Trang chủ Lifehacks Hướng dẫn thực hiện điều lệ đảng 2023

Hướng dẫn thực hiện điều lệ đảng 2023

bởi sharescript_songoku

BAN CHẤP HÀNH
TRUNG ƯƠNG

——-

ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM

—————

Số: 01-HD/TW

Hà Nội, ngày 28
tháng 9 năm 2021

 

HƯỚNG DẪN

MỘT SỐ
VẤN ĐỀ CỤ THỂ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG

– Căn cứ Điều lệ Đảng;

– Căn cứ Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về thi hành Điều
lệ Đảng;

– Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp
hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII,

Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ
thể thi hành Điều lệ Đảng như sau:

1. Tuổi đời và
trình độ học vấn của người vào Đảng ở một số trường hợp đặc biệt

1.1. Về tuổi đời

Chỉ xem xét kết nạp vào Đảng những
người trên 60 tuổi khi đủ các điều kiện: Có sức khoẻ và uy tín; đang công tác,
cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên hoặc do yêu cầu đặc biệt;
được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp
ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

1.2. Về trình độ học vấn

a) Người vào Đảng đang sinh sống ở miền
núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện
kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển,
đảo, nếu không bảo đảm theo Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành
Trung ương khoá XIII thì phải có trình độ học vấn tối thiểu hoàn thành chương
trình bậc tiểu học.

b) Trình độ học vấn của người vào Đảng
là già làng, trưởng bản, người có uy tín, đang sinh sống ở miền núi, biên giới,
hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc
biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo tối thiểu phải
biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ và được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung
ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

2. Đảng viên phải
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

2.1. Nhiệm vụ được giao bao gồm:

– Nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định.

– Nhiệm vụ do tổ chức đảng, chính quyền,
cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội phân công.

2.2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là hoàn thành có chất lượng, hiệu quả
và bảo đảm thời gian theo quy định.

2.3. Phân công công tác cho đảng viên là việc giao cho đảng viên những nhiệm
vụ thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ như: Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh;
phát triển đảng viên; xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh; xây dựng đời sống
văn hóa ở khu dân cư; bảo đảm an ninh, trật tự; phòng, chống tham nhũng, lãng
phí, tệ nạn xã hội… Chi bộ có trách nhiệm giúp đỡ, kiểm tra, giám sát đảng
viên thực hiện, đưa vào nội dung đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm. Đảng
viên được phân công có trách nhiệm báo cáo với chi bộ theo định kỳ hoặc khi có
yêu cầu. Cấp ủy cấp trên thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện
và rút kinh nghiệm.

2.4. Việc đánh giá kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao căn cứ vào kiểm
điểm công tác theo định kỳ hằng năm của đảng viên ở chi bộ; nhận xét của cấp ủy,
chính quyền hoặc cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, ban chấp hành đoàn thể
chính trị – xã hội (nơi đảng viên là thành viên tham gia các tổ chức đó) thuộc
phạm vi lãnh đạo của chi bộ.

3. Thủ tục xem
xét kết nạp đảng viên (kể cả kết nạp lại)

3.1. Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Người vào Đảng phải học lớp bồi dưỡng
nhận thức về Đảng, có giấy chứng nhận do trung tâm chính trị cấp huyện hoặc tương
đương cấp; nơi không có trung tâm chính trị thì do cấp ủy
có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp.

3.2. Đơn xin vào Đảng

Người vào Đảng phải tự làm đơn, trình
bày rõ những nhận thức của mình về mục đích, lý tưởng của Đảng, về động cơ xin
vào Đảng.

3.3. Lý lịch của người vào Đảng

a) Người vào Đảng tự khai lý lịch, đầy
đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, chịu trách nhiệm về
nội dung đã khai; nếu có vấn đề nào không hiểu và không nhớ chính xác thì phải
báo cáo với chi bộ.

b) Lý lịch phải được cấp ủy cơ sở thẩm
tra, kết luận trước khi ghi nội dung chứng nhận, ký tên, đóng dấu.

3.4. Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng

a) Những người cần thẩm tra về lý lịch
gồm:

– Người vào Đảng.

– Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc
người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng
có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (sau đây gọi chung là người thân).

b) Nội dung thẩm tra, xác minh

– Đối với người vào Đảng: Làm rõ những
vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về chấp hành đường lối, chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo
đức, lối sống.

– Đối với người thân: Làm rõ những vấn
đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

c) Phương pháp thẩm tra, xác minh

– Nếu người vào Đảng có một trong các
trường hợp sau đây đang là đảng viên: Cha, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột, con đẻ và
trong lý lịch người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định,
thì không phải thẩm tra, xác minh.

– Nếu vợ (chồng) người vào Đảng đang
là đảng viên hoặc có một trong các trường hợp sau đây đang là đảng viên: Cha, mẹ
đẻ, anh, chị, em ruột và trong lý lịch của người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, thì không phải thẩm tra, xác minh
bên vợ (chồng).

– Nội dung nào chưa rõ thì thẩm tra,
xác minh nội dung đó; khi cấp ủy cơ sở (ở quê quán hoặc nơi cư trú, nơi làm việc)
đã xác nhận, nếu có nội dung nào chưa rõ thì đến ban tổ chức cấp ủy cấp trên trực
tiếp của tổ chức cơ sở đảng để thẩm tra làm rõ.

– Những nội dung đã biết rõ trong lý
lịch của người vào Đảng và những người thân đều sinh sống, làm việc tại quê
quán trong cùng một tổ chức cơ sở đảng (xã, phường, thị trấn…) từ đời ông, bà
nội đến nay thì chi ủy báo cáo với chi bộ, chi bộ kết luận, cấp ủy cơ sở kiểm
tra và ghi ý kiến chứng nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch, không cần thẩm tra
riêng.

– Việc thẩm tra lý lịch của người vào
Đảng trong lực lượng vũ trang được đối chiếu với lý lịch của người đó khai khi
nhập ngũ hoặc khi được tuyển sinh, tuyển dụng. Nếu có nội dung nào chưa rõ phải
tiến hành thẩm tra, xác minh để làm rõ.

– Người vào Đảng đang ở ngoài nước
thì đối chiếu với lý lịch của người đó do cơ quan có thẩm quyền ở trong nước đang
quản lý hoặc lấy xác nhận của cấp ủy cơ sở nơi quê quán hoặc nơi cư trú, nơi
làm việc của người đó ở trong nước.

– Người thân của người vào Đảng đang ở
ngoài nước, thì cấp ủy nơi người vào Đảng làm văn bản nêu rõ nội dung đề nghị cấp
ủy hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở ngoài nước (qua Đảng ủy Bộ Ngoại giao) để lấy
xác nhận; trường hợp chưa rõ về chính trị thì đến cơ quan an ninh có trách nhiệm
quản lý, theo dõi tổ chức đó để thẩm tra.

– Người vào Đảng và người thân của
người vào Đảng đang làm việc tại cơ quan đại diện, tổ chức phi chính phủ của nước
ngoài và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, thì đại diện cấp ủy cơ
sở đến nơi làm việc và cơ quan an ninh có trách nhiệm quản lý, theo dõi các tổ
chức đó để thẩm tra những vấn đề có liên quan đến chính trị
của những người này.

d) Trách nhiệm của các cấp ủy và đảng
viên

– Trách nhiệm của chi bộ và cấp ủy cơ
sở nơi có người vào Đảng:

+ Kiểm tra, đóng dấu giáp lai vào các
trang trong lý lịch của người vào Đảng (chi ủy chưa nhận xét và cấp ủy cơ sở chưa
chứng nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch).

+ Gửi công văn đề nghị thẩm tra và lý
lịch người xin vào Đảng đến cấp ủy cơ sở hoặc cơ quan có trách nhiệm để thẩm
tra; trường hợp cần thiết thì chi bộ cử đảng viên đi thẩm tra. Đảng viên đi thẩm
tra có trách nhiệm báo cáo cấp ủy những nội dung được giao bằng văn bản và chịu
trách nhiệm trước Đảng về nội dung đó.

+ Tổng hợp kết quả thẩm tra, ghi nội
dung chứng nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch của người vào Đảng.

– Trách nhiệm của cấp ủy cơ sở và cơ
quan nơi được yêu cầu xác nhận lý lịch:

+ Chỉ đạo chi ủy hoặc bí thư chi bộ
(nơi chưa có chi ủy) và cơ quan trực thuộc có liên quan xác nhận vào lý lịch
người xin vào Đảng.

+ Cấp ủy cơ sở nơi đến thẩm tra: Thẩm
định, ghi nội dung cần thiết về lý lịch của người xin vào Đảng do cấp ủy nơi có
người xin vào Đảng yêu cầu đã đúng, hay chưa đúng hoặc chưa đủ với nội dung người
xin vào Đảng đã khai trong lý lịch; tập thể cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy thống
nhất nội dung ghi vào mục “Nhận xét của cấp ủy, tổ chức đảng…”
ở phần cuối bản “Lý lịch của người xin vào Đảng”. Người thay mặt cấp ủy xác nhận, ký tên, ghi rõ chức vụ, đóng dấu vào
lý lịch và gửi cho cấp ủy cơ sở có yêu cầu; nếu gửi theo đường công văn thì
không để chậm quá 30 ngày làm việc (ở trong nước), 90 ngày làm việc (ở ngoài nước)
kể từ khi nhận được công văn đề nghị thẩm tra lý lịch.

+ Tập thể lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy
cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi được yêu cầu thẩm tra lý lịch thống
nhất về nội dung trước khi xác nhận vào lý lịch của người xin vào Đảng.

đ) Kinh phí chi cho việc đi thẩm tra
lý lịch của người vào Đảng ở các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân
sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, cước gửi công văn thẩm tra, công tác
phí cho đảng viên đi thẩm tra được thanh toán theo quy định hiện hành của Đảng
và Nhà nước; ở các đơn vị khác nếu có khó khăn về kinh phí thì cấp ủy cấp trên
trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng cấp kinh phí.

3.5. Lấy ý kiến nhận xét của
đoàn thể chính
trị – xã hội nơi người vào Đảng
sinh hoạt và chi ủy nơi người vào Đảng cư trú

Chi ủy hoặc bí thư chi bộ (nơi chưa
có chi ủy) lấy ý kiến của đại diện các đoàn thể chính trị – xã hội mà người vào
Đảng là thành viên; lấy ý kiến nhận xét của chỉ ủy hoặc chi bộ (nơi chưa có chi
ủy) nơi cư trú của người vào Đảng; tổng hợp thành văn bản báo cáo chi bộ.

Trường hợp đặc biệt không phải lấy ý
kiến nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ nơi cư trú đối với người vào Đảng thực hiện
theo quy định của Ban Bí thư.

3.6. Nghị quyết của chi bộ và cấp
ủy cơ sở xét kết nạp người vào Đảng

a) Chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở) xem
xét: Đơn xin vào Đảng; lý lịch của người vào Đảng; văn bản giới thiệu của đảng
viên chính thức; nghị quyết giới thiệu đoàn viên của Ban Chấp hành Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở (hoặc tập thể chi đoàn cơ sở) hoặc nghị quyết
giới thiệu đoàn viên công đoàn của ban chấp hành công đoàn cơ sở; bản tổng hợp
ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và
chi ủy hoặc chi bộ nơi cư trú.

b) Nếu được hai phần ba số đảng viên chính
thức trở lên đồng ý kết nạp người vào Đảng thì chi bộ ra nghị quyết đề nghị cấp
ủy cấp trên xem xét, quyết định.

Nghị quyết nêu rõ kết luận của chi bộ
về lý lịch; ý thức giác ngộ chính trị; ưu, khuyết điểm về phẩm chất đạo đức, lối
sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng của người vào Đảng; số đảng viên
chính thức tán thành, không tán thành.

Ở những nơi cỏ đảng ủy bộ phận thì đảng
ủy bộ phận thẩm định nghị quyết của chi bộ về kết nạp đảng viên, báo cáo cấp ủy
cơ sở.

c) Tập thể đảng ủy cơ sở thảo luận,
biểu quyết, nếu được hai phần ba số cấp ủy viên trở lên đồng ý thì ra nghị quyết
đề nghị cấp ủy cấp trên xét kết nạp.

Nếu đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết
định kết nạp đảng viên thì do đảng ủy cơ sở đó ra nghị quyết và quyết định kết
nạp.

3.7. Quyết định của cấp ủy có thẩm
quyền kết nạp đảng viên

a) Sau khi nhận được nghị quyết đề
nghị kết nạp đảng viên của cấp ủy cơ sở, ban tổ chức của cấp ủy có thẩm quyền
tiến hành thẩm định lại, trích lục tài liệu gửi các đồng chí ủy viên ban thường
vụ cấp ủy nghiên cứu.

Ban thường vụ cấp ủy họp xét, nếu được
trên một nửa số thành viên ban thường vụ đồng ý thì ra quyết định kết nạp đảng
viên. Đối với đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên thì phải
được ít nhất hai phần ba cấp ủy viên đồng ý mới được ra quyết định kết nạp đảng
viên.

b) Đối với tổ chức cơ sở đảng trực
thuộc tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương
không được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên thì cấp ủy cơ sở gửi văn bản
kèm hồ sơ đề nghị lên ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung
ương để thẩm định, báo cáo thường trực cấp ủy; thường trực cấp ủy chủ trì cùng
với các đồng chí ủy viên ban thường vụ là trưởng các ban đảng xem xét, nếu được
trên một nửa số thành viên đồng ý thì ra quyết định kết nạp đảng viên.

Đối với các cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng
ủy Công an Trung ương không được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên thì gửi
văn bản kèm hồ sơ đề nghị để Cục Công tác đảng và công tác chính trị thẩm định, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương xét, nếu được
trên một nửa số thành viên đồng ý thì ra quyết định kết nạp đảng viên.

c) Trường hợp người vào Đảng có vấn đề
liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay, nếu thuộc thẩm quyền
quyết định của cấp ủy thì cấp ủy chỉ đạo xem xét, kết luận trước khi xét kết nạp;
nếu không thuộc thẩm quyền quyết định của cấp ủy (theo quy định của Bộ Chính trị)
thì báo cáo ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy hoặc đảng ủy trực thuộc Trung ương
xem xét, nếu được sự đồng ý bằng văn bản thì cấp ủy có thẩm quyền mới ra quyết
định kết nạp.

3.8. Tổ chức lễ kết nạp đảng
viên

a) Lễ kết nạp đảng viên phải được tổ
chức trang nghiêm; tiến hành kết nạp từng người một (nếu kết nạp từ hai người
trở lên trong cùng một buổi lễ).

b) Trang trí lễ kết nạp (nhìn từ dưới
lên): Trên cùng là khẩu hiệu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang
vinh muôn năm”; cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng hoặc ảnh Chủ tịch
Hồ Chí Minh (bên trái), ảnh Mác – Lênin (bên phải), tiêu đề: “Lễ kết nạp đảng viên”.

c) Chương trình buổi lễ kết nạp

– Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

– Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi ủy
đọc quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền.

– Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ.

– Đại diện chi ủy nói rõ nhiệm vụ,
quyền hạn của đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ và phân công đảng viên chính thức
giúp đỡ đảng viên dự bị.

– Đại diện cấp ủy cấp trên phát biểu
ý kiến (nếu có).

– Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

3.9. Việc xem xét, kết nạp đảng
viên đối với người vào Đảng
khi thay đổi đơn
vị công tác hoặc nơi cư trú:

a) Người vào Đảng đang trong thời
gian được tổ chức đảng xem xét, kết nạp mà chuyển sang đơn vị công tác hoặc nơi
cư trú mới.

Cấp ủy cơ sở nơi chuyển đi làm giấy chứng
nhận người đó đang được tổ chức đảng giúp đỡ, xem xét kết nạp; cấp
ủy cơ sở nơi đến giao cho chi bộ tiếp tục phân công đảng viên chính thức (không
lệ thuộc vào thời gian đảng viên chính thức cùng công tác với người vào Đảng)
theo dõi, giúp đỡ.

b) Người vào Đảng chưa có quyết định
kết nạp

Người vào Đảng đã được chi bộ, đảng ủy
cơ sở xét, ra nghị quyết đề nghị kết nạp đảng nhưng chưa gửi hồ sơ kết nạp lên
cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên (đảng ủy được ủy quyền, ban thường vụ đảng
ủy được giao quyền, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương) thì cấp ủy
cơ sở nơi chuyển đi làm công văn gửi kèm hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên đến cấp
ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên nơi chuyển đến. Cấp ủy có thẩm quyền kết nạp
đảng viên nơi chuyển đến chỉ đạo cấp ủy trực thuộc phân công đảng viên chính thức
theo dõi, giúp đỡ và xem xét để kết nạp.

Người vào Đảng đã được cấp ủy cơ sở gửi
nghị quyết và hồ sơ kết nạp đảng viên lên cấp có thẩm quyền, nhưng chưa có quyết
định kết nạp mà chuyển đơn vị công tác, học tập hoặc chuyển đến nơi cư trú mới
thì trong thời hạn 15 ngày làm việc cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên làm
công văn gửi kèm theo hồ sơ đề nghị kết nạp đến cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng
viên, cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên, nơi chuyển đến xem xét nếu đủ
tiêu chuẩn, điều kiện thì trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ
sơ đề nghị kết nạp, ban hành quyết định kết nạp; nếu quá thời hạn trên mà không
ban hành quyết định kết nạp thì cấp ủy phải báo cáo cấp ủy cấp trên.

c) Người vào Đảng đã được cấp ủy có
thẩm quyền kết nạp đảng viên, ban hành quyết định kết nạp

– Người vào Đảng chuyển đến đơn vị
công tác, học tập hoặc nơi cư trú mới thuộc phạm vi lãnh đạo của cấp ủy có thẩm
quyền kết nạp đảng viên (trong cùng đảng bộ cấp huyện và tương đương) thì cấp ủy
có thẩm quyền kết nạp đảng viên, xem xét và thông báo đến cấp ủy cơ sở nơi chuyển
đi, đồng thời chuyển quyết định kết nạp đến cấp ủy cơ sở nơi người vào Đảng
chuyển đến để tổ chức lễ kết nạp.

– Người vào Đảng chuyển đến đơn vị
công tác, học tập hoặc nơi cư trú mới ngoài phạm vi lãnh đạo của cấp ủy có thẩm
quyền kết nạp đảng viên.

+ Trường hợp cấp ủy có thẩm quyền kết
nạp đảng viên, nơi chuyển đi ban hành quyết định kết nạp người vào Đảng trong
thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày người được vào Đảng có quyết định chuyển
đến đơn vị hoặc nơi cư trú mới thì cấp ủy nơi chuyển đi gửi công văn kèm theo
quyết định và hồ sơ kết nạp đến cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng
nơi người vào Đảng chuyển đến để chỉ đạo chi bộ tổ chức kết nạp đảng viên.
Không tổ chức kết nạp ở nơi đã chuyển đi.

+ Trường hợp cấp ủy có thẩm quyền kết
nạp đảng viên, đã ban hành quyết định kết nạp sau 30 ngày làm việc, kể từ ngày
người vào Đảng có quyết định chuyển đến đơn vị hoặc nơi cư trú mới thì cấp ủy
có thẩm quyền kết nạp đảng viên nơi chuyển đi hủy quyết định kết nạp của mình
và làm công văn gửi kèm theo hồ sơ đề nghị kết nạp đến cấp ủy có thẩm quyền kết
nạp đảng viên nơi chuyển đến để xem xét, quyết định kết nạp.

Đối với các trường hợp nêu trên, cấp ủy
cơ sở nơi chuyển đến kiểm tra hồ sơ, thủ tục trước khi tổ chức kết nạp; nếu chưa
bảo đảm nguyên tắc, thủ tục thì đề nghị cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên
nơi ban hành quyết định kết nạp xem xét lại. Thời gian xem xét lại không quá 60
ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cấp ủy nơi người vào Đảng
chuyển đến.

3.10. Việc phân công đảng viên
theo dõi, giúp đỡ đảng viên
dự bị

– Đảng viên dự bị chuyển sinh hoạt đảng
(chính thức hoặc tạm thời) đến nơi làm việc, học tập hoặc nơi cư trú mới thì
chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đi nhận xét vào bản tự kiểm điểm của
đảng viên dự bị và gửi kèm bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chính
thức được phân công giúp đỡ để đảng viên báo cáo cấp ủy, chi bộ nơi chuyển đến
phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ.

– Đảng viên chính thức theo dõi, giúp
đỡ đảng viên dự bị trước khi chuyển sinh hoạt đảng đến tổ chức cơ sở đảng khác
có trách nhiệm gửi bản nhận xét về đảng viên dự bị. Chi bộ phân công đảng viên
chính thức khác tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đảng viên dự bị.

4. Hồ sơ, thủ tục
xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức (kể cả kết nạp lại), gồm
có:

4.1. Giấy chứng nhận học lớp bồi
dưỡng đảng viên mới

Đảng viên dự bị phải học lớp bồi dưỡng
đảng viên mới, được trung tâm chính trị cấp huyện hoặc cấp ủy có thẩm quyền kết
nạp đảng viên cấp giấy chứng nhận theo mẫu của Ban Tổ chức Trung ương.

4.2. Bản tự kiểm điểm của đảng
viên dự bị

Sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ kết nạp,
đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm
vụ đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại; đề nghị chi bộ xét,
công nhận đảng viên chính thức.

4.3. Bản nhận xét về đảng viên
dự bị của đảng viên chính
thức được phân
công giúp đỡ

Đảng viên được phân công giúp đỡ viết
bản nhận xét đảng viên dự bị nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, lập trường tư tưởng,
nhận thức về Đảng, đạo đức, lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của
đảng viên dự bị; báo cáo chi bộ.

4.4. Bản nhận xét của đoàn thể
chính trị – xã hội nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú

Chi ủy có đảng viên dự bị tổng hợp ý
kiến nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội mà người đó là thành viên; ý kiến
nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ (nơi chưa có chi ủy) nơi cư trú đối với đảng
viên dự bị để báo cáo chi bộ.

Trường hợp đặc biệt không phải lấy ý
kiến nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị thực hiện
theo quy định của Ban Bí thư.

4.5. Nghị quyết của chi bộ, đảng
ủy cơ sở và quyết định công nhận đảng viên chính
thức của cấp ủy có thẩm quyền

a) Nội dung và cách tiến hành của chi
bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở, cấp có thẩm quyền xét, quyết định
công nhận đảng viên chính thức thực hiện theo Điểm 3.6 và 3.7, Mục 3 của Hướng
dẫn này.

b) Sau khi có quyết định của cấp có
thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức, chi ủy công bố quyết định trong kỳ
sinh hoạt chi bộ gần nhất.

4.6. Thủ tục xoá tên đảng viên
dự bị vi phạm tư cách

a) Chi bộ xem xét, nếu có hai phần ba
đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xoá tên đảng viên dự bị thì ra
nghị quyết, báo cáo cấp ủy cấp trên.

b) Đảng ủy cơ sở xem xét, nếu có hai
phần ba đảng ủy viên trở lên biểu quyết đồng ý xoá tên đảng viên dự bị thì ra
nghị quyết, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.

c) Ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền
kết nạp đảng viên xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểu quyết đồng ý
xoá tên thì ra quyết định xoá tên.

d) Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết
định kết nạp đảng viên ra quyết định xoá tên đảng viên dự bị nếu được sự đồng ý
của ít nhất hai phần ba đảng ủy viên đương nhiệm.

5. Một số vấn đề
liên quan đến kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức

5.1. Hình thức biểu quyết để
quyết định hoặc đề nghị kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, xoá
tên trong danh sách đảng viên

Việc biểu quyết để ban hành nghị quyết
hoặc quyết định đề nghị kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, xoá
tên trong danh sách đảng viên được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc
biểu quyết bằng thẻ đảng viên, do hội nghị chi bộ và hội nghị của cấp ủy quyết
định. Trường hợp biểu quyết không đủ tỷ lệ theo quy định để ban hành nghị quyết
hoặc quyết định thì phải báo cáo đầy đủ kết quả biểu quyết lên cấp ủy có thẩm
quyền xem xét, quyết định.

5.2. Trách nhiệm của chi bộ nơi
sinh hoạt tạm thời đối
với người vào Đảng và
công nhận đảng viên chính
thức

a) Kết nạp đảng viên

– Người đang trong thời gian xem xét
kết nạp được cấp ủy đảng nơi làm việc chính thức giới thiệu đến, chi bộ cơ
quan, đơn vị nơi sinh hoạt tạm thời của người vào Đảng cử đảng viên chính thức
theo dõi, giúp đỡ. Khi đủ điều kiện, chi bộ gửi nhận xét về chi bộ nơi người
xin vào Đảng công tác chính thức để xem xét kết nạp vào Đảng theo quy định.

– Sau khi có quyết định của cấp ủy có
thẩm quyền kết nạp đảng viên, chi bộ nơi ban hành nghị quyết đề nghị kết nạp tổ
chức kết nạp đảng viên và làm thủ tục giới thiệu đảng viên đến sinh hoạt đảng tạm
thời tại chi bộ nơi học tập, làm việc.

b) Công nhận đảng viên chính thức

– Khi đảng viên hết thời gian dự bị,
chi bộ nơi sinh hoạt tạm thời của đảng viên dự bị thực hiện các thủ tục theo
quy định tại Điểm 4 của Hướng dẫn này gửi về chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt
chính thức để xem xét công nhận đảng viên chính thức.

– Khi có quyết định của cấp ủy có thẩm
quyền công nhận đảng viên chính thức, chi ủy nơi đảng viên sinh hoạt đảng chính
thức công bố quyết định trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất; thông báo cho tổ chức
đảng nơi đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời biết.

5.3. Thủ tục và cách tính tuổi đảng cho đảng viên

– Tuổi đảng của đảng viên được tính từ
ngày cấp có thẩm quyền ký quyết định kết nạp đảng viên, nếu không có quyết định
kết nạp hoặc không còn lưu giữ được quyết định kết nạp thì lấy ngày vào Đảng
ghi trong thẻ đảng viên (trường hợp người đã ra khỏi Đảng mà trước đó đã được
xác nhận tuổi đảng thì không được tính lại tuổi đảng theo quy định này).

Đối với những người bị đưa ra khỏi Đảng
đã được cấp có thẩm quyền thẩm tra, xác minh, kết luận là bị oan, sai và từ khi
đưa ra khỏi Đảng đến nay không vi phạm tư cách đảng viên được khôi phục quyền đảng
viên thì tuổi đảng được tính liên tục. Đảng viên có trách nhiệm truy nộp đủ số
đảng phí cho chi bộ trong thời gian gián đoạn sinh hoạt đảng theo mức đóng đảng
phí quy định trong thời gian đó.

Đảng viên được kết nạp lại phải làm bản
kê khai về tuổi đảng của mình, báo cáo chi bộ; chi bộ thẩm tra, báo cáo đảng ủy
cơ sở; đảng ủy cơ sở thẩm định, báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp. Ban thường vụ
cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, ra quyết định tính lại tuổi đảng cho đảng
viên (việc tính lại tuổi đảng đối với đảng viên bị khai trừ có thời hạn theo
quy định của Điều lệ Đảng khoá II, thời gian mất liên lạc với tổ chức đảng và
thời gian gián đoạn do chuyển sinh hoạt đảng thực hiện theo quy định này).

5.4. Thời hạn sử dụng văn bản
trong hồ sơ xét kết nạp người vào Đảng

a) Quá 12 tháng, kể từ khi lập hồ sơ
đề nghị xét kết nạp người vào Đảng mà chi bộ chưa xem xét đề nghị kết nạp được
thì phải làm lại các tài liệu sau:

– Văn bản giới thiệu của đảng viên chính
thức được phân công giúp đỡ người vào Đảng.

– Nghị quyết giới thiệu đoàn viên vào
Đảng của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh cơ sở hoặc tập thể chi đoàn cơ sở; ban chấp hành công đoàn cơ sở.

– Văn bản thẩm tra bổ sung lý lịch của người vào Đảng nếu có thay đổi so với thời điểm thẩm
tra lần trước.

– Ý kiến nhận xét bổ sung của đoàn thể
chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy hoặc chi bộ nơi cư
trú đối với người xin vào Đảng.

b) Quá 60 tháng, kể từ ngày người xin
vào Đảng được cấp giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng mà chi
bộ chưa xem xét đề nghị kết nạp, thì chi bộ phải giới thiệu người vào Đảng học
lại để được cấp giấy chứng nhận mới trước khi xem xét, kết nạp.

6. Kết nạp đảng
viên trong một số trường hợp cụ thể

6.1. Kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo; người có quan hệ hôn nhân
với người nước ngoài; người có quốc tịch Việt Nam nhưng gốc là người nước ngoài
thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức
Trung ương.

6.2. Một số trường hợp cụ thể
khác

a) Người đang học tập trung ở cơ sở
đào tạo từ 12 tháng trở lên: Do tổ chức đảng ở cơ sở đào tạo xem xét kết nạp.
Người đang công tác biệt phái từ 12 tháng trở lên, do tổ chức đảng nơi công tác
biệt phái xem xét, kết nạp.

Tổ chức đảng đơn vị cử đi học, đi công tác biệt phái và tổ chức đảng ở địa phương nơi người
vào Đảng cư trú có văn bản nhận xét về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống;
quan hệ xã hội; việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước gửi về cấp ủy cơ sở đào tạo hoặc cấp ủy nơi người vào Đảng
công tác biệt phái để có cơ sở xem xét.

b) Người đã tốt nghiệp ra trường về địa
phương chờ việc làm thì tổ chức đảng ở địa phương xem xét kết nạp.

c) Người đang làm hợp đồng tại cơ
quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp:

– Nếu làm hợp đồng có thời hạn, thời
gian thực tế làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp dưới 12 tháng
thì tổ chức đảng nơi cư trú xem xét kết nạp; trước khi làm thủ tục xem xét kết
nạp phải có nhận xét của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nơi người vào
Đảng đang làm việc.

– Nếu làm hợp đồng liên tục từ đủ 12
tháng trở lên thì tổ chức đảng của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nơi
người đó làm việc xem xét kết nạp; nơi không có tổ chức đảng thực hiện theo hướng
dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

7. Phát và quản
lý thẻ đảng viên

7.1. Phát và quản lý thẻ đảng
viên

a) Thẻ đảng viên là chứng nhận quan
trọng của đảng viên, được phát khi đảng viên đã được công nhận đảng viên chính
thức.

Đảng viên được công nhận chính thức tại
tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Bộ Ngoại giao thì do Đảng ủy Bộ Ngoại giao xét, làm
thẻ đảng viên.

Đảng ủy Bộ Ngoại giao có trách nhiệm
quản lý thẻ đảng khi đảng viên chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài nước và trao lại
thẻ đảng cho đảng viên khi đảng viên trở về nước.

b) Đảng viên từ trần thì gia đình của
đảng viên đó được giữ lại thẻ đảng viên.

c) Đảng viên bị khai trừ, xoá tên và
đưa ra khỏi Đảng bằng các hình thức khác thì chi bộ có trách nhiệm thu lại thẻ
đảng nộp lên cấp ủy cấp trên trực tiếp.

d) Đảng viên hoặc tổ chức đảng phát
hiện việc sử dụng thẻ đảng viên sai quy định, thẻ đảng bị thất lạc, mất hoặc
làm giả thì phải kịp thời báo cáo cấp ủy.

đ) Việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng
viên theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

7.2. Trách nhiệm của các cấp ủy
trong việc phát và quản lý thẻ đảng viên

a) Cấp ủy cơ sở: Lập danh sách đảng
viên được đề nghị cấp thẻ, xét và làm thủ tục đề nghị cấp ủy cấp trên trực tiếp
xét phát thẻ đảng viên, cấp lại thẻ đảng viên bị mất hoặc bị hỏng. Sau khi có
quyết định phát thẻ của cấp ủy có thẩm quyền, chi bộ tổ chức phát thẻ đảng viên
tại cuộc họp chi bộ; định kỳ hằng năm chi bộ kiểm tra thẻ của đảng viên trong
chi bộ.

b) Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ
chức cơ sở đảng: Xét, ra quyết định phát thẻ đảng viên, cấp lại thẻ đảng viên bị
mất hoặc bị hỏng; lập danh sách đảng viên được phát thẻ trong đảng bộ; viết thẻ đảng viên và quản lý sổ phát thẻ đảng viên.

c) Tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực
thuộc Trung ương: Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp ủy cấp
dưới thực hiện việc phát và quản lý thẻ đảng viên; hằng năm báo cáo Ban Tổ chức
Trung ương.

8. Quản lý hồ sơ
đảng viên

Việc quản lý hồ sơ đảng viên thực hiện
theo Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, cụ
thể như sau:

8.1. Hồ sơ đảng viên

a) Khi được kết nạp vào Đảng

+ Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng
nhận thức về Đảng.

+ Đơn xin vào Đảng.

+ Lý lịch của người vào Đảng và các
văn bản thẩm tra kèm theo.

+ Giấy giới thiệu của đảng viên chính
thức được phân công giúp đỡ.

+ Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú
vào Đảng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc của công đoàn cơ sở.

+ Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn
thể chính trị – xã hội nơi làm việc và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với
người vào Đảng.

+ Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng
viên của chi bộ.

+ Báo cáo thẩm định của đảng ủy bộ phận
(nếu có).

+ Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng
viên của đảng ủy cơ sở.

+ Quyết định kết nạp đảng viên của cấp
ủy có thẩm quyền.

+ Lý lịch đảng viên.

+ Phiếu đảng viên.

b) Khi đảng viên đã được công nhận chính
thức có thêm các tài liệu sau:

+ Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng
viên mới.

+ Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị.

+ Bản nhận xét đảng viên dự bị của đảng
viên được phân công giúp đỡ.

+ Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn
thể chính trị – xã hội nơi làm việc và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với
đảng viên dự bị.

+ Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng
viên chính thức của chi bộ.

+ Báo cáo thẩm định của đảng ủy bộ phận
(nếu có).

+ Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng
viên chính thức của đảng ủy cơ sở.

+ Quyết định công nhận đảng viên
chính thức của cấp ủy có thẩm quyền.

+ Các bản bổ sung hồ sơ đảng viên hằng
năm.

+ Các bản thẩm tra, kết luận về lý lịch
đảng viên (nếu có).

+ Các quyết định của cấp có thẩm quyền
về điều động, bổ nhiệm, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, chuyển ngành, phục viên, xuất
ngũ, kỷ luật, khen thưởng; bản sao các văn bản chứng chỉ về
chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học…

+ Hệ thống giấy giới thiệu sinh hoạt
đảng từ khi vào Đảng.

+ Các bản tự kiểm điểm hằng năm (của
3 năm gần nhất) và khi chuyển sinh hoạt đảng của đảng viên.

– Ngoài những tài liệu trên, những
tài liệu khác kèm theo trong hồ sơ đảng viên đều là tài liệu tham khảo.

– Các tài liệu trong hồ sơ đảng viên
(trừ phiếu đảng viên được sắp xếp, quản lý theo quy định riêng) được ghi vào bản
mục lục tài liệu và sắp xếp theo trình tự như trên, đưa
vào túi hồ sơ để quản lý; bản mục lục các tài liệu trong hồ sơ đảng viên phải
được cấp ủy quản lý hồ sơ đảng viên kiểm tra, xác nhận, ký và đóng dấu cấp ủy.

c) Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ đảng
viên

– Đối với đảng viên được kết nạp vào
Đảng từ khi thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 02/6/1997
của Bộ Chính trị khoá VIII đến nay, trong hồ sơ đảng viên phải có đủ các tài liệu
như quy định tại Điểm a, b nêu trên.

– Đối với những đảng viên được kết nạp
vào Đảng trước khi có Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 02/6/1997 của Bộ Chính trị khoá VIII thì các cấp ủy được giao
quản lý hồ sơ đảng viên tổ chức kiểm tra, sưu tầm, thu thập bổ sung các tài liệu
còn thiếu trong hồ sơ đảng viên để hoàn thiện hồ sơ đảng viên, sắp xếp, quản lý
theo quy định.

Trường hợp đã sưu tầm, thu thập tài
liệu nhưng vẫn không đủ các tài liệu trong hồ sơ đảng viên theo quy định thì cấp
ủy nơi quản lý hồ sơ đảng viên xác nhận, ký tên, đóng dấu vào bản mục lục các
tài liệu có trong hồ sơ đảng viên đang quản lý, làm cơ sở cho việc quản lý đảng
viên và chuyển sinh hoạt đảng chính thức của đảng viên.

– Bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm và
khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức:

+ Định kỳ hằng năm và khi đảng viên
chuyển sinh hoạt chính thức, đảng viên phải ghi bổ sung những thay đổi về:
Trình độ (lý luận chính trị, học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, vi
tính…), đơn vị, chức vụ công tác, nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật, hoàn cảnh
gia đình (cha, mẹ, vợ, chồng, các con…) để tổ chức đảng bổ sung vào hồ sơ đảng
viên và đóng dấu của cấp ủy vào chỗ đã bổ sung.

+ Chi ủy, chi bộ hướng dẫn, thu nhận,
kiểm tra, xác nhận phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên, viết bổ sung những thay đổi
vào danh sách đảng viên của chi bộ và chuyển phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên lên
đảng ủy cơ sở (nếu là chi bộ cơ sở thì chi ủy xác nhận vào mục của cấp ủy cơ sở).

+ Cấp ủy cơ sở ghi bổ sung vào lý lịch
đảng viên và danh sách đảng viên của đảng bộ, chuyển phiếu bổ sung hồ sơ đảng
viên lên cấp ủy cấp trên trực tiếp.

+ Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức
cơ sở đảng bổ sung vào phiếu đảng viên, lý lịch đảng viên, danh sách đảng viên
và cơ sở dữ liệu đảng viên; lưu giữ phiếu bổ sung cùng với hồ sơ đảng viên, nếu
cấp ủy cơ sở quản lý hồ sơ đảng viên thì chuyển phiếu cho cấp ủy cơ sở.

8.2. Yêu cầu quản lý hồ sơ đảng
viên

a) Hồ sơ đảng viên phải được tổ chức
đảng quản lý chặt chẽ theo chế độ bảo mật, không được tẩy xoá, tự ý sửa chữa.
Khi có đủ căn cứ pháp lý, được cấp ủy có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản thì cấp
ủy được giao quản lý hồ sơ mới được sửa chữa vào hồ sơ đảng viên và đóng dấu của
cấp ủy vào chỗ sửa chữa.

b) Hồ sơ đảng viên do cấp ủy cơ sở
nơi đảng viên đang sinh hoạt đảng chính thức quản lý, kể cả đảng viên là cán bộ
thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý. Cấp ủy cơ sở không có điều kiện quản lý và
bảo quản hồ sơ đảng viên thì đề nghị cấp ủy cấp trên trực tiếp quản lý, bảo quản.

c) Quản lý hồ sơ khi chuyển sinh hoạt
đảng:

– Khi đảng viên chuyển sinh hoạt đảng,
cấp ủy nơi đảng viên chuyển đi làm đầy đủ thủ tục, niêm phong hồ sơ, giao cho đảng
viên trực tiếp mang theo để báo cáo với cấp ủy nơi đảng viên chuyển đến; trường
hợp đặc biệt thì tổ chức đảng chuyển hồ sơ.

– Tổ chức đảng tiếp nhận đảng viên phải
kiểm tra chặt chẽ hồ sơ đảng viên theo danh mục các tài liệu có trong hồ sơ,
vào sổ theo dõi, sắp xếp, quản lý; nếu chưa có xác nhận của cấp ủy quản lý hồ
sơ đảng viên (nơi đảng viên chuyển đi) trong danh mục hồ sơ đảng viên thì chưa
tiếp nhận sinh hoạt đảng.

d) Quản lý hồ sơ đảng viên khi tổ chức
đảng bị giải tán, giải thể, sáp nhập, hợp nhất hoặc chia tách:

Hồ sơ của đảng viên ở những tổ chức đảng
bị giải tán, giải thể, sáp nhập, hợp nhất hoặc chia tách do cấp ủy cấp trên trực
tiếp của tổ chức đảng đó kiểm tra, thu nhận, quản lý và xử lý theo quy định.

đ) Hồ sơ của đảng viên từ trần hoặc bị
đưa ra khỏi Đảng thì cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng quản lý.

e) Nghiên cứu, khai thác hồ sơ đảng
viên:

– Cán bộ, đảng viên muốn nghiên cứu hồ
sơ đảng viên phải được sự đồng ý của cấp ủy quản lý hồ sơ và phải thực hiện
đúng hướng dẫn của cán bộ quản lý hồ sơ đảng viên. Việc nghiên cứu hồ sơ đảng
viên được tiến hành tại phòng hồ sơ. Trường hợp cần sao chụp hồ sơ đảng viên để
nghiên cứu thì phải được cấp ủy quản lý hồ sơ đồng ý.

– Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ đảng
viên tuyệt đối không được tẩy xoá, sửa chữa, ghi thêm, đưa thêm hoặc rút bớt
tài liệu trong hồ sơ.

– Khi đảng viên xem hồ sơ của mình, nếu
thấy có vấn đề gì chưa đồng tình thì phải báo cáo với cấp ủy quản lý hồ sơ xem
xét, giải quyết.

– Cán bộ được giao quản lý hồ sơ đảng
viên phải lưu giấy giới thiệu, có sổ theo dõi, ghi rõ ngày tháng năm, họ tên,
đơn vị của người đến nghiên cứu hồ sơ. Người được cấp ủy cho mượn hồ sơ để
nghiên cứu phải ký mượn vào sổ theo dõi và trả lại hồ sơ đúng thời gian.

g) Quản lý, sử dụng phiếu đảng viên:

– Phiếu đảng viên do cấp ủy huyện và
tương đương quản lý (thay cho sơ yếu lý lịch đảng viên M2) theo thứ tự trong
danh sách đảng viên của từng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Sơ yếu lý lịch M2
được chuyển về lưu giữ cùng với hồ sơ đảng viên, không được thanh lý.

– Khi đảng viên chuyển sinh hoạt đảng
chính thức ra khỏi đảng bộ huyện và tương đương thì không phải khai lại phiếu đảng
viên, mà phiếu đảng viên được chuyển giao cùng với hồ sơ đảng viên đến đảng bộ
mới để quản lý.

h) Tổ chức quản lý hồ sơ đảng viên:

– Hệ thống sổ theo dõi, quản lý hồ sơ
đảng viên gồm: Sổ danh sách đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ (cả đảng viên chính
thức và dự bị); sổ đảng viên đã ra khỏi Đảng (xin ra, xoá tên, khai trừ); sổ đảng
viên đã từ trần; sổ theo dõi giao nhận hồ sơ đảng viên và mượn đọc hồ sơ đảng
viên.

– Hồ sơ đảng viên được sắp xếp theo
yêu cầu dễ tìm, dễ thấy và dễ bảo quản theo từng loại hồ sơ đảng viên ở mỗi cấp quản lý.

– Nơi lưu giữ hồ sơ đảng viên phải có
phương tiện chống mối mọt, ẩm ướt, phòng hoả, lũ lụt; thực hiện đúng chế độ bảo
mật.

Định kỳ 6 tháng phải đối chiếu danh
sách đảng viên với số lượng hồ sơ đảng viên, kịp thời phát hiện những tài liệu
trong hồ sơ đảng viên bị hư hỏng để xử lý ngay. Khi thay đổi
cán bộ quản lý phải có biên bản giao nhận chặt chẽ, đúng quy định.

8.3. Trách nhiệm của đảng viên
và cấp ủy về xây dựng và quản lý hồ sơ đảng viên

a) Đối với đảng viên:

– Phải tự khai lý lịch, phiếu đảng
viên của mình một cách đầy đủ, rõ ràng, chính xác, trung thực theo quy định.

– Định kỳ hằng năm hoặc khi chuyển
sinh hoạt đảng chính thức phải ghi đầy đủ những thay đổi của mình vào phiếu bổ
sung hồ sơ đảng viên, báo cáo chi ủy, chi bộ.

– Bảo quản, giữ gìn cẩn thận hồ sơ
chuyển sinh hoạt đảng, không làm hỏng, không cho người khác mượn; nếu để mất,
làm hỏng hồ sơ đảng viên phải báo cáo cấp ủy rõ lý do để mất, làm hỏng, kèm
theo bản xác nhận của cấp ủy hoặc công an xã, phường,… nơi bị mất, làm hỏng hồ
sơ đảng viên để được xem xét, làm lại hồ sơ đảng viên.

b) Đối với cấp cơ sở:

– Chi ủy, chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu
có) quản lý sổ danh sách đảng viên.

– Cấp ủy cơ sở quản lý hồ sơ đảng
viên và sổ danh sách đảng viên theo đúng quy định về sử dụng, bảo quản hồ sơ đảng
viên; hướng dẫn, kiểm tra, thu nhận phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên, ghi bổ sung
vào lý lịch đảng viên và danh sách đảng viên của đảng bộ, chi bộ cơ sở, chuyển
phiếu bổ sung hồ sơ lên cấp ủy cấp trên trực tiếp; định kỳ (3 tháng 1 lần) kiểm
tra phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng để theo dõi số đảng viên chuyển đến báo cáo
cấp ủy có thẩm quyền xử lý đảng viên quá 3 tháng không nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt
đảng mà không có lý do chính đáng; kiểm tra, bổ sung danh sách đảng viên; viết
phiếu báo đảng viên đã từ trần và phiếu báo đảng viên ra khỏi Đảng chuyển giao
cùng hồ sơ đảng viên đã từ trần, hồ sơ đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng lên cấp ủy
cấp trên trực tiếp trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi lập phiếu báo;
xét, lập hồ sơ của đảng viên bị mất, bị hỏng và báo cáo cấp ủy cấp trên.

c) Đối với cấp ủy cấp trên trực tiếp
của tổ chức cơ sở đảng:

– Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện
các quy định của Trung ương về quản lý hồ sơ đảng viên ở các tổ chức đảng trực
thuộc. Chỉ giao hồ sơ đảng viên cho cấp ủy cơ sở quản lý khi có đủ điều kiện về
phương tiện bảo quản và có cán bộ thực hiện việc quản lý; khi bàn giao phải có
biên bản giao nhận chặt chẽ.

– Quản lý phiếu đảng viên, sổ danh
sách đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; hồ sơ kết nạp của đảng
viên dự bị và hồ sơ của đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng chưa được giao quản
lý.

– Định kỳ hằng năm kiểm tra danh sách
đảng viên ở các cấp ủy cơ sở trực thuộc và báo cáo lên ban tổ chức tỉnh ủy,
thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương về các biến động của đội ngũ đảng viên
theo các mẫu biểu báo cáo đã quy định.

d) Đối với ban tổ chức tỉnh ủy, thành
ủy và tương đương:

– Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện
các quy định của Trung ương về quản lý hồ sơ đảng viên ở các cấp ủy cấp dưới; bồi
dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm nghiệp vụ quản lý hồ sơ đảng viên ở các cấp ủy
trực thuộc.

– Hằng năm tổ chức đối khớp và rút
kinh nghiệm về công tác quản lý hồ sơ đảng viên và báo cáo Ban Tổ chức Trung
ương.

9. Giải quyết việc
thay đổi họ tên và ngày tháng năm sinh

9.1. Trường hợp đảng viên cần thay đổi họ, tên khác với đã khai trong
lý lịch đảng viên thì thực hiện như sau:

– Đảng viên gửi đến cấp ủy cơ sở đơn
đề nghị và văn bản chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép được
thay đổi họ, tên.

– Cấp ủy cơ sở xem xét và đề nghị cấp
ủy cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định.

Khi có quyết định của cấp ủy có thẩm
quyền cho thay đổi họ, tên thì tổ chức đảng quản lý hồ sơ thực hiện chỉnh sửa đồng
bộ họ, tên trong các tài liệu và cơ sở dữ liệu đảng viên do cấp ủy các cấp quản
lý.

9.2. Kể từ ngày 18/8/2016, không xem xét điều chỉnh ngày tháng năm sinh của
đảng viên; thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo ngày tháng năm sinh khai
trong hồ sơ lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng.

10. Chuyển sinh
hoạt đảng

Việc chuyển sinh hoạt đảng thực hiện
theo Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, cụ
thể là:

10.1. Trách nhiệm của đảng viên
và cấp ủy về chuyển sinh hoạt đảng

a) Đối với đảng viên:

– Đảng viên phải xuất trình quyết định
hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền cho chuyển công tác, thay đổi nơi cư trú và
bản tự kiểm điểm về ưu, khuyết điểm thực hiện nhiệm vụ đảng viên trong một năm
trước thời điểm chuyển sinh hoạt đảng, báo cáo chi ủy, chi bộ làm thủ tục chuyển
sinh hoạt đảng chính thức hoặc sinh hoạt đảng tạm thời đến đảng bộ mới.

– Đảng viên phải bảo quản hồ sơ chuyển
sinh hoạt đảng, nếu để mất giấy giới thiệu sinh hoạt đảng và hồ sơ thì phải báo
cáo ngay với cấp ủy nơi đã làm thủ tục trước đó (tường
trình rõ lý do bị mất và bản xác nhận của công an xã, phường hoặc huyện, quận…
nơi bị mất hồ sơ chuyển sinh hoạt) để cấp ủy xem xét và giới thiệu với cấp ủy
cơ sở nơi chuyển đi xét, lập lại hồ sơ đảng viên và làm lại thủ tục chuyển sinh
hoạt đảng.

b) Đối với cấp ủy cơ sở:

– Chi ủy, chi bộ trực tiếp làm thủ tục
giới thiệu, ghi nhận xét vào bản kiểm điểm của đảng viên và giao cho bí thư hoặc
phó bí thư của cấp ủy ký giấy giới thiệu sinh hoạt đảng.

– Đảng ủy cơ sở, chi ủy, chi bộ cơ sở
trực tiếp làm thủ tục giới thiệu; nhận xét, đóng dấu chứng nhận vào bản kiểm điểm
đảng viên; xét cấp lại và chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên bị mất hồ sơ; quản
lý sổ giới thiệu sinh hoạt đảng, bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ của
cấp ủy ký giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng.

c) Đối với cấp ủy cấp trên trực tiếp
của tổ chức cơ sở đảng:

– Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện
các quy định của Trung ương về giới thiệu sinh hoạt đảng ở các cấp ủy trực thuộc;
xử lý các trường hợp đảng viên chậm nộp hồ sơ hoặc không nộp hồ sơ chuyển sinh
hoạt đảng; đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tổ chức
của cấp ủy ký giấy giới thiệu sinh hoạt đảng và đóng dấu của cấp ủy.

– Các cấp ủy cấp trên của tổ chức cơ
sở đảng (cấp ủy sư đoàn, quân khu, quân, binh chủng…) trong Đảng bộ Quân đội
do đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ ký và đóng dấu của cấp ủy,
hoặc lãnh đạo cơ quan chính trị, cơ quan tổ chức trong Quân đội ký và đóng dấu
của cơ quan chính trị. Cấp ủy cấp trên của tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ
Công an do đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ ký và đóng dấu của
cấp ủy; cơ quan đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị ký, đóng dấu; nếu
ký thừa lệnh ban thường vụ cấp ủy thì đóng dấu cấp ủy.

– Đảng ủy Bộ Ngoại giao do bí thư,
phó bí thư ký hoặc ủy quyền cho lãnh đạo Ban Tổ chức ký thừa lệnh và đóng dấu của
cấp ủy.

– Chỉ đạo ban tổ chức cấp ủy thực hiện
thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng, viết phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng và sử dụng,
quản lý sổ giới thiệu sinh hoạt đảng.

d) Đối với tỉnh ủy và tương đương:

Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện
quy định của Trung ương về giới thiệu sinh hoạt đảng. Tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy
trực thuộc Trung ương được ủy nhiệm cho ban tổ chức của cấp
mình; Quân ủy Trung ương được ủy nhiệm cho Tổng cục Chính trị hoặc Cục Tổ chức;
Đảng ủy Công an Trung ương được ủy nhiệm cho Cục Công tác đảng và công tác
chính trị làm nhiệm vụ giới thiệu sinh hoạt đảng cho tổ chức đảng và đảng viên.

– Các cơ quan của cấp ủy được giao
nhiệm vụ nêu trên có trách nhiệm giúp cấp ủy hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện
nguyên tắc, thủ tục về giới thiệu sinh hoạt đảng ở cấp ủy cấp dưới; bồi dưỡng
cán bộ làm nghiệp vụ; hằng năm rút kinh nghiệm về công tác giới thiệu sinh hoạt
đảng, báo cáo Ban Tổ chức Trung ương.

– Thẩm quyền ký giấy giới thiệu sinh
hoạt đảng:

+ Ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng
ủy trực thuộc Trung ương do trưởng ban, phó trưởng ban ký
và đóng dấu.

+ Cục Công tác đảng và công tác chính
trị, Bộ Công an, do lãnh đạo Cục ký và đóng dấu của Cục.

+ Tổng cục Chính trị Quân đội nhân
dân Việt Nam do lãnh đạo Tổng cục ký, đóng dấu của Tổng cục Chính trị. Nếu ủy
quyền cho lãnh đạo Cục Tổ chức ký thì đóng dấu của Cục Tổ chức.

Các đồng chí được ký giấy giới thiệu
chuyển sinh hoạt đảng phải bảo đảm các nguyên tắc, thủ tục chuyển sinh hoạt đảng
và chịu trách nhiệm trước cấp ủy.

đ) Đảng viên chuyển sinh hoạt đảng
chính thức hoặc tạm thời từ tổ chức đảng ở trong nước ra tổ chức đảng ở ngoài
nước và đảng viên ở ngoài nước trở về nước, thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy
Bộ Ngoại giao.

10.2. Thủ tục chuyển sinh hoạt
đảng

10.2.1. Chuyển sinh hoạt đảng
chính thức

a) Ở trong nước:

– Đảng viên được cấp có thẩm quyền
quyết định chuyển công tác sang đơn vị khác, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, phục
viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài; đảng viên đi công tác biệt phái, tăng cường
cho cấp xã nơi biên giới, hải đảo (đối với bộ đội biên phòng) hoặc đến làm việc
theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định
thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp
và hội quần chúng thì giải quyết việc chuyển sinh hoạt đảng như sau:

+ Ở những nơi có tổ chức đảng: Chuyển
sinh hoạt đảng chính thức đến tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên đến làm việc hoặc
nơi cư trú lâu dài.

+ Ở những nơi
chưa có tổ chức đảng: Nếu cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp… ở quá xa
nơi đảng viên thường trú thì được chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ
nơi đảng viên tạm trú. Trường hợp đảng viên đến làm việc ở gần nơi thường trú
thì đảng viên vẫn sinh hoạt ở đảng bộ cũ.

– Đảng viên là học sinh, sinh viên tốt
nghiệp ra trường ở trong nước mà chưa có nơi nhận làm việc hoặc nơi làm việc
chưa có tổ chức đảng thì đảng ủy nhà trường có thể để đảng viên sinh hoạt ở đảng
bộ nhà trường trong 12 tháng (hoặc chuyển sinh hoạt đảng về tổ chức đảng nơi cư
trú theo đề nghị của đảng viên), quá thời hạn này thì giới thiệu chuyển sinh hoạt
đảng chính thức cho đảng viên về đảng bộ nơi cư trú.

b) Ra ngoài nước và từ ngoài nước về:

Đảng viên được cử đi công tác, học tập,
lao động, được cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho đi thăm người thân… ở ngoài
nước từ 12 tháng trở lên, nếu ở đó chưa có tổ chức đảng thì giải quyết việc
chuyển sinh hoạt đảng như sau:

+ Đảng viên đi đơn lẻ thì Đảng ủy Bộ
Ngoại giao trực tiếp hướng dẫn sinh hoạt đảng. Khi đảng viên ở ngoài nước trở về
thì phải có bản tự kiểm điểm trong thời gian ở ngoài nước (về giữ gìn tư cách đảng
viên, thực hiện nhiệm vụ được giao…), có xác nhận của tổ chức đảng hoặc cơ
quan đại diện của ta ở nước sở tại; các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn
của Đảng ủy Bộ Ngoại giao.

+ Đảng viên ra nước ngoài lập đoàn có
từ 3 đảng viên chính thức trở lên thì Đảng ủy Bộ Ngoại giao ra quyết định thành
lập chi bộ đảng, chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư và giao nhiệm vụ cho chi bộ
trong thời gian ở ngoài nước. Khi đảng viên trở về, chi ủy nhận xét vào bản kiểm
điểm của đảng viên để Đảng ủy Bộ Ngoại giao xem xét, giới thiệu sinh hoạt đảng
cho đảng viên về sinh hoạt đảng ở trong nước.

10.2.2. Chuyển sinh hoạt đảng tạm
thời

Việc chuyển sinh hoạt đảng tạm thời
được thực hiện đối với các trường hợp sau:

a) Ở trong nước:

Đảng viên đi công tác, học tập, làm
việc (kể cả công tác biệt phái), làm hợp đồng, thay đổi nơi cư trú ở trong nước;
đảng viên là cán bộ, công nhân viên ở các doanh nghiệp, là xã viên các hợp tác
xã vì không có việc làm phải về nơi cư trú nghỉ chờ việc làm… trong thời gian
từ 3 tháng đến dưới 12 tháng; đảng viên được cử đi học ở các
cơ sở đào tạo trong nước từ 3 tháng đến 24 tháng, sau đó lại
trở về đơn vị cũ.

b) Ra ngoài nước:

Đảng viên đi công tác, học tập, lao động,
chữa bệnh, đi thăm người thân ở nước ngoài… (được cơ quan có thẩm quyền của
Nhà nước cho phép) từ 3 tháng đến dưới 12 tháng, sau đó lại trở về nước thì Đảng
ủy Bộ Ngoại giao hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt đảng tạm thời.

10.3. Việc quản lý sinh hoạt đảng
và chuyển sinh hoạt đảng trong một số trường hợp cụ thể

a) Việc quản lý sinh hoạt đảng của đảng
viên hoạt động ở xa nơi cư trú, làm việc lưu động, không ổn định hoặc ở nơi chưa
có tổ chức đảng:

Đảng viên đi làm việc lưu động ở các
địa phương trong nước, việc làm không ổn định hoặc ở những nơi chưa có tổ chức
đảng, không có điều kiện trở về tham gia sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều
lệ Đảng thì đảng viên phải làm đơn báo cáo chi bộ xem xét cho tạm miễn sinh hoạt.

Nếu đảng viên đi ra ngoài địa phương
nơi cư trú (vì việc làm hoặc vì việc riêng) có lý do chính đáng và thời gian dưới 12 tháng thì chi bộ xét, đề nghị đảng ủy cơ sở cho đảng
viên được tạm miễn sinh hoạt đảng và công tác trong thời gian đó. Đảng viên phải đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương nơi đến và
giữ gìn tư cách đảng viên, đóng đảng phí theo quy định; hết thời gian phải có
nhận xét của cơ quan, chính quyền địa phương (xã, phường, thị trấn, cơ quan,
đơn vị…) ở nơi đến để chi bộ bố trí sinh hoạt đảng trở lại. Nếu ở nơi đến, đảng
viên không thực hiện được việc đăng ký tạm trú, hết thời
gian trên phải làm bản tự kiểm điểm về việc giữ gìn tư cách đảng viên, báo cáo
chi bộ để chi bộ xét cho sinh hoạt đảng trở lại.

Trường hợp đảng viên cần tiếp tục đi
thêm đợt mới thì phải có đơn báo cáo với chi bộ để chi bộ xem xét, quyết định.

b) Việc chuyển sinh hoạt đảng đối với
đảng viên nghỉ chờ làm thủ tục nghỉ hưu theo chế độ:

Trong thời gian đảng viên nghỉ công
tác chờ làm thủ tục nghỉ hưu thì được chuyển sinh hoạt đảng tạm thời về đảng bộ
nơi đảng viên cư trú; nếu đảng viên có đơn đề nghị thì chi bộ xét cho miễn sinh
hoạt đảng. Sau khi cấp có thẩm quyền làm xong thủ tục nghỉ hưu (cấp sổ hưu
trí), tổ chức đảng chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên về đảng bộ
nơi cư trú.

c) Việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng
viên do yêu cầu công tác phải chuyển tiếp hoặc do tổ chức đảng nơi đảng viên
chuyển đi giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng sai địa chỉ:

– Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức
cơ sở đảng nơi đảng viên nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng đến làm công văn riêng
kèm theo hồ sơ đảng viên để giới thiệu đảng viên đến cấp ủy cấp trên trực tiếp
của tổ chức cơ sở đảng sẽ chuyển đến.

– Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức
cơ sở đảng nơi đảng viên chuyển đến căn cứ công văn và hồ sơ đảng viên xem xét,
làm thủ tục tiếp nhận sinh hoạt đảng cho đảng viên theo quy định.

d) Chuyển sinh hoạt đảng cho đảng
viên ở tổ chức đảng bị giải tán hoặc giải thể:

– Đảng viên ở chi bộ trực thuộc đảng ủy
cơ sở bị giải tán thì cấp ủy cơ sở làm thủ tục giới thiệu đảng viên đến nơi
sinh hoạt mới.

– Đảng viên ở đảng bộ, chi bộ cơ sở bị
giải tán thì cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng căn cứ hồ sơ đảng
viên giới thiệu đảng viên đến đảng bộ mới theo trình tự, thủ tục quy định để được
tham gia sinh hoạt đảng.

– Tổ chức đảng bị giải thể thì thực
hiện việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên sau khi có quyết định giải thể.

đ) Việc giới thiệu và quản lý đảng
viên đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên
giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú:

– Việc giới thiệu đảng viên đang công
tác về nơi cư trú thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị và một số điểm như
sau:

+ Cấp ủy cơ sở nơi đảng viên đang công
tác giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở nơi đảng viên cư
trú (không phân biệt nơi cư trú của đảng viên ở trong hay ngoài phạm vi của đảng
bộ tỉnh, thành phố).

+ Cấp ủy cơ sở nơi cư trú của đảng viên tiếp nhận đảng viên, vào sổ theo dõi và thông báo cho chi
ủy chi bộ nơi cư trú của đảng viên theo dõi, quản lý, giúp đỡ đảng viên hoàn
thành nhiệm vụ theo quy định của Bộ Chính trị.

– Theo dõi, quản lý đảng viên đang
công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy nơi cư trú như sau:

+ Cấp ủy cơ sở nơi đảng viên đang làm
việc lập sổ theo dõi việc giới thiệu đảng viên về nơi cư trú, tập hợp ý kiến nhận
xét đảng viên của chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú và chỉ đạo chi bộ nơi đảng
viên đang sinh hoạt xem xét, xử lý những vấn đề có liên quan đến đảng viên.

+ Cấp ủy cơ sở nơi cư trú của đảng
viên chỉ đạo chi bộ trực thuộc theo dõi, quản lý đảng viên; định kỳ hằng năm hoặc
khi có yêu cầu thông báo với cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên đang làm việc về việc
đảng viên thực hiện nhiệm vụ ở nơi cư trú (trực tiếp hoặc bằng văn bản) theo Hướng
dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

10.4. Sử dụng, bảo quản giấy giới
thiệu sinh
hoạt đảng

Thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Tổ
chức Trung ương.

10.5. Thủ tục chuyển giao tổ chức
và chuyển sinh hoạt đảng tập thể cho đảng viên ở những nơi thành lập mới, chia
tách, hợp nhất, sáp nhập

a) Việc chuyển giao tổ chức đảng giữa
đảng bộ tỉnh, thành phố và đảng ủy khối ở Trung ương phải được sự đồng ý bằng
văn bản của Ban Tổ chức Trung ương.

b) Sau khi cấp ủy có thẩm quyền quyết
định thành lập mới, chia tách hoặc sáp nhập tổ chức đảng thì cấp ủy cấp trên trực
tiếp tiến hành làm thủ tục chuyển giao tổ chức và chuyển sinh hoạt
đảng tập thể cho đảng viên trong mỗi cấp như sau:

– Việc chuyển giao, tiếp nhận tổ chức
đảng, đảng viên trong phạm vi nội bộ đảng bộ cơ sở, đảng bộ cấp trên trực tiếp
của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ trực thuộc Trung ương thì cấp ủy cơ sở, cấp ủy
cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy trực thuộc Trung ương ra quyết
định chuyển giao và tổ chức thực hiện việc chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng
và đảng viên.

– Việc chuyển giao, tiếp nhận tổ chức
đảng, đảng viên ngoài phạm vi đảng bộ cơ sở, đảng bộ cấp trên trực tiếp, đảng bộ trực thuộc Trung ương thì cấp ủy cấp trên trực tiếp
của tổ chức đảng nơi chuyển giao ra quyết định chuyển giao;
cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng nơi tiếp nhận ra quyết định tiếp nhận.
Sau đó tiến hành thực hiện việc chuyển giao, tiếp nhận tổ
chức đảng, đảng viên.

– Ban tổ chức cấp ủy nơi giao, nơi nhận
giúp cấp ủy hoàn thiện thủ tục, hồ sơ bàn giao.

11. Xoá tên đảng
viên trong danh sách đảng viên và đảng viên xin ra khỏi Đảng

11.1. Việc xoá tên đảng viên trong danh sách đảng viên

a) Đảng viên làm bản tự kiểm điểm và
kiểm điểm trước chi bộ. Trường hợp chi ủy đã yêu cầu đến lần thứ 3 nhưng đảng
viên đó không làm bản kiểm điểm hoặc không đến dự họp để kiểm điểm thì chi bộ vẫn
xem xét, xử lý đối với đảng viên đó.

Trường hợp đảng viên cố tình không
làm bản kiểm điểm theo yêu cầu của chi bộ thì chi bộ thực hiện ngay quy trình đề
nghị xoá tên đảng viên.

b) Chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có),
đảng ủy cơ sở, cấp có thẩm quyền xem xét xoá tên đảng viên, thực hiện thủ tục
xem xét theo hướng dẫn tại Điểm 4.6, Mục 4 của Hướng dẫn này.

c) Giải quyết khiếu nại xoá tên đảng
viên:

Thực hiện theo Quy định của Ban Chấp
hành Trung ương.

11.2. Đảng viên xin ra khỏi Đảng

a) Đối tượng và thủ tục

– Chỉ xem xét cho ra khỏi Đảng đối với
những đảng viên chưa vi phạm về tư cách. Nếu vi phạm tư cách đảng viên thì phải
xử lý kỷ luật về Đảng, sau đó mới xét cho ra khỏi Đảng.

– Đảng viên xin ra khỏi Đảng phải làm
đơn, nói rõ lý do xin ra khỏi Đảng, báo cáo chi bộ.

– Chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng
ủy cơ sở xem xét, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xét, quyết định cho ra khỏi Đảng
và làm thủ tục xoá tên trong danh sách đảng viên.

– Đảng ủy cơ sở được ủy quyền kết nạp
đảng viên, khai trừ đảng viên thì ra quyết định xoá tên trong danh sách đảng
viên.

b) Đảng viên đã được cấp ủy có thẩm
quyền quyết định cho ra khỏi Đảng, nếu có nhu cầu được cấp giấy xác nhận tuổi đảng
thì cấp ủy có thẩm quyền xét, cấp “Giấy xác nhận tuổi đảng”
cho những người đó.

12. Về tên gọi
và cách tính nhiệm kỳ đại hội đảng bộ

12.1. Đối với đại hội đảng bộ, chi bộ tiến hành theo nhiệm kỳ, thực hiện đầy
đủ các nội dung mà Điều lệ Đảng quy định thì nhiệm kỳ được tính theo thời điểm
tiến hành đại hội. Số thứ tự đại hội tiếp nối theo thứ tự các nhiệm kỳ trước.

12.2. Những đảng bộ, chi bộ do chia tách, sáp nhập thì cách tính số thứ tự
nhiệm kỳ đại hội là: số thứ tự đại hội qua các thời kỳ lịch sử (kể cả thời gian
chia tách, sáp nhập) cộng thêm nhiệm kỳ hiện tại; đảng bộ, chi bộ được thành lập
mới thì tính theo nhiệm kỳ mới.

– Một đảng bộ, chi bộ được tách làm
hai thì hai đảng bộ, chi bộ mới được tính nhiệm kỳ liên tiếp như nhau.

– Một đảng bộ, chi bộ được thành lập
mới, hoặc được thành lập từ nhiều đơn vị khác nhau thì tính nhiệm kỳ đầu tiên.

– Trường hợp đặc biệt cần phải tính
khác thì báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định.

12.3. Nhiệm kỳ của đảng bộ bộ phận như nhiệm kỳ của đảng bộ cơ sở; số lượng
cấp ủy viên của đảng ủy bộ phận không quá 7 cấp ủy viên.

13. Về đại biểu ở
đại hội đại biểu và đảng viên ở đại hội đảng viên

13.1. Đại biểu đã được bầu dự đại hội đảng bộ cấp trên, khi thay đổi công tác
sang đảng bộ khác nhưng cùng trực thuộc đảng bộ cấp trên thì tham gia đoàn đại
biểu đảng bộ cũ; nếu được cử làm trưởng đoàn cần sinh hoạt với đoàn đại biểu đảng
bộ mới thì chuyển đại biểu về sinh hoạt tại đoàn đại biểu mới; đảng bộ cũ không
cử đại biểu dự khuyết thay thế đại biểu đó.

13.2. Việc đảng viên được miễn công tác, miễn sinh hoạt và đảng viên chuyển
sinh hoạt tạm thời đến đảng bộ khác về dự đại hội:

Cấp ủy cấp triệu tập đại hội phải
thông báo và triệu tập số đảng viên được miễn công tác, miễn sinh hoạt và đảng
viên đã chuyển sinh hoạt tạm thời đến đảng bộ khác về dự đại hội. Nếu về dự đại
hội thì số đảng viên này được tính vào tổng số đảng viên dự đại hội, nếu không
về dự đại hội thì không tính vào tổng số đảng viên dự đại hội để tính kết quả bầu
cử trong đại hội.

13.3. Việc tham gia cấp ủy nơi sinh hoạt chính thức của cấp ủy viên được cử
đi học:

Cấp ủy viên được cử đi học, đã chuyển
sinh hoạt đảng tạm thời đến cơ sở đào tạo thì đồng chí đó vẫn tính trong đảng số
của đảng bộ và vẫn là cấp ủy viên của đảng bộ nơi sinh hoạt chính thức, cấp ủy
viên đi học dài hạn, đã chuyển sinh hoạt chính thức đến cơ sở đào tạo thì thôi
tham gia cấp ủy; nếu cần giới thiệu để bầu vào cấp ủy khoá mới thì đồng chí đó phải chuyển sinh hoạt chính thức về đảng bộ nơi cử đi học
và thực hiện các thủ tục để giới thiệu tham gia cấp ủy hoặc được bầu làm đại biểu
dự đại hội đảng bộ cấp trên như các đảng viên khác.

14. Quy trình tổ
chức đại hội

Đại hội đảng bộ có thể tiến hành hai
phiên: Phiên trù bị và phiên chính thức.

14.1. Phiên trù bị thực hiện các nội dung: Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký,
ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua nội quy, chương trình làm việc của đại
hội, quy chế bầu cử, quy chế làm việc, hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu, có thể
thảo luận văn kiện của cấp trên.

14.2. Phiên chính thức thực hiện những nội dung quy định tại các Điều 15, 18,22, 24 của Điều lệ Đảng, phù hợp với mỗi cấp.

14.3. Trang trí trong đại hội

– Trên cùng là khẩu hiệu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”; cờ Đảng,
cờ Tổ quốc, tượng hoặc ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh (bên trái), ảnh Mác – Lênin
(bên phải).

– Các khẩu hiệu hành động của đảng bộ.

Dưới là tiêu đề
đại hội:

Đảng bộ A…

Đại hội (đại biểu) lần thứ…

Nhiệm kỳ…

14.4. Các bước tiến hành đại
hội

– Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

– Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban
thẩm tra tư cách đại biểu (nếu đã bầu ở phiên trù bị thì mời lên làm việc).

– Diễn văn khai mạc, tuyên bố lý do,
giới thiệu đại biểu.

– Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu (ở
đại hội đảng viên báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội).

– Đọc báo cáo chính trị.

– Đọc báo cáo kiểm điểm của ban chấp
hành trong nhiệm kỳ.

– Thảo luận báo cáo chính trị và văn
kiện của cấp trên.

– Phát biểu của đại diện cấp ủy cấp
trên (tùy điều kiện cụ thể để bố trí trình tự cho phù hợp).

– Thực hiện việc bầu cử (bầu ban kiểm
phiếu và thực hiện các công việc theo quy trình bầu cử).

– Thông qua nghị quyết đại hội.

– Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

15. Việc chỉ định
bổ sung hoặc tăng thêm cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ

Một số trường hợp cụ thể được thực hiện
như sau:

15.1. Đối với đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn, đại hội đảng bộ quyết định
bầu từ 9 cấp ủy viên trở lên, nhưng khi bầu không đủ
9 cấp ủy viên thì cấp ủy cấp trên chỉ đạo củng cố, xem xét chỉ định
bổ sung cấp ủy viên để có đủ điều kiện bầu ban thường vụ cấp ủy.

15.2. Khi thật cần thiết, do không bầu được bí thư, cấp ủy cấp trên có thể
chỉ định đảng viên trong hoặc ngoài đảng bộ, chi bộ tham gia cấp ủy và làm bí
thư.

15.3. Những đồng chí đã được đại hội hoặc hội nghị ban chấp hành giới thiệu
vào danh sách bầu cử cấp ủy, ban thường vụ nhưng kết quả đạt không quá 50% số
phiếu bầu thì việc xem xét bổ sung vào cấp ủy, ban thường vụ cần đánh giá, cân
nhắc kỹ về uy tín, năng lực, cơ cấu cụ thể và chỉ thực hiện sau đại hội hoặc hội
nghị ban chấp hành ít nhất 12 tháng, đồng thời phải được ít nhất trên một nửa số
cấp ủy viên đương nhiệm đồng ý.

15.4. Những nơi đại hội bầu thiếu trên một nửa cấp ủy viên so với số lượng đại
hội quyết định thì việc chỉ định bổ sung phải được xem xét thực hiện từng bước
để bảo đảm chất lượng.

15.5. Việc chỉ định tăng thêm cấp ủy viên ở đảng bộ cấp trên cơ sở quá 10%;
cấp cơ sở quá 20% so với số lượng cấp ủy viên mà đại hội đã quyết định thì cấp ủy
trực thuộc Trung ương đề nghị, Ban Tổ chức Trung ương trả lời bằng văn bản.

16. Về thành lập
đảng bộ khối trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

Việc thành lập, giải thể đảng bộ khối
trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương do tỉnh ủy, thành ủy quyết định
sau khi được Ban Bí thư đồng ý.

17. Việc lập cơ
quan tham mưu, giúp việc và đơn vị sự nghiệp của cấp ủy; việc bố trí cán bộ
chuyên trách đảng

17.1. Tổ chức cơ sở đảng không thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp
việc, cấp ủy phân công cấp ủy viên phụ trách các mặt công tác văn phòng, tuyên
giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận; các thành viên đều kiêm nhiệm.

Tổ chức cơ sở đảng ở cơ quan, đơn vị
sự nghiệp công lập có dưới 200 đảng viên không bố trí cán bộ chuyên trách; có từ
200 đảng viên trở lên có thể được bố trí cán bộ chuyên
trách, do tổ chức đảng của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp quyết định cụ
thể.

17.2. Đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng ở cơ quan, đơn vị sự
nghiệp công lập được bố trí không quá 15 cán bộ chuyên trách.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập
thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ
chức bộ máy, nhân sự và tài chính được tự quyết định số lượng cán bộ chuyên
trách công tác đảng cho phù hợp với điều kiện thực tế.

17.3. Đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở được lập các cơ quan chuyên trách
tham mưu, giúp việc, bố trí cán bộ chuyên trách. Đối với đảng bộ có dưới 1.000 đảng viên, số cán bộ chuyên trách ở các
cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy được bố trí không quá 3 người; đảng bộ
có trên 1.000 đảng viên không quá 5 người; số lượng cán bộ chuyên trách cụ thể
do cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định.

Trường hợp cần bố trí số lượng chuyên
trách công tác đảng nhiều hơn thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ
chức Trung ương.

17.4. Số lượng chuyên trách công tác đảng của tổ chức đảng ở cơ quan, đơn vị
nhà nước nằm trong tổng số biên chế của cơ quan, đơn vị đó.

Kinh phí hoạt động phục vụ cho công
tác đảng nằm trong kế hoạch kinh phí hằng năm của cơ quan, đơn vị đó.

17.5. Số lượng chuyên trách công tác đảng ở doanh nghiệp
do lãnh đạo doanh nghiệp quyết định và doanh nghiệp tự trả lương.

18. Tặng Huy hiệu
Đảng

18.1. Đảng viên có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi
đảng được xét tặng Huy hiệu Đảng.

Đảng viên bị bệnh nặng được xét tặng
Huy hiệu 30,40,45, 50, 55, 60, 65 năm tuổi đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm
không được quá 12 tháng so với thời gian quy định; được xét tặng Huy hiệu 70,
75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá
24 tháng so với thời gian quy định.

18.2. Đảng viên từ trần được xét truy tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng thời
gian xét truy tặng sớm không được quá 12 tháng so với thời gian quy định.

18.3. Mức tặng phẩm kèm theo Huy hiệu Đảng thực hiện theo Quy định của Ban
Bí thư và Hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng.

18.4. Trao tặng, sử dụng, quản lý Huy hiệu Đảng

– Việc trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ
chức kịp thời vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn 3/2; 19/5; 2/9; 7/11 và các dịp kỷ
niệm quan trọng khác tại tổ chức cơ sở đảng. Trường hợp đặc biệt ban thường vụ
cấp ủy cấp tỉnh xem xét, quyết định.

– Đảng viên sử dụng Huy hiệu Đảng
trong các ngày lễ của Đảng, của dân tộc, trong đại hội, hội nghị của Đảng và kỷ
niệm ngày vào Đảng của bản thân.

– Đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng
khi từ trần thì gia đình đảng viên được giữ Huy hiệu Đảng
để làm lưu niệm.

– Đảng viên để mất Huy hiệu Đảng, nếu
có lý do chính đáng thì được xét cấp lại Huy hiệu Đảng.

– Đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng phải
giao lại Huy hiệu Đảng cho tổ chức đảng.

18.5. Trách nhiệm của cấp ủy về xét tặng Huy hiệu Đảng

– Cấp ủy cơ sở:

+ Làm thủ tục đề nghị cấp ủy cấp trên
xét, quyết định tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng cho đảng viên bị mất
và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên hy sinh, từ trần có đủ tiêu chuẩn.

+ Tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho
đảng viên.

+ Thu hồi Huy hiệu Đảng của đảng viên
bị khai trừ khỏi Đảng, xoá tên gửi lên cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ
sở đảng.

– Cấp ủy cấp trên trực tiếp của cấp ủy
cơ sở:

+ Xét và lập danh sách đảng viên đề
nghị ban thường vụ tỉnh ủy và tương đương xét, quyết định tặng Huy hiệu Đảng, cấp
lại Huy hiệu Đảng bị mất và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên có đủ tiêu
chuẩn.

+ Quản lý sổ tặng Huy hiệu Đảng của đảng
bộ.

– Tỉnh ủy và tương đương:

+ Xét, quyết định tặng Huy hiệu Đảng
cho đảng viên.

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp ủy
cấp dưới thực hiện quy định của Trung ương về tặng Huy hiệu Đảng.

+ Quản lý Huy hiệu Đảng do cấp dưới
đã thu hồi.

+ Hằng năm sơ kết công tác xét tặng
Huy hiệu Đảng để rút kinh nghiệm và báo cáo Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung
ương).

19. Khen thưởng
tổ chức đảng và đảng viên

19.1. Khen thưởng đối với tổ chức
đảng

a) Tổ chức đảng có thành tích được xét
khen thưởng gồm: Đảng bộ huyện và tương đương; tổ chức cơ sở đảng; đảng bộ bộ
phận; chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; chi bộ trực thuộc đảng
ủy bộ phận; tổ đảng trực thuộc chi bộ; các cơ quan tham mưu, giúp việc và đơn vị
sự nghiệp của Đảng.

Các cấp ủy có thẩm quyền xét khen thưởng
tổ chức đảng và đảng viên theo định kỳ hằng năm, gắn với việc tổng kết năm của
đảng bộ, chi bộ; theo nhiệm kỳ đại hội 5 năm/lần đối với đảng bộ cấp huyện và
tương đương; khen thưởng không theo định kỳ đối với tổ chức
đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc.

b) Xét khen thưởng chi bộ trực thuộc
đảng ủy cơ sở theo định kỳ:

– Đảng ủy cơ sở xét tặng giấy khen
cho chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”
tiêu biểu trong năm.

– Ban thường vụ huyện ủy và tương
đương xét tặng giấy khen cho chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền.

– Ban thường vụ tỉnh ủy và tương
đương xét tặng bằng khen cho chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền.

Chi bộ đạt “Hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu là chi bộ được đảng ủy
cơ sở xem xét, công nhận khi đánh giá chất lượng chi bộ trong năm.

c) Xét khen thưởng tổ chức cơ sở đảng
theo định kỳ

– Ban thường vụ huyện ủy và tương
đương xét tặng giấy khen cho tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu trong năm.

– Ban thường vụ tỉnh ủy và tương
đương xét tặng bằng khen cho tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền.

– Ban thường vụ tỉnh ủy và tương đương
xét tặng cờ cho những tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền.

đ) Xét khen thưởng đảng bộ huyện và
tương đương theo định kỳ:

– Ban thường vụ tỉnh ủy và tương
đương xét tặng bằng khen, tặng cờ cho những đảng bộ huyện và tương đương có
thành tích trong nhiệm kỳ.

– Ban thường vụ tỉnh ủy và tương
đương xét tặng bằng khen cho đảng bộ huyện và tương đương đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu trong năm.

đ) Khen thưởng tổ chức đảng không theo
định kỳ:

Ngoài việc xét khen thưởng cho tổ chức
đảng theo định kỳ, cấp ủy đảng cấp trên cần xét khen thưởng kịp thời những tổ
chức đảng cấp dưới có thành tích đặc biệt xuất sắc, là điển hình tốt trong đảng
bộ về từng lĩnh vực bằng những hình thức khen thưởng thích hợp.

e) Khen thưởng các cơ quan tham mưu
giúp việc và đơn vị sự nghiệp của Đảng:

Các cơ quan tham mưu, giúp việc và
đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương căn cứ Điều lệ Đảng, Quy định của Trung
ương và Luật Thi đua, khen thưởng để ban hành hướng dẫn khen thưởng thống nhất
trong hệ thống các cơ quan tham mưu, giúp việc và đơn vị sự nghiệp của các cấp ủy
đảng.

g) Tiêu chuẩn chi bộ trực thuộc đảng ủy
bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận, tổ chức cơ sở đảng,
đảng bộ huyện và tương đương “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”
tiêu biểu thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

19.2. Khen thưởng đối với đảng viên

a) Khen thưởng đảng viên theo định kỳ:

– Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở xét tặng
giấy khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ” trong năm.

– Ban thường vụ huyện ủy và tương
đương xét tặng giấy khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền.

– Ban thường vụ tỉnh ủy và tương
đương xét tặng bằng khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền.

Tiêu chuẩn đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” thực hiện theo Hướng
dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

b) Khen thưởng đảng viên không theo định
kỳ:

Ngoài việc xét khen thưởng đảng viên
theo định kỳ, cấp ủy đảng cấp trên cần xét, khen thưởng kịp thời đảng viên có
thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong từng lĩnh vực, trong thực hiện
nhiệm vụ được giao như trong lao động sản xuất, học tập, nghiên cứu khoa học,
hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, thể dục, thể thao, quốc phòng, an
ninh… được cấp có thẩm quyền trao giải thưởng hoặc có hành động dũng cảm
trong chiến đấu, lao động, phòng, chống thiên tai, chống tham nhũng, tiêu cực
và tệ nạn xã hội, được Nhà nước xét tặng các danh hiệu anh hùng, chiến sĩ thi
đua…

– Ban thường vụ huyện ủy và tương
đương xét tặng giấy khen cho đảng viên có thành tích xuất sắc, được Nhà nước
trao giải thưởng trong các kỳ thi tuyển, thi đấu quốc gia; là chiến sĩ thi đua
tiêu biểu cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố.

– Ban thường vụ tỉnh ủy và tương
đương xét tặng bằng khen cho đảng viên có thành tích đặc biệt xuất sắc, được
các tổ chức quốc tế trao giải thưởng; được Nhà nước xét tặng danh hiệu anh
hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, đoạt giải nhất trong các kỳ thi tuyển, thi đấu
quốc gia.

19.3. Tiền thưởng, kinh phí
khen thưởng

a) Tiền thưởng kèm theo các hình thức
khen thưởng của Đảng và Nhà nước thực hiện theo quy định của Ban Bí thư, nghị định
của Chính phủ, hướng dẫn của cơ quan tài chính đảng và nhà nước.

b) Định kỳ hằng năm (vào cuối quý
III), cơ quan tổ chức của cấp ủy lập dự trù kinh phí khen thưởng năm sau của đảng bộ, báo cáo ban thường vụ cấp ủy tỉnh,
thành, bộ, ngành để chuyển cho cơ quan nhà nước, cơ quan tài chính các cấp tổng hợp thành kinh phí khen thưởng chung của các cấp ủy,
ban, bộ, ngành và địa phương.

Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể
từ ngày ký và thay thế Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư
khoá XII; được phổ biến đến chi bộ để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng
mắc thì các cấp ủy báo cáo để Ban Bí thư xem xét, quyết định.

 


Nơi nhận:
– Các tỉnh ủy, thành ủy,
– Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực
thuộc Trung ương,
– Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
– Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,
– Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BAN BÍ THƯ

Võ Văn Thưởng

 

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận