Share code trang 404 neon đẹp

71 Thích Comment

Một trang 404 độc đáo và lạ mắt bằng hiệu ứng neon được tác giả thiết kế bằng SVG và css…

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi" >
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>404 - Không tồn tại</title>
<style>
 @import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Audiowide&display=swap');

html,
body{
 margin: 0px;
 overflow: hidden;
}

div{
 position: absolute;
 top: 0%;
 left: 0%;
 height: 100%;
 width: 100%;
 margin: 0px;
 background: radial-gradient(circle, #240015 0%, #12000b 100%);
 overflow: hidden;
}

.wrap{
 position: absolute;
 left: 50%;
 top: 50%;
 transform: translate(-50%, -50%);
}

h2{
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 50%;
 margin-top: 150px;
 font-size: 32px;
 text-transform: uppercase;
 transform: translate(-50%, -50%);
 display: block;
 color: #12000a;
 font-weight: 300;
 font-family: Audiowide;
 text-shadow: 0px 0px 4px #12000a;
 animation: fadeInText 3s ease-in 3.5s forwards, flicker4 5s linear 7.5s infinite, hueRotate 6s ease-in-out 3s infinite;
}

#svgWrap_1,
#svgWrap_2{
 position: absolute;
 height: auto;
 width: 600px;
 max-width: 100%;
 top: 50%;
 left: 50%;
 transform: translate(-50%, -50%);
}

#svgWrap_1,
#svgWrap_2,
div{
 animation: hueRotate 6s ease-in-out 3s infinite;
}

#id1_1,
#id2_1,
#id3_1{
 stroke: #ff005d;
 stroke-width: 3px;
 fill: transparent;
 filter: url(#glow);
}

#id1_2,
#id2_2,
#id3_2{
 stroke: #12000a;
 stroke-width: 3px;
 fill: transparent;
 filter: url(#glow);
}

#id3_1{
 stroke-dasharray: 940px;
 stroke-dashoffset: -940px;
 animation: drawLine3 2.5s ease-in-out 0s forwards, flicker3 4s linear 4s infinite;
}

#id2_1{
 stroke-dasharray: 735px;
 stroke-dashoffset: -735px;
 animation: drawLine2 2.5s ease-in-out 0.5s forwards, flicker2 4s linear 4.5s infinite;
}

#id1_1{
 stroke-dasharray: 940px;
 stroke-dashoffset: -940px;
 animation: drawLine1 2.5s ease-in-out 1s forwards, flicker1 4s linear 5s infinite;
}

@keyframes drawLine1 {
 0% {stroke-dashoffset: -940px;}
 100%{stroke-dashoffset: 0px;}
}

@keyframes drawLine2 {
 0% {stroke-dashoffset: -735px;}
 100%{stroke-dashoffset: 0px;}
}

@keyframes drawLine3 {
 0% {stroke-dashoffset: -940px;}
 100%{stroke-dashoffset: 0px;}
}

@keyframes flicker1{
 0% {stroke: #ff005d;}
 1% {stroke: transparent;}
 3% {stroke: transparent;}
 4% {stroke: #ff005d;}
 6% {stroke: #ff005d;}
 7% {stroke: transparent;}
 13% {stroke: transparent;}
 14% {stroke: #ff005d;}
 100%{stroke: #ff005d;}
}

@keyframes flicker2{
 0% {stroke: #ff005d;}
 50% {stroke: #ff005d;}
 51% {stroke: transparent;}
 61% {stroke: transparent;}
 62% {stroke: #ff005d;}
 100%{stroke: #ff005d;}
}

@keyframes flicker3{
 0% {stroke: #ff005d;}
 1% {stroke: transparent;}
 10% {stroke: transparent;}
 11% {stroke: #ff005d;}
 40% {stroke: #ff005d;}
 41% {stroke: transparent;}
 45% {stroke: transparent;}
 46% {stroke: #ff005d;}
 100%{stroke: #ff005d;}
}

@keyframes flicker4{
 0% {color: #ff005d;text-shadow:0px 0px 4px #ff005d;}
 30% {color: #ff005d;text-shadow:0px 0px 4px #ff005d;}
 31% {color: #12000a;text-shadow:0px 0px 4px #12000a;}
 32% {color: #ff005d;text-shadow:0px 0px 4px #ff005d;}
 36% {color: #ff005d;text-shadow:0px 0px 4px #ff005d;}
 37% {color: #12000a;text-shadow:0px 0px 4px #12000a;}
 41% {color: #12000a;text-shadow:0px 0px 4px #12000a;}
 42% {color: #ff005d;text-shadow:0px 0px 4px #ff005d;}
 85% {color: #ff005d;text-shadow:0px 0px 4px #ff005d;}
 86% {color: #12000a;text-shadow:0px 0px 4px #12000a;}
 95% {color: #12000a;text-shadow:0px 0px 4px #12000a;}
 96% {color: #ff005d;text-shadow:0px 0px 4px #ff005d;}
 100%{color: #ff005d;text-shadow:0px 0px 4px #ff005d;}
}

@keyframes fadeInText{
 1% {color: #12000a;text-shadow:0px 0px 4px #12000a;}
 70% {color: #ff005d;text-shadow:0px 0px 14px #ff005d;}
 100%{color: #ff005d;text-shadow:0px 0px 4px #ff005d;}
}

@keyframes hueRotate{
 0% {
  filter: hue-rotate(0deg);
 }
 50% {
  filter: hue-rotate(-120deg);
 }
 100% {
  filter: hue-rotate(0deg);
 }
}
</style>
</head>
<body>
<div></div>
<svg id="svgWrap_2" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 700 250">
 <g>
  <path id="id3_2" d="M195.7 232.67h-37.1V149.7H27.76c-2.64 0-5.1-.5-7.36-1.49-2.27-.99-4.23-2.31-5.88-3.96-1.65-1.65-2.95-3.61-3.89-5.88s-1.42-4.67-1.42-7.22V29.62h36.82v82.98H158.6V29.62h37.1v203.05z"/>
  <path id="id2_2" d="M470.69 147.71c0 8.31-1.06 16.17-3.19 23.58-2.12 7.41-5.12 14.28-8.99 20.6-3.87 6.33-8.45 11.99-13.74 16.99-5.29 5-11.07 9.28-17.35 12.81a85.146 85.146 0 0 1-20.04 8.14 83.637 83.637 0 0 1-21.67 2.83H319.3c-7.46 0-14.73-.94-21.81-2.83-7.08-1.89-13.76-4.6-20.04-8.14a88.292 88.292 0 0 1-17.35-12.81c-5.29-5-9.84-10.67-13.66-16.99-3.82-6.32-6.8-13.19-8.92-20.6-2.12-7.41-3.19-15.27-3.19-23.58v-33.13c0-12.46 2.34-23.88 7.01-34.27 4.67-10.38 10.92-19.33 18.76-26.83 7.83-7.5 16.87-13.36 27.12-17.56 10.24-4.2 20.93-6.3 32.07-6.3h66.41c7.36 0 14.58.94 21.67 2.83 7.08 1.89 13.76 4.6 20.04 8.14a88.292 88.292 0 0 1 17.35 12.81c5.29 5 9.86 10.67 13.74 16.99 3.87 6.33 6.87 13.19 8.99 20.6 2.13 7.41 3.19 15.27 3.19 23.58v33.14zm-37.1-33.13c0-7.27-1.32-13.88-3.96-19.82-2.64-5.95-6.16-11.04-10.55-15.29-4.39-4.25-9.46-7.5-15.22-9.77-5.76-2.27-11.8-3.35-18.13-3.26h-66.41c-6.14-.09-12.11.97-17.91 3.19-5.81 2.22-10.95 5.43-15.44 9.63-4.48 4.2-8.07 9.3-10.76 15.29-2.69 6-4.04 12.67-4.04 20.04v33.13c0 7.36 1.32 14.02 3.96 19.97 2.64 5.95 6.18 11.02 10.62 15.22 4.44 4.2 9.56 7.43 15.36 9.7 5.8 2.27 11.87 3.35 18.2 3.26h66.41c7.27 0 13.85-1.2 19.75-3.61s10.93-5.73 15.08-9.98 7.36-9.32 9.63-15.22c2.27-5.9 3.4-12.34 3.4-19.33v-33.15zm-16-26.91a17.89 17.89 0 0 1 2.83 6.73c.47 2.41.47 4.77 0 7.08-.47 2.31-1.39 4.48-2.76 6.51-1.37 2.03-3.14 3.75-5.31 5.17l-99.4 66.41c-1.61 1.23-3.26 2.08-4.96 2.55-1.7.47-3.45.71-5.24.71-3.02 0-5.9-.71-8.64-2.12-2.74-1.42-4.96-3.44-6.66-6.09a17.89 17.89 0 0 1-2.83-6.73c-.47-2.41-.5-4.77-.07-7.08.43-2.31 1.3-4.48 2.62-6.51 1.32-2.03 3.07-3.75 5.24-5.17l99.69-66.41a17.89 17.89 0 0 1 6.73-2.83c2.41-.47 4.77-.47 7.08 0 2.31.47 4.48 1.37 6.51 2.69 2.03 1.32 3.75 3.02 5.17 5.09z"/>
  <path id="id1_2" d="M688.33 232.67h-37.1V149.7H520.39c-2.64 0-5.1-.5-7.36-1.49-2.27-.99-4.23-2.31-5.88-3.96-1.65-1.65-2.95-3.61-3.89-5.88s-1.42-4.67-1.42-7.22V29.62h36.82v82.98h112.57V29.62h37.1v203.05z"/>
 </g>
</svg>
<svg id="svgWrap_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 700 250">
 <g>
  <path id="id3_1" d="M195.7 232.67h-37.1V149.7H27.76c-2.64 0-5.1-.5-7.36-1.49-2.27-.99-4.23-2.31-5.88-3.96-1.65-1.65-2.95-3.61-3.89-5.88s-1.42-4.67-1.42-7.22V29.62h36.82v82.98H158.6V29.62h37.1v203.05z"/>
  <path id="id2_1" d="M470.69 147.71c0 8.31-1.06 16.17-3.19 23.58-2.12 7.41-5.12 14.28-8.99 20.6-3.87 6.33-8.45 11.99-13.74 16.99-5.29 5-11.07 9.28-17.35 12.81a85.146 85.146 0 0 1-20.04 8.14 83.637 83.637 0 0 1-21.67 2.83H319.3c-7.46 0-14.73-.94-21.81-2.83-7.08-1.89-13.76-4.6-20.04-8.14a88.292 88.292 0 0 1-17.35-12.81c-5.29-5-9.84-10.67-13.66-16.99-3.82-6.32-6.8-13.19-8.92-20.6-2.12-7.41-3.19-15.27-3.19-23.58v-33.13c0-12.46 2.34-23.88 7.01-34.27 4.67-10.38 10.92-19.33 18.76-26.83 7.83-7.5 16.87-13.36 27.12-17.56 10.24-4.2 20.93-6.3 32.07-6.3h66.41c7.36 0 14.58.94 21.67 2.83 7.08 1.89 13.76 4.6 20.04 8.14a88.292 88.292 0 0 1 17.35 12.81c5.29 5 9.86 10.67 13.74 16.99 3.87 6.33 6.87 13.19 8.99 20.6 2.13 7.41 3.19 15.27 3.19 23.58v33.14zm-37.1-33.13c0-7.27-1.32-13.88-3.96-19.82-2.64-5.95-6.16-11.04-10.55-15.29-4.39-4.25-9.46-7.5-15.22-9.77-5.76-2.27-11.8-3.35-18.13-3.26h-66.41c-6.14-.09-12.11.97-17.91 3.19-5.81 2.22-10.95 5.43-15.44 9.63-4.48 4.2-8.07 9.3-10.76 15.29-2.69 6-4.04 12.67-4.04 20.04v33.13c0 7.36 1.32 14.02 3.96 19.97 2.64 5.95 6.18 11.02 10.62 15.22 4.44 4.2 9.56 7.43 15.36 9.7 5.8 2.27 11.87 3.35 18.2 3.26h66.41c7.27 0 13.85-1.2 19.75-3.61s10.93-5.73 15.08-9.98 7.36-9.32 9.63-15.22c2.27-5.9 3.4-12.34 3.4-19.33v-33.15zm-16-26.91a17.89 17.89 0 0 1 2.83 6.73c.47 2.41.47 4.77 0 7.08-.47 2.31-1.39 4.48-2.76 6.51-1.37 2.03-3.14 3.75-5.31 5.17l-99.4 66.41c-1.61 1.23-3.26 2.08-4.96 2.55-1.7.47-3.45.71-5.24.71-3.02 0-5.9-.71-8.64-2.12-2.74-1.42-4.96-3.44-6.66-6.09a17.89 17.89 0 0 1-2.83-6.73c-.47-2.41-.5-4.77-.07-7.08.43-2.31 1.3-4.48 2.62-6.51 1.32-2.03 3.07-3.75 5.24-5.17l99.69-66.41a17.89 17.89 0 0 1 6.73-2.83c2.41-.47 4.77-.47 7.08 0 2.31.47 4.48 1.37 6.51 2.69 2.03 1.32 3.75 3.02 5.17 5.09z"/>
  <path id="id1_1" d="M688.33 232.67h-37.1V149.7H520.39c-2.64 0-5.1-.5-7.36-1.49-2.27-.99-4.23-2.31-5.88-3.96-1.65-1.65-2.95-3.61-3.89-5.88s-1.42-4.67-1.42-7.22V29.62h36.82v82.98h112.57V29.62h37.1v203.05z"/>
 </g>
</svg>

<svg>
 <defs>
  <filter id="glow">
   <fegaussianblur class="blur" result="coloredBlur" stddeviation="4"></fegaussianblur>
   <femerge>
    <femergenode in="coloredBlur"></femergenode>
    <femergenode in="SourceGraphic"></femergenode>
   </femerge>
  </filter>
 </defs>
</svg>

<h2>Trang không có trên website</h2>
</body>
</html>

Vậy là bạn đã có một trang 404 hiệu ứng tuyệt vời!

Bình luận bằng facebook
Có thể bạn thích
Tác giả: Sharescript.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.