Tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp xã được Nhà nước
giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình
công cộng gồm đường giao thông, công trình dẫn nước, dẫn xăng, dầu, khí; đường
dây truyền tải điện, truyền dẫn thông tin; khu vui chơi giải trí ngoài trời;
nghĩa trang, nghĩa địa không nhằm mục đích kinh doanh.

Điều 20. Cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ
gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và
không vi phạm pháp luật đất đai

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (công nhận quyền sử dụng đất) cho hộ
gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà
không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của
Luật Đất đai, Điều 18 của Nghị định này và không thuộc trường hợp quy định
tại Khoản 1 Điều 101 của Luật Đất đai, Điều 23 của Nghị định
này được thực hiện theo quy định như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công
trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; nay được Ủy ban nhân
dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp sử dụng đất; việc sử dụng đất
tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất,
quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông
thôn hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền
phê duyệt (sau đây gọi chung là quy hoạch) hoặc không phù hợp với quy hoạch
nhưng đã sử dụng đất từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại
nơi chưa có quy hoạch thì được công nhận quyền sử dụng đất như sau:

a) Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất
nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức công nhận đất ở quy định tại Khoản 4
Điều 103 của Luật Đất đai (sau đây gọi là hạn mức công nhận đất ở) thì toàn
bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở.

Trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất
lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức
công nhận đất ở; trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục
vụ đời sống lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo
diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó;

b) Đối với thửa đất có công trình xây dựng để sản
xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp thì công nhận đất cơ sở sản xuất phi
nông nghiệp, đất thương mại, dịch vụ theo diện tích thực tế đã xây dựng công
trình đó; hình thức sử dụng đất được công nhận như hình thức giao đất có thu tiền
sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài;

c) Đối với thửa đất có cả nhà ở và công trình xây dựng
để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp mà diện tích thửa đất lớn hơn
hạn mức công nhận đất ở thì diện tích đất ở được công nhận theo quy định tại Điểm
a Khoản này; phần diện tích còn lại đã xây dựng công trình sản xuất, thương mại,
dịch vụ phi nông nghiệp thì được công nhận theo quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Đối với phần diện tích đất còn lại sau khi đã được
xác định theo quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này thì được xác định là đất
nông nghiệp và được công nhận theo quy định tại Khoản 5 Điều này.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở,
công trình xây dựng khác trong thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước
ngày 01 tháng 7 năm 2004; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là không có
tranh chấp sử dụng đất; phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch
nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại
nơi chưa có quy hoạch; chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi thì được công nhận quyền
sử dụng đất như sau:

a) Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất
nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức giao đất ở quy định tại Khoản 2 Điều 143
và Khoản 4 Điều 144 của Luật Đất đai (sau đây gọi là hạn mức giao đất ở)
thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở.

Trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất
lớn hơn hạn mức giao đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức giao
đất ở; trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống
lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế
đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó;

b) Đối với thửa đất có công trình xây dựng để sản
xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp thì công nhận đất cơ sở sản xuất phi
nông nghiệp; đất thương mại, dịch vụ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này;

c) Đối với thửa đất có cả nhà ở và công trình xây dựng
để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp mà diện tích thửa đất lớn hơn
hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông
nghiệp; đất thương mại, dịch vụ theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này;

d) Đối với phần diện tích đất còn lại sau khi đã được
xác định theo quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này thì được xác định là đất
nông nghiệp và được công nhận theo quy định tại Khoản 5 Điều này.

3. Trường hợp thửa đất có nhiều hộ gia đình, cá
nhân cùng sử dụng chung thì hạn mức đất ở quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều
này được tính bằng tổng hạn mức đất ở của các hộ gia đình, cá nhân đó.

Trường hợp một hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhiều
thửa đất có nhà ở có nguồn gốc của ông cha để lại hoặc nhận chuyển quyền sử dụng
đất có nguồn gốc của ông cha để lại, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã
sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và không vi phạm pháp luật
đất đai thì hạn mức đất ở được xác định theo quy định đối với từng thửa đất đó.

4. Việc áp dụng quy định về hạn mức đất ở của địa
phương để xác định diện tích đất ở trong các trường hợp quy định tại các Khoản
1, 2 và 3 Điều này được thực hiện theo quy định tại thời điểm người sử dụng đất
nộp hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất hợp lệ.

5. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định
vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, nay
được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp thì được công
nhận quyền sử dụng đất như sau:

a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất
nông nghiệp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền
sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức
giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật Đất đai;
diện tích đất nông nghiệp còn lại (nếu có) phải chuyển sang thuê đất của Nhà nước;

b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp
sản xuất nông nghiệp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hình thức thuê đất của Nhà nước đối
với diện tích đất đang sử dụng; thời hạn thuê đất được thực hiện theo quy định
tại Khoản 2 Điều 126 và Khoản 4 Điều 210 của Luật Đất đai;

c) Đối với đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có
nhà ở, công trình xây dựng khác mà không được công nhận là đất phi nông nghiệp
quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng
đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất theo mục đích hiện trạng đang sử dụng như trường hợp quy
định tại Điểm a Khoản này; nếu người sử dụng đất đề nghị chuyển sang sử dụng
vào mục đích phi nông nghiệp thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất
và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

6. Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
trong các trường hợp quy định tại Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật.

7. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trong các
trường hợp quy định tại các Khoản 1, 2 và 5 Điều này mà không đủ điều kiện được
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất thì được tạm thời sử dụng đất theo hiện trạng cho đến khi Nhà nước
thu hồi đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định.

Điều 21. Căn cứ xác định việc
sử dụng đất ổn định

1. Sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục
vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục
đích đó đến thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất hoặc đến thời điểm quyết định thu hồi đất của
cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
(sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).

2. Thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định
căn cứ vào thời gian và nội dung có liên quan đến mục đích sử dụng đất ghi trên
một trong các giấy tờ sau đây:

a) Biên lai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế
nhà đất;

b) Biên bản hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành
chính trong việc sử dụng đất, biên bản hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành
chính trong việc xây dựng công trình gắn liền với đất;

c) Quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân đã có
hiệu lực thi hành, quyết định thi hành bản án của cơ quan Thi hành án đã được
thi hành về tài sản gắn liền với đất;

d) Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực thi hành; biên bản hòa giải tranh chấp
đất đai có chữ ký của các bên và xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã
nơi có đất;

đ) Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến việc sử dụng đất;

e) Giấy tờ về đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú
dài hạn tại nhà ở gắn với đất ở; Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh,
giấy tờ nộp tiền điện, nước và các khoản nộp khác có ghi địa chỉ nhà ở tại thửa
đất đăng ký;

g) Giấy tờ về việc giao, phân, cấp nhà hoặc đất của
cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao quản lý, sử dụng đất;

h) Giấy tờ về mua bán nhà, tài sản khác gắn liền với
đất hoặc giấy tờ về mua bán đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của
các bên liên quan;

i) Bản đồ, sổ mục kê, tài liệu điều tra, đo đạc về
đất đai qua các thời kỳ;

k) Bản kê khai đăng ký nhà, đất có xác nhận của Ủy
ban nhân dân cấp xã tại thời điểm kê khai đăng ký.

3. Trường hợp thời điểm sử dụng đất thể hiện trên
các loại giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều này có sự không thống nhất thì thời
điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định theo giấy tờ có ghi ngày tháng
năm sử dụng đất sớm nhất.

4. Trường hợp không có một trong các loại giấy tờ
quy định tại Khoản 2 Điều này hoặc trên giấy tờ đó không ghi rõ thời điểm xác lập
giấy tờ và mục đích sử dụng đất thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã
về thời điểm bắt đầu sử dụng đất và mục đích sử dụng đất trên cơ sở thu thập ý
kiến của những người đã từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất của người
có yêu cầu xác nhận trong khu dân cư (thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ
dân phố) nơi có đất.

Điều 22. Việc xử lý, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối
với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01
tháng 7 năm 2014

1. Trường hợp sử dụng đất lấn, chiếm hành lang bảo vệ
an toàn công trình công cộng sau khi Nhà nước đã công bố, cắm mốc hành lang bảo
vệ hoặc lấn, chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè sau khi Nhà nước đã công bố chỉ
giới xây dựng hoặc lấn, chiếm đất sử dụng cho mục đích xây dựng trụ sở cơ quan,
công trình sự nghiệp, công trình công cộng khác thì Nhà nước thu hồi đất để trả
lại cho công trình mà không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất đã lấn, chiếm.

Trường hợp đã có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,
quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà nay diện
tích đất lấn, chiếm không còn thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng;
không thuộc chỉ giới xây dựng đường giao thông; không có mục đích sử dụng cho trụ
sở cơ quan, công trình sự nghiệp và công trình công cộng khác thì người đang sử
dụng đất được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy
định của pháp luật.

2. Trường hợp sử dụng đất lấn, chiếm đã được Nhà nước
giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các nông trường, lâm trường quốc doanh,
Ban quản lý rừng, trung tâm, trạm, trại, công ty nông nghiệp, lâm nghiệp thì thực
hiện xử lý theo quy định như sau:

a) Trường hợp đang sử dụng diện tích đất lấn, chiếm
thuộc quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thì Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo thu hồi đất đã lấn, chiếm để giao cho Ban quản lý rừng
quản lý, sử dụng đất. Người đang sử dụng đất lấn, chiếm được Ban quản lý rừng
xem xét giao khoán bảo vệ, phát triển rừng theo quy định của pháp luật về bảo vệ
và phát triển rừng.

Trường hợp không có Ban quản lý rừng thì người đang
sử dụng đất lấn, chiếm được Nhà nước giao đất để sử dụng vào mục đích bảo vệ,
phát triển rừng phòng hộ và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

b) Trường hợp đang sử dụng diện tích đất lấn, chiếm
thuộc quy hoạch sử dụng đất cho mục đích xây dựng công trình hạ tầng công cộng
thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo thu hồi đất đã lấn, chiếm để giao đất cho
chủ đầu tư khi triển khai xây dựng công trình đó.

Người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng
cho đến khi Nhà nước thu hồi đất nhưng phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất
và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định;

c) Trường hợp lấn, chiếm đất và nay đang sử dụng
vào mục đích sản xuất nông nghiệp hoặc làm nhà ở và không thuộc quy hoạch bảo vệ
và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, xây dựng công trình hạ tầng công cộng
thì người đang sử dụng đất được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp lấn, chiếm đất kể từ ngày 01 tháng 7 năm
2004 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, đang sử dụng vào mục đích sản xuất
nông nghiệp và hiện nay diện tích đất này vẫn được xác định giao cho nông trường,
lâm trường quản lý, sử dụng thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi đất lấn, chiếm
để trả lại cho nông trường, lâm trường.

3. Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng hoặc tự ý
chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép theo quy định của
pháp luật về đất đai mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì
thực hiện xử lý như sau:

a) Trường hợp đang sử dụng đất thuộc quy hoạch sử dụng
đất cho các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất
đai thì Nhà nước thu hồi đất trước khi thực hiện dự án, công trình đó.

Người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng
cho đến khi Nhà nước thu hồi đất, nhưng phải giữ nguyên hiện trạng đang sử dụng
đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định;

b) Trường hợp đang sử dụng đất không thuộc trường hợp
quy định tại Điểm a Khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, điều
chỉnh quy hoạch sử dụng đất; người đang sử dụng đất được xem xét cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp
do tự khai hoang mà đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan
nhà nước có thẩm quyền duyệt, không có tranh chấp thì được Nhà nước công nhận
quyền sử dụng đất theo hạn mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; nếu vượt hạn
mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì diện tích vượt hạn mức phải chuyển
sang thuê.

5. Người đang sử dụng đất ổn định trong các trường
hợp quy định tại Khoản 1, Điểm a và Điểm c Khoản 2, Điểm b Khoản 3 Điều này mà
không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định như sau:

a) Trường hợp thửa đất có nhà ở
thì diện tích đất ở được công nhận theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 20 của
Nghị định này;

b) Trường hợp thửa đất có công trình xây dựng không
phải là nhà ở thì được công nhận theo quy định tại Điểm b Khoản 1 và Điểm b Khoản
2 Điều 20 của Nghị định này;

c) Đối với phần diện tích đất đang sử dụng được xác
định là đất nông nghiệp thì được công nhận quyền sử dụng đất theo chế độ như
quy định đối với trường hợp tại Khoản 5 Điều 20 của Nghị định này;

d) Người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại
Khoản này phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Điều 23. Việc cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho
hộ gia đình, cá nhân đã được giao không đúng thẩm quyền

1. Đất giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình,
cá nhân quy định tại Điều này bao gồm các trường hợp người đứng đầu điểm dân cư
giao đất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định
của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ; tổ chức được Nhà nước giao đất, cho
thuê đất để sử dụng nhưng đã tự phân phối, bố trí cho cán bộ, công nhân viên,
xã viên để sử dụng làm nhà ở và các mục đích khác.

2. Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền
đã được sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, không có tranh chấp,
phù hợp với quy hoạch thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện
tích đất đã được giao theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định này.

3. Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền
đã được sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7
năm 2014, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy
định tại Khoản 2 Điều 20 của Nghị định này.

Trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở
hoặc công trình xây dựng khác thì diện tích còn lại không có nhà ở, công trình
xây dựng được xác định là đất nông nghiệp theo hiện trạng đang sử dụng, nếu người
sử dụng đất đề nghị được chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì
phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

4. Người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại
Khoản 2 và Khoản 3 Điều này phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của
pháp luật.

5. Nhà nước không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thu hồi toàn bộ diện
tích đất đã giao, cho thuê không đúng thẩm quyền kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014
trở về sau.

Điều 24. Xác định diện tích đất
ở khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vườn, ao gắn liền với
nhà ở

1. Đất vườn, ao quy định tại Điều
103 của Luật Đất đai áp dụng đối với trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền
với nhà ở, kể cả thửa đất trong và ngoài khu dân cư thuộc các trường hợp sau:

a) Thửa đất hiện đang có nhà ở và vườn, ao;

b) Thửa đất mà trên giấy tờ về quyền sử dụng đất
quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và
Điều 18 của Nghị định này có thể hiện nhà ở và vườn, ao nhưng hiện trạng đã
chuyển hết sang làm nhà ở.

2. Loại giấy tờ làm căn cứ xác định diện tích đất ở
theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật Đất đai
là giấy tờ có thể hiện một hoặc nhiều mục đích nhưng trong đó có mục đích để
làm nhà ở, đất ở hoặc thổ cư.

3. Trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà
ở được hình thành trước ngày 18 tháng 12 năm 1980, người đang sử dụng có một
trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản
1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này mà trong
giấy tờ đó chưa xác định rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được công nhận
không phải nộp tiền sử dụng đất bằng diện tích thực tế của thửa đất đối với trường
hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn 05 lần hạn mức giao đất ở, bằng 05 lần hạn mức
giao đất ở đối với trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn 05 lần hạn mức giao đất
ở theo quy định của Luật Đất đai.

4. Phần diện tích đất còn lại sau khi đã xác định
diện tích đất ở quy định tại Điều 103 của Luật Đất đai và
Khoản 3 Điều này, hiện đang là vườn, ao mà người sử dụng đất đề nghị được công
nhận là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp khác thì được cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mục đích
đó và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

5. Diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân trong
trường hợp thửa đất ở có vườn, ao đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01
tháng 7 năm 2014 được xác định như sau:

a) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng thửa đất có vườn,
ao gắn liền với nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm
2014 thì diện tích đất ở được xác định là diện tích ghi trên Giấy chứng nhận đã
cấp;

b) Trường hợp tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận trước
đây mà người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị
định này nhưng diện tích đất ở chưa được xác định theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật Đất đai, Khoản 3 Điều này và
chưa được xác định lại theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản
1 Điều 45 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của
Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003, nay người sử dụng đất có đơn đề
nghị xác định lại diện tích đất ở hoặc khi Nhà nước thu hồi đất thì diện tích đất
ở được xác định lại theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều
103 của Luật Đất đai và Khoản 3 Điều này; hộ gia đình, cá nhân không phải nộp
tiền sử dụng đất, được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với diện tích đã
được xác định lại là đất ở.

Điều 25. Cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ
chức trong nước đang sử dụng đất không thuộc trường hợp quy định tại Điều 46 của
Nghị định này

1. Tổ chức trong nước đang sử dụng đất mà chưa được
cấp Giấy chứng nhận phải tự rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất và báo cáo Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất.

