Trang chủ Lifehacks Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương ccb 2023

Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương ccb 2023

bởi sharescript_songoku

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2021

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; Quyết định số 4768/QĐ-ĐHĐN ngày 28/12/2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại ĐHĐN; Công văn số 4836/ĐHĐN-TCCB ngày 31/12/2020 của Giám đốc ĐHĐN về việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021, Giám đốc ĐHĐN đề nghị Hiệu trưởng các trường đại học thành viên, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc tổ chức xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2021 cho các cá nhân trong và ngoài ĐHĐN với các nội dung cụ thể như sau:

I. Tiêu chuẩn xét tặng

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” là hình thức khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng một lần cho cá nhân trong và ngoài ngành Giáo dục được cơ quan quản lý trực tiếp xác nhận đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

1. Cá nhân trong ngành Giáo dục:

a) Có thời gian công tác trong ngành Giáo dục đủ 20 năm trở lên. Trường hợp cá nhân đang công tác được cử đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp tục nhận công tác trong ngành Giáo dục thì thời gian đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian công tác trong ngành Giáo dục để xét tặng Kỷ niệm chương. Cá nhân có đủ thời gian công tác nhưng bị kỷ luật từ mức khiển trách đến dưới mức buộc thôi việc chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương sau 02 năm, tính từ thời điểm hết thời hạn chịu kỷ luật; thời gian chịu kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương.

b) Cá nhân đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được xét tặng sớm hơn so với thời gian quy định tại điểm a khoản này là 05 năm.

2. Cá nhân ngoài ngành Giáo dục

a) Đã đảm nhiệm chức vụ quản lý đủ một nhiệm kỳ (60 tháng) trở lên, có nhiều đóng góp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần vào sự phát triển của ngành Giáo dục.

b) Có nhiều đóng góp xây dựng, ủng hộ tài chính, hiện vật cho sự phát triển ngành Giáo dục, được đơn vị thụ hưởng xác nhận.

3. Cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có đóng góp tích cực vào việc xây dựng, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Việt Nam, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Giáo dục Việt Nam với các nước và các tổ chức quốc tế.

3. Hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng

a) Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng gồm 01 bản tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” (mẫu số 02 hoặc mẫu số 03). Lưu ý: Đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN, Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ xác nhận ở phần “Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị”.

b) Các đơn vị tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng (theo mẫu số 01, mẫu số 02 và mẫu số 03 (nếu có)) gửi về ĐHĐN (qua Ban Tổ chức Cán bộ) trước ngày 30/4/2021.

Đề nghị các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN triển khai và thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Ban Tổ chức Cán bộ để phối hợp, giải quyết./.

Download Công văn số 949/ĐHDN-TCCB 

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận