Cheat sheet cho Ubuntu

17 Thích Bình luận fb

Đây là cheat sheet chứa nhũng lệnh thường dùng nhất trên HĐH Ubuntu: Di chuyển, liệt kê các tập tin, set quyền truy cập các tập tin, quản trị hệ thống,…

Download: https://drive.google.com/file/d/14RD4EWcot4VBs2RvSvnPc_b-bued7koD/view?usp=sharing

Tác giả: Sharescript.net