Script thêm các tính năng mới nhất cho app Your Phone trên Windows 10

39 Thích Comment

Trên Windows 10 thì Microsoft đã thêm vào một ứng dụng mặc định mới giúp kết nối điện thoại và PC có tên là Your Phone. Đây là ứng dụng giúp bạn có thể nhanh chóng lấy ảnh, tin nhắn từ điện thoại ngay trên PC. Chức năng của nó tương tự như một số app khá là nổi tiếng như: Pushbullet, Dell Mobile Connect.

Các chức năng hiện của Your Phone:
 • Lấy ảnh từ điện thoại ngay trên máy tính
 • Nhận tin nhắn và trả lời ngay trên máy tính
Các tính năng sẽ có trong tương lai:
 • Nhận thông báo từ điện thoại trên máy tính.
 • Chiếu màn hình điện thoại trên máy tính (tương tự Vysor).
 • MMS, image selection, and emoji.

Các tính năng này hiện mới chỉ được thử nghiệm với số ít người dùng. Tuy nhiên nếu muốn trải nghiệm sớm các tính năng này, bạn có thể chạy đoạn script sau để kích hoạt.

 1. Tải file active-early-features-your-phone.zip ở cuối bài viết.
 2. Giải nén, sau đó chuột phải vào file run-me-as-administrator.cmd, chọn Run as administrator để chạy script. Đợi khoảng 3s để kích hoạt các tính năng mới.
 3. Mở app lên và sử dụng các tính năng mới thôi.

Hoặc nếu không muốn tải file, các bạn có thể copy đoạn script sau, lưu lại thành file (tên file).cmd. Chạy file đã lưu với quyền admin.

run-me-as-administrator.cmd

Windows Registry Editor Version 5.00

@ECHO OFF
:// Rafael Rivera / MIT
:// Warning: Uses a hardcoded exp {fa49afd6-463d-4e82-888b-8b02fdd91bf5}
CLS
ECHO [*] Terminating Your Phone app
TASKKILL /IM YourPhone.exe /F 2>NUL
TIMEOUT /T 3 /NOBREAK

ECHO.
ECHO [*] Loading hive
REG LOAD HKLM\YP "%LocalAppData%\Packages\Microsoft.YourPhone_8wekyb3d8bbwe\Settings\settings.dat"

ECHO.
ECHO [*] Importing values
REG IMPORT "%~f0"

ECHO.
ECHO [*] Unloading hive
REG UNLOAD HKLM\YP
GOTO END

[HKEY_LOCAL_MACHINE\YP\LocalState\Exp]
"active"=hex(5f5e10c):7b,00,66,00,61,00,34,00,39,00,61,00,66,00,64,00,36,00,2d,\
 00,34,00,36,00,33,00,64,00,2d,00,34,00,65,00,38,00,32,00,2d,00,38,00,38,00,\
 38,00,62,00,2d,00,38,00,62,00,30,00,32,00,66,00,64,00,64,00,39,00,31,00,62,\
 00,66,00,35,00,7d,00,00,00,98,56,04,02,04,e1,d4,01

[HKEY_LOCAL_MACHINE\YP\LocalState\Exp\{fa49afd6-463d-4e82-888b-8b02fdd91bf5}]
"hasUnreadValues"=hex(5f5e10b):00,03,a5,12,02,04,e1,d4,01

[HKEY_LOCAL_MACHINE\YP\LocalState\Exp\{fa49afd6-463d-4e82-888b-8b02fdd91bf5}\Values]
"thumbnails-precachemany256"=hex(5f5e10b):01,98,56,04,02,04,e1,d4,01
"thumbnails-precachemany256allowonedrive"=hex(5f5e10b):01,98,56,04,02,04,e1,d4,01
"highqualitycapturet"=hex(5f5e10b):01,98,56,04,02,04,e1,d4,01
"yoalw9801cf"=hex(5f5e10b):01,98,56,04,02,04,e1,d4,01
"yotes2070"=hex(5f5e10b):01,98,56,04,02,04,e1,d4,01
"hyperlinksinsmscf"=hex(5f5e10b):01,98,56,04,02,04,e1,d4,01
"yorat8961cf"=hex(5f5e10b):01,98,56,04,02,04,e1,d4,01
"defaulttomessagingpostfre"=hex(5f5e10b):01,98,56,04,02,04,e1,d4,01
"yomes237"=hex(5f5e10b):01,98,56,04,02,04,e1,d4,01
"yotes719cf"=hex(5f5e10b):01,98,56,04,02,04,e1,d4,01
"yoc3721"=hex(5f5e10b):01,98,56,04,02,04,e1,d4,01
"yorat463cf"=hex(5f5e10b):01,98,56,04,02,04,e1,d4,01
"yorat201"=hex(5f5e10b):01,98,56,04,02,04,e1,d4,01
"yofre347"=hex(5f5e10b):01,98,56,04,02,04,e1,d4,01

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\YP\LocalState\Exp\{fa49afd6-463d-4e82-888b-8b02fdd91bf5}\Values\YourPhone]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\YP\LocalState\Exp\{fa49afd6-463d-4e82-888b-8b02fdd91bf5}\Values\YourPhone]
"NotificationsNode"=hex(5f5e10b):01,61,4e,ee,d0,e8,e0,d4,01
"NotificationsMaster"=hex(5f5e10b):01,61,4e,ee,d0,e8,e0,d4,01
"NotificationsMenuBadging"=hex(5f5e10b):01,61,4e,ee,d0,e8,e0,d4,01
"NotificationSettingsAppList"=hex(5f5e10b):01,61,4e,ee,d0,e8,e0,d4,01
"NotificationsLaunch"=hex(5f5e10b):01,61,4e,ee,d0,e8,e0,d4,01
"NotificationsToasts"=hex(5f5e10b):01,61,4e,ee,d0,e8,e0,d4,01
"MmsImages"=hex(5f5e10b):01,61,4e,ee,d0,e8,e0,d4,01
"MmsImagePickerButton"=hex(5f5e10b):01,61,4e,ee,d0,e8,e0,d4,01
"MmsImageBrowser"=hex(5f5e10b):01,61,4e,ee,d0,e8,e0,d4,01
"MmsGIFPickerButton"=hex(5f5e10b):01,61,4e,ee,d0,e8,e0,d4,01
"MmsAutoSyncMissingParts"=hex(5f5e10b):01,61,4e,ee,d0,e8,e0,d4,01
"EmojiPickerButton"=hex(5f5e10b):01,61,4e,ee,d0,e8,e0,d4,01
"ContactThumbnails"=hex(5f5e10b):01,61,4e,ee,d0,e8,e0,d4,01
"CelebrationToasts"=hex(5f5e10b):01,61,4e,ee,d0,e8,e0,d4,01
"ConnectWhenUserActive"=hex(5f5e10b):01,98,56,04,02,04,e1,d4,01
"DetectHyperlinksInMessages"=hex(5f5e10b):00,98,56,04,02,04,e1,d4,01
"UnreadMessages"=hex(5f5e10b):01,98,56,04,02,04,e1,d4,01
"FREX"=hex(5f5e10b):01,98,56,04,02,04,e1,d4,01
"NavigateToMessagingByDefault"=hex(5f5e10b):01,98,56,04,02,04,e1,d4,01
"RatingsTriggerInt"=hex(5f5e106):02,00,00,00,00,00,00,00,98,56,04,02,04,e1,d4,01
"RatingButtonEnabled"=hex(5f5e10b):00,98,56,04,02,04,e1,d4,01
"RatingTriggersEnabled"=hex(5f5e10b):00,98,56,04,02,04,e1,d4,01
"RemotingNode"=hex(5f5e10b):01,61,4e,ee,d0,e8,e0,d4,01
"RemotingSrtpProtocol"=hex(5f5e10b):01,61,4e,ee,d0,e8,e0,d4,01
"RemotingTouchSupport"=hex(5f5e10b):01,61,4e,ee,d0,e8,e0,d4,01
"RemotingSupportAllDevices"=hex(5f5e10b):01,61,4e,ee,d0,e8,e0,d4,01
"RemotingSessionManagement"=hex(5f5e10b):01,61,4e,ee,d0,e8,e0,d4,01
"RemotingPopout"=hex(5f5e10b):00,61,4e,ee,d0,e8,e0,d4,01
"RemotingBluetoothDiagnosticsUI"=hex(5f5e10b):00,61,4e,ee,d0,e8,e0,d4,01
"RemotingFeatureSetupAutoprogression"=hex(5f5e10b):01,61,4e,ee,d0,e8,e0,d4,01
"RemotingFeatureSetupHealth"=hex(5f5e10b):01,61,4e,ee,d0,e8,e0,d4,01
"RemotingFeatureSetupRetryEstablishBluetoothConnection"=hex(5f5e10b):01,61,4e,ee,d0,e8,e0,d4,01
"RemotingGlobalization"=hex(5f5e10b):01,61,4e,ee,d0,e8,e0,d4,01
"RemotingNanoLogger"=hex(5f5e10b):00,61,4e,ee,d0,e8,e0,d4,01

:END
ECHO.
ECHO [*] Done.
PAUSE

Dưới đây là file mình đã nhắc đến ở trên, kèm theo nguồn bài viết.

Bình luận bằng facebook
Có thể bạn thích
Tác giả: Sharescript.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.