2. Trên cơ sở báo cáo hiện trạng sử dụng đất của tổ
chức, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất kiểm tra thực tế sử dụng đất và quyết
định xử lý theo quy định sau đây:

a) Diện tích đất của tổ chức đang sử dụng đúng mục
đích thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hình thức sử dụng đất theo quy
định của pháp luật và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ quy định
tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này
thì thực hiện theo hình thức sử dụng đất quy định tại các Điều
54, 55 và 56 của Luật Đất đai, đất xây dựng trụ sở của tổ chức xã hội – nghề
nghiệp thực hiện theo hình thức sử dụng đất quy định tại Điều
56 của Luật Đất đai;

b) Thời hạn sử dụng đất được cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất quy định tại Điểm a Khoản này đối với trường hợp có giấy tờ về quyền sử
dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này thì được xác định theo giấy tờ
đó. Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà trong giấy tờ không ghi thời
hạn sử dụng đất hoặc có ghi thời hạn sử dụng đất nhưng không phù hợp với quy định
của pháp luật về đất đai thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo quy định tại
Điều 126 của Luật Đất đai và
được tính từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đối với trường hợp sử dụng đất trước
ngày 15 tháng 10 năm 1993, được tính từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất
đối với trường hợp sử dụng đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 trở về sau;

c) Diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện
tích đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, bị chiếm; diện tích đất đã cho các tổ
chức khác, hộ gia đình, cá nhân thuê hoặc mượn sử dụng; diện tích đất đã liên
doanh, liên kết trái pháp luật; diện tích đất không được sử dụng đã quá 12
tháng hoặc tiến độ sử dụng chậm đã quá 24 tháng thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
quyết định xử lý theo quy định của pháp luật;

d) Diện tích đất của tổ chức đã bố trí cho hộ gia
đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của tổ chức làm nhà ở thì phải bàn giao
cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất quản lý; trường hợp đất ở đang sử dụng
phù hợp với quy hoạch thì cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đang sử dụng và phải thực hiện
nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

đ) Diện tích đất đang có tranh chấp thì Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh giải quyết dứt điểm để xác định người sử dụng đất theo quy định của
pháp luật.

Điều 26. Việc cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối
với đất xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn, khu sản xuất kinh doanh có
nhiều mục đích sử dụng đất khác nhau

1. Đất giao cho chủ đầu tư để
thực hiện dự án xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn mà trong dự án xác định
có nhiều hạng mục công trình hoặc nhiều phần diện tích đất có mục đích sử dụng
đất khác nhau theo quy định tại Điều 10 của Luật Đất đai thì phải xác định rõ vị
trí, diện tích theo từng mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định như sau:

a) Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện đối với từng thửa
đất sử dụng vào mỗi mục đích, phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết đã được
cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Đối với phần diện tích đất sử dụng cho mục đích
xây dựng công trình công cộng phục vụ cho lợi ích chung của cộng đồng trong và
ngoài khu đô thị, khu dân cư nông thôn theo dự án đầu tư và quy hoạch xây dựng
chi tiết đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì bàn giao cho địa
phương quản lý mà không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Đất giao cho chủ đầu tư để thực hiện dự án sản
xuất, kinh doanh gồm nhiều phần diện tích đất có mục đích sử dụng khác nhau thì
cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất cho chủ đầu tư đối với toàn bộ diện tích đất đó, trong đó thể hiện
rõ vị trí, diện tích đất của từng mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 10 của Luật Đất đai. Trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu thì
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất cho từng thửa đất sử dụng vào mỗi mục đích theo quy định của pháp
luật về đất đai, phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 27. Cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với
đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với đất có di tích lịch sử – văn
hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
quyết định bảo vệ thực hiện theo quy định sau đây:

1. Đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng
cảnh độc lập do cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân đang sử
dụng thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất được cấp cho cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình,
cá nhân đó.

2. Trường hợp di tích lịch sử – văn hóa, danh lam
thắng cảnh là một khu vực có nhiều người sử dụng đất, có nhiều loại đất khác
nhau thì cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất cho từng người sử dụng, từng loại đất trong khu vực đó.
Người sử dụng đất phải tuân theo các quy định về bảo vệ di tích lịch sử – văn
hóa, danh lam thắng cảnh.

Điều 28. Cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với
đất do cơ sở tôn giáo đang sử dụng

1. Cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất có chùa, nhà thờ,
thánh thất, thánh đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của
tổ chức tôn giáo và các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động
mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất phải tự rà soát, kê khai việc sử dụng đất và báo cáo Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh theo các nội dung sau đây:

a) Tổng diện tích đất đang sử dụng;

b) Diện tích đất cơ sở tôn giáo phân theo từng nguồn
gốc: Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao; nhận chuyển nhượng; nhận tặng
cho; mượn của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tự tạo lập; nguồn gốc khác;

c) Diện tích đất mà cơ sở tôn giáo đã cho tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân mượn, ở nhờ, thuê;

d) Diện tích đất đã bị người khác lấn, chiếm.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất kiểm tra thực
tế, xác định ranh giới cụ thể của thửa đất và quyết định xử lý theo quy định
sau đây:

a) Diện tích đất mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
đã sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì căn cứ vào nhu cầu sử dụng
đất của cơ sở tôn giáo và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó để giải quyết nhằm bảo
đảm quyền lợi về sử dụng đất của các bên phù hợp với thực tế;

b) Diện tích đất mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
đã sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì
giải quyết như đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân mượn đất, thuê đất của hộ
gia đình, cá nhân khác theo quy định của pháp luật đất đai;

c) Diện tích đất mở rộng cơ sở tôn giáo mà không được
cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; bị lấn, bị chiếm; đang có tranh chấp
thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật.

3. Diện tích đất của cơ sở tôn giáo sau khi đã xử
lý theo quy định tại Khoản 2 Điều này và có đủ điều kiện quy định tại Khoản 4 Điều 102 của Luật Đất đai thì cơ sở tôn giáo được cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng
đất ổn định lâu dài.

Trường hợp đất do cơ sở tôn giáo đang sử dụng vào mục
đích sản xuất nông nghiệp, sản xuất lâm nghiệp, sản xuất kinh doanh phi nông
nghiệp, làm cơ sở hoạt động từ thiện (kể cả trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận
tặng cho trước ngày 01 tháng 7 năm 2004) thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hình thức và
thời hạn sử dụng đất tương ứng với mục đích đó như đối với hộ gia đình, cá nhân.

Điều 29. Cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với
trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

1. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước
ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được
tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu
theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì
người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Không được công chứng, chứng thực, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và
không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với trường
hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp Giấy chứng nhận thành hai hoặc
nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện
tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất
thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin
được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện
tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa
đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới.

Điều 30. Cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với
trường hợp khu đất của một người sử dụng nằm trên nhiều đơn vị hành chính

1. Trường hợp sử dụng đất thuộc phạm vi nhiều xã,
phường, thị trấn nhưng cùng thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của một cơ quan thì cấp
một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất cho người sử dụng đất; trong đó phải xác định từng phần diện tích
thuộc phạm vi từng đơn vị hành chính cấp xã.

2. Trường hợp sử dụng đất thuộc phạm vi nhiều xã,
phường, thị trấn thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các cơ quan khác nhau thì cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất theo từng thửa đất thuộc thẩm quyền của từng cơ quan cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Điều 31. Chứng nhận quyền sở hữu
nhà ở

Chủ sở hữu nhà ở thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở
theo quy định của pháp luật về nhà ở và có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp
pháp về nhà ở thì được chứng nhận quyền sở hữu theo quy định sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân trong nước phải có một
trong các loại giấy tờ sau:

a) Giấy phép xây dựng nhà ở đối
với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trường hợp nhà ở đã xây dựng không đúng với giấy
phép xây dựng được cấp thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền
cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng
đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có
thẩm quyền phê duyệt;

b) Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về
mua bán và kinh doanh nhà ở hoặc giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở thuộc sở hữu
nhà nước từ trước ngày 05 tháng 7 năm 1994;

c) Giấy tờ về giao hoặc tặng nhà tình nghĩa, nhà
tình thương, nhà đại đoàn kết;

d) Giấy tờ về sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền
cấp qua các thời kỳ mà nhà đất đó không thuộc diện Nhà nước xác lập sở hữu toàn
dân theo quy định tại Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của
Quốc hội khóa XI về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá
trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội
chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991, Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11
ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết
đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính
sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng
7 năm 1991;

đ) Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi
hoặc nhận thừa kế nhà ở đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy
ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận
thừa kế kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 thì phải có văn bản về giao dịch đó theo
quy định của pháp luật về nhà ở.

Trường hợp nhà ở do mua của doanh nghiệp đầu tư xây
dựng để bán thì phải có hợp đồng mua bán nhà ở do hai bên ký kết;

e) Bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân hoặc
giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu nhà ở
đã có hiệu lực pháp luật;

g) Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu
nhà ở có một trong những giấy tờ quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản
này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác thì phải có một trong các giấy tờ về
mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2006
có chữ ký của các bên có liên quan và phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;
trường hợp nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở trước ngày 01
tháng 7 năm 2006 mà không có giấy tờ về việc đã mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận
thừa kế nhà ở có chữ ký của các bên có liên quan thì phải được Ủy ban nhân dân
cấp xã xác nhận về thời điểm mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở đó.

Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu
nhà ở có một trong những giấy tờ quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản
này mà hiện trạng nhà ở không phù hợp với giấy tờ đó thì phần nhà ở không phù hợp
với giấy tờ phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận như quy định tại Điểm h
Khoản này;

h) Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong
những giấy tờ quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản này thì phải có giấy
tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở đã hoàn thành xây dựng trước
ngày 01 tháng 7 năm 2006, được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy
hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi
có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm
dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhà ở hoàn thành xây dựng
kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 trở về sau thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy
ban nhân dân cấp xã về nhà ở không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng
và đáp ứng điều kiện về quy hoạch như trường hợp nhà ở xây dựng trước ngày 01
tháng 7 năm 2006; trường hợp nhà ở thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng mà
không xin phép thì phải có giấy tờ của cơ quan quản lý về xây dựng cấp huyện chấp
thuận cho tồn tại nhà ở đó.

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở
tại Việt Nam phải có các giấy tờ sau:

a) Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc nhận
thừa kế nhà ở hoặc được sở hữu nhà ở thông qua hình thức khác theo quy định của
pháp luật về nhà ở;

b) Một trong các giấy tờ của bên chuyển quyền quy định
tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều này.

3. Tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước
ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài phải có giấy
tờ theo quy định sau:

a) Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh
thì phải có một trong những giấy tờ về dự án phát triển nhà ở để kinh doanh
(quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc
giấy chứng nhận đầu tư);

b) Trường hợp mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở
hoặc được sở hữu nhà ở thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật thì
phải có giấy tờ về giao dịch đó theo quy định của pháp luật về nhà ở;

c) Trường hợp nhà ở đã xây dựng không phù hợp với
giấy tờ quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này thì phải có ý kiến bằng văn bản
của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không
đúng giấy tờ không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch
xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

4. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở
không đồng thời là người sử dụng đất ở thì ngoài giấy tờ chứng minh về quyền sở
hữu nhà ở theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này, phải có hợp đồng thuê
đất hoặc hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc văn bản chấp
thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng nhà ở đã được công chứng hoặc
chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất
theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 32. Chứng nhận quyền sở hữu
công trình xây dựng không phải là nhà ở

Chủ sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở
được chứng nhận quyền sở hữu theo quy định sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân
cư phải có một trong các loại giấy tờ sau:

a) Giấy phép xây dựng công
trình đối với trường hợp phải xin phép xây dựng theo quy định của pháp luật về
xây dựng.

Trường hợp công trình đã xây dựng không đúng với giấy
phép xây dựng được cấp thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền
cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng
đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có
thẩm quyền phê duyệt;

b) Giấy tờ về sở hữu công trình xây dựng do cơ quan
có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ, trừ trường hợp Nhà nước đã quản lý, bố trí sử
dụng;

c) Giấy tờ mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế công
trình xây dựng theo quy định của pháp luật đã được công chứng hoặc chứng thực
theo quy định;

d) Giấy tờ của Tòa án nhân dân hoặc cơ quan nhà nước
có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu công trình xây dựng đã có hiệu lực
pháp luật;

đ) Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu
công trình xây dựng có một trong những giấy tờ quy định tại các Điểm a, b, c và
d Khoản này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác thì phải có một trong các giấy
tờ mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế công trình xây dựng trước ngày 01 tháng 7
năm 2004 có chữ ký của các bên có liên quan và được Ủy ban nhân dân từ cấp xã
trở lên xác nhận; trường hợp mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế công trình
xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có giấy tờ về việc đã mua bán,
nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế có chữ ký của các bên có liên quan thì phải được
Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất về thời điểm mua, nhận
tặng cho, đổi, nhận thừa kế công trình xây dựng đó.

Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu
công trình có một trong những giấy tờ quy định tại các Điểm a, b, c, và d Khoản
này mà hiện trạng công trình không phù hợp với giấy tờ đó thì phần công trình
không phù hợp với giấy tờ phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận như quy định
tại Điểm e Khoản này;

e) Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong
những giấy tờ quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản này thì phải được Ủy ban
nhân dân cấp xã xác nhận công trình đã hoàn thành xây dựng trước ngày 01 tháng
7 năm 2004 và công trình được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy
hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi
có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.

Trường hợp công trình hoàn thành xây dựng từ ngày
01 tháng 7 năm 2004 thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về
công trình xây dựng không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng và đáp ứng
điều kiện về quy hoạch như trường hợp xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004;
trường hợp công trình thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng mà không xin phép
thì phải có giấy tờ của cơ quan quản lý về xây dựng cấp huyện chấp thuận cho tồn
tại công trình đó.

2. Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước
ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy tờ
theo quy định sau:

a) Trường hợp tạo lập công trình xây dựng thông qua
đầu tư xây dựng mới theo quy định của pháp luật thì phải có quyết định phê duyệt
dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu
tư hoặc giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và giấy tờ về
quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc hợp đồng thuê đất
với người sử dụng đất có mục đích sử dụng đất phù hợp với mục đích xây dựng
công trình;

b) Trường hợp tạo lập công trình xây dựng bằng một
trong các hình thức mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc hình thức
khác theo quy định của pháp luật thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định
của pháp luật;

c) Trường hợp không có một trong những giấy tờ quy
định tại Điểm a và Điểm b Khoản này thì phải được cơ quan quản lý về xây dựng cấp
tỉnh xác nhận công trình xây dựng tồn tại trước khi có quy hoạch xây dựng mà
nay vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền
phê duyệt;

d) Trường hợp công trình đã xây dựng không phù hợp
với giấy tờ quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này thì phần diện tích công
trình không phù hợp với giấy tờ phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng
kiểm tra, xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy tờ không ảnh hưởng đến an
toàn công trình và phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền
phê duyệt.

3. Trường hợp chủ sở hữu công
trình xây dựng không đồng thời là người sử dụng đất thì ngoài giấy tờ chứng
minh về quyền sở hữu công trình theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này,
phải có văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng công trình
đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy
tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 33. Chứng nhận quyền sở hữu
rừng sản xuất là rừng trồng

Chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng mà vốn để trồng
rừng, tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng rừng hoặc tiền nộp cho Nhà nước
khi được giao rừng có thu tiền không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và có một
trong các giấy tờ sau đây thì được chứng nhận quyền sở hữu:

1. Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ quy định
tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này
mà trong đó xác định Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất
để trồng rừng sản xuất;

2. Giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng;

3. Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng
cho hoặc thừa kế đối với rừng sản xuất là rừng trồng đã được công chứng hoặc chứng
thực theo quy định của pháp luật;

4. Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy
tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu rừng sản xuất
là rừng trồng đã có hiệu lực pháp luật;

5. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân
cư không có giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà đã trồng rừng
sản xuất bằng vốn của mình thì phải được Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận có
đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất
đai;

6. Đối với tổ chức trong nước thực hiện dự án trồng
rừng sản xuất bằng nguồn vốn không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì phải
có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận
đầu tư để trồng rừng sản xuất theo quy định của pháp luật về đầu tư;

7. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,
người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án trồng rừng sản xuất thì phải
có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy phép đầu
tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư để trồng rừng sản xuất theo quy định của pháp luật
về đầu tư;

8. Trường hợp chủ sở hữu rừng sản
xuất là rừng trồng không đồng thời là người sử dụng đất thì ngoài giấy tờ theo
quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này, phải có văn bản thỏa thuận
của người sử dụng đất cho phép sử dụng đất để trồng rừng đã được công chứng hoặc
chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất
theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 34. Chứng nhận quyền sở hữu
cây lâu năm

Chủ sở hữu cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu
khi có một trong các giấy tờ sau:

1. Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ quy định
tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này
mà trong đó xác định Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất
để trồng cây lâu năm phù hợp với mục đích sử dụng đất ghi trên giấy tờ đó;

2. Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng
cho hoặc thừa kế đối với cây lâu năm đã được công chứng hoặc chứng thực theo
quy định;

3. Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy
tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu cây lâu năm
đã có hiệu lực pháp luật;

4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân
cư không có giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này thì phải được Văn
phòng đăng ký đất đai xác nhận có đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất
theo quy định của pháp luật đất đai;

5. Đối với tổ chức trong nước thì phải có quyết định
phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc
giấy phép đầu tư để trồng cây lâu năm theo quy định của pháp luật về đầu tư;

6. Trường hợp chủ sở hữu cây lâu
năm không đồng thời là người sử dụng đất thì ngoài giấy tờ theo quy định tại
các Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này, phải có văn bản thỏa thuận của người sử dụng
đất cho phép sử dụng đất để trồng cây lâu năm đã được công chứng hoặc chứng thực
theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định
của pháp luật về đất đai;

7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể loại
cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu.

Điều 35. Tài sản gắn liền với
đất không được chứng nhận quyền sở hữu khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền
sở hữu khi thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Tài sản gắn liền với đất mà thửa đất có tài sản
đó không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định
này;

2. Nhà ở hoặc công trình xây dựng khác được xây dựng
tạm thời trong thời gian xây dựng công trình chính hoặc xây dựng bằng vật liệu
tranh tre, nứa, lá, đất; công trình phụ trợ nằm ngoài phạm vi công trình chính
và để phục vụ cho việc quản lý, sử dụng, vận hành công trình chính;

3. Tài sản gắn liền với đất đã có thông báo hoặc
quyết định giải tỏa, phá dỡ hoặc đã có thông báo, quyết định thu hồi đất của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền;

4. Nhà ở, công trình được xây
dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng; xây dựng lấn, chiếm mốc giới bảo vệ
các công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng; tài sản gắn
liền với đất được tạo lập từ sau thời điểm quy hoạch được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền phê duyệt mà tài sản được tạo lập đó không phù hợp với quy hoạch được
duyệt tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất;

5. Tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước, trừ trường hợp
tài sản đã được xác định là phần vốn của Nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp
theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

6. Tài sản gắn liền với đất không thuộc trường hợp
được chứng nhận quyền sở hữu theo quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của
Nghị định này;

7. Tài sản tạo lập do chuyển mục đích sử dụng đất
trái phép.

Điều 36. Cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với
trường hợp Nhà nước đã có quyết định quản lý đối với đất đai, tài sản gắn liền
với đất nhưng chưa thực hiện

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, tài sản gắn
liền với đất mà trước đây cơ quan nhà nước đã có quyết định quản lý đối với đất
đai, tài sản đó trong quá trình thực hiện chính sách của Nhà nước nhưng thực tế
Nhà nước chưa thực hiện quyết định thì người đang sử dụng đất, tài sản gắn liền
với đất được tiếp tục sử dụng và được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp
luật.

Điều 37. Cơ quan cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi
người sử dụng đất thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản
gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận

1. Đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng
ký đất đai theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Nghị định này thì Sở Tài nguyên
và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với
đất đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng
nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, trong các trường hợp sau:

a) Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực
hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải
cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất;

b) Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận
quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

2. Đối với địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng
ký đất đai theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Nghị định này thì việc cấp Giấy
chứng nhận cho các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện như sau:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ
chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu
tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ
gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở
hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường
quy định về các trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thực hiện đăng ký biến động đất đai,
tài sản gắn liền với đất và việc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Chương 6.

CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG CÁC LOẠI
ĐẤT

Mục 1: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 38. Việc sử dụng đất của
tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo dự
án, đất có nguồn gốc trúng đấu giá quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm
2004

1. Tổ chức kinh tế đang sử dụng đất có nguồn gốc do
được Nhà nước giao đất ổn định lâu dài để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo
quy định của pháp luật đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì được tiếp tục
sử dụng đất ổn định lâu dài.

2. Tổ chức kinh tế đang sử dụng đất có nguồn gốc
trúng đấu giá quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không xác định
thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất ổn định lâu dài.

Điều 39. Quy định về chuyển
nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất

1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận
chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp đang sử
dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê
đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê mà giá trị quyền sử dụng đất đã được
vốn hóa vào vốn của doanh nghiệp, trừ trường hợp chuyển nhượng vốn đầu tư là
giá trị quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp.

2. Doanh nghiệp, các thành viên là chủ sở hữu doanh
nghiệp khi chuyển nhượng vốn đầu tư phải xác định phần vốn là giá trị quyền sử
dụng đất trong tổng giá trị vốn chuyển nhượng và phải thực hiện nghĩa vụ thuế,
phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

Điều 40. Quy định về điều kiện
chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân
tộc thiểu số sử dụng đất do được Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ

1. Hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử
dụng đất do được Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước chỉ được
chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 năm kể từ ngày có quyết định
giao đất nếu được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không còn nhu cầu
sử dụng do chuyển khỏi địa bàn xã, phường, thị trấn nơi cư trú để đến nơi khác
hoặc do chuyển sang làm nghề khác hoặc không còn khả năng lao động.

2. Tổ chức, cá nhân không được nhận chuyển nhượng,
nhận tặng cho quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu
số sử dụng đất do được Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước mà
không thuộc trường hợp được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất theo quy
định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 41. Điều kiện chuyển nhượng
quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để
bán kết hợp cho thuê

1. Điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở
để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới
hình thức phân lô, bán nền, bao gồm:

a) Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp
huyện;

b) Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây
dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ
tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết
nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng
quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ
thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải;

c) Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính
liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí,
lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có);

d) Dự án thuộc khu vực, loại đô thị được chuyển nhượng
quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền quy định tại Khoản 2 Điều
này.

2. Chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để
bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình
thức phân lô, bán nền tại các khu vực không nằm trong địa bàn các quận nội thành
của các đô thị loại đặc biệt; khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan,
khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô
thị; mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan
chính trong đô thị.

3. Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử
dụng đất để tự xây dựng nhà ở phải thực hiện việc xây dựng nhà ở theo đúng giấy
phép xây dựng, tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được phê duyệt.

4. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp
với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Điều này.

Điều 42. Điều kiện chuyển nhượng
quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư
xây dựng kinh doanh nhà ở

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển
nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở phải bảo đảm
các điều kiện sau đây:

1. Có đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 188 của Luật Đất đai;

2. Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính
liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí,
lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có);

3. Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với
chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở phải
có ngành nghề kinh doanh phù hợp, phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 58 của Luật Đất đai, Điều 13 và Điều 14 của Nghị định
này.

Điều 43. Xử lý quyền sử dụng đất
của doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa

1. Doanh nghiệp nhà nước đang sử dụng đất do được
Nhà nước giao, cho thuê mà thực hiện cổ phần hóa thì doanh nghiệp cổ phần hóa
được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản
2 và Khoản 4 Điều 55 của Luật Đất đai, cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng
năm hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy
định tại Điều 56 của Luật Đất đai.

2. Việc xử lý giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần
hóa được thực hiện theo quy định của Chính phủ về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà
nước nhưng phải đảm bảo nguyên tắc giá đất để xác định giá trị quyền sử dụng đất
là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định tại Khoản 3 và Điểm d Khoản 4 Điều 114 của Luật Đất đai.

3. Khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát lại quỹ đất doanh nghiệp đang sử dụng,
xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 102 của Luật Đất
đai và Điều 25 của Nghị định này.

Mục 2: ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Điều 44. Hạn mức nhận chuyển
quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất trồng cây
hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng, đất nuôi trồng
thủy sản và đất làm muối của mỗi hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích
nông nghiệp được áp dụng đối với các hình thức nhận chuyển nhượng, nhận tặng
cho quyền sử dụng đất, xử lý nợ theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp quyền sử
dụng đất, cụ thể như sau:

1. Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản
và đất làm muối:

a) Không quá 30 héc ta cho mỗi loại đất đối với các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực Đông Nam bộ và khu vực đồng
bằng sông Cửu Long;

b) Không quá 20 héc ta cho mỗi loại đất đối với các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại.

2. Đất trồng cây lâu năm:

a) Không quá 100 héc ta đối với các xã, phường, thị
trấn ở đồng bằng;

b) Không quá 300 héc ta đối với các xã, phường, thị
trấn ở trung du, miền núi.

3. Đất rừng sản xuất là rừng trồng:

a) Không quá 150 héc ta đối với các xã, phường, thị
trấn ở đồng bằng;

b) Không quá 300 héc ta đối với các xã, phường, thị
trấn ở trung du, miền núi.

4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển quyền
sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương thì tổng diện tích được nhận chuyển quyền trong hạn mức đối với mỗi loại đất
(đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng,
đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối) bằng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng
đất tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng
đất cao nhất.

5. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển quyền
sử dụng đất nông nghiệp bao gồm nhiều loại đất (đất trồng cây hàng năm, đất trồng
cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng, đất nuôi trồng thủy sản và đất
làm muối) thì hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia
đình, cá nhân đó được xác định theo từng loại đất quy định tại các Khoản 1, 2
và 3 Điều này.

6. Hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng đất nông nghiệp
vượt hạn mức nhận chuyển quyền quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 của Điều
này mà đã đăng ký chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2007 thì
phần diện tích đất vượt hạn mức được tiếp tục sử dụng như đối với trường hợp đất
nông nghiệp trong hạn mức nhận chuyển quyền.

7. Hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng đất nông nghiệp
vượt hạn mức nhận chuyển quyền quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 của Điều
này mà đã đăng ký chuyển quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 7 năm 2007 đến trước
ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục sử dụng đất và
chỉ phải chuyển sang thuê đất của Nhà nước đối với phần diện tích vượt hạn mức
nhận chuyển quyền.

Điều 45. Đất trồng lúa

1. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử
dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp một khoản
tiền để thực hiện việc khai hoang, cải tạo đất; đầu tư cơ sở hạ tầng của địa
phương.

2. Việc xác định và sử dụng số tiền quy định tại
Khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý và sử dụng
đất trồng lúa.

Điều 46. Quản lý, sử dụng đất
của các công ty nông, lâm nghiệp sau khi được sắp xếp, đổi mới và phát triển,
nâng cao hiệu quả hoạt động

1. Trong quá trình thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát
triển, nâng cao hiệu quả hoạt động, các công ty nông, lâm nghiệp đang sử dụng đất
có trách nhiệm:

a) Rà soát hiện trạng sử dụng đất về vị trí, ranh
giới quản lý, sử dụng đất; diện tích đất đang sử dụng đúng mục đích; diện tích
đất sử dụng không đúng mục đích; diện tích đất không sử dụng; diện tích đất
đang giao khoán, cho thuê, cho mượn, bị lấn, bị chiếm, liên doanh, liên kết, hợp
tác đầu tư và đang có tranh chấp;

b) Căn cứ phương án sắp xếp, đổi mới và phát triển
công ty nông, lâm nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quy hoạch sử
dụng đất của địa phương và hiện trạng sử dụng đất để đề xuất phương án sử dụng
đất.

Nội dung phương án sử dụng đất phải thể hiện vị
trí, ranh giới sử dụng đất; diện tích đất đề nghị giữ lại sử dụng theo từng loại
đất, hình thức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất; diện tích đất bàn giao cho địa
phương;

c) Báo cáo cơ quan tài nguyên và môi trường thẩm định
phương án sử dụng đất trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

d) Tổ chức thực hiện phương án sử dụng đất đã được
phê duyệt.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt
phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp tại địa phương; chỉ đạo thực
hiện việc xác định cụ thể ranh giới, cắm mốc giới sử dụng đất theo phương án được
duyệt, lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho công ty; quyết định thu
hồi đất đối với phần diện tích bàn giao cho địa phương theo phương án sử dụng đất
đã được phê duyệt.

3. Đối với diện tích đất công ty được giữ lại sử dụng
theo phương án sử dụng đất đã được phê duyệt mà đang cho thuê, cho mượn trái
pháp luật; bị lấn, chiếm; liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư không đúng quy định
thì được xử lý theo quy định sau đây:

a) Đối với diện tích đất công ty đang cho thuê, cho
mượn, liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư trái pháp luật thì công ty phải chấm
dứt việc cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư và đưa đất
vào sử dụng theo đúng mục đích;

b) Đối với diện tích đất đang bị lấn, chiếm sử dụng
thì xử lý dứt điểm để đưa đất vào sử dụng.

4. Đối với quỹ đất bàn giao cho địa phương thì Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh lập phương án sử dụng theo thứ tự ưu tiên sau:

a) Xây dựng các công trình công cộng;

b) Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân ở
địa phương không có đất hoặc thiếu đất sản xuất;

c) Giao đất, cho thuê đất cho người đang sử dụng đất
nếu người sử dụng đất có nhu cầu và việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng
đất của địa phương.

Điều 47. Đất có mặt nước nội địa
thuộc địa phận nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Việc sử dụng đất có mặt nước nội địa thuộc địa
phận nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tuân theo quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất và quy hoạch tài nguyên nước đã được cơ quan có thẩm quyền phê
duyệt; theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp
huyện cho thuê đất có mặt nước nội địa đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá
nhân để đầu tư nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp hoặc nông nghiệp kết hợp
với mục đích phi nông nghiệp theo thẩm quyền quy định tại Điều
59 của Luật Đất đai.

3. Người được cho thuê đất theo quy định tại Khoản
2 Điều này phải bảo vệ môi trường, cảnh quan và không được làm ảnh hưởng đến mục
đích chính của công trình sử dụng đất có mặt nước nội địa.

Điều 48. Đất bãi bồi ven sông,
ven biển

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm điều
tra, khảo sát, theo dõi, đánh giá quỹ đất bãi bồi ven sông, ven biển thường
xuyên được bồi tụ hoặc thường bị sạt lở để có kế hoạch khai thác, sử dụng.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định
cho thuê đất bãi bồi ven sông, ven biển thường xuyên được bồi tụ hoặc thường bị
sạt lở cho người có nhu cầu.

3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định
chi tiết việc sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển.

Mục 3: ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Điều 49. Chế độ sử dụng đất
xây dựng nhà chung cư

1. Đất xây dựng nhà chung cư, nhà chung cư có mục
đích hỗn hợp để ở và làm văn phòng, cơ sở thương mại, dịch vụ (sau đây gọi
chung là nhà chung cư) bao gồm đất xây dựng khối nhà chung cư, đất làm sân, trồng
hoa, cây xanh xung quanh nhà chung cư, đất xây dựng các công trình hạ tầng.

2. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà chung cư được giao
đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất thuộc dự án theo quy định
sau đây:

a) Đối với diện tích đất xây dựng nhà chung cư và đất
xây dựng công trình hạ tầng do chủ đầu tư sử dụng để kinh doanh theo dự án đầu
tư và quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê
duyệt thì chủ đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và phải nộp tiền sử dụng
đất, tiền thuê đất; được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

b) Đối với diện tích đất làm đường giao thông, các
công trình hạ tầng khác phục vụ cho người dân ở cả trong và ngoài nhà chung cư
mà chủ đầu tư không sử dụng để kinh doanh dịch vụ theo dự án đầu tư thì chủ đầu
tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để quản lý, xây dựng công trình và
không phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; không được cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; bàn
giao cho địa phương quản lý đối với diện tích đất đó sau khi đã hoàn thành xây
dựng theo dự án đầu tư, quy hoạch xây dựng chi tiết và quyết định giao đất, cho
thuê đất của cơ quan có thẩm quyền.

3. Quyền sử dụng đất và việc cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong
các dự án xây dựng nhà chung cư để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được thực
hiện theo quy định sau đây:

a) Diện tích đất thuộc quyền sử dụng chung của các
chủ sở hữu căn hộ chung cư, văn phòng làm việc, cơ sở thương mại, dịch vụ trong
nhà chung cư (sau đây gọi chung là căn hộ) bao gồm diện tích đất xây dựng khối
nhà chung cư, làm sân, trồng hoa, cây xanh xung quanh nhà và đất xây dựng các
công trình hạ tầng bên ngoài nhà chung cư nhưng để phục vụ trực tiếp cho nhà
chung cư được chủ đầu tư bàn giao cho các chủ sở hữu căn hộ tự tổ chức quản lý,
sử dụng theo dự án đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm xác định rõ vị trí, ranh
giới, diện tích đất thuộc quyền sử dụng chung trong dự án đầu tư, quy hoạch xây
dựng chi tiết và thiết kế mặt bằng công trình để trình cơ quan có thẩm quyền
phê duyệt; trong các hợp đồng mua bán nhà ở và bản vẽ hoàn công công trình để
làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất cho bên mua;

b) Quyền sử dụng đất quy định tại Điểm a Khoản này
là quyền sử dụng chung theo phần không thể phân chia. Tỷ lệ phần quyền sử dụng
đất được tính bằng tỷ lệ diện tích căn hộ chia cho tổng diện tích sàn của các
căn hộ trong nhà chung cư. Việc sử dụng và định đoạt đối với quyền sử dụng đất
khu chung cư do đa số người chiếm tỷ lệ phần quyền sử dụng đất quyết định nhưng
phải phục vụ lợi ích chung của cộng đồng và phù hợp với quy định của pháp luật;

c) Chủ sở hữu căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện
tích đất sử dụng chung quy định tại Điểm a Khoản này theo thời hạn ổn định lâu
dài; diện tích căn hộ được xác định theo hợp đồng mua bán căn hộ;

d) Khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua căn hộ thì Giấy chứng
nhận đã cấp cho chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều này phải được chỉnh lý biến
động để chuyển sang hình thức sử dụng đất chung đối với phần diện tích đất quy
định tại Điểm a Khoản này.

Diện tích đất thuộc dự án phát triển nhà ở còn lại
ngoài phần diện tích quy định tại Điểm b Khoản 2 và Điểm a Khoản này thuộc quyền
sử dụng của chủ đầu tư; chủ đầu tư được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Điều 50. Đất sử dụng vào mục
đích quốc phòng, an ninh

1. Người sử dụng đất quốc phòng, an ninh được quy định
như sau:

a) Các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
là người sử dụng đất đối với đất cho các đơn vị đóng quân trừ trường hợp quy định
tại Điểm c Khoản này; đất làm căn cứ quân sự; đất làm các công trình phòng thủ
quốc gia, trận địa và các công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh; nhà công
vụ của lực lượng vũ trang nhân dân; đất thuộc các khu vực mà Chính phủ giao nhiệm
vụ riêng cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, bảo vệ và sử dụng;

b) Các đơn vị trực tiếp sử dụng đất là người sử dụng
đất đối với đất làm ga, cảng quân sự; đất làm các công trình công nghiệp, khoa
học và công nghệ phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh; đất làm kho tàng của
lực lượng vũ trang nhân dân; đất làm trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí,
bãi hủy vũ khí; đất xây dựng nhà trường, bệnh viện, nhà an dưỡng của lực lượng
vũ trang nhân dân; đất làm trại giam giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng do
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý;

c) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương; Ban Chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công
an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh; Công an phường, thị trấn; đồn biên phòng là người sử dụng đất đối với
đất xây dựng trụ sở.

2. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh phải
được sử dụng đúng mục đích đã được xác định. Đối với diện tích đất không sử dụng
hoặc sử dụng không đúng mục đích thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo cho đơn
vị sử dụng đất để đưa đất vào sử dụng đúng mục đích; sau 12 tháng kể từ ngày được
thông báo, nếu đơn vị sử dụng đất không khắc phục để đưa đất vào sử dụng đúng mục
đích thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi để giao cho người khác sử dụng.

3. Trường hợp chuyển mục đích
sử dụng đất trong nội bộ đất quốc phòng, an ninh theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất quốc phòng, an ninh đã được phê duyệt thì đơn vị sử dụng đất phải xin chuyển
mục đích sử dụng đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường kèm theo ý kiến bằng văn bản
của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

4. Đất do các đơn vị vũ trang
nhân dân đang quản lý, sử dụng nhưng không thuộc quy hoạch sử dụng đất vào mục
đích quốc phòng, an ninh đã được phê duyệt thì phải bàn giao cho địa phương quản
lý và xử lý như sau:

a) Đối với diện tích đất đã bố trí cho hộ gia đình
cán bộ, chiến sỹ thuộc đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng làm nhà ở phù hợp với
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt thì người sử dụng đất ở được
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

b) Đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh
doanh phi nông nghiệp do các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh đang sử dụng thì
phải chuyển sang hình thức thuê đất theo phương án sản xuất, kinh doanh đã được
Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an phê duyệt;

c) Đối với diện tích đất không thuộc trường hợp quy
định tại Điểm a và Điểm b Khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu
hồi đất để giao, cho thuê sử dụng theo quy định của pháp luật.

5. Cơ quan nhà nước có thẩm
quyền giải quyết dứt điểm diện tích đất đang có tranh chấp để xác định người sử
dụng đất.

Điều 51. Đất khu công nghiệp,
khu chế xuất, cụm công nghiệp

1. Thời hạn sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu
chế xuất, cụm công nghiệp theo thời hạn của dự án đầu tư.

Trường hợp thời hạn của dự án đầu tư dài hơn thời hạn
sử dụng đất còn lại của khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp thì
doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế
xuất, cụm công nghiệp phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều
chỉnh thời hạn sử dụng đất cho phù hợp nhưng tổng thời hạn sử dụng đất không
quá 70 năm và phải nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất đối với phần diện
tích đất được gia hạn sử dụng.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính được
cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp,
cụm công nghiệp nếu được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết
cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp thì được cho thuê lại đất sau khi
đã đầu tư kết cấu hạ tầng.

3. Hàng năm, doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh
doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp có trách
nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và công bố công khai diện tích đất chưa
cho thuê, cho thuê lại trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp
trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp và của địa phương.

Điều 52. Đất sử dụng cho khu
công nghệ cao

1. Thời hạn sử dụng đất để thực hiện dự án sản xuất,
kinh doanh sản phẩm công nghệ cao; nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ
cao và đào tạo nhân lực công nghệ cao trong khu công nghệ cao được thực hiện
theo quy định tại Điều 125 và Điều 126 của Luật Đất đai.

2. Trách nhiệm quản lý đất đai
của Ban Quản lý khu công nghệ cao được quy định như sau:

a) Phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải
phóng mặt bằng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

b) Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tiền
thuê đất; mức miễn, giảm tiền thuê đất đối với từng dự án;

c) Thu hồi đất đã cho thuê đối với trường hợp người
sử dụng đất có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại các Điểm a, b, c, d, e, g và i Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai;
người sử dụng đất chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật hoặc tự nguyện trả lại
đất theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 65 của
Luật Đất đai; quản lý quỹ đất đã thu hồi tại điểm này;

d) Quyết định giao lại đất không thu tiền sử dụng đất
đối với người sử dụng đất trong khu công nghệ cao thuộc trường hợp quy định tại
Khoản 2 và Khoản 3 Điều 54 của Luật Đất đai;

đ) Quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai
tại khu công nghệ cao;

e) Gửi quyết định giao lại đất, cho thuê đất, gia hạn
sử dụng đất, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đến Văn
phòng đăng ký đất đai để đăng ký vào hồ sơ địa chính, cập nhật cơ sở dữ liệu đất
đai và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Việc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo,
tranh chấp đất đai trong khu công nghệ cao được thực hiện theo quy định của
pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật về đất đai.

4. Đối với khu công nghệ cao
đã được thành lập và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất trước
ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì việc quản lý, sử dụng đất thực hiện theo quy định
sau đây:

a) Ban Quản lý khu công nghệ cao có trách nhiệm thực
hiện theo quy định tại các Điểm a, c, d, đ và e Khoản 2 Điều này; được tiếp tục
thực hiện quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Ban Quản lý khu công nghệ cao được quyết định mức
thu tiền thuê đất nhưng giá đất để tính tiền thuê đất không được thấp hơn giá đất
trong Bảng giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; quyết định mức miễn, giảm
tiền thuê đất theo từng dự án phù hợp với quy định của Chính phủ.

Điều 53. Đất sử dụng cho khu
kinh tế

1. Trách nhiệm quản lý đất đai của Ban Quản lý khu
kinh tế được quy định như sau:

a) Phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải
phóng mặt bằng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

b) Quyết định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
nhưng giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất không được thấp hơn giá đất
trong Bảng giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; mức miễn, giảm tiền sử dụng
đất, tiền thuê đất theo từng dự án đối với trường hợp giao lại đất, cho thuê đất
phù hợp với quy định của Chính phủ;

c) Thu hồi đất đã giao lại, cho thuê đối với trường
hợp người sử dụng đất có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại các Điểm a, b, c, d, e, g và i Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai;
người sử dụng đất chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật hoặc tự nguyện trả lại
đất theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 65 của
Luật Đất đai; quản lý quỹ đất đã thu hồi tại điểm này;

d) Quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai
tại khu kinh tế;

đ) Gửi quyết định giao lại đất, cho thuê đất, gia hạn
sử dụng đất, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đến Văn
phòng đăng ký đất đai để đăng ký vào hồ sơ địa chính, cập nhật cơ sở dữ liệu đất
đai và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Việc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo,
tranh chấp đất đai trong khu kinh tế được thực hiện theo quy định của pháp luật
về khiếu nại, tố cáo và pháp luật về đất đai.

3. Việc quản lý, sử dụng đối với đất khác không thuộc
các khu chức năng của khu kinh tế và các nhiệm vụ khác về quản lý đất đai trong
khu kinh tế do cơ quan hành chính các cấp thực hiện theo quy định của pháp luật
về đất đai.

Điều 54. Đất để thực hiện dự
án xây dựng – chuyển giao (BT) và dự án xây dựng – kinh doanh – chuyển giao
(BOT)

1. Nhà nước giao cho nhà đầu tư quản lý diện tích đất
để thực hiện dự án xây dựng – chuyển giao (BT); nhà đầu tư không phải trả tiền
sử dụng đất, tiền thuê đất trong thời gian xây dựng công trình theo dự án được
phê duyệt và có trách nhiệm bảo toàn diện tích đất được giao quản lý, sử dụng
theo đúng mục đích đã ghi trong dự án.

Việc chuyển giao công trình và quỹ đất của dự án phải
thực hiện đúng theo thời hạn ghi trong dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền phê duyệt hoặc thời hạn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho
phép kéo dài thời hạn chuyển giao. Trường hợp quá thời hạn phải chuyển giao mà
nhà đầu tư chưa chuyển giao thì phải thuê đất của Nhà nước, thời điểm thuê đất
được tính từ thời điểm kết thúc thời gian xây dựng công trình theo dự án đã được
phê duyệt.

2. Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất đối với nhà
đầu tư để thực hiện dự án xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT); nhà đầu tư
được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ.

3. Người nhận chuyển giao công trình để sử dụng và
khai thác thì được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc giao để quản lý diện
tích đất có công trình đó theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 55. Đất cảng hàng không,
sân bay dân dụng

1. Căn cứ quy hoạch chi tiết cảng hàng không, sân
bay đã được phê duyệt, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc
phòng chỉ đạo việc xác định ranh giới khu vực sử dụng riêng cho hoạt động dân dụng
và khu vực sử dụng chung cho hoạt động dân dụng và quân sự do dân dụng quản lý.

2. Đất sử dụng vào mục đích quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 156 của Luật Đất đai được giao sử
dụng ổn định lâu dài; đất sử dụng vào mục đích quy định tại Điểm
c và Điểm d Khoản 1 Điều 156 của Luật Đất đai được cho thuê với thời hạn
không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, người đang sử dụng đất được xem
xét gia hạn cho thuê đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đơn giá thuê
đất tại cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp luật về đất đai.

4. Cảng vụ hàng không có trách nhiệm đối với phần
diện tích đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao như sau:

a) Quản lý, sử dụng đất đúng mục đích, có hiệu quả;

b) Kiểm tra việc sử dụng đất, việc thực hiện nghĩa
vụ tài chính về đất đai đối với tổ chức, cá nhân được Cảng vụ hàng không giao đất,
cho thuê đất;

c) Quyết định thu hồi đất đối với trường hợp được Cảng
vụ hàng không giao đất mà thuộc các trường hợp quy định tại các Điểm
a, b, e, g và i Khoản 1 Điều 64 và các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 65 của Luật
Đất đai. Quyết định chấm dứt hợp đồng thuê đất đối với trường hợp vi phạm hợp
đồng cho thuê đất của Cảng vụ.

5. Việc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo,
tranh chấp đất đai trong đất cảng hàng không, sân bay thực hiện theo quy định của
pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật về đất đai.

6. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ
Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Điều này.

Điều 56. Đất xây dựng công
trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn

1. Đất hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng
đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định mà công trình không sử dụng lớp
đất mặt thì chỉ phải thuê đất trong thời gian thi công xây dựng công trình.

2. Căn cứ quy định về phạm vi của hành lang bảo vệ
công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, tổ chức trực tiếp
quản lý công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm chủ trì phối hợp
với Ủy ban nhân dân nơi có công trình xây dựng phương án cắm mốc giới xác định
hành lang bảo vệ an toàn cụ thể và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có công
trình phê duyệt; đồng thời thông báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có công
trình biết để phối hợp bảo vệ hành lang an toàn công trình.

3. Trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc, kể từ
ngày được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án cắm mốc giới xác định
hành lang bảo vệ an toàn, tổ chức trực tiếp quản lý công trình có hành lang bảo
vệ an toàn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy
ban nhân dân cấp xã nơi có công trình trong việc công bố công khai mốc giới
hành lang bảo vệ an toàn công trình và cắm mốc giới trên thực địa, bàn giao mốc
giới cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình để quản lý.

4. Tổ chức trực tiếp quản lý công trình có hành
lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã
và Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có công trình rà soát hiện trạng sử dụng
đất trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình để kiến nghị cơ quan nhà
nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định sau:

a) Trường hợp sử dụng đất có ảnh hưởng đến việc bảo
vệ an toàn công trình hoặc trường hợp hoạt động của công trình có ảnh hưởng trực
tiếp đến đời sống, sức khỏe của người sử dụng đất thì cơ quan có chức năng quản
lý nhà nước đối với công trình tiến hành thẩm định mức độ ảnh hưởng, nếu phải
thu hồi đất thì đề nghị Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền để quyết định thu hồi
đất đó. Người có đất thu hồi được bồi thường, hỗ trợ đối với đất và tài sản gắn
liền với đất đã có từ trước khi hành lang an toàn công trình được công bố, tái
định cư theo quy định của pháp luật.

Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc
bảo vệ an toàn công trình thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có biện
pháp khắc phục. Chủ công trình phải chịu trách nhiệm đối với việc khắc phục đó;
nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và người có đất thu hồi được
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật;

b) Trường hợp sử dụng đất không thuộc quy định tại
Điểm a Khoản này thì người đang sử dụng đất trong hành lang bảo vệ an toàn công
trình được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và phải
tuân theo các quy định về bảo vệ an toàn công trình;

c) Đất trong hành lang an toàn công trình được cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất đối với trường hợp có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật
Đất đai, trừ trường hợp đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất.

Người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chỉ được sử dụng đất theo
quy định tại Điểm b Khoản này.

5. Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý công trình có
hành lang bảo vệ an toàn chịu trách nhiệm chính về việc bảo vệ an toàn công
trình. Trường hợp hành lang bảo vệ an toàn công trình bị lấn, bị chiếm, sử dụng
trái phép thì phải kịp thời báo cáo và yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có
hành lang bảo vệ an toàn công trình xử lý.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có công
trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm sau:

a) Phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp lấn,
chiếm, sử dụng trái phép phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công
trình; ngăn chặn kịp thời các công trình xây dựng trái phép trên đất hành lang
bảo vệ an toàn công trình; buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng
của đất trước khi vi phạm;

b) Phối hợp với cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý
công trình trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ an toàn công
trình; phối hợp với cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý công trình trong việc
công bố mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình;

c) Trường hợp để xảy ra hiện tượng lấn, chiếm, sử dụng
trái phép phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình tại địa
phương thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp phải liên đới chịu trách nhiệm theo
quy định của pháp luật.

7. Việc sử dụng đất tạm thời để thi công công trình
công cộng có hành lang bảo vệ an toàn do đơn vị thi công và người sử dụng đất
thỏa thuận theo quy định của pháp luật về dân sự.

Điều 57. Sử dụng đất để xây dựng
công trình ngầm

Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch
không gian xây dựng ngầm đô thị và các quy hoạch khác có liên quan được cơ quan
nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất,
cho thuê đất để xây dựng công trình ngầm theo quy định sau đây:

1. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước
ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất thu tiền
thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với
trường hợp sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm nhằm mục đích kinh doanh.

2. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước
ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao đất không thu
tiền sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm
không nhằm mục đích kinh doanh.

3. Trường hợp sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm
theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT) và dự án xây dựng – kinh doanh –
chuyển giao (BOT) thì việc sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 54
của Nghị định này.

Mục 4: QUẢN LÝ VÀ ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ
DỤNG VÀO SỬ DỤNG

Điều 58. Quản lý đất chưa sử dụng

1. Đất chưa sử dụng gồm đất bằng chưa sử dụng, đất
đồi núi chưa sử dụng, núi đá không có rừng cây.

2. Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm
báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện về tình hình quản lý, khai thác quỹ đất chưa
sử dụng.

Điều 59. Biện pháp đưa đất
chưa sử dụng vào sử dụng theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt

1. Nhà nước có chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng đối
với vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng nhiều đất nhưng
ít dân, vùng có điều kiện tự nhiên khó khăn để thực hiện kế hoạch đưa đất chưa
sử dụng vào sử dụng; có chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối
với trường hợp giao đất, cho thuê đất chưa sử dụng để đưa vào sử dụng.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sử dụng nguồn kinh phí
thu được từ nguồn thu khi cho phép chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa nước
sang sử dụng vào mục đích khác và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để phục vụ
việc khai hoang, cải tạo, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

Chương 7.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HÀNH
CHÍNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

Mục 1: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 60. Nộp hồ sơ và trả kết
quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết
thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 59 của
Luật Đất đai;

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 59
của Luật Đất đai.

2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết
thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại
Giấy chứng nhận là Văn phòng đăng ký đất đai. Nơi chưa thành lập Văn phòng đăng
ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ đối
với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự
án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đối với
hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được
sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi
có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Trường hợp đăng ký biến động đất đai,
tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận thì trong thời hạn
03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ
sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

3. Địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để thực hiện
việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính theo quy định
của Chính phủ thì các cơ quan quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này thực hiện
việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua bộ phận một cửa theo Quyết định của
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Ban Quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế; Cảng
vụ hàng không là đầu mối nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính
về đất đai tại khu công nghệ cao, khu kinh tế; cảng hàng không, sân bay.

5. Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
được thực hiện như sau:

a) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả
cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không
quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết, trừ trường hợp quy định
tại Điểm b Khoản này;

b) Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính
liên quan đến thủ tục hành chính thì việc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện sau khi người
sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ hoàn thành nghĩa
vụ tài chính theo quy định; trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm thì trả kết
quả sau khi người sử dụng đất đã ký hợp đồng thuê đất; trường hợp được miễn
nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính thì trả kết quả sau khi nhận
được văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định được miễn nghĩa vụ tài chính;

c) Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết
thì cơ quan nhận hồ sơ có trách nhiệm trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do không
đủ điều kiện giải quyết.

Điều 61. Thời gian thực hiện
thủ tục hành chính về đất đai

1. Thời gian thực hiện thủ tục giao đất, thuê đất,
chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau:

a) Giao đất, thuê đất là không quá 20 ngày không kể
thời gian giải phóng mặt bằng;

b) Chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15
ngày.

2. Thời gian thực hiện thủ tục
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận được
quy định như sau:

a) Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất là không quá 30 ngày;

b) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng
quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư
xây dựng là không quá 30 ngày;

c) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bổ sung đối với tài sản gắn
liền với đất là không quá 20 ngày;

d) Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với
đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp,
khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu
giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp
nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ
và chồng, nhóm người sử dụng đất là không quá 15 ngày;

đ) Tách thửa, hợp thửa đất; thủ tục đăng ký đất đai
đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý là không quá 20 ngày;

e) Gia hạn sử dụng đất là không quá 15 ngày;

g) Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ
gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất là không quá 10 ngày;

h) Đăng ký xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử
dụng hạn chế thửa đất liền kề là không quá 10 ngày;

i) Đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất,
chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện
tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc
thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với
nội dung đã đăng ký là không quá 15 ngày;

k) Chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
sang thuê đất trả tiền một lần; từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử
dụng đất sang hình thức thuê đất; từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng
đất là không quá 30 ngày;

l) Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho,
đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
là không quá 10 ngày;

m) Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 05 ngày làm việc;

n) Đăng ký, xóa đăng ký thế chấp, cho thuê, cho
thuê lại quyền sử dụng đất là không quá 03 ngày làm việc;

o) Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng là không quá 10
ngày;

p) Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở
hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng là không quá 10
ngày; trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản
đồ là không quá 50 ngày;

q) Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở
hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị mất là không quá
30 ngày.

3. Thời gian thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp
đất đai, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai:

a) Hòa giải tranh chấp đất đai là không quá 45
ngày;

b) Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là không quá 45 ngày;

c) Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là không quá 60 ngày;

d) Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là không quá 90 ngày;

đ) Cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh
chấp đất đai, Quyết định công nhận hòa giải thành là không quá 30 ngày.

4. Thời gian quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều
này được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời
gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử
lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu
giám định.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì
trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng
xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện đối với
từng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 15 ngày.

Điều 62. Trách nhiệm quy định
hồ sơ, thời gian thực hiện và trình tự, thủ tục hành chính về đất đai

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường
quy định cụ thể về mẫu hồ sơ, thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính về
đất đai quy định tại Nghị định này.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể cơ quan
tiếp nhận, giải quyết thủ tục; thời gian các bước thực hiện thủ tục của từng cơ
quan, đơn vị có liên quan và việc giải quyết liên thông giữa các cơ quan có liên
quan theo cơ chế một cửa cho phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương nhưng
không quá tổng thời gian quy định cho từng loại thủ tục quy định tại Nghị định
này.

Điều 63. Việc xác định nghĩa vụ
tài chính của người sử dụng đất trong thực hiện thủ tục hành chính về quản lý
và sử dụng đất đai

1. Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế
có liên quan đến đất đai và lệ phí trước bạ (sau đây gọi là nghĩa vụ tài chính)
do cơ quan thuế xác định. Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và
Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin địa chính cho cơ
quan thuế đối với các trường hợp đủ điều kiện và phải thực hiện nghĩa vụ tài
chính theo quy định.

Giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính do Sở Tài
nguyên và Môi trường xác định; trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để
xác định giá đất cụ thể thì do cơ quan thuế xác định.

2. Cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo việc thực
hiện nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với
đất theo quy định của pháp luật trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ
ngày nhận được số liệu địa chính.

Cơ quan có thẩm quyền ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp người
sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không phải nộp, được nợ nghĩa
vụ tài chính hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp
nghĩa vụ tài chính hoặc có quyết định miễn nghĩa vụ tài chính theo quy định của
pháp luật.

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ xác định phí và lệ phí
có liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, trừ lệ phí trước bạ quy định tại Khoản
1 Điều này mà người sử dụng đất phải nộp khi thực hiện thủ tục hành chính về quản
lý, sử dụng đất; thông báo và hướng dẫn cho người sử dụng đất nộp theo quy định
của pháp luật.

Điều 64. Hợp đồng, văn bản
giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

1. Hợp đồng, văn bản giao dịch về
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình phải
được người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của
pháp luật về dân sự ký tên.

2. Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu
tài sản gắn liền với đất phải được tất cả các thành viên trong nhóm ký tên hoặc
có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự, trừ trường hợp các
chủ sở hữu căn hộ cùng sử dụng chung thửa đất trong nhà chung cư.

Mục 2: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI
ĐẤT, TRƯNG DỤNG ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 65. Trình tự, thủ tục thu
hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có
nguy cơ đe dọa tính mạng con người

1. Trình tự, thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử
dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất được quy định như sau:

a) Người sử dụng đất là tổ chức được Nhà nước giao
đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
mà tiền sử dụng đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất
trả tiền thuê đất hàng năm nay chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu
sử dụng đất; người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất thì gửi thông báo hoặc gửi
văn bản trả lại đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất đến cơ quan tài nguyên và môi trường;

b) Cơ quan ban hành quyết định giải thể, phá sản gửi
quyết định giải thể, phá sản đến Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất thu hồi
đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền
sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất
đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất
hàng năm bị giải thể, phá sản;

c) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của cá
nhân người sử dụng đất chết mà không có người thừa kế có trách nhiệm gửi Giấy
chứng tử hoặc quyết định tuyên bố một người là đã chết theo quy định của pháp
luật và văn bản xác nhận không có người thừa kế của Ủy ban nhân dân cấp xã đến
Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất thu hồi đối với trường hợp thu hồi đất
của cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;

d) Hàng năm, cơ quan tài nguyên và môi trường tổ chức
rà soát và có thông báo về những trường hợp không được gia hạn sử dụng đất đối
với trường hợp sử dụng đất có thời hạn;

đ) Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm
thẩm tra, xác minh thực địa trong trường hợp xét thấy cần thiết; trình Ủy ban
nhân dân cùng cấp quyết định thu hồi đất; tổ chức thu hồi đất trên thực địa và
bàn giao cho Tổ chức phát triển quỹ đất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý; chỉ
đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính, thu hồi Giấy chứng
nhận hoặc thông báo hủy Giấy chứng nhận đối với trường hợp không thu hồi được Giấy
chứng nhận.

2. Trình tự, thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị
ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt
lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con
người được quy định như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện giao cho cơ
quan có thẩm quyền kiểm tra, xác định mức độ ô nhiễm môi trường, sạt lở, sụt
lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người;

b) Sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác
định mức độ ô nhiễm môi trường, sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng
thiên tai khác đe dọa tính mạng con người mà cần phải thu hồi đất thì cơ quan
tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc quy định tại Điểm
đ Khoản 1 Điều này;

c) Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc bố trí nơi ở
tạm và thực hiện tái định cư đối với người phải cưỡng chế di dời đối với trường
hợp thu hồi đất quy định tại Điểm đ và Điểm e Khoản 1 Điều 65 của
Luật Đất đai.

3. Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất do chấm dứt việc sử
dụng đất theo pháp luật, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người:

a) Việc cưỡng chế phải tuân thủ các nguyên tắc thực
hiện cưỡng chế quy định tại Khoản 1 Điều 70 của Luật Đất đai;

b) Sau khi có quyết định thu hồi đất, cơ quan tài
nguyên và môi trường có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã vận động, thuyết phục để người có đất thu
hồi bàn giao đất;

c) Sau khi vận động, thuyết phục
mà người có đất thu hồi không thực hiện quyết định thu hồi đất thì cơ quan tài
nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp đã ban hành quyết định thu hồi đất
ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất;

d) Tổ chức được giao thực hiện cưỡng chế có trách
nhiệm xây dựng kế hoạch cưỡng chế trình Ủy ban nhân dân cấp đã ban hành quyết định
cưỡng chế phê duyệt;

đ) Tổ chức được giao thực hiện cưỡng chế có trách
nhiệm vận động, thuyết phục người bị cưỡng chế tự nguyện thực hiện việc bàn
giao đất;

e) Ủy ban nhân dân cấp đã ban
hành quyết định cưỡng chế có trách nhiệm tổ chức lực lượng thực hiện cưỡng chế
thi hành quyết định cưỡng chế đối với trường hợp đã được vận động, thuyết phục
theo quy định tại Điểm đ Khoản này mà cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế không chấp
nhận thi hành quyết định cưỡng chế.

4. Cơ quan tài nguyên và môi trường
chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; thu hồi Giấy
chứng nhận hoặc thông báo Giấy chứng nhận không còn giá trị pháp lý đối với trường
hợp người sử dụng đất không chấp hành việc nộp lại Giấy chứng nhận.

5. Trường hợp người có đất thu hồi mà có khiếu nại
quyết định thu hồi đất thì việc giải quyết khiếu nại thực hiện theo quy định của
pháp luật về giải quyết khiếu nại.

Điều 66. Trình tự, thủ tục thu
hồi đất do vi phạm pháp luật

1. Trường hợp vi phạm pháp luật mà phải thu hồi đất,
khi hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử
lý vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm lập biên bản
về vi phạm hành chính để làm căn cứ quyết định thu hồi đất.

Trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai không thuộc
trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì biên bản xác định hành vi vi phạm
phải có đại diện của Ủy ban nhân dân cấp xã làm chứng để làm căn cứ quyết định
thu hồi đất và được lập theo quy định sau đây:

a) Cơ quan tài nguyên và môi
trường tổ chức kiểm tra để xác định hành vi vi phạm quy định tại các Điểm c, d và g Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai; tổ chức thanh tra để xác định hành vi vi phạm quy định tại
Điểm h và Điểm i Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai;

b) Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ
ngày lập biên bản, người được giao nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra có trách nhiệm
gửi biên bản cho cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất để chỉ đạo thu hồi đất.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm
thẩm tra, xác minh thực địa khi cần thiết, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết
định thu hồi đất.

3. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền có trách nhiệm
sau:

a) Thông báo việc thu hồi đất cho người sử dụng đất
và đăng trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

b) Chỉ đạo xử lý phần giá trị còn lại của giá trị
đã đầu tư vào đất hoặc tài sản gắn liền với đất (nếu có) theo quy định của pháp
luật;

c) Tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất
theo quy định tại Khoản 3 Điều 65 của Nghị định này;

d) Bố trí kinh phí thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

4. Cơ quan tài nguyên và môi trường
chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; thu hồi Giấy
chứng nhận hoặc thông báo Giấy chứng nhận không còn giá trị pháp lý đối với trường
hợp người sử dụng đất không chấp hành việc nộp lại Giấy chứng nhận.

Điều 67. Quy định chi tiết về
trình tự, thủ tục trưng dụng đất

1. Quyết định trưng dụng đất, văn bản xác nhận việc
trưng dụng đất gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của người quyết
định trưng dụng đất;

b) Tên, địa chỉ của người có đất trưng dụng hoặc
người đang quản lý, sử dụng đất trưng dụng;

c) Tên, địa chỉ của tổ chức, họ tên và địa chỉ của
người được giao sử dụng đất trưng dụng;

d) Mục đích, thời hạn trưng dụng đất;

đ) Vị trí, diện tích, loại đất, tài sản gắn liền với
đất trưng dụng;

e) Thời gian bàn giao đất trưng dụng.

2. Việc hoàn trả đất trưng dụng cho người sử dụng đất
khi hết thời hạn trưng dụng đất được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Người có thẩm quyền quyết định trưng dụng đất
ban hành quyết định hoàn trả đất trưng dụng và gửi cho người có đất bị trưng dụng;

b) Trường hợp người có đất trưng dụng tự nguyện tặng
cho Nhà nước thì làm thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp
luật.

3. Trách nhiệm xác định mức bồi thường thiệt hại do
thực hiện trưng dụng đất gây ra theo quy định sau đây:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất
trưng dụng chịu trách nhiệm xác định mức bồi thường thiệt hại do thực hiện
trưng dụng đất gây ra, trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất
trưng dụng chịu trách nhiệm xác định mức bồi thường thiệt hại do thực hiện
trưng dụng đất gây ra đối với trường hợp khu đất trưng dụng thuộc địa giới hành
chính của nhiều đơn vị hành chính cấp huyện.

4. Thành phần Hội đồng xác định mức bồi thường thiệt
hại do thực hiện trưng dụng đất gây ra gồm:

a) Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là
Trưởng ban;

b) Các thành viên thuộc các cơ quan tài nguyên và
môi trường, tài chính và các thành viên khác có liên quan;

c) Đại diện cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết
định trưng dụng đất;

d) Đại diện Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân
cấp huyện nơi có đất;

đ) Các thành viên là đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam cấp xã;

e) Đại diện của người có đất trưng dụng.

Điều 68. Trình tự, thủ tục
giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng
phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác

1. Trình tự, thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất,
thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được
quy định như sau:

a) Người xin giao đất, thuê đất, xin phép chuyển mục
đích sử dụng đất nộp hồ sơ thẩm định tại cơ quan tài nguyên và môi trường.

Đối với dự án đầu tư đã được Quốc hội quyết định chủ
trương đầu tư hoặc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì không
phải thực hiện thủ tục thẩm định quy định tại Khoản này;

b) Trong thời hạn không quá
30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tài nguyên và môi trường có
văn bản thẩm định gửi đến chủ đầu tư để lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất, chuyển
mục đích sử dụng đất.

Thời hạn quy định tại điểm này không bao gồm thời
gian làm thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng
hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều này;

c) Bộ Tài nguyên và Môi trường
quy định cụ thể về thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất,
cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng
đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư
được quy định như sau:

a) Cơ quan tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm
tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất
rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn trình Ủy ban nhân dân cùng
cấp để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì thẩm
định, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua trước khi Ủy ban nhân dân cấp
có thẩm quyền quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất; Bộ Tài nguyên và Môi
trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất
trước khi Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định việc chuyển mục đích sử
dụng đất;

c) Sau khi Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận
chuyển mục đích sử dụng đất, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có Nghị quyết về việc
chuyển mục đích sử dụng đất, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thực hiện việc
thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Trình tự, thủ tục giao đất,
cho thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức
đấu giá quyền sử dụng đất được quy định như sau:

a) Cơ quan tài nguyên và môi trường hướng dẫn chủ đầu
tư lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định
của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho
thuê đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất;

b) Người được giao đất, cho thuê đất nộp tiền sử dụng
đất đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, nộp tiền thuê đất đối
với trường hợp cho thuê đất;

c) Cơ quan tài nguyên và môi trường
trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tổ chức giao đất trên thực địa
và trao Giấy chứng nhận cho người được giao đất, cho thuê đất; chỉ đạo cập nhật,
chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

4. Trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông
qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai thì một số bước công việc
chuẩn bị giao đất, cho thuê đất được thực hiện đồng thời với trình tự, thủ tục
thu hồi đất theo quy định như sau:

a) Trong thời gian thực hiện kế hoạch thu hồi đất,
điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì chủ đầu tư được tiến hành khảo sát, đo
đạc để lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây
dựng; cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất của
chủ đầu tư, thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất;

b) Trong thời gian thực hiện phương án bồi thường,
hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư được nộp hồ sơ xin giao
đất, thuê đất mà không phải chờ đến khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng.

5. Trình tự, thủ tục giao đất,
cho thuê đất đã giải phóng mặt bằng đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất
thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất được quy định như sau:

a) Căn cứ vào kế hoạch sử dụng
đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, cơ
quan tài nguyên và môi trường chỉ đạo lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất
trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt;

b) Tổ chức được lựa chọn thực
hiện đấu giá theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt tổ chức
phiên đấu giá quyền sử dụng đất;

c) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm
quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá;

d) Sau khi người trúng đấu
giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ
quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp
thuê đất; tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận; chỉ đạo cập
nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Trường hợp người trúng đấu giá
không nộp đủ tiền theo đúng yêu cầu thì cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy
ban nhân dân cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường
chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền
sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Điều 69. Trình tự, thủ tục cho
phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục
đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường
có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục
đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo
quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho
phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất
đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng
quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực
hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính
theo quy định.

Mục 3: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG
KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,
QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Điều 70. Trình tự, thủ tục
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu và đăng ký bổ sung
đối với tài sản gắn liền với đất

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ
sơ theo quy định để làm thủ tục đăng ký.

2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đề nghị đăng
ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã
có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc như sau:

a) Trường hợp đăng ký đất đai thì xác nhận hiện trạng
sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường hợp không có giấy tờ quy định
tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này
thì xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng
đất, sự phù hợp với quy hoạch.

Trường hợp đăng ký tài sản gắn liền với đất thì xác
nhận hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường
hợp không có giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định này
thì xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản; đối với nhà ở, công
trình xây dựng thì xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc
trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch được duyệt; xác nhận
sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức có tư
cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ;

b) Trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì trước
khi thực hiện các công việc tại Điểm a Khoản này, Ủy ban nhân dân cấp xã phải
thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trích đo địa chính thửa đất
hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu
có);

c) Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận
hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở
Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong
thời hạn 15 ngày; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai
và gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

3. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc
như sau:

a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân
cư nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai thì gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp
xã để lấy ý kiến xác nhận và công khai kết quả theo quy định tại Khoản 2 Điều
này;

b) Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa
chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng
hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa
chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có);

c) Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất
đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước
ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư mà sơ đồ đó
chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt
động đo đạc bản đồ;

d) Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong
trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
vào đơn đăng ký;

đ) Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại
các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định này thì gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản
lý nhà nước đối với loại tài sản đó. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc,
cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm trả lời
bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký đất đai;

e) Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với
đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);

g) Trường hợp người sử dụng đất
đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất thì gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và
thông báo thu nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp
nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật; chuẩn bị hồ sơ
để cơ quan tài nguyên và môi trường trình ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cập nhật bổ sung việc
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người
được cấp, trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại cấp xã thì gửi Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho
Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho người được cấp.

4. Cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện các
công việc sau:

a) Kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất;

Trường hợp thuê đất thì trình Ủy ban nhân dân cấp
có thẩm quyền ký quyết định cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất và trình cơ quan
có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài
chính theo quy định của pháp luật.

b) Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng đăng ký
đất đai.

5. Trường hợp người sử dụng đất đã đăng ký đất đai
theo quy định của pháp luật mà nay có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì nộp đơn đề nghị cấp
Giấy chứng nhận; Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan tài nguyên và môi trường thực
hiện các công việc quy định tại Điểm g Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.

Điều 71. Trình tự, thủ tục
đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

1. Người đang được Nhà nước giao đất để quản lý quy
định tại Điều 8 của Luật Đất đai mà chưa đăng ký có trách
nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký đất đai. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm
kiểm tra hiện trạng sử dụng đất; cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở
dữ liệu đất đai.

2. Trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền
giao đất để quản lý thì Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ vào quyết định giao đất
quản lý để cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Điều 72. Trình tự, thủ tục
đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở,
công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

1. Sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư dự án
phát triển nhà ở có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các giấy tờ sau
đây:

a) Quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu
tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

b) Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết
tỷ lệ 1/500; giấy phép xây dựng (nếu có);

c) Giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho
thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của
chủ dự án phát triển nhà ở (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định
của pháp luật);

d) Sơ đồ nhà, đất đã xây dựng là bản vẽ mặt bằng
hoàn công hoặc bản vẽ thiết kế mặt bằng có kích thước các cạnh của từng căn hộ
đã bán phù hợp với hiện trạng xây dựng và hợp đồng đã ký; danh sách các căn hộ,
công trình xây dựng để bán (có các thông tin số hiệu căn hộ, diện tích đất, diện
tích xây dựng và diện tích sử dụng chung, riêng của từng căn hộ); trường hợp
nhà chung cư thì sơ đồ phải thể hiện phạm vi (kích thước, diện tích) phần đất sử
dụng chung của các chủ căn hộ, mặt bằng xây dựng nhà chung cư, mặt bằng của từng
tầng, từng căn hộ;

đ) Báo cáo kết quả thực hiện dự án.

2. Trong thời gian không quá
30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm
kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện
chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án.

Sau khi hoàn thành kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường
có trách nhiệm gửi thông báo cho chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra; gửi
thông báo kèm theo sơ đồ nhà đất đã kiểm tra cho Văn phòng đăng ký đất đai để
làm thủ tục đăng ký nhà, đất cho bên mua đối với các trường hợp đủ điều kiện
theo quy định của pháp luật.

3. Chủ đầu tư dự án nhà ở có
trách nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thay cho người nhận chuyển nhượng
quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng hoặc cung cấp hồ sơ cho bên
mua để tự đi đăng ký. Hồ sơ gồm có:

a) Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất;

b) Hợp đồng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua
bán nhà ở, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

c) Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình xây dựng.

4. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện
các công việc sau:

a) Kiểm tra các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ; xác nhận
đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký;

b) Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định
nghĩa vụ tài chính (nếu có);

c) Cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ
liệu đất đai (nếu có);

d) Chuẩn bị hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất quy định tại Điều 37 của Nghị định này;

đ) Yêu cầu chủ đầu tư dự án nộp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp để
chỉnh lý vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

e) Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp.

5. Trường hợp chủ đầu tư dự án có vi phạm pháp luật
về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về nhà ở thì Sở Tài nguyên và Môi
trường báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 73. Trình tự, thủ tục
đăng ký xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

1. Khi phát sinh, thay đổi, chấm
dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề thì một trong các bên nộp đơn, Giấy
chứng nhận (nếu có), hợp đồng hoặc bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cho
Văn phòng đăng ký đất đai.

2. Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra, cập nhật vào
hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và thể hiện trên Giấy chứng nhận nếu có
yêu cầu.

Điều 74. Trình tự, thủ tục gia
hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá
nhân khi hết hạn sử dụng đất

1. Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài,
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ngoài
khu công nghệ cao, khu kinh tế và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2
và Khoản 3 Điều này có nhu cầu gia hạn sử dụng đất thì thực hiện theo quy định
sau đây:

a) Trước khi hết hạn sử dụng đất
tối thiểu là 06 tháng, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất nộp 01
bộ hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất.

Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi
thời hạn hoạt động của dự án thì nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất sau khi
có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư;

b) Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm
thẩm định nhu cầu sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì giao
Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định
nghĩa vụ tài chính; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định gia hạn quyền sử
dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; chuyển hồ sơ cho
Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện đăng ký.

Đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng đất mà phải
làm thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư thì việc thẩm định nhu cầu sử dụng
đất được thực hiện đồng thời với việc thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh dự
án đầu tư.

Trường hợp dự án đầu tư có điều chỉnh quy mô mà có
thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì thời hạn sử dụng đất được điều chỉnh
theo thời gian hoạt động của dự án;

c) Người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp, chứng
từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được gia hạn sử dụng
đất cho cơ quan tài nguyên và môi trường;

d) Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận
gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật biến động
vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được
cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp
xã;

đ) Đối với những trường hợp không đủ điều kiện được
gia hạn sử dụng đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường thông báo cho người sử
dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo quy định.

2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông
nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển
quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất
theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210
của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản
2 Điều này có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận
thì thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại
thời hạn sử dụng đất;

b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ,
xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp
mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển
hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai;

c) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận
thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản
1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp;
chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng
nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường
hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Điều 75. Trình tự, thủ tục thực
hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ
sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện
các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa
chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban
nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

3. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một
phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc
do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp,
góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là
chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia
tách thửa đất;

b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định
tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay
đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối
với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật
biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất
hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp
xã.

4. Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần
thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng
đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực
hiện các công việc sau:

a) Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa
chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

b) Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và
trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường
hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Điều 76. Cấp đổi Giấy chứng nhận,
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây
dựng

1. Việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận
quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được
thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận
quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các
loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang loại Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

b) Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu
nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe,
rách, hư hỏng;

c) Do thực hiện dồn điền, đổi
thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;

d) Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ
ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để
ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.

2. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ
sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận.

3. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện
các công việc sau:

a) Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý
do cấp đổi Giấy chứng nhận;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

c) Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu
đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để
trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

4. Trường hợp cấp đổi Giấy chứng
nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang
thế chấp tại tổ chức tín dụng thì người sử dụng đất nộp bản sao hợp đồng thế chấp
quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho Giấy chứng nhận đã cấp để
làm thủ tục cấp đổi giấy mới.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thông báo
danh sách các trường hợp làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho tổ chức tín dụng
nơi nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xác nhận việc
đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất sau khi được cơ quan có thẩm quyền ký cấp đổi.

5. Việc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới cấp đổi quy định tại Khoản 4
Điều này được thực hiện đồng thời giữa ba bên gồm Văn phòng đăng ký đất đai,
người sử dụng đất và tổ chức tín dụng theo quy định như sau:

a) Người sử dụng đất ký, nhận Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới từ Văn
phòng đăng ký đất đai để trao cho tổ chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp;

b) Tổ chức tín dụng có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận
cũ đang thế chấp cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

Điều 77. Cấp lại Giấy chứng nhận,
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây
dựng do bị mất

1. Hộ gia đình và cá nhân, cộng
đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất
Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu
công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất
Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do
thiên tai, hỏa hoạn.

Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước
ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất
Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu
công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

2. Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất
Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia
đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện
thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ
sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở
nước ngoài, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy
chứng nhận.

3. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm
tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với
trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ
sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này
ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh
lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho
người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ
sơ tại cấp xã.

Điều 78. Trình tự, thủ tục
chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện
“dồn điền đổi thửa”

1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp tự
thỏa thuận với nhau bằng văn bản về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã lập phương án chuyển đổi
quyền sử dụng đất nông nghiệp chung cho toàn xã, phường, thị trấn (bao gồm cả
tiến độ thời gian thực hiện chuyển đổi) và gửi phương án đến Phòng Tài nguyên
và Môi trường.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm
tra phương án trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và chỉ đạo Ủy ban nhân
dân cấp xã tổ chức cho các hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi ruộng đất theo
phương án được duyệt.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện việc
đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính.

5. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng
đất nộp hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận.

6. Văn phòng đăng ký đất đai
có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

a) Kiểm tra hồ sơ, xác nhận nội dung thay đổi vào
đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
cho người sử dụng đất;

c) Lập hoặc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ
sở dữ liệu đất đai; tổ chức trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất tại xã, phường, thị
trấn nơi có đất.

Trường hợp người sử dụng đất đang thế chấp quyền sử
dụng đất tại tổ chức tín dụng thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trao Giấy
chứng nhận theo quy định tại Khoản 5 Điều 76 của Nghị định này.

Điều 79. Trình tự, thủ tục
chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ
và chồng

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền
của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối
với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai
thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người
sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm
tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các
công việc sau đây:

a) Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác
định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện
nghĩa vụ tài chính theo quy định;

b) Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận
đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan
có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa
chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi
Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

3. Trường hợp người sử dụng đất tặng cho quyền sử dụng
đất để xây dựng công trình công cộng thì phải lập văn bản tặng cho quyền sử dụng
đất theo quy định.

Sau khi hoàn thành xây dựng công trình công cộng
trên đất được tặng cho, Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ vào văn bản tặng cho
quyền sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và hiện trạng sử dụng
đất để đo đạc, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và
thông báo cho người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để xác nhận thay đổi.
Trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn bộ diện tích đất đã cấp Giấy chứng
nhận thì thu hồi Giấy chứng nhận để quản lý.

4. Trường hợp người đề nghị cấp Giấy chứng nhận đã
chết trước khi được trao Giấy chứng nhận thì người được thừa kế quyền sử dụng đất
theo quy định của pháp luật thừa kế nộp bổ sung giấy tờ về thừa kế theo quy định.

Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận thừa kế vào Giấy
chứng nhận đã ký hoặc lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho
người được thừa kế theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Người được thừa
kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất, tài sản gắn
liền với đất trong trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đã chết phải thực
hiện theo quy định của pháp luật.

5. Trường hợp người sử dụng đất thuê của Nhà nước theo
hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm mà bán hoặc góp vốn bằng tài sản
gắn liền với đất thuê thì thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định sau:

a) Thực hiện mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền
với đất theo quy định của pháp luật về dân sự;

b) Sau khi nhận hồ sơ bán, góp vốn bằng tài sản gắn
liền với đất thuê, Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để cho bên mua, bên nhận
góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất;

c) Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm
thẩm tra hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định việc thu hồi
đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để cho bên mua,
bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất; ký hợp đồng
thuê đất đối với bên mua, nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê;
thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế về việc hết hiệu lực của hợp đồng thuê
đất đối với người bán, người góp vốn bằng tài sản;

d) Văn phòng đăng ký đất đai gửi hợp đồng thuê đất
cho người mua, người nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê; chỉnh lý,
cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng
nhận cho người được cấp;

đ) Trường hợp mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền
với một phần thửa đất thuê thì phải làm thủ tục tách thửa đất trước khi làm thủ
tục thuê đất theo quy định tại Khoản này.

Điều 80. Trình tự, thủ tục xóa
đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất

1. Một trong các bên hoặc các bên
ký hợp đồng thuê, thuê lại, hợp đồng góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất nộp 01 bộ hồ sơ xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại;
góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm
tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp luật thì thực hiện các công việc sau:

a) Xác nhận việc xóa cho thuê,
cho thuê lại, xóa góp vốn vào Giấy chứng nhận theo quy định và trao cho bên cho
thuê, cho thuê lại, bên góp vốn. Trường hợp cho thuê, cho thuê lại đất trong khu
công nghiệp và trường hợp góp vốn quyền sử dụng đất mà đã cấp Giấy chứng nhận
cho bên thuê, thuê lại đất, bên nhận góp vốn thì thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp;
bên nhận góp vốn được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp thời hạn sử dụng đất kết thúc cùng với
thời điểm xóa cho thuê, cho thuê lại đất, xóa góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà
người sử dụng đất không có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất hoặc không được cơ quan
nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng đất thì thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp;

b) Thực hiện việc xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại,
xóa góp vốn vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

3. Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất chấm dứt
trong các trường hợp sau đây:

a) Hết thời hạn góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

b) Một bên hoặc các bên đề nghị theo thỏa thuận
trong hợp đồng góp vốn;

c) Bị thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai;

d) Bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong hợp đồng
hợp tác kinh doanh hoặc doanh nghiệp liên doanh bị tuyên bố phá sản, giải thể;

đ) Cá nhân tham gia hợp đồng góp vốn chết; bị tuyên
bố là đã chết; bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; bị cấm hoạt động
trong lĩnh vực hợp tác kinh doanh mà hợp đồng góp vốn phải do cá nhân đó thực
hiện;

e) Pháp nhân tham gia hợp đồng góp vốn bị chấm dứt
hoạt động mà hợp đồng góp vốn phải do pháp nhân đó thực hiện.

4. Việc xử lý quyền sử dụng đất khi chấm dứt việc
góp vốn được quy định như sau:

a) Trường hợp hết thời hạn góp
vốn hoặc do thỏa thuận của các bên về chấm dứt việc góp vốn thì bên góp vốn quyền
sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất đó trong thời hạn còn lại.

Trường hợp thời hạn sử dụng đất đã hết hoặc bên góp
vốn quyền sử dụng đất không còn nhu cầu tiếp tục sử dụng thì Nhà nước cho bên
nhận góp vốn tiếp tục thuê đất nếu có nhu cầu;

b) Trường hợp chấm dứt việc góp vốn theo quyết định
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do vi phạm pháp luật về đất đai thì Nhà nước
thu hồi đất đó;

c) Trường hợp bên nhận góp vốn hoặc bên góp vốn bằng
quyền sử dụng đất là tổ chức bị phá sản thì quyền sử dụng đất đã góp vốn được xử
lý theo quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án nhân dân.

Người nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với
đất theo quyết định của Tòa án nhân dân thì được tiếp tục sử dụng đất đúng mục
đích đã được xác định trong thời hạn sử dụng đất còn lại và được cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp không có người nhận quyền sử dụng đất và
tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước thu hồi đất và tài sản đó;

d) Trường hợp cá nhân tham gia hợp đồng góp vốn chết
thì quyền sử dụng đất đã góp vốn được để thừa kế theo quy định của pháp luật về
dân sự;

đ) Trường hợp cá nhân tham gia hợp đồng góp vốn bị
tuyên bố là đã chết, đã chết hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì được giải
quyết theo quy định của pháp luật về dân sự;

e) Trường hợp doanh nghiệp liên doanh giải thể hoặc
bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất là tổ chức giải thể thì quyền sử dụng đất đã
góp vốn được xử lý theo thỏa thuận giữa các bên phù hợp với quy định của Luật Đất
đai và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 81. Trình tự, thủ tục
đăng ký, xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và xử lý quyền sử dụng đất
đã thế chấp, để thu hồi nợ

1. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên
và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền
với đất.

2. Việc xử lý quyền sử dụng đất
đã bảo lãnh theo quy định của Luật Đất đai năm 2003, đã thế chấp để thu hồi nợ
được quy định như sau:

a) Quyền sử dụng đất đã thế chấp, đã bảo lãnh được
xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh. Trường hợp
không xử lý được theo thỏa thuận thì bên nhận thế chấp, bên nhận bảo lãnh có
quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được thế chấp, đã được bảo lãnh cho
người khác để thu hồi nợ hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bán đấu
giá quyền sử dụng đất mà không cần có sự đồng ý của bên thế chấp, bên bảo lãnh
hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật;

b) Người nhận quyền sử dụng đất quy định tại Điểm a
Khoản này được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất; được sử dụng đất theo mục đích đã xác định và có các
quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất đai trong thời hạn sử dụng đất
còn lại; đối với đất ở thì người sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu đài.

Điều 82. Thủ tục đăng ký, cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ
tục chuyển quyền theo quy định

1. Trường hợp người đang sử dụng
đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước
ngày 01 tháng 01 năm 2008 mà đất đó chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc
trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này thì người nhận chuyển quyền sử dụng đất
thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật Đất
đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng
đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được bắt buộc người nhận chuyển quyền sử dụng
đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển
nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm
2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển
quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định
thì thực hiện theo quy định như sau:

a) Người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp đơn đề
nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có;

b) Văn phòng đăng ký đất đai thông báo bằng văn bản
cho bên chuyển quyền và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về
việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền. Trường hợp không rõ
địa chỉ của người chuyển quyền để thông báo thì phải đăng tin trên phương tiện
thông tin đại chúng của địa phương ba số liên tiếp (chi phí đăng tin do người đề
nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất trả);

c) Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc
đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà
không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ
sơ để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp đối với
trường hợp không nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục đồng thời cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới cho
bên nhận chuyển quyền.

Trường hợp có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì
Văn phòng đăng ký đất đai hướng dẫn các bên nộp đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm
quyền giải quyết tranh chấp theo quy định.

Điều 83. Thủ tục đăng ký biến
động đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp tư nhân, chuyển nhượng dự án đầu
tư, chuyển đổi công ty; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

1. Trường hợp hộ gia đình, cá
nhân thành lập doanh nghiệp tư nhân và sử dụng đất vào hoạt động sản xuất, kinh
doanh của doanh nghiệp mà không thay đổi mục đích sử dụng đất thì doanh nghiệp
tư nhân được tiếp tục sử dụng đất và có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký biến động
thay đổi tên người sử dụng đất theo quy định tại Điểm b Khoản
4 Điều 95 của Luật Đất đai và Điều 85 của Nghị định
này. Trường hợp sử dụng đất được Nhà nước cho thuê thì doanh nghiệp tư nhân phải
ký lại Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi được nhận Giấy
chứng nhận.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thành lập doanh
nghiệp tư nhân và sử dụng đất vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
thuộc trường hợp phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất thì doanh nghiệp tư
nhân phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Doanh nghiệp tư nhân nộp hồ
sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất cùng với hồ sơ đăng ký đổi tên người sử dụng
đất; cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng
đất đồng thời với việc xem xét xác nhận đổi tên người sử dụng đất.

Khi doanh nghiệp tư nhân chấm dứt hoạt động mà quyền
sử dụng đất không bị xử lý theo quy định của pháp luật thì đăng ký biến động
thay đổi tên người sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 95 của Luật Đất đai và Điều 85 của Nghị định
này.

2. Trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng
đất theo quy định của pháp luật thì thực hiện theo quy định như sau:

a) Trường hợp chuyển nhượng dự án mà bên chuyển nhượng
được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất
một lần cho cả thời gian thuê hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo
quy định của pháp luật mà số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền nhận chuyển
nhượng quyền sử dụng đất đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì
các bên liên quan phải làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định
tại Điều 79 của Nghị định này. Hợp đồng chuyển nhượng dự án phải thể hiện rõ
giá trị quyền sử dụng đất trong tổng giá trị chuyển nhượng dự án và có giá trị
thay thế cho hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi thực hiện thủ tục
chuyển quyền sử dụng đất;

b) Trường hợp chuyển nhượng dự án mà bên chuyển nhượng
được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền
thuê đất hàng năm hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền
thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà
số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì các bên liên quan nộp hợp đồng
chuyển nhượng dự án và Giấy chứng nhận đã cấp để làm thủ tục như đối với trường
hợp bán tài sản gắn liền với đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh quyết định thu hồi đất đối với bên chuyển nhượng dự án và quyết định giao
đất, cho thuê đất cho bên nhận chuyển nhượng dự án; cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên nhận chuyển
nhượng dự án theo quy định của pháp luật đất đai.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về
việc đăng ký biến động đất đai đối với trường hợp chuyển đổi công ty; chia,
tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.

Điều 84. Trình tự, thủ tục
đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng
đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai;
xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản
gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển
đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất

1. Người chịu trách nhiệm nộp hồ
sơ được quy định như sau:

a) Người nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với
đất nộp hồ sơ đối với trường hợp nhận quyền sử dụng đất theo kết quả giải quyết
tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử
dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo thỏa thuận; quyết định hoặc bản án của
Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi
hành; kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; chia tách hộ
gia đình, nhóm người sử dụng đất;

b) Tổ chức đã thực hiện việc xử lý quyền sử dụng đất,
tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ thay người nhận quyền sử dụng đất đối với
trường hợp xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn
liền với đất không theo thỏa thuận; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài
sản gắn liền với đất để thi hành án theo quy định của pháp luật.

2. Việc nộp hồ sơ đăng ký nhận
quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thực hiện theo quy định tại Điều 60
và Điều 79 của Nghị định này.

3. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm
tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp luật thì thực hiện các công việc sau
đây:

a) Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp
chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất hoặc nhận quyền sử dụng
một phần thửa đất đã cấp Giấy chứng nhận;

b) Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác
định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính
theo quy định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính;

c) Xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp
phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất theo quy định thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
nếu có nhu cầu;

d) Cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa
chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban
nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Điều 85. Trình tự, thủ tục
đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về
người được cấp Giấy chứng nhận; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên;
thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi
về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận;
chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần
cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức
thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ
sơ đăng ký biến động.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm
tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp luật thì thực hiện các công việc sau
đây:

a) Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp
có thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đã
cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa
đất;

b) Trường hợp đăng ký thay đổi diện tích xây dựng,
diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu, cấp (hạng) nhà hoặc công trình xây dựng
mà không phù hợp với giấy phép xây dựng hoặc không có giấy phép xây dựng đối với
trường hợp phải xin phép thì gửi phiếu lấy ý kiến của cơ quan quản lý, cấp phép
xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

c) Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác
định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng
đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật;

d) Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc
lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp phải cấp
lại Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thông báo
cho người sử dụng đất ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất với cơ quan tài nguyên
và môi trường đối với trường hợp phải thuê đất;

đ) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa
chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy
ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

3. Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục
đích sử dụng đất kết hợp với đăng ký biến động về các nội dung theo quy định tại
Điều này thì thực hiện thủ tục quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này đồng thời
với thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Điều 86. Thủ tục đính chính Giấy
chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu
công trình xây dựng đã cấp

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với
đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận
quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất
đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu
tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với
đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy
chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu
công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết
và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng
nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm
tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình
cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận
quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có
sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu
đất đai.

3. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng
nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công
trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai
trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Điều 87. Thủ tục thu hồi Giấy
chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu
công trình xây dựng đã cấp

1. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại
Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai thì người sử dụng đất
có nghĩa vụ nộp Giấy chứng nhận đã cấp trước khi được nhận tiền bồi thường, hỗ
trợ theo quy định của pháp luật đất đai. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải
phóng mặt bằng có trách nhiệm thu Giấy chứng nhận đã cấp chuyển cho Văn phòng
đăng ký đất đai để quản lý.

2. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại
Điều 64 và Điều 65 của Luật Đất đai thì người sử dụng đất nộp
Giấy chứng nhận đã cấp trước khi bàn giao đất cho Nhà nước, trừ trường hợp quy
định tại Điểm b Khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai. Tổ chức
được giao nhiệm vụ thực hiện thu hồi đất có trách nhiệm thu Giấy chứng nhận đã
cấp và chuyển cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

3. Trường hợp cấp đổi Giấy chứng
nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công
trình xây dựng đã cấp hoặc đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
mà phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất thì người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp trước
đây cùng với hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận, hồ sơ đăng ký biến động.

Văn phòng đăng ký đất đai quản lý Giấy chứng nhận
đã nộp sau khi kết thúc thủ tục cấp đổi, thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài
sản gắn liền với đất.

4. Trường hợp thu hồi Giấy chứng
nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai tại Điểm
d Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai được thực hiện
như sau:

a) Trường hợp cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra
có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất
đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận đó
là đúng thì quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp xem xét, xác
định Giấy chứng nhận đã cấp là đúng quy định của pháp luật thì phải thông báo lại
cho cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra;

b) Trường hợp cơ quan nhà nước
có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định
của pháp luật đất đai thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan thanh tra cùng cấp
thẩm tra; nếu kết luận là Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp
luật thì thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do; sau 30 ngày kể từ ngày
gửi thông báo cho người sử dụng đất mà không có đơn khiếu nại thì ra quyết định
thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Trường hợp người sử dụng đất
phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì
gửi kiến nghị, phát hiện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cơ quan
nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định
tại Điểm b Khoản này;

d) Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc thu hồi
và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận của
cơ quan có thẩm quyền;

đ) Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản
gắn liền với đất không đồng ý với việc giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này thì có quyền khiếu nại theo quy
định của pháp luật về khiếu nại.

5. Nhà nước không thu hồi Giấy
chứng nhận đã cấp trái pháp luật trong các trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai nếu người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện thủ tục
chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và đã được giải quyết theo quy định của
pháp luật.

Việc xử lý thiệt hại do việc cấp Giấy chứng nhận
pháp luật gây ra thực hiện theo quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân. Người
có hành vi vi phạm dẫn đến việc cấp Giấy chứng nhận trái pháp luật bị xử lý
theo quy định tại Điều 206 và Điều 207 của Luật Đất đai.

6. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không thuộc
trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai
chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân đã được
thi hành.

7. Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận theo quy định
tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều này mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản
gắn liền với đất không giao nộp Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký đất đai
có trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quyết định hủy Giấy chứng
nhận đã cấp; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; lập danh sách Giấy chứng
nhận đã bị hủy gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai để
thông báo công khai trên trang thông tin điện tử.

8. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trình
cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất theo đúng
quy định của pháp luật; trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật do lỗi
của người sử dụng đất hoặc do cấp không đúng đối tượng thì hướng dẫn cho người
sử dụng đất làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định.

Mục 4: TRÌNH TỰ THỦ TỤC HÒA GIẢI
VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Điều 88. Thủ tục hòa giải
tranh chấp đất đai

1. Khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp
đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Thẩm tra, xác minh tìm hiểu nguyên nhân phát
sinh tranh chấp, thu thập giấy tờ, tài liệu có liên quan do các bên cung cấp về
nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất;

b) Thành lập Hội đồng hòa giải
tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải. Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch hoặc
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Chủ tịch Hội đồng; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc xã, phường, thị trấn; tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị; trưởng
thôn, ấp đối với khu vực nông thôn; đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời
tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa
đất đó; cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn. Tùy từng trường
hợp cụ thể, có thể mời đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh,
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

c) Tổ chức cuộc họp hòa giải có sự tham gia của các
bên tranh chấp, thành viên Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và người có quyền
lợi, nghĩa vụ liên quan.

Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi các bên tranh
chấp đều có mặt. Trường hợp một trong các bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ
hai thì được coi là việc hòa giải không thành.

2. Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai phải được lập
thành biên bản, gồm có các nội dung: Thời gian và địa điểm tiến hành hòa giải;
thành phần tham dự hòa giải; tóm tắt nội dung tranh chấp thể hiện rõ về nguồn gốc,
thời điểm sử dụng đất đang tranh chấp, nguyên nhân phát sinh tranh chấp (theo kết
quả xác minh, tìm hiểu); ý kiến của Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai; những
nội dung đã được các bên tranh chấp thỏa thuận, không thỏa thuận.

Biên bản hòa giải phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng,
các bên tranh chấp có mặt tại buổi hòa giải, các thành viên tham gia hòa giải
và phải đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã; đồng thời phải được gửi ngay cho
các bên tranh chấp và lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

3. Sau thời hạn 10 ngày kể từ
ngày lập biên bản hòa giải thành mà các bên tranh chấp có ý kiến bằng văn bản về
nội dung khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành thì Chủ
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lại cuộc họp Hội đồng hòa giải để xem xét
giải quyết đối với ý kiến bổ sung và phải lập biên bản hòa giải thành hoặc
không thành.

4. Trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng
về ranh giới sử dụng đất, chủ sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản
hòa giải thành đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định tại Khoản 5 Điều 202 của Luật Đất đai.

Trường hợp hòa giải không thành hoặc sau khi hòa giải
thành mà có ít nhất một trong các bên thay đổi ý kiến về kết quả hòa giải thì Ủy
ban nhân dân cấp xã lập biên bản hòa giải không thành và hướng dẫn các bên
tranh chấp gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp tiếp theo.

Điều 89. Thủ tục giải quyết
tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp
tỉnh

1. Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất
đai nộp đơn tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao
trách nhiệm cơ quan tham mưu giải quyết.

3. Cơ quan tham mưu có nhiệm vụ thẩm tra, xác minh
vụ việc, tổ chức hòa giải giữa các bên tranh chấp, tổ chức cuộc họp các ban,
ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai (nếu cần thiết) và
hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành quyết định giải
quyết tranh chấp đất đai. Hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai bao gồm:

a) Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai;

b) Biên bản hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã;
biên bản làm việc với các bên tranh chấp và người có liên quan; biên bản kiểm
tra hiện trạng đất tranh chấp; biên bản cuộc họp các ban, ngành có liên quan để
tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai đối với trường hợp hòa giải không thành;
biên bản hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp;

c) Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ
liên quan đến diện tích đất tranh chấp và các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh
trong quá trình giải quyết tranh chấp;

d) Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết
tranh chấp hoặc dự thảo quyết định công nhận hòa giải thành.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban
hành quyết định giải quyết tranh chấp hoặc quyết định công nhận hòa giải thành,
gửi cho các bên tranh chấp, các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên
quan.

Điều 90. Thủ tục giải quyết
tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất
đai gửi đơn đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Sau khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh
chấp đất đai, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phân công đơn vị có chức
năng tham mưu giải quyết. Đơn vị được phân công giải quyết tiến hành thu thập,
nghiên cứu hồ sơ; tổ chức hòa giải giữa các bên tranh chấp; trường hợp cần thiết
trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập đoàn công tác
để tiến hành thẩm tra, xác minh vụ việc tại địa phương; hoàn chỉnh hồ sơ trình
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định giải quyết tranh chấp
đất đai.

3. Hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai gồm:

a) Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai;

b) Biên bản làm việc với các bên tranh chấp, với
các tổ chức, cá nhân có liên quan; biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp;
biên bản hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp;

c) Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ
liên quan đến diện tích đất tranh chấp, hồ sơ, tài liệu làm chứng cứ, chứng
minh trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai tại địa phương;

d) Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết
tranh chấp hoặc dự thảo quyết định công nhận hòa giải thành.

4. Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai hoặc
quyết định công nhận hòa giải thành được gửi cho các bên tranh chấp, các tổ chức,
cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Điều 91. Căn cứ để giải quyết
tranh chấp đất đai trong trường hợp các bên tranh chấp không có giấy tờ về quyền
sử dụng đất; cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết
định công nhận hòa giải thành

1. Tranh chấp đất đai trong trường hợp các bên
tranh chấp không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ
quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị
định này thì việc giải quyết tranh chấp được thực hiện dựa theo các căn cứ sau:

a) Chứng cứ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất
do các bên tranh chấp đất đai đưa ra;

b) Thực tế diện tích đất mà các bên tranh chấp đang
sử dụng ngoài diện tích đất đang có tranh chấp và bình quân diện tích đất cho một
nhân khẩu tại địa phương;

c) Sự phù hợp của hiện trạng sử dụng thửa đất đang
có tranh chấp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền phê duyệt;

d) Chính sách ưu đãi người có công của Nhà nước;

đ) Quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đất,
công nhận quyền sử dụng đất.

2. Căn cứ quy định về cưỡng chế
thi hành quyết định hành chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết việc
cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận
hòa giải thành.

Chương 8.

THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ VIỆC
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

Điều 92. Chức năng của hệ thống
theo dõi và đánh giá

1. Theo dõi, tổng hợp việc thi hành pháp luật về đất
đai; phân tích, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng đất và tác động của chính
sách, pháp luật về đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường.

2. Tiếp nhận các ý kiến của tổ chức, công dân về quản
lý, sử dụng đất; chuyển ý kiến đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

3. Công khai các thông tin thu nhận được từ quá
trình quản lý và sử dụng đất đai; kết quả giải quyết quy định tại Khoản 2 Điều
này trên trang thông tin điện tử của hệ thống theo dõi và đánh giá.

4. Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp
luật về đất đai; biện pháp tổ chức thi hành chính sách, pháp luật về đất đai.

Điều 93. Nguyên tắc thiết kế,
vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá

1. Hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý và
sử dụng đất đai là thành phần của hệ thống thông tin đất đai; được thiết lập thống
nhất từ Trung ương tới địa phương và được công khai trên mạng thông tin quốc
gia theo quy định của pháp luật.

2. Hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý và
sử dụng đất đai phải phản ánh quy mô, chất lượng và hiệu quả quản lý, sử dụng đất
đai; tác động của chính sách, pháp luật về đất đai; mức độ minh bạch và sự tham
gia của nhân dân vào quá trình quản lý và sử dụng đất đai thông qua các chỉ số
định lượng và định tính.

Điều 94. Cung cấp và phản ánh
thông tin về quản lý và sử dụng đất đai

Việc cung cấp và phản ánh thông tin về quản lý và sử
dụng đất đai theo quy định sau đây:

1. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm
báo cáo và cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời, khách quan các thông tin về quản
lý, sử dụng đất đai; kết quả thực hiện các đề án, dự án về quản lý đất đai cho Ủy
ban nhân dân cùng cấp và cơ quan tài nguyên và môi trường cấp trên để cập nhật
vào hệ thống theo dõi và đánh giá.

2. Các Bộ, ngành khác có liên quan và Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập báo cáo và cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời,
khách quan các thông tin có liên quan về quản lý, sử dụng đất đai trong phạm vi
nhiệm vụ quản lý của các Bộ, ngành, địa phương cho Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Các tổ chức, cá nhân phản ánh đầy đủ, chính xác,
kịp thời, khách quan các thông tin về quản lý, sử dụng đất đai cho cơ quan quản
lý đất đai, Ủy ban nhân dân các cấp để cập nhật vào hệ thống theo dõi và đánh
giá.

Điều 95. Trách nhiệm xây dựng
và vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Thiết kế, xây dựng hệ thống theo dõi và đánh giá
đối với quản lý và sử dụng đất đai; quản lý, tổ chức vận hành hệ thống theo dõi
và đánh giá quản lý và sử dụng đất đai ở Trung ương; hướng dẫn việc quản lý và
vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá quản lý và sử dụng đất đai ở địa phương;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện việc
đánh giá hàng năm về quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp
luật về đất đai;

c) Lập báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo
chuyên đề về quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật về đất
đai;

d) Ban hành tiêu chí, quy trình đánh giá đối với quản
lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật về đất đai; biểu, mẫu
báo cáo và trách nhiệm báo cáo của hệ thống cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo
việc xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý, sử dụng
đất đai ở địa phương.

3. Cơ quan tài nguyên và môi trường địa phương có
trách nhiệm quản lý và tổ chức vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá đối với
quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương; báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp và
cơ quan tài nguyên và môi trường cấp trên về quản lý, sử dụng đất đai, tác động
của chính sách pháp luật đất đai theo yêu cầu.

Chương 9.

XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT
VỀ ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI KHI THI HÀNH
CÔNG VỤ TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Điều 96. Đối tượng bị xử lý vi
phạm

1. Người đứng đầu tổ chức, Thủ trưởng cơ quan có thẩm
quyền quyết định về quản lý đất đai mà có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.

2. Cán bộ, công chức thuộc cơ quan quản lý đất đai
các cấp và cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn có hành vi vi phạm các quy định
về trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý đất đai.

3. Người đứng đầu tổ chức, cán bộ, công chức, viên
chức, nhân viên của tổ chức được Nhà nước giao đất để quản lý thuộc các trường
hợp quy định tại Khoản 1 Điều 8 của Luật Đất đai mà có hành
vi vi phạm pháp luật về đất đai đối với đất được giao để quản lý.

Điều 97. Hành vi vi phạm pháp
luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai

1. Vi phạm quy định về hồ sơ và mốc địa giới hành
chính bao gồm các hành vi sau:

a) Làm sai lệch sơ đồ vị trí, bảng tọa độ, biên bản
bàn giao mốc địa giới hành chính;

b) Cắm mốc địa giới hành chính sai vị trí trên thực
địa.

2. Vi phạm quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất bao gồm các hành vi sau:

a) Không tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất kịp thời theo quy định;

b) Không thực hiện đúng quy định về tổ chức lấy ý
kiến nhân dân trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

c) Không công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
không công bố việc điều chỉnh hoặc hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối
với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết
định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất; không báo cáo
thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

3. Vi phạm quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển
mục đích sử dụng đất bao gồm các hành vi sau:

a) Giao đất, giao lại đất, cho thuê đất không đúng
vị trí và diện tích đất trên thực địa;

b) Giao đất, giao lại đất, cho thuê đất, cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không
phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền phê duyệt;

c) Giao lại đất, cho thuê đất trong khu công nghệ
cao, khu kinh tế, cảng hàng không, sân bay dân dụng không phù hợp với quy hoạch
xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

4. Vi phạm quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư bao gồm các hành vi sau:

a) Không thông báo trước cho người có đất bị thu hồi
theo quy định tại Điều 67 của Luật Đất đai; không công khai
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

b) Không thực hiện đúng quy định về tổ chức lấy ý
kiến đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

c) Thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không
đúng đối tượng, diện tích, mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có đất
thu hồi; làm sai lệch hồ sơ thu hồi đất; xác định sai vị trí và diện tích đất bị
thu hồi trên thực địa;

d) Thu hồi đất không đúng thẩm quyền; không đúng đối
tượng; không đúng với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ
quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

5. Vi phạm quy định về trưng dụng đất bao gồm các
hành vi sau:

a) Thực hiện bồi thường không đúng đối tượng, diện
tích, mức bồi thường, thời hạn bồi thường cho người có đất bị trưng dụng;

b) Trưng dụng đất không đúng các trường hợp quy định
tại Khoản 1 Điều 72 của Luật Đất đai.

6. Vi phạm quy định về quản lý đất do được Nhà nước
giao để quản lý bao gồm các hành vi sau:

a) Để xảy ra tình trạng người được pháp luật cho
phép sử dụng đất tạm thời mà sử dụng đất sai mục đích;

b) Sử dụng đất sai mục đích;

c) Để đất bị lấn, bị chiếm, bị thất thoát.

7. Vi phạm quy định về thực hiện trình tự, thủ tục
hành chính trong quản lý và sử dụng đất bao gồm các hành vi sau:

a) Không nhận hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ, không hướng
dẫn cụ thể khi tiếp nhận hồ sơ, gây phiền hà đối với người nộp hồ sơ, nhận hồ
sơ mà không ghi vào sổ theo dõi;

b) Tự đặt ra các thủ tục hành chính ngoài quy định
chung, gây phiền hà đối với người xin làm các thủ tục hành chính;

c) Giải quyết thủ tục hành chính không đúng trình tự
quy định, trì hoãn việc giao các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền ký
cho người xin làm thủ tục hành chính;

d) Giải quyết thủ tục hành chính chậm so với thời hạn
quy định;

đ) Từ chối thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục
hành chính mà theo quy định của pháp luật về đất đai đã đủ điều kiện để thực hiện;

e) Thực hiện thủ tục hành chính không đúng thẩm quyền;

g) Quyết định, ghi ý kiến hoặc xác nhận vào hồ sơ
không đúng quy định gây thiệt hại hoặc tạo điều kiện cho người xin làm thủ tục
hành chính gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức và công dân;

h) Làm mất, làm hư hại, làm sai lệch nội dung hồ
sơ.

Điều 98. Áp dụng các quy định
của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức để xử lý vi phạm pháp luật về đất
đai đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ
trong lĩnh vực đất đai

Các quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật, thời hiệu,
thời hạn xử lý kỷ luật, áp dụng hình thức kỷ luật, thẩm quyền xử lý kỷ luật,
trình tự, thủ tục xem xét xử lý kỷ luật, các quy định khác liên quan đến xử lý
kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định của pháp luật
về cán bộ, công chức, viên chức.

Chương 10.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 99. Xử lý các trường hợp
đang thực hiện thủ tục thu hồi đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm rà soát
các trường hợp đang thực hiện thủ tục thu hồi đất trước ngày 01 tháng 7 năm
2014 để xử lý theo quy định sau đây:

1. Trường hợp đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu
tư, giới thiệu địa điểm hoặc thông báo thu hồi đất gửi đến từng người có đất
thu hồi hoặc văn bản cho phép chủ đầu tư thỏa thuận với người sử dụng đất thuộc
phạm vi dự án từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 nhưng chưa có quyết định thu hồi
đất thì xử lý như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép tiếp tục thực
hiện dự án và áp dụng hình thức thu hồi đất hoặc chủ đầu tư nhận chuyển nhượng,
thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của
Luật Đất đai, nếu phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được
cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chỉ đạo các
tổ chức, cá nhân liên quan phải dừng thực hiện dự án nếu không phù hợp với kế
hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê
duyệt;

c) Trường hợp thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh
thuộc diện Nhà nước thu hồi đất nhưng cho phép chủ đầu tư thỏa thuận với người
sử dụng đất thuộc phạm vi dự án mà đến ngày 01 tháng 7 năm 2014 còn diện tích đất
không thỏa thuận được thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi phần diện
tích đất mà chủ đầu tư và người sử dụng đất không đạt được thỏa thuận để thực
hiện dự án đầu tư.

2. Trường hợp đã có quyết định cưỡng chế thực hiện
quyết định thu hồi đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà chưa tổ chức thực hiện
cưỡng chế thì việc cưỡng chế thu hồi đất phải thực hiện theo quy định của Luật
Đất đai.

Điều 100. Xử lý các trường hợp
đất được Nhà nước giao, cho thuê trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà không sử dụng
đất hoặc tiến độ sử dụng đất chậm

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát các
trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư
trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất
vào sử dụng theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất
đai và xử lý theo quy định sau đây:

1. Trường hợp đã có văn bản của cơ quan có thẩm quyền
về hành vi vi phạm này trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 nhưng chưa có quyết định
thu hồi đất thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai; thời gian gia hạn được
tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

2. Trường hợp đã có quyết định thu hồi đất trước
ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì thực hiện thu hồi đất theo quyết định thu hồi đất
đã ban hành và xử lý tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản đã đầu tư trên đất
thu hồi theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi
hành.

Điều 101. Thẩm quyền điều chỉnh
quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đã giao, đã cho thuê trước ngày
Luật Đất đai có hiệu lực thi hành

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất
quy định tại Điều 59 của Luật Đất đai là cơ quan có thẩm
quyền quyết định điều chỉnh đối với trường hợp người sử dụng đất đã có quyết định
giao đất, cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Điều 102. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01
tháng 7 năm 2014.

2. Nghị định này thay thế các Nghị định sau:

a) Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm
2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

b) Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm
2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi
hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước
thành công ty cổ phần;

c) Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm
2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ,
tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

d) Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm
2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi
đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

đ) Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm
2009 của Chính phủ về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát các văn bản quy phạm pháp luật
do mình ban hành trái với quy định của Luật Đất đai, của Nghị định này để sửa đổi,
bổ sung hoặc hủy bỏ.

Điều 103. Trách nhiệm của các
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp, người
sử dụng đất

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Xây
dựng, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành khác, Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn thi hành các Điều, Khoản được
giao trong Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá
nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc,
Công báo;
– Lưu: Văn thư, KTN (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận