Trang chủ Lifehacks Hướng dẫn maket đại hội chi bộ 2023

Hướng dẫn maket đại hội chi bộ 2023

bởi sharescript_songoku

Lời dẫn chương trình Đại hội Chi bộ mới nhất gồm 4 mẫu được biên soạn rất chi tiết, kỹ lưỡng. Chương trình Đại hội Chi bộ được xây dựng theo đúng tiến trình thời gian diễn ra đại hội từ khi khai mạc cho đến khi kết thúc. Nội dung chính trong lời dẫn chương trình cần phải bảo đảm theo đúng các phần như: chào cờ, giới thiệu các thành viên tham gia hội nghị, các nội dung chính cần thông qua trong hội nghị….

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Lời dẫn chương trình Đại hội Chi bộ có vai trò quan trọng, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện Đại hội Chi bộ diễn ra tốt đẹp và thành công. Lời dẫn chương trình Đại hội được biên soạn rất chi tiết, kỹ lưỡng giúp bạn chủ động trong việc dẫn dắt chương trình hơn, biết thứ tự các nội dung thực hiện. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm cả mẫu báo cáo Đại hội Chi bộ, mẫu giấy mời cũng như mẫu phiếu bầu cử Đại hội Chi bộ.

Hướng dẫn điều hành Đại hội Chi bộ – Mẫu 1

CHI TIẾT

Bạn đang xem: Lời dẫn chương trình Đại hội Chi bộ mới nhất

PHẦN ĐIỀU HÀNH MỘT ĐẠI HỘI CHI BỘ TRỰC THUỘC

(Ví dụ minh họa)

PHIÊN ĐẠI HỘI TRÙ BỊ

Kính thưa các vị Đại biểu.

Thưa toàn thể Đại hội.

Thực hiện Kế hoạch số …. – KH/ĐU, ngày …. của BCH Đảng bộ …. về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ ….…………. nhiệm kỳ …………. Ngày …., BCH Chi bộ ….. đã họp thống nhất kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ ……….. Hôm nay chi bộ tiến hành đại hội phiên trù bị để chuẩn bị cho phiên đạị hội chính thức ngày…..

Kính thưa Đại hội,

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Được sự phân công của cấp uỷ tôi xin quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung Đại hội và nhiệm của cấp ủy triệu tập đại hội.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Việc tổ chức đại hội chi bộ phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và người lao động.

2. Tổ chức tốt việc thảo luận các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo của ban chấp hành chi bộ cần đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ ……….., kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

3. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ ………… cần tiến hành đúng quy định của Đảng. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới và theo quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý .

Cấp ủy nhiệm kỳ ………… phải bảo đảm chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện; gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên (nếu có) gồm những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ của chi bộ, có khả năng đóng góp vào sự thành công của đại hội cấp trên.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội Chi bộ lần này chúng ta thực hiện các nội dung như sau:

– Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ ……….. và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ ………….

– Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp;

– Bầu ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ ………….

– Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên (nếu có)

Do đó Chi uỷ yêu cầu các đồng chí đảng viên trong toàn Chi bộ cần phải tập trung trí tuệ, thống nhất chủ trương lãnh đạo của Chi uỷ, quán triệt thật đầy đủ mục, đích yêu cầu, nội dung của đại hội nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chương trình Đại hội đề ra đúng theo sự chỉ đạo của tổ chức Đảng cấp trên./.

III. CẤP ỦY TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CÓ NHIỆM VỤ:

Điều 4 của Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI quy định:

1- Chuẩn bị các vấn đề về nhân sự đại biểu, đề án nhân sự cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra và kế hoạch tổ chức đại hội.

2- Tiếp nhận hồ sơ ứng cử vào cấp uỷ của đảng viên chính thức không phải là đại biểu đại hội (gửi đến cấp ủy trước khi đại hội chính thức khai mạc chậm nhất là 15 ngày làm việc) để chỉ đạo thẩm tra và chuyển đoàn chủ tịch báo cáo đại hội xem xét, quyết định.

3- Thông báo số lượng đại biểu và phân bổ đại biểu cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Chỉ đạo việc bầu cử đại biểu bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục quy định. Quyết định và thông báo thời gian khai mạc đại hội trước 30 ngày làm việc.

4- Cung cấp tài liệu cho ban thẩm tra tư cách đại biểu về tình hình, kết quả bầu cử đại biểu và những vấn đề liên quan đến tư cách đại biểu.

5- Cung cấp tài liệu cho đoàn chủ tịch để trả lời các vấn đề do đảng viên, đại biểu đại hội yêu cầu liên quan đến các ứng cử viên.

6- Chuẩn bị tài liệu cho cấp uỷ khoá mới để bầu các chức danh lãnh đạo của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra khoá mới của cấp mình trong phiên họp lần thứ nhất.

Thưa Đại hội!

Để duy trì và điều hành công việc của đại hội theo đúng chương trình đại hội đề ra, đề nghị đại hội bầu các cơ quan điều hành và giúp việc Đại hội.

Gồm có:

  1. Bầu Đoàn Chủ tịch
  2. Bầu Đoàn Thư ký
  3. Đoàn Chủ tịch:

Theo Quy định 45-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 quy định về thi hành Điều lệ Đảng: Đoàn chủ tịch đại hội là cơ quan điều hành công việc của đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Cấp uỷ triệu tập đại hội đề xuất để đại hội biểu quyết về số lượng thành viên đoàn chủ tịch, sau đó giới thiệu để đại hội biểu quyết danh sách đoàn chủ tịch. Đại hội chi bộ biểu quyết danh sách đoàn chủ tịch hoặc chủ tịch đại hội.

Căn cứ vào Quy chế bầu cử (Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI) Đoàn chủ tịch có nhiệm vụ:

1.1- Điều hành việc bầu cử

1.2. Hướng dẫn để đại hội thảo luận, quán triệt tiêu chuẩn cấp ủy viên, số lượng, cơ cấu cấp ủy; tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

1.3. Đề cử danh sách nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị. Hướng dẫn việc ứng cử, đề cử.

1.4. Tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử; đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo đại hội xem xét, quyết định.

1.5. Lấy phiếu xin ý kiến của đại hội đối với những người ứng cử, được đề cử. Lập danh sách bầu cử, lấy biểu quyết của đại hội thông qua số lượng và danh sách bầu cử.

1.6. Giới thiệu danh sách ban kiểm phiếu, trưởng ban kiểm phiếu để đại hội biểu quyết. Chỉ đạo hoạt động của ban kiểm phiếu, phổ biến quy tắc, thủ tục bầu cử trong đại hội.

1.7. Giải đáp những ý kiến của đại biểu về nhân sự trong quá trình chuẩn bị bầu cử.

* Bầu Đoàn chủ tịch:

Thứ nhất, về số lượng đoàn chủ tịch: Cấp ủy (hoặc đ/c Bí thư chi bộ: nơi không có cấp ủy) nhiệm kỳ 2013 – 2015 đề xuất với đại hội về số lượng đoàn chủ tịch là: 03 đ/c. Xin ý kiến đại hội?

– Nếu đại hội không có ý kiến gì, đề nghị đại hội cho biểu quyết.

– Có đ/c nào có ý kiến khác không? Không có.

Như vậy 100% đảng viên về dự đại hội nhất trí với số lượng đoàn chủ tịch là 03 đ/c (xin cám ơn các đ/c).

b) Về nhân sự đoàn chủ tịch: Cấp ủy nhiệm kỳ ….. giới thiệu danh sách gồm 3 đ/c có tên sau:

  • Đ/c …………… – Bí thư chi bộ
  • Đ/c ……………… – Phó Bí thư chi bộ
  • Đ/c ………………

Xin ý kiến đại hội?

– Nếu đại hội không có ý kiến gì, đề nghị đại hội cho biểu quyết.

– Có đ/c nào không đồng ý? Không có

– Có đ/c nào có ý kiến khác không? Không có.

Như vậy 100% đảng viên về dự đại hội nhất trí danh sách đoàn chủ tịch là 03 đ/c có tên trên (xin cám ơn các đ/c).

2. Bầu đoàn thư ký

Theo Quy định 45-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 quy định về thi hành Điều lệ Đảng: Đoàn thư ký đại hội gồm những đại biểu chính thức (đối với đại hội đại biểu) hoặc đảng viên chính thức (đối với đại hội đảng viên). Cấp uỷ triệu tập đại hội đề xuất, giới thiệu để đại hội biểu quyết về số lượng, danh sách đoàn thư ký và trưởng đoàn thư ký. Ở đại hội chi bộ thì chi uỷ hoặc bí thư chi bộ đề xuất, giới thiệu để đại hội biểu quyết. Trưởng đoàn thư ký có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, chịu trách nhiệm trước đoàn chủ tịch về nhiệm vụ của đoàn thư ký.

Căn cứ vào Quy chế bầu cử (Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI) Đoàn thư ký có nhiệm vụ :

1- Ghi biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo các văn bản kết luận, nghị quyết của đoàn chủ tịch, của đại hội liên quan đến bầu cử.

2- Giúp đoàn chủ tịch tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử phục vụ cho việc lập danh sách bầu cử trước khi đại hội bầu ban kiểm phiếu.

3- Quản lý và phát tài liệu, ấn phẩm của đại hội theo sự chỉ đạo của đoàn chủ tịch. Thu nhận, bảo quản và gửi đến cấp ủy khóa mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm của đại hội.

Kính thưa đại hội.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của đoàn thư ký, cấp ủy nhiệm kỳ 2013 -2015 đề xuất số lượng đoàn thưu ký là: 02 đ/c. Xin ý kiến đại hội?

– Nếu đại hội không có ý kiến gì, đề nghị đại hội cho biểu quyết.

– Có đ/c nào không đồng ý? Không có

– Có đ/c nào có ý kiến khác không? Không có.

Như vậy 100% đảng viên về dự đại hội nhất trí với số lượng đoàn thư ký là 02 đ/c (xin cám ơn các đ/c).

– Về danh sách Đoàn thư ký: Ban tổ chức giới thiệu danh sách gồm 2 đ/c có tên sau:

  • Đ/c ………….. – Bí thư đoàn
  • Đ/c ……………… – Phó Bí thư đoàn
  • Đ/c ………………

Xin ý kiến đại hội?

– Nếu đại hội không có ý kiến gì, đề nghị đại hội cho biểu quyết.

– Có đ/c nào không đồng ý? Không có

– Có đ/c nào có ý kiến khác không? Không có.

Như vậy 100% đảng viên về dự đại hội nhất trí với số lượng đoàn thư ký là 02 đ/c có tên trên (xin cám ơn các đ/c).

Thưa toàn thể đại hội!

Tiếp theo chương trình tôi xin thay mặt cấp ủy thông qua nội quy, chương trình đại hội.

Lời dẫn chương trình Đại hội Chi bộ – Mẫu 2

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ

NHIỆM KỲ ….. – …..

Đã đến giờ làm việc xin mời các đ/c đảng viên về dự đại hội tập trung vào hội trường để ĐH tiến hành làm việc.

Thông báo số lượng đại biểu dự ĐH

Tổng số ĐV trong chi bộ: 18 đ/c; MSH: 0 đ/c; chính thức: 18 đ/c; dự bị: 0 đ/c.

(Đề nghị các đ/c chuẩn bị thẻ đảng viên để biểu quyết các nội dung của đại hội)

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể Đại hội!

Sau đây tôi xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu khách và toàn thể Đại hội đứng dậy chỉnh đốn trang phục làm lễ chào cờ.

Tất cả chú ý:

– Nghiêm!

– Chào cờ! chào

– Quốc ca, Quốc tế ca.

Thôi! Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu khách và toàn thể Đại hội an toạ.

Kính thưa các đồng chí! Trong phiên họp chuẩn bị ngày …/…./…. Chi bộ đã bầu đoàn chủ tịch gồm: 3 đồng chí:

1/ Đ/c: ………………………………………………………………………

2/ Đ/c: ………………………………………………………………………

3/ Đ/c:………………………………………………………………………

Thư ký là đồng chí :………………………………………………………

Xin trân trọng kính mời Đoàn chủ tịch và ban thư ký lên làm việc.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội, được phụ trách điều hành chương trình làm việc của đoàn chủ tịch, trước tiên cho phép tôi được gửi tới các vị đại biểu và toàn thể đại hội một lời chúc tốt đẹp nhất, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ……. Thay mặt đoàn chủ tịch lên khai mạc đại hội. Xin trân trọng kính mời đ/c!

(Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa Đại hội!

Thi hành Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

Thực hiện chỉ thị số …….. ngày …./…./….. của Ban chính trị, Ban chấp hành trung ương; kế hoạch số ….. ngày …/…/… của Thành ủy Hà Nội; kế hoạch số ….. ngày …/…./…. của Huyện ủy …………….; kế hoạch số ……. ngày …./…./… của Đảng uỷ xã ……………… về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ ….-….. Hòa chung không khí toàn đảng, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng 87 năm ngày TL ĐCSVN và chuẩn bị đón xuân ………….. Hôm nay, được sự nhất trí của Đảng uỷ xã(phường) ………….., Chi bộ ………. ……………. long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ …..-……., nhằm đánh giá kết quả việc thực hiện NQ Chi bộ nhiệm kỳ ……-……… chỉ ra những việc đã làm được, những tồn tại thiếu sót trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ ……-…………, đồng thời bầu ra Ban chi uỷ mới tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo mọi phong trào của nhà trường và bầu đoàn đại biểu dự ĐH đảng bộ xã(phường) lần thứ …….).

Về dự và chỉ đạo Đại hội hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu

* Về phía Ban thường vụ Đảng uỷ xã(phường), tôi xin trân trọng giới thiệu có đ/c ………………….. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

* Về phía Chi bộ nhà trường: Xin nhiệt liệt chào mừng và xin trân trọng giới thiệu ……….. đ/c là đảng viên trong chi bộ đã về dự Đại hội hôm nay.

Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ……………………… xã lên tặng hoa chúc mừng đại hội (đ/c ………….. lên nhận hoa)

Kính thưa đại hội!

Để đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong thời gian qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ………… – thay mặt đoàn chủ tịch lên trình bày báo cáo chính trị nhiệm kỳ …..-………, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ ……-……… Xin trân trọng kính mời đồng chí!

Kính thưa đại hội!

Thưa các đồng chí!

Đại hội chúng ta đã được nghe toàn văn báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ …….-……, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ ….-….. do đồng chí …………….. – thay mặt đoàn chủ tịch vừa trình bày trước Đại hội, sau đây đại hội sẽ tiến hành thảo luận. Xin kính mời các đồng chí Đảng viên trong chi bộ tham gia phát biểu ý kiến để làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại trong nhiệm kỳ qua và tham gia ý kiến xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác của chi bộ nhiệm kỳ tới, xin mời đại hội cho các ý kiến phát biểu, bổ sung.

* Sau đây xin mời đ/c ………………….. lên có ý kiến phát biểu về vấn đề: “Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ – giáo viên” Xin mời đ/c.

Vừa rồi là ý kiến tham luận của đ/c …………………. về công tác chuyên môn trong nhà trường. Bởi muốn phong trào dạy và học của nhà trường phát triển tốt thì trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các đ/c CB – GV phải không ngừng được nâng cao.

* Xin mời các ý kiến đóng góp khác. Vâng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một việc mà chúng ta phải làm thường xuyên. Trong những năm qua chi bộ nhà trường đã và sẽ làm gì để thực hiện tốt cuộc vận động này. Sau đây xin mời đ/c ………………. lên phát biểu về vấn đề này. Xin mời đ/c.

Vừa rồi là ý kiến của đ/c ………… Xin cám ơn đ/c và mong đ/c tiếp tục có những đóng góp cho chi bộ nhà trường ngày càng vững mạnh.

* Xin mời các đ/c tiếp tục có ý kiến thảo luận.

Công tác phát triển Đảng cũng là nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ, sau đây xin mời đồng chí ………………. lên tham luận về công tác phát triển Đảng. Xin mời đ/c.

Chúng ta vừa được nghe ý kiến của đ/c ………………………….. về công tác phát triển đảng viên mới, chúng tôi sẽ nghiên cứu và bổ sung vào dự thảo, xin chúc đ/c và gia đình mạnh khoẻ. Xin cám ơn đ/c.

* Kính thưa đại hội! Sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói: Phê bình và tự phê bình là một việc làm thường xuyên như việc rửa mặt hàng ngày. Theo lời Bác dạy Đảng ta đã chỉ đạo các cấp Đảng ủy và đảng viên phải thường xuyên phê bình và tự phê bình để đồng chí của mình tiến bộ trong công tác. Sau đây xin mời đ/c ……………………. lên phát biểu ý kiến về vấn đề phê bình và tự phê bình.

Kính thưa đại hội vừa qua chúng ta đã được nghe các ý kiến thảo luận đóng góp cho bản báo cáo và bổ sung cho bản phương hướng của nhiệm kỳ mới. Lúc này còn có đ/c nào có ý kiến phát biểu gì không ạ?

Nếu còn đ/c nào có ý kiến bằng văn bản nào khác thì xin gửi về cho ban thư ký đại hội, ý kiến đó có giá trị như những ý kiến đóng góp thảo luận tại đại hội. Xin cảm ơn các đ/c!

Kính thưa Đại hội!

Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ trường Tiểu học …………………. luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ xã, giúp cho chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đại hội chi bộ rất vui mừng được đón đồng chí …………………………. xã thay mặt cho Ban thường vụ Đảng uỷ xã về dự và chỉ đạo Đại hội. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ………………….. lên phát biểu chỉ đạo Đại hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đại hội!

Nhiệm kì hoạt động chi bộ …….-…….. kết thúc, nhiệm vụ quan trọng của đại hội hôm nay là bầu ra BCH mới để điều hành hoạt động chi bộ nhiệm kì tiếp theo – nhiệm kì ……-……. Đại hội chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai, một phần việc có tính chất quyết định sự thành công của chi bộ, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong trường. Đó là việc bầu BCH chi bộ. Thưa toàn thể Đại hội, tôi xin trình bày các tiêu chuẩn của Chi uỷ viên BCH như sau:

1. Có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, có đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, có sức khoẻ tốt và lối sống lành mạnh trung thực.

2. Có kiến thức, năng lực công tác xã hội, khả năng vận động quần chúng và có khả năng tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong lĩnh vực mình phụ trách.

3. Có lòng nhiệt tình và trách nhiệm đối với công tác vận động quần chúng được đảng viên tín nhiệm.

Đề nghị đại hội lựa chọn và bầu các đ/c có đủ các tiêu chuẩn như trên vào BCH chi ,ủy mới. Thưa các đ/c!

1 . Về số lượng chi ủy: Căn cứ Điều lệ Đảng, căn cứ số lượng đảng viên của Chi bộ. Chi bộ trường ………………….. được bầu số lượng Ban chi ủy là 3 đ/c. Xin Đại hội cho biểu quyết về số lượng cấp ủy.

Đại biểu nào nhất trí số lượng cấp ủy là 3 đ/c cho biểu quyết.

Đại biểu nào không nhất trí cho biểu quyết.

Đại biểu nào có ý kiến khác

Đại hội nhất trí …%

Xin cảm ơn các đồng chí.

2.Về nhân sự cụ thể,

a. Phần ứng cử:

b. Phần đề cử:

Qua kết quả của phiên đại hội trù bị ngày …/…./….., đã giới thiệu được các đ/c có tên sau vào BCH chi ủy nhiệm kỳ …..-……:

1. đ/c: …………………………………………………………………………..

2. đ/c: …………………………………………………………………………..

3. đ/c: …………………………………………………………………………..

3. đ/c: …………………………………………………………………………..

Như vậy Đại hội đã đề cử được 4 đ/c.

Đại biểu nào nhất trí cấp ủy là 4 đ/c trên cho biểu quyết.

Đại biểu nào không nhất trí cho biểu quyết.

Đại biểu nào có ý kiến khác

Đại hội nhất trí 100%

Xin cảm ơn các đồng chí.

Kính thưa đại hội! Thưa các đ/c! Qua đại hội trù bị đã bầu ra được Ban Kiểm phiếu, để tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư và phó Bí thư . Ban kiểm phiếu gồm các đ/c sau:

1: đ/c: …………………………………………………………………………..

2: đ/c: …………………………………………………………………………..

3: đ/c: …………………………………………………………………………..

Xin ý kiến đại hội. Nếu đại hội nhất trí xin cho biểu quyết………..

Sau đây, xin mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

(Có văn bản riêng)

* Bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ …..-…….

* Bầu Bí Thư chi bộ.

Kính thưa Đại hội

Đại hội đã bầu Ban chi uỷ chi bộ nhiệm kỳ 20…-20…gồm 03 đồng chí.

1. Đ/c: …………………………………………………………………………..

2. Đ/c: …………………………………………………………………………..

3. Đ/c: …………………………………………………………………………..

Sau đây Đại hội sẽ tiến hành bầu Bí thư và Phó Bí thư chi bộ trong số các đồng chí trong Ban chi uỷ . Đề nghị các đại biểu tiến hành giới thiệu nhân sự để bầu.

Trước hết về nhân sự để bầu Bí thư chi bộ: đề nghị đại hội giới thiệu 1 Đ/c

Thưa Đại hội

Đại hội đã giới thiệu đồng chí …………………… vào danh sách để bầu cử Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới. Đồng chí nào nhất trí với danh sách đề cử trên, xin cho biểu quyết.

Như vậy Đại hội đã thống nhất chốt danh sách để bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới là đ/c ………… Sau đây xin mời Ban Kiểm phiếu tiếp tục làm việc.

* Bầu phó bí thư chi bộ.

Tiếp theo đại hội bầu phó bí thư

Đề nghị các đại hội tiến hành giới thiệu nhân sự để bầu phó bí thư: 1 đ/c

Đại hội đã giới thiệu đồng chí…………….. vào danh sách để bầu cử Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới. Đồng chí nào nhất trí với danh sách đề cử trên, xin cho biểu quyết.

Như vậy Đại hội đã thống nhất chốt danh sách để bầu phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới là đ/c ………. Sau đây xin mời Ban kiểm phiếu tiếp tục làm việc.

BCH chi bộ nhiệm kỳ mới ra mắt, nhận nhiệm vụ.

Sau đây xin trân trọng kính mời đ/c …………… chi bộ lên phát biểu

Sau đây xin mời đồng chí ……………… thư ký đại hội lên trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ ….-…….. Xin mời đồng chí.

Biểu quyết thống nhất Nghị quyết

Kính thưa đại hội!

Đại hội đã nghe toàn văn dự thảo nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ …-……. do đồng chí thư ký đại hội trình bày. Sau đây xin ý kiến đại hội.

– Có đồng chí nào có ý kiến tham gia thêm không.

– Nếu các đồng chí đã nhất trí với dự thảo nghị quyết đã nêu, xin Đại hội cho biểu quyết.

– Có đồng chí nào có ý kiến khác không.

– Như vậy …% đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết. Đề nghị Đại hội chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh

Kính thưa các đồng chí!

Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội chi bộ trường …………………. nhiệm kỳ ….-…… đã thành công tốt đẹp. Đại hội vui mừng được đón đồng chí ………………………. xã thay mặt cho Ban thường vụ Đảng uỷ xã đã về dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đ/c đảng viên cũng đã tham gia thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế tồn tại và chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua. Đại hội cũng đã thảo luận và đi đến thống nhất cao về phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ mới …..-…….. của chi bộ như đã được nêu trong Nghị quyết của Đại hội vừa được thông qua. Đồng thời đại hội cũng đã bầu ra Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ,

Có được kết quả tốt đẹp của Đại hội chính là sự quan tâm chỉ đạo của BTV Đảng uỷ xã, cùng sự nỗ lực cố gắng và tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí Cán bộ, Đảng viên trong chi bộ chúng ta.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể đại hội!

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta bước vào thực hiện nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ mới với rất nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn thách thức đang ở phía trước. Thay mặt cho chi uỷ chi bộ, tôi kêu gọi cán bộ, Đảng viên chi bộ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, đồng tâm hiệp lực, ra sức phấn đấu, thi đua thực hiện thắng lợi các nội dung công tác như Nghị quyết Đại hội đã đề ra để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần hoàn thành các mục tiêu về giáo dục và kinh tế xã hội của xã chúng ta.

Một lần nữa tôi xin được chúc các vị đại biểu, các đồng chí cán bộ, đảng viên trong chi bộ và gia đình các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc. Tôi xin trân trọng tuyên bố bế mạc đại hội chi bộ trường ……………………….. nhiệm kỳ …..-……. Xin cảm ơn các đồng chí.

Sau đây xin trân trọng kính mời các đồng chí đứng dậy làm lễ chào cờ.

Mẫu lời dẫn chương trình Đại hội chi bộ – Mẫu 3

1. Ổn định tổ chức, chào cờ:

Kính thưa các đồng chí.

Thưa toàn thể Đại hội.

Đã đến giờ làm việc xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu và Đại hội đứng dậy chỉnh đốn trang phục làm lễ chào cờ.

Nghiêm! chào cờ! chào – Quốc ca, Quốc tế ca.

(Hát xong) Thôi! Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội an tọa.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Kính thưa quý vị đại biểu.

Thưa Đại hội.

Thực hiện theo Điều 24 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khoá XI.

Thực hiện theo Hướng dẫn của huyện uỷ ……………… về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 20… – 20…… Được sự đồng ý thống nhất của Đảng uỷ xã Cảnh Hóa, của Chi bộ trường……………..

Hôm nay, ngày…. tháng ….. năm 20…, Chi bộ trường ……………………… long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20… – 20….., nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu ra Ban chi uỷ mới và các chức danh chủ chốt của Chi bộ, có đủ đức, đủ tài để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 20… – 20…… Đó chính là lý do của buổi làm việc hôm nay.

Về dự và chỉ đạo Đại hội hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Về phía Nhà trường, tôi xin trân trọng giới thiệu có đ/c ……………………….. – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường và đông đủ các đ/c Đảng viên trong Chi bộ cũng về dự Đại hội ngày hôm nay. (vỗ tay).

3. Thông qua chương trình, nội quy, quy chế Đại hội.

Kính thưa các đồng chí

Thưa toàn thể Đại hội

Sau đây tôi xin thông qua chương trình, nội quy, quy chế Đại hội;

* Về chương trình Đại hội:

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Thông qua chương trình, nội qui, qui chế Đại hội

4. Giới thiệu đoàn Chủ tịch, giới thiệu Thư ký Đại hội.

5. Thông qua báo cáo chính trị Đại hội.

6. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy

7. Ý kiến tham luận, thảo luận.

8. Phát biểu chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên.

9. Bầu Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 20… – 20…..

10. Bầu Bí Thư chi bộ.

11. Bầu phó bí thư chi bộ, ban chi uỷ.

12. Ban Chi uỷ nhiệm kỳ mới ra mắt, nhận nhiệm vụ.

13. Thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội.

14. Bế mạc Đại hội

* Về Nội quy, quy chế Đại hội:

Tôi xin báo cáo trước đại hội như sau:

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, nội dung và chương trình Đại hội đảm bảo nguyên tắc Điều lệ, sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng uỷ. Đại hội thống nhất quy chế làm việc như sau:

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tổng kết công tác lãnh đạo nhiệm kỳ 20…. – 20…; Quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 20… – 20……

2. Bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 20… – 20……

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

– Đại hội làm việc từ …..ngày …. tháng …. năm 20… đến khi kết thúc

– Địa điểm: Phòng hội đồng trường ……………………….

III. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI

Trang phục: Chỉnh tề phù hợp phong cách nhà giáo

– Mỗi Đại biểu cần đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, xây dựng các văn kiện, quyết định các nội dung Đại hội.

– Đại biểu có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ tinh thần, nội dung của Đại hội để thực hiện trong quá trình công tác.

– Đại biểu có nhu cầu phát biểu tham luận phải được sự đồng ý của Đồng chí Chủ trì Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, rõ ràng, tập trung vào những vấn đề cần thảo luận và phải đảm bảo thời gian (bài phát biểu không quá 05 phút). Các bài viết của đại biểu gửi về cho Đại hội thông qua Đoàn thư ký có giá trị như bài phát biểu tại Đại hội.

IV. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO – ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Đồng chí Chủ trì Đại hội điều hành các công việc của Đại hội.

Thư ký: Ghi biên bản Đại hội, soạn thảo Nghị quyết của Đại hội.

Ban Kiểm phiếu: Có nhiệm vụ hướng dẫn các nguyên tắc, thể lệ bầu cử; kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.

Nhiệm vụ của Chủ trì Đại hội, Thư ký, Ban Kiểm phiếu được thực hiện theo Hướng dẫn thực hiện Điều lệ của Ban tổ chức Trung ương.

Vì sự thành công của Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị các đại biểu thực hiện nghiêm túc những nội dung trong quy chế này.

– Nếu Đại hội nhất trí xin cho biểu quyết về nội quy và quy chế của Đại hội

Đại biểu nào nhất trí với nội qui, qui chế Đại hội cho biểu quyết

Đại biểu nào không nhất trí cho biểu quyết.

Đại biểu nào có ý kiến khác.

Đại hội nhất trí ………..%

4. Giới thiệu đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Sau đây tôi xin giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội.

Theo kết quả của Đại hội trù bị ngày…. tháng … năm 20… thì đoàn Chủ tịch gồm có 3 đ/c:

1) Đ/c: ……………………….. – Bí thư Chi bộ, hiệu trưởng nhà trường.

2) Đ/c: ……………………….. – P. BT chi bộ.

3) Đ/c: ……………………….. – Chi ủy viên.

Thư ký Đại hội:

1) Đ/c: ……………………….. – TK tường trình.

2) Đ/c: ……………………….. – TK nghị quyết

Nếu Đại hội nhất trí một lần nữa xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn Đại hội đã thống nhất cao để BTC hoàn thành nhiệm vụ.

Xin kính mời đoàn Chủ tịch và thư ký lên làm việc và điều hành Đại hội.

5. Báo cáo chính trị Đại hội.

Kính thưa quý vị đại biểu.

Thưa toàn thể đại hội.

Để đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới sau đây tôi xin trân trọng kính mời đ/c ……………………….. – BTCB-HT nhà trường lên trình bày báo cáo chính trị nhiệm kỳ 20…. – 20… và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 20… – 20……

Xin kính mời đồng chí.

………………….

Tải file để tham khảo nội dung chi tiết

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận