11 lệnh command line nên biết

14 Thích Comment

Dưới đây là tóm tắt danh sách 11 command line thường được sử dụng trên Linux/MacOS. Chi tiết về tính năng và cách sử dụng có thể xem tại đây.

 1. grep: tìm kiếm nội dung trong các file.
 2. ls: liệt kê danh sách folder và file.
 3. pwd: xuất ra trên console đường dẫn thư mục hiện tại.
 4. cat: xuất ra nội dung file trên console, gộp nhiều file thành một file mới, copy file.
 5. echo: xuất text ra console hoặc ra file.
 6. touch: tạo file mới mà không kèm nội dung (sau khi gõ lệnh cat, khung editor hiện lên ngay lập tức để bạn nhập nội dung file, còn dùng touch sẽ không hiện khung editor).
 7. mkdir: tạo folder mới.
  1. rm: xoá file (nếu muốn xoá folder thì thêm flag -rf sau rm).
  2. rmdir: xoá folder rỗng.
 8. tail: xuất ra console phần cuối file (thường dùng xuất log gần nhất ra console).
 9. wget: tải file sử dụng HTTP.
 10. find: tìm kiếm file, folder.
 11. mv: di chuyển file, folder từ folder này sang folder khác (và có thể sử dụng để đổi tên file, folder).

Bình luận bằng facebook
Tác giả: Sharescript.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.