Trang chủ Lifehacks Hướng dẫn đại hội đoàn các cấp 2023

Hướng dẫn đại hội đoàn các cấp 2023

bởi sharescript_songoku

Hướng dẫn tổ chức Đại hội đoàn các cấpTĐ-NA: 08:49-25/02/2009Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn ở mỗi cấp là Đại hội Đoàn của cấp ấy. Giữa hai kỳ Đại hội cơ quan lãnh đạo là Ban Chấp hành, giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành cơ quan lãnh đạo là Ban Thường vụ.I. NHIỆM KỲ ĐẠI HÔỊ CỦA CÁC CẤP BỘ ĐOÀN :1. Đại hội Chi đoàn, Đoàn trường Trung học phổ thông và dạy nghề là 1 năm 1 lần. Nhiệm kỳ của Liên chi đoàn theo nhiệm kỳ của Đoàn cấp trên trực tiếp.2. Đại hội Chi đoàn cơ sở, Đoàn cơ sở trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đoàn các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp là 5 năm 2 lần.3. Đại hội Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn; đại hội đại biểu từ cấp huyện và tương đương trở lên là 5 năm 1 lần.4. Nhiệm kỳ đại hội Đoàn Đại học Quốc gia, đại học khu vực là 5 năm 1 lần. Các trường thành viên trực thuộc Đoàn Đại học quốc gia, Đại học khu vực nhiệm kỳ đại hội là 5 năm 2 lần.II. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP:1. Thảo luận thông qua các báo cáo của Ban chấp hành trong nhiệm kỳ vừa qua.2. Quyết định phương hướng nhiệm vụ công tác của Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới.3. Bầu Ban chấp hành mới.4. Góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của đại hội Đoàn cấp trên ( nếu có)5. Bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên ( nếu có)Bình thường đại hội Đoàn các cấp có ba nhiệm vụ 1, 2, 3. Khi chuẩn bị cho Đại hội Đoàn cấp trên thì đại hội Đoàn các cấp có thêm hai nhiệm vụ 4, 5.III. QUY TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI :1. Công tác chuẩn bị đại hội : + Thành lập và phân công nhiệm vụ các tiểu ban : Có thể hình thành 4 tiểu ban cơ bản gồm :Tiểu ban Nội dung.Tiểu ban Nhân sự.Tiểu ban Tuyên truyền.Tiểu ban Hậu cần.Số lượng, cơ cấu, nội dung công việc, quy chế làm việc của các tiểu ban do BTV Đoàn các cấp quyết định, trưởng các tiểu ban nên phân công các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên Thường vụ hoặc Uỷ viên Ban

Chấp hành phụ trách. Nhiệm vụ cơ bản của các tiểu ban như sau :

Tiểu ban Nội dung :

– Xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội gồm : Báo cáo tổng kết, phương hướng công tác; diễn văn khai mạc,

bế mạc, nghị quyết đại hội …

Định hướng các nội dung cần thảo luận đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng kết, phương hướng công tác và các

văn kiện của đại hội Đoàn cấp trên ( nếu có).

Xây dựng chương trình đại hội.

Tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dụ thảo các văn kiện của Đại hội.

Dự thảo các bài phát biểu cho lãnh đạo( nếu cần), biên bản đại hội, kịch bản điều hành đại hội ( chi tiết) cũn

như chuẩn bị các diễn đàn đặt các bài tham luận, báo cáo điển hình…

Biên tập, xuất bản các sách như Lịch sử Đoàn của địa phương, đơn vị, gương điển hình, mô hình thanh niên

tiêu biểu, chuẩn bị công tác khen thưởng tại đại hội ( nếu có)

Tiểu ban Nhân sự :

Xây dựng đề án phân bổ đại biểu cho các đơn vị cấp dưới.

Xây dựng đề án và chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành cùng cấp

Xây dựng đề án nhân sự đoàn đại biểu đi dự đại hội Đoàn cấp trên.

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành.

Xây dựng các văn bản phục vụ đại hội như : Thông tri triệu tập đại biểu, nội quy đại hội, các văn bản phục vụ

cho công tác bầu cử, thể lệ bầu cử; biên bản kiểm phiếu, biên bản thẩm tra tư cách đại biểu…

Tiểu ban Tuyên truyền :

– Tham mưu cho BTV phát động phong trào thi đua, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền trước,

trong và sau khi đại hội.( Văn hoá, văn nghệ, TDTT, các cuộc thi…)

– Chuẩn bị trang trí khẩu hiệu, pa-nô, áp phích và trang trí khánh tiết hội trường đại hội.

– Chuẩn bị chương trình văn nghệ diễn ra trong thời gian đại hội hoạt động chào mừng thành công đại hội.

Chuẩn bị tài liệu tuyên truyền sau đại hội.

Tiểu ban Hậu cần :

– Chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất và phương tiện để phục vụ cho đại hội.

IV. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI.

1. Chuẩn bị các tư liệu cho báo cáo

Nghị quyết đại hội Đoàn.

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các năm trong nhiệm kỳ

Báo cáo của đại hội Đoàn các đơn vị cấp dưới.

Nghị quyết của đaij hội Đảng cùng cấp.

Các văn kiện và các loại thông tin khác.

2. Đề cương của báo cáo. Có thể gồm 3 phần :

Phần 1: Đặc điểm tình hình ( của địa phương, của tổ chức Đoàn, tình hình thanh niên, nêu khái quát những

đặc điểm liên quan trực tiếp đến đánh giá).

Phần 2: Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ vừa qua.

Kết quả và những việc đã làm được.

Những hạn chế và tồn tại, những khó khăn của tổ chức Đoàn, của cán bộ, đoàn viên và thanh niên.

Nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

Phần 3 : Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ tới.

a. Những căn cứ để xác định phương hướng ( nên dựa vào yêu cầu, nội dung của sự nghiệp công

nghiệp hoá, hiện đại hoá của địa phương đơn vị và nhu cầu nguyện vọng của đoàn viên thanh niên để xây

dựng phương hướng).

b. Các mục tiêu và chương trình công tác trong nhiệm kỳ tới( cấp cơ sở có thể đưa nội dung phân công

trách nhiệm cụ thể đối với từng uỷ viên Ban Chấp hành, các điều kiện để đảm bảo cho hoạt động…)

Những giải pháp cơ bản để thực hiện các mục tiêu và chương trình.

Chú ý: Báo cáo cần xây dựng ngắn gọn, cụ thể, sát thực tế ( nhất là cấp cơ sở).

V. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỀ ÁN PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU:

Số lượng : Thực hiện theo mục 3 điều 7 của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cách phân bổ đại biểu :

Số đại biểu là uỷ viên Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội :

Các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành ở đơn vị nào là đại biểu chính thức của đơn vị đó.

b. Số đại biểu chỉ định : Nên chỉ định những trường hợp thật cần thiếi và phải bảo đảm tiêu chuẩn đại

biểu ( không nhất thiêt đến 5 %). Đại biểu chỉ định được phân về làm thành viên của các đoàn đại biểu.

c. Số đại biểu do Đại hội Đoàn cấp dưới bầu lên. Cách phân phối như sau :

+ Để đảm bảo số lượng, tránh sự chênh lệch đại biểu quá lớn giữa các đoàn, nên dự kiến mặt bằng số

lượng đại biểu của các đơn vị cấp dưới và các đơn vị trực thuộc.

+ Sau khi có mặt bằng số lượng đại biểu ở các đơn vị thì số đại biểu còn lại sẽ được phân phối cho các

đơn vị theo số lượng đoàn viên hiện có.

Ví dụ :

– Tỉnh Đoàn A có 16 huyện, thị Đoàn và 4 Đoàn trực thuộc với tổng số đoàn viên là 63.000. Số lượng uỷ viên

Ban Chấp hành đương nhiệm là 29 đồng chí. Ban chấp hành Tỉnh đoàn quyết định số lượng đại biểu đại hội là

250 đồng chí. Cách phân phối đại biểu như sau :

Số lượng đại biểu là Uỷ viên Ban Chấp hành : 29.

Số lượng đại biểu chỉ định là 7 ( tối đa là 250 x 5% = 13 ).

biểu do bầu cử từ cấp dưới lên là 214 ( 250 – 36 = 214 đ/c) dự kiến phân phối như sau :

a. Dự kiến mặt bằng số lượng đại biểu.

+ Các huyện, thị xã là 5 đ/c x 16 = 80 đại biểu.

+ Các đơn vị trực thuộc là 2 đ/c x 4 = 8 đại biểu.

( Tổng số là 88 đại biểu )

b. Số lượng đại biểu còn lại để phân phối cho các đơn vị là :

214 – 88 = 126 đại biểu.

c. Tỷ lệ số lượng đoàn viên trên 1 đại biểu là :

63 000 : 126 = 500 đoàn viên / 1 đại biểu.

d. Căn cứ vào tỷ lệ phân phối 126 đại biểu còn lại theo số lượng đoàn viên hiện có của các đơn vị.

3. Dự kiến xây dựng cơ cấu đại biểu của đại hội :

Trong đề án phân phối đại biểu nên dự kiến các tỷ lệ sau :

+ Tỷ lệ đại biểu nữ.

+ Tỷ lệ đại biểu là người dân tộc thiểu số.

+ Tỷ lệ đại biểu thanh niên Tôn giáo.

+ Tỷ lệ cơ cấu đại biểu theo các đối tượng ( Cán bộ Đoàn chuyên trách, cán bộ Đoàn cơ sở, cán bộ Chi đoàn

và Đoàn viên, cán bộ phụ trách đội…)

+ Tỷ lệ cơ cấu đại biểu theo khu vực ( nông thôn, đô thị, cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, trường

học, lực lượng vũ trang…)

– Căn cứ tỷ lệ chung và số lượng đại biểu của các đoàn để hướng dẫn và chỉ đạo cơ cấu đại biểu theo khu

vực ( nông thôn, cơ quan doanh nghiệp, trường học, đường phố, lực lượng vũ trang…)

Căn cứ tỷ lệ chung và số lượng đại biểu của các đoàn để hướng dẫn và chỉ đạo cơ cấu đại biểu đại hội của

các đơn vị.

VI. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỀ ÁN NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH (ÁP DỤNG CHO CẤP ĐOÀN CƠ SỞ

TRỞ LÊN )

1. Quy trình :

1.1. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chấp hành đương nhiệm về cơ cấu, số lượng và hiệu quả chỉ

đạo… những bài học kinh nghiệm cần thiết cho việc xây dựng Ban Chấp hành khoá mới.

1.2. Xác định yêu cầu tiêu chuẩn và cơ cấu của Ban Chấp hành khoá mới để Đoàn cấp dưới thảo luận

và giới thiệu nhân sự ( văn bản giới thiệu cần có ý kiến của cấp uỷ Đảng cùng cấp ).

1.3. Tập hợp danh sách, lập hồ sơ nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành khoá mới đồng thời tiến

hành xác minh đối với các trường hợp cần thiết.

1.4. Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp uỷ Đảng cùng cấp và Đoàn cấp trên về dự kiến nhân sự.

1.5. Hoàn chỉnh danh sách dự kiến Ban Chấp hành khoá mới ( kể cả hồ sơ ) để Đoàn chủ tịch đại hội

giới thiệu ( hoặc cung cấp ) khi đại hội yêu cầu.

2. Duyệt nhân sự Ban Chấp hành Đoàn các cấp :

Đoàn cấp trên duyệt cơ cấu Ban Chấp hành Đoàn cấp dưới trực tiếp và danh sách dự kiến bầu vào Ban

Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực. Thủ tục khi xét duyệt gồm :

+ Đề án Ban Chấp hành.

+ Danh sách trích ngang nguồn bố trí vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn.

+ Sơ yếu lý lịch của Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư dự kiến.

3. Phương pháp tiến hành đại hội :

* Trang trí đại hội :

Tuỳ theo điều kiện thực tế ở các đơn vị mà tiến hành công tác tuyên truyền và trang trí, tạo nên màu sắc

không khí trang nghiêm, trẻ trung của đại hội.

– Đường chính tới địa điểm tổ chức đại hội và xung quanh phía ngoài có thể bố trí cờ, pa-nô, áp phích,

băng rôn…

* Trong hội trường nhìn từ phía dưới lên :

+ Trên cùng ngang phông là khẩu hiệu : “ Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”.

+ Cờ Đoàn và Huy hiệu Đoàn treo thấp hơn phông treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng; phía dưới cờ Tổ quốc, cờ

Đảng là tượng Bác ( hoặc ảnh Bác ); dưới cờ ( hoặc Huy hiệu Đoàn ) là dòng chữ “ Đại hội Đoàn…”trình bày

theo mẫu ( có thể bố trí 2 hoặc 3 hàng với 2 kiểu chữ khác nhau).

+ Dưới chân phông có thể bố trí một hàng cây cảnh.

+ Hai bên cánh gà có thể để 2 tấm pa-nô, áp phích trích nghị quyết của Đảng của Đoàn về công tác

thanh niên.

+ Xung quanh hội trường có thể trang trí khẩu hiệu, tranh ảnh cổ động tuyên truyền.

VII. TRÁCH NHIỆM VÀ CÁCH BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, CỬ ĐOÀN THƯ KÝ, VÀ BẦU BAN THẨM TRA TƯ

CÁCH ĐẠi BIỂU CỦA ĐẠI HỘI :

1. Trách nhiệm :

a. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

– Điều khiển đại hội theo chương trình đã được đại hội quyết định.

– Hướng dẫn đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành, quyết định phương

hướng nhiệm vụ công tác Đoàn nhiệm kỳ tới và những vấn đề có liên quan.

– Quyết định việc lưu hành các tài liệu và kết luận các vấn đề của đạ hội hoặc hội nghị.

– Lãnh đạo việc bầu cử của đại hội, gồm các nội dung :

+ Hướng dẫn để đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành và đại

biểu đi dự đại hội Đoàn cấp trên.

+ Hướng dẫn việc ứng cử, đề cử, tiếp thu ý kiến và quyết định cho rút tên hay không cho rút tên người trong

danh sách bầu cử.

+ Giới thiệu số lượng, danh sách Ban kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu để đại hội biểu quyết, điều hành

hoạt động của Ban kiểm phiếu.

– Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đại hội.

– Điều khiển thông qua nghị quyết đại hội.

– Tổng kết đại hội.

b- Trách nhiệm của Đoàn thư ký :

– Ghi Biên bản đại hội. Tổng hợp ý kiến phát biểu và các biểu quyết.

– Trình bày nghị quyết đại hội ( việc biểu quyết Nghị quyết đại hội do Đoàn chủ tịch điều hành).

– Nhận và đọc thư, điện chào mừng đại hội.

c- Trách nhiệm của Ban Thẩm tra tư cách đại biểu :

– Căn cứ tiêu chuẩn đại biểu và các nguyên tắc, thủ tục về bầu cử để xét tư cách đại biểu do cấp dưới bầu

lên.

– Tổng hợp và báo cáo với đại hội về tình hình đại biểu.

– Giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo về tư cách đại biểu, về thực hiện nguyên tắc, thủ tục bầu cử của các

cấp dưới và những trường hợp xét thấy không đầy đủ tư cách đại biểu để đại hội quyết định.

Trong quá trình đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu có trách nhiệm theo dõi hoạt động của đại biểu, nếu có

những hiện tượng vi phạm nội quy, quy định, gây khó khăn cho đại hội thì có thể nhắc nhở phê bình hoặc đề

nghị đại hội bác bỏ tư cách đại biểu. Đại biểu bị bác bỏ tư cách đại biểu thì không được dự đại hội nữa.

Ban Chấp hành triệu tập đại hội, khi tổng hợp danh sách về đại biểu dự đại hội cần chuẩn bị trước các nội

dung thuộc về trách nhiệm của Ban Thẩm tra tư cách đại biểu để đến đại hội Ban Thẩm tra tư cách đại biểu

thẩm tra báo cáo kết quả. Nếu có đơn thư khiếu nại hoặc phản ánh về tư cách đại biểu sẽ xem xét thẩm tra và

báo cáo với đại hội.

d- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu :

– Hướng dẫn nguyên tắc, thủ tục và cách tiến hành bầu cử.

– Phát phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả.

– Xem xét tập thể báo cáo với Đoàn chủ tịch hoặc đại hội quyết định những trường hợp vi phạm nguyên

tắc bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

– Làm biên bản bầu cử.

2. Cách bầu Đoàn chủ tịch, Ban thẩm tra tư cách đại biểu và Ban kiểm phiếu:

a- Bầu Đoàn Chủ tịch :

– Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội dự kiến danh sách Đoàn chủ tịch là những đại biểu chính thức

của đại hội để giới thiệu với đại biểu của đại hội.

– Nếu đại biểu đại hội không giới thiệu thêm thì có thể biểu quyết bằng cách giơ tay một lần toàn bộ danh sách

dự kiến.

Nếu đại biểu đại hội có giới thiệu thêm thì biểu quyết từng người một để lấy những người được tín nhiệm cao

hơn.

Số lượng Đoàn chủ tịch : tuỳ điều kiện cụ thể ở mỗi cấp, mỗi địa phương, để có số lượng hợp lý, song không

nên quá đông và không nên cấu tạo hình thức. ( Ngoài những uỷ viên của Đoàn chủ tịch là những đại biểu

chính thức được đại hội bầu. Tuỳ tình hình cụ thể có thể mời đại diện cấp uỷ Đảng và Đoàn cấp trên tham gia

Đoàn chủ tịch).

b- Bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu :

– Tương tự như bầu Đoàn Chủ tịch ( đối với đại hội toàn thể, không phải bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Việc xem xét tư cách đại biểu do Đoàn chủ tịch quyết định).

c- Bầu Ban kiểm phiếu :

– Đoàn chủ tịch giới thiệu dự kiến danh sách Ban kiểm phiếu ( là những đại biểu chính thức không có tên trong

danh sách bầu cử ).

– Nếu đại biểu đại hội không giới thiệu thêm thì giơ tay biểu quyết một lần toàn bộ danh sách ( bằng hình thức

giơ tay ).

– Nếu đại biểu giới thiệu thêm thì biểu quyết từng người một.

d- Thư ký đại hội :

Do Đoàn chủ tịch quyết định số lượng và lựa chọn để báo cáo với đại hội.

Chú ý : Trừ Ban kiểm phiếu còn việc bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thẩm tra tư cách đại biểu tiến hành bầu ở phần

trù bị đại hội.

VIII- CHƯƠNG TRÌNH ĐẠi HỘI :

1. Đại hội cấp cơ sở :

– Chào cờ, hát Quốc ca, bài ca chính thức của Đoàn.

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu ( khai mạc đại hội)

– Bầu Đoàn chủ tịch và Đoàn chủ tịch giới thiệu giới thiệu các thư ký của đại hội.

– Bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu ( trừ đại hội đoàn viên ).

– Đoàn chủ tịch công bố chương trình và thời gian làm việc của đại hội.

– Trình bày báo cáo nhiệm kỳ qua, phương hướng công tác trong nhiệm kỳ tới và bản kiểm điểm hoạt

động của Ban Chấp hành. Báo cáo đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội Đoàn cấp trên ( nếu có ).

– Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả và biểu quyết công nhận tư cách đại biểu.

– Đại hội thảo luận.

– Khen thưởng ( nếu có ).

– Đại diện cấp uỷ Đảng và Đoàn cấp trên phát biểu ý kiến.

– Đoàn chủ tịch công bố Ban Chấp hành cũ hết nhiệm kỳ và tiến hành bầu Ban Chấp hành của nhiệm kỳ

mới. Trình bày đề án nhân sự Ban Chấp hành khoá mới, yêu cầu, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn uỷ viên Ban

Chấp hành. Đại hội thảo luận và ứng cử, đề cử.

– Đoàn chủ tịch trả lời, giải thích những ý kiến của đại biểu, quyết định cho rút tên hoặc không cho rút

tên ra khỏi danh sách bầu cử ( nếu có )và điều khiển đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử.

– Bầu ban kiểm phiếu.

– Bầu cử.

– Đại hội tiếp tục thảo luận hoặc giải lao trong khi ban kiểm phiếu tiến hành công tác kiểm phiếu.

– Công bố kết quả, Ban chấp hành mới ra mắt.

– Thông qua Nghị quyết của đại hội.

– Tổng kết, bế mạc đại hội ( có chào cờ ).

Trong trương hợp có bầu đại biểu đi dự đại hội Đoàn cấp trên thì trong chương trình đại hội có thêm phần bầu

cử này. Đoàn chủ tịch đại hội cần sắp xếp thời gian hướng dẫn đại hội bầu cử theo đúng yêu cầu và số lượng

do Đoàn cấp trên phân bổ. ( Trường hợp có khen thưởng tập thể, cá nhân trong nhiệm kỳ hoặc trao tặng bức

trướng, thì có thể bố trí trong khoảng thời gian Ban kiểm phiếu làm việc hoặc trứơc khi cấp uỷ và Đoàn cấp

trên phát biểu ý kiến).

2. Đại hội cấp huyện, tỉnh và tương đương :

Phần trù bị ( hoặc đại hội chính thức – phiên nội bộ )

Có thể họp từ hôm trước để làm các việc sau :

– Ổn định tổ chức, hướng dẫn đại biểu những vấn đề cần thiết trong đại hội, phổ biến nội quy, xác định thái độ

và trách nhiệm của đại biểu trong trong quá trình đại hội.

– Bầu Đoàn chủ tịch và Ban thẩm tra tư cách đại biểu, cử thư ký đại hội.

– Đoàn Chủ tịch hội ý, phân công điều khiển, thực hiện chương trình đại hội.

– Thông qua chương trình và thời gian làm việc của đại hội.

Phần chính thức :

– Chào cờ, hát Quốc ca và bài ca chính thức của Đoàn.

– Đọc lời khai mạc và giới thiệu đại biểu.

– Trình bày báo cáo của Ban Chấp hành cũ ( đầy đủ hoặc tóm tắt ) đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong

trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ qua và chương trình hoạt động của nhiệm kỳ tới.

– Báo cáo kiểm điểm công tác của Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ.

– Ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra và biểu quyết tư cách đại biểu.

– Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của đại hội và các văn bản của đại hội Đoàn cấp trên.

– Đoàn Chủ tịch công bố Ban Chấp hành cũ hết nhiệm kỳ và tuyên bố đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành

của nhiệm kỳ mới.

Trình bày đề án Ban Chấp hành mới và đề án bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đoàn cấp trên ( nếu có ).

– Đại hội thảo luận góp ý vào đề án và biểu quyết thông qua đề án Ban Chấp hành mới và đề án đoàn đại biểu

đi dự đại hội Đoàn cấp trên (nếu có ).

– Đại hội thảo luận về nhân sự và ứng cử, đề cử đại biểu tham gia Ban Chấp hành ( có thể chia tổ nếu cần ).

– Đoàn Chủ tịch báo cáo với đại hội danh sách ứng cử, đề cử, dành thời gian cho các đại biểu ứng cử, đề cử

hoặc xin rút tên. Đoàn Chủ tịch hội ý và quyết định về việc cho rút tên hoặc không cho rút tên khỏi danh sách

bầu cử và báo cáo với đại hội. Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua danh sách bầu cử. ( Bốn nội dung về

bầu Ban Chấp hành khoá mới này có thể thực hiện ở phần đại hội nội bộ và sau đó họp Ban Chấp hành để

phiên chính thức công bố và ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư tại đại hội).

– Bầu Ban kiểm phiếu

– Bầu cử, kiểm phiếu.

– Thi đua khen thưởng ( nếu có )

– Phát biểu ý kiến của cấp uỷ Đảng và Đoàn cấp trên.

– Công bố kết quả bầu cử, Ban Chấp hành mới ra mắt.

– Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

– Tổng kết và bế mạc đại hội ( có chào cờ ).

( Trong phần đại hội chính thức tuỳ điều kiện cụ thể có thể sắp xếp chương trình đại hội thành phiên họp nội

bộ và phiên họp công khai).

Trong quá trình đại hội, Đoàn chủ tịch cần bố trí thời gian để đại hội tiếp nhận các đoàn đại biểu đến chào

mừng, nghe ý kiến của cấp uỷ Đảng và Đoàn cấp trên, nghe thư, điện chào mừng của các địa phương, sinh

hoạt và văn nghệ tổng kết thi đua.vv…

IX. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN:

1. Đoàn Chủ tịch trình bày với đại hội đề án xây dựng Ban Chấp hành mới ( đề án này đã được Ban

Chấp hành, Ban Thường vụ, cấp uỷ Đảng và Đoàn cấp trên góp ý kiến ). Trong đề án cần nêu rõ yêu cầu

nhiệm vụ, tiêu chuẩn, dự kiến số lượng, cơ cấu uỷ viên Ban Chấp hành.

2. Đại hội thảo luận và biểu quyết về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, uỷ viên Ban Chấp hành khoá mới.

3. Các tổ hoặc đoàn đại biểu họp thảo luận và tiến hành ứng cử, đề cử.

Trưởng đoàn hoặc tổ trưởng có vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo đoàn, tổ thảo luận về dự kiến cơ

cấu nhân sự đã đươc cấp uỷ Đảng và Đoàn cấp trên cho ý kiến. Vì vậy, trước khi thảo luận tổ, Đoàn chủ tịch

hoặc đồng chí Bí thư đương nhiệm cần bố trí thời gian để họp riêng vơí các trưởng đoàn, tổ trưởng nắm vững

và thông suốt để giới thiệu đảm bảo tập trung. Hội nghị này cần đến sự thống nhất.

Dưới sự định hướng của các trưởng đoàn( hoặc tổ trưởng), đại biểu thảo luận góp ý xây dựng đề án

Ban Chấp hành mới. Cần dành thời gian đích đáng để thảo luận kỹ và thống nhất cao về cơ cấu Ban Chấp

hành. Sau đó bám sát cơ cấu để tiến hành ứng cử, đề cử. Không nhất thiết đề cử đủ số lượng, mà biết ai,

hiểu ai, tín nhiệm ai thì đề cử người đó. Khi đề cử người giới thiệu cần cung cấp về trích ngang lý lịch của

đồng chí mà mình giới thiệu. Khi hết ý kiến ứng cử, đề cử tổ trưởng tổng hợp danh sách để báo cáo Đoàn

Chủ tịch.

4. Đoàn chủ tịch tổng hợp dnah sách ứng cử, đề cử; nếu thấy số lượng ứng cử, đề cử quá nhiều so với

số lượng Ban Chấp hành mới, có thể gây khó khăn cho việc bầu Ban Chấp hành mới thì Đoàn Chủ tịch cần

họp lại với tổ trưởng hoặc trưởng đoàn để thảo luận thống nhất cách chỉ đạo và hướng giải quyết. Nếu cần,

Đoàn Chủ tịch có thể đề nghị các tổ hoặc một số tổ có liên quan thảo luận tiếp theo hướng chỉ đạo chung. Sau

khi các đoàn, các tổ phản ánh kết quả việc thảo luận lần thứ hai với Đoàn Chủ tịch về những trường hợp xin

rút hoặc để lại trong danh sách bầu, Đoàn Chủ tịch tập hợp lại danh sách những người ứng cử và được đề cử

.

5. Đoàn Chủ tịch công bố danh sách ứng cử, đề cử do các đoàn, các tổ thảo luận giới thiệu với đại hội.

– Công bố những trường hợp xin rút tên của người ứng cử, được đề cử và những ý kiến xin rút của tập

thể hoặc cá nhân người đề cử.

– Công bố những trường hợp được Đoàn Chủ tịch đồng ý hay không đồng ý cho rút tên.

– Công bố danh sách ứng cử, đề cử chính thức để đại hội biểu quyết thông qua, sau đó tiến hành in

phiếu bầu.

6. Đại hội bầu Ban kiểm phiếu : Ban kiểm phiếu báo cáo nguyên tắc, thủ tục bầu cử, hướng dẫn cách bỏ

phiếu , kiểm tra số lượng phiếu, thùng phiếu và phát phiếu cho các trưởng đoàn hoặc tổ trưởng nên ghi chép

số lượng phiếu và ký nhận.

7. Tiến hành bầu cử :

Lưu ý: Khi đại hội yêu cầu hoặc khi xét thấy thật cần thiết, không làm mất dân chủ trong bầu cử thì

Đoàn chủ tịch có thể công bố danh sách dự kiến Ban Chấp hành mới do Ban Chấp hành khoá cũ giới thiệu.

Nếu có điều kiện nên in trích ngang ngắn gọn danh sách bầu cử, theo thứ tự phiếu bầu để đại biểu tham

khảo, theo dõi.

– Phiếu bầu in theo thứ tự vần chữ cái A, B, C tên những người đựơc bầu; có thể in danh sách phiếu bầu theo

cơ cấu khu vực của đề án ( xếp theo vần chữ cái A, B, C ở mỗi cơ cấu khu vực) để thuận tiện cho bầu cử.

– Trước khi bầu cử, Ban kiểm phiếu có thể nhắc lại cơ cấu, số lượng mà đại hội đã biểu quyết thông qua để

đại biểu nhớ và sẵn sàng đổi phiếu cho những đại biểu cần đổi phiếu do nhầm lẫn trong lúc bầu cử.

– Khi đại biểu đã ghi phiếu bầu xong, Ban kiểm phiếu hướng dẫn đại biểu lần lượt theo một trật tự nhất định.

8. Ban Kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả bầu cử ( đọc biên bản ).

Việc bầu cử đại biểu đi dự đại hội Đoàn cấp trên tiến hành như bầu Ban Chấp hành. Căn cứ tiêu chuẩn,

số lượng, yêu cầu cơ cấu do Đoàn cấp trên quy định, Đoàn Chủ tịch có thể dự kiến danh sách giới thiệu để

đại hội tham khảo ( lưu ý chỉ những đại biểu chính thức của đại hội cấp dưới mới đựơc ứng cử, đề cử để bầu

làm đại biểu đi dự đại hội Đoàn cấp trên).

X. NHỮNG VIỆC CẦN GIẢi QUYẾT SAU ĐẠI HỘI.

1. Bí thư hoặc Phó Bí thư Đoàn của khoá cũ triệu tập phiên họp thứ nhất của của Ban Chấp hành khoá

mới và chủ trì để bầu chủ toạ hội nghị. Sau đó chủ toạ hội nghị điều khiển Hội nghị Ban Chấp hành khóa mới

bầu Ban Thường vụ, các chức dnah Bí thư, Phó Bí thư ( Từ cấp huyện trở lên có thêm phần bầu chức danh

chủ nhiệm và các uỷ viên UBKT ).

2. Hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo kết quả đại hội lên Đoàn cấp trên, bao gồm :

Biên bản đại hội :

– Có chữ ký của thư ký đại hội và người thay mặt Đoàn Chủ tịch.

– Có đóng dấu treo của Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội, hội nghị ( từ đoàn cơ sở trở lên).

Biên bản bầu cử các loại :

– Có chữ ký của trưởng ban kiểm phiếu và người thay mặt Đoàn Chủ tịch.

– Có đóng dấu treo của Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội, Hội nghị ( từ Đoàn cơ sở trở lên).

c- Danh sách trích ngang Ban Chấp hành mới có chữ ký của người thay mặt Đoàn Chủ tịch và đóng

dấu treo ( Ghi theo thứ tự : Bí thư – Phó Bí thư – Uỷ viên Thường vụ – Uỷ viên Ban Chấp hành).

d- Danh sách Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, các Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra ( đối với cấp bộ Đoàn từ cấp huyện

trở lên).

– Danh sách trích ngang đoàn đại biểu đi dự đại hội Đoàn cấp trên ( nếu có).

– Trong trường hợp đặc biệt cần thiết, Đoàn cấp trên có thể xét công nhận Ban Chấp hành mới của tổ chức

Đoàn cấp dưới mà chưa cần phải đầy đủ thủ tục. Trường hợp này, sau khi công nhận xong, Ban Chấp hành

mới có trách nhiệm hoàn chỉnh thủ tục như quy định.

3. Tổ chức báo cáo nhanh kết quả đại hội, các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao chào

mừng thành công của đại hội.

4. Xây dưng, thông qua ban hành quy chế hoạt động của Ban Chấp hành mới, phân công nhiệm vụ các

Uỷ viên Ban Chấp hành.

5. Ban Chấp hành mới lãnh đạo thực hiện nghị quyết của đại hội./.

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận