dấu giá trị tuyệt đối trong máy tính – 123doc

Like Comment

Note: Sau đây là bài viết dấu giá trị tuyệt đối trong máy tính – 123doc được chúng tôi chọn lọc, bài viết luôn được đội ngũ admin cập nhật thường xuyên. Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn, xin chân thành cảm ơn!

dấu giá trị tuyệt đối trong máy tính

dấu giá trị tuyệt đối trong máy tính - 123doc

Toán học

… trình PHẦN 1 PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CÓ ẨN Ở TRONG DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI A). PHƯƠNG TRÌNH CÓ ẨN Ở TRONG DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐII). TÓM TT L THUYT 1). Dng cú bn=<===ã==ãBAABAABABBABABA0002 … bn=<===ã==ãBAABAABABBABABA0002 2). Cỏc dng khác- Ta thường xét dấu các biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối để khử dấu giá trị tuyệt đối trên mỗi khoảng. Giải phương trình trên mỗi khoảng đó. … ><><>><>ã<><<<<<<ã<+<<ã22222200000000))((BABBBAABAABABABABABBAABAABABBABABABABA2). Các dạng khác- Tương tự như đối với phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối, ta khử dấu giá trị tuyệt đối và giải bất phương trình trên từng khoảng.- Dùng ẩn…

dấu giá trị tuyệt đối trong máy tính - 123doc

Toán học

… khác về loại toán này: dạng lồng dấu, dạng chứa từ 3 dấu giá trị tuyệt đối trở lên.2.1: Dạng lồng dấu giá trị tuyệt đối: Với bài tập chứa lồng dấu giá trị tuyệt đối trước hết tôi cũng hướng dẫn … cách giải quyết, xét xem cần bỏ dấu giá trị tuyệt đối bằng cách nào? Phải qua mấy lần? Và áp dụng các bỏ dấu giá trị tuyệt đối nào? (Chẳng hạn bỏ dấu từ ngoài vào trong để đưa bài tập từ phức … giản.)2.1.2: Phương pháp giải:Ta phá dấu giá trị tuyệt đối theo thứ tự từ ngoài vào trong. Tuỳ theo đặc điểm của biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối thuộc dạng cơ bản nào thì ta áp dụng…

dấu giá trị tuyệt đối trong máy tính - 123doc

Toán học

… chứa dấu giá trị tuyệt đối 1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối Ví dụ 2: Giải phương trình (SGK/50)3 4x x= + SSVí dụ 1: (SGK/50)1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối Ví dụ 1:Bỏ dấu giá trị tuyệt … điều kiện để bỏ dấu giá trị tuyệt đối * Các bước giải phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối – Giải phương trình với mỗi điều kiện vừa đặt- Tổng hợp nghiệm và trả lời.- Đối chiếu nghiệm … 37 SGK/51Tiết sau ôn tập chương IV-Làm các câu hởi ôn tập chương-Phát biểu thành lời các tính chất về liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhânBài tËp sè 38, 39, 40, 41, 44 SGK/53…

dấu giá trị tuyệt đối trong máy tính - 123doc

Toán học

… tháng 4 năm 2008TIẾT 64: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI1. NHẮC LẠI VỀ GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI 2. GIẢI MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI:VD2: Giải phương trình: |3x| = x + … chung để giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối? Bước 1: Bỏ dấu giá trị tuyệt đối. Bước 2: giải phương trình dựa theo điều kiện.Bước 3: Kết luận (đối chiếu điều kiện ) -> kết luận … GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI1. NHẮC LẠI VỀ GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI ) 3 2 3) 4 5 2 0a A x x khi xb B x x khi x= − + − ≥= + +− >3 3x x− = −VD1: Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn các biểu thức: Giải:…

dấu giá trị tuyệt đối trong máy tính - 123doc

Toán học

… A B<> ⇔≥< − ∨ > IV. Caùc caùch giải phương trình chứa giá trị tuyệt đối thường sử dụng : * Phương pháp 1 : Biến đổi về dạng cơ bản Ví dụ : Giải các phương … sau : 1) 432=−+−xx 2) 3143+=−−xx V. Các cách giải bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối thường sử dụng : * Phương pháp 1 : Biến đổi về dạng cơ bản Ví dụ : Giải các bất phương…

dấu giá trị tuyệt đối trong máy tính - 123doc

Toán học

… Nhắc lại về giá trị tuyệt đối – Nhắc lại định nghóa giá trị tuyệt đối của một số a.Tìm: 12 = 32− = 0 =- Tương tự :tính 3−x khi x ≥3, biểu thức trong dấu GTTĐ có giá trị âm hay … : Ngaứy daùy :Tuan : 30 Đ5. PHệễNG TRÌNH CHỨA DẤUTiết 64 GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐIA/ MỤC TIÊU:- HS nắm kỹ năng định nghóa GTTĐ, từ đó biết cách mở dấu GTTĐ của biểu thức có chứa GTTĐ.- Biết giải … hiện.- Hoạt động nhóm .1/ Nhắc lại về giá trị tuyệt đối: GTTĐ của số a, kí hiệu a được định nghóa:a = a khi a ≥0a = – a khi a < 0VD1: Bỏ dấu GTTĐ và rút gọn các biểu thức sau:a/…

dấu giá trị tuyệt đối trong máy tính - 123doc

Tư liệu khác

… PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI1. NHẮC LẠI VỀ GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI ) 3 2 3) 4 5 2 0a A x x khi xb B x x khi x= − + − ≥= + + − >3 3x x− = −VD1: Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn … chung để giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối? Bước 1: Bỏ dấu giá trị tuyệt đối. Bước 2: giải phương trình dựa theo điều kiện.Bước 3: Kết luận (đối chiếu điều kiện ) -> kết luận … 2008TIẾT 64: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI1. NHẮC LẠI VỀ GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI 2. GIẢI MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI:VD2: Giải phương trình: |3x| = x + 4 (1)3x 3x khi 3x…

dấu giá trị tuyệt đối trong máy tính - 123doc

Toán học

… A B<> ⇔≥< − ∨ > IV. Caùc caùch giải phương trình chứa giá trị tuyệt đối thường sử dụng : * Phương pháp 1 : Biến đổi về dạng cơ bản Ví dụ : Giải các phương … sau : 1) 432=−+−xx 2) 3143+=−−xx V. Các cách giải bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối thường sử dụng : * Phương pháp 1 : Biến đổi về dạng cơ bản Ví dụ : Giải các bất phương…

dấu giá trị tuyệt đối trong máy tính - 123doc

Toán học

… lại về giá trị tuyệt đối của một số a?1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối *. Giá trị tuyệt đối của một số a kí hiệu: | a | GV:Lê Thị TuyÕt Giáo án đại số 8Để bỏ dấu giá trị tuyệt đối trong … < 0⇒ | x – 3 | = -(x – 3) = 3 – xNh vËy ta cã thÓ bỏ dấu giá trị tuyệt đối tuỳtheo giá trị của biểu thức ở trong dấu giá trị tuyệt đối là âm hay không âm .Tơng tự xét ví dụ 1- SGK – Trang50 … trong phơng trình ta cần xét hai trờng hợp :- Biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối không âm – Biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối âmHớng dẫn HS cách giảiGiải phơng trình | x – 3 | =…

dấu giá trị tuyệt đối trong máy tính - 123doc

Toán học

… chứa dấu giá trị tuyệt đối ở THCSBài soạn:PHƯƠNG TRìNH ChứA DấU GIá TRị TUYệT Đối I/ Mục tiêu:- Học sinh đợc củng cố định nghĩa giá trị tuyệt đối của một số- Biết bỏ dấu giá trị tuyệt đối … chứa dấu giá trị tuyệt đối Bài toán 1 7Bài toán 2 8Bài toán 3 10Trang 21 Đề tài nghiệp vụ s phạm: Giải phơng trình chứa dấu giá trị tuyệt đối ở THCSđó không còn chứa dấu giá trị tuyệt đối … x = -4 và x = 2 Đối với những phơng trình có từ giá trị tuyệt đối trở lên ta nên giải theocách đặt điều kiện để phá dấu giá trị tuyệt đối. Mỗi trị tuyệt đối sẽ có một giá trị x làm mốc để xác…

dấu giá trị tuyệt đối trong máy tính - 123doc

Cao đẳng – Đại học

… 3 TỔNG QUÁT Từ 4 dạng đồ thị có chứa dấu giá trị tuyệt đối cơ bản trên ta có thể suy ra nhiều dạng đồ thị có chứa dấu giá trị tuyệt đối khác chẳng hạn: Dạng 5 Dựa vào đồ thị hàm … pháp vẽ đồ thị của hàm số có chứa dấu giá trị tuyệt đối. Trần Phú Vương THPT Tân Hiệp Trang 1 PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT HÀM SỐ CÓ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI Dạng 1 Dựa vào đồ thị hàm … lấy đối xứng qua Ox. -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5-3-2-112345678xy21 1( ):1=−xC yx Trần Phú Vương Một số phương pháp vẽ đồ thị của hàm số có chứa dấu giá trị tuyệt đối. …

dấu giá trị tuyệt đối trong máy tính - 123doc

… B≥≤⎧⎧⇔∨⎨⎨==−⎩⎩ cách 2 b. Các dạng khác: Ta thường xét dấu các biểu thức trong các dấu trị tuyệt đối để khử dấu trị tuyệt đối trên mỗi khoảng. Giải phương trình trên mỗi khoảng. Có thể … PHƯƠNG TRÌNH CHỨA TRỊ TUYỆT ĐỐI. A. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA TRỊ TUYỆT ĐỐI I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ. 1.Định nghóa và tính chất: a. Ñònh nghóa : a neáu a 0aa neáu a 0≥⎧=⎨−≤⎩ b. Tính chaát : *a0≥ … 0≥⎧=⎨−≤⎩ b. Tính chaát : *a0≥ *aaa−≤≤ *a b a b+≤+ daáu “ =” khi ab 0≥ *a b a b−≤+ dấu “ =” xảy ra khi ab 0≤ 2. Phương pháp giải toán: a. Dạng cơ bản: AB ABA B=⇔=∨=− caùch1…

dấu giá trị tuyệt đối trong máy tính - 123doc

Toán học

… 129C. HỆ PHƯƠNG TRÌNH – HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA TRỊ TUYỆT ĐỐI. Ví dụ 1: Giải hệ phương trình : 22x2xy3y0 (1)xx yy 2 (2)⎧+−=⎪⎨+=−⎪⎩ Giaûi…

dấu giá trị tuyệt đối trong máy tính - 123doc

Toán học

… B≥≤⎧⎧⇔∨⎨⎨==−⎩⎩ cách 2 b. Các dạng khác: Ta thường xét dấu các biểu thức trong các dấu trị tuyệt đối để khử dấu trị tuyệt đối trên mỗi khoảng. Giải phương trình trên mỗi khoảng. Có thể … PHƯƠNG TRÌNH CHỨA TRỊ TUYỆT ĐỐI. A. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA TRỊ TUYỆT ĐỐI I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ. 1.Định nghóa và tính chất: a. Ñònh nghóa : a neáu a 0aa neáu a 0≥⎧=⎨−≤⎩ b. Tính chaát : * … 0≥⎧=⎨−≤⎩ b. Tính chaát : * a0≥ *aaa−≤≤ *a b a b+≤+ daáu “ =” khi ab 0≥ *a b a b−≤ + dấu “ =” xảy ra khi ab 0≤ 2. Phương pháp giải toán: a. Dạng cơ bản: AB ABA B=⇔=∨=− caùch1…

dấu giá trị tuyệt đối trong máy tính - 123doc

Cao đẳng – Đại học

… giúp các đồng nghiệm và các em học sinh đỡ vất vả trong việc tìm tài liệu về vấn đề phương trình và bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối. Tài liệu này tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện thêm…

Xem thêm

Lời kết: dấu giá trị tuyệt đối trong máy tính Danh mục Toán học trình PHẦN 1 PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG

Có thể bạn thích
Tác giả: Sharescript.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.