Code trang bảo trì đếm ngược thời gian bằng jquery

21 Likes 4 Comments

Đây là một source code khá đẹp mắt, ứng dụng countdown để tạo trang bảo trì. Bạn cũng có thẻ sửa nó thành những trang khác sáng tạo hơn

Bonus thêm ở đây là khung subscribe, mọi email subscribe đều được lưu vào file subscribe_list.txt. Vì vậy bạn có thể dễ dàng kiểm tra người dùng đăng ký theo dõi website

Download và demo ở phía cuối bài viết, còn bây giờ tôi đề cập về cách cài đặt. Sau khi tải source code, bạn mở file ss_options.jstheo đường dẫn js/ss_options.jsđể sửa cài đặt, cụ thể như sau:

var ssCountdownDefaultOptions = ssCountdownDefaultOptions || {};
ssCountdownDefaultOptions.secondsColor 	= 	"#11c8ea";
ssCountdownDefaultOptions.minutesColor 	= 	"#ff5153";
ssCountdownDefaultOptions.hoursColor 	= 	"#23d0a2";
ssCountdownDefaultOptions.daysColor 	= 	"#f9b401";
ssCountdownDefaultOptions.date 		= 	"2030-11-14";
ssCountdownDefaultOptions.time 		= 	"15:00:00";
ssCountdownDefaultOptions.timezone 	= 	"GMT+07:00";

Chú thích:

  1. 2030-11-14 là ngày kết thúc bảo trì theo năm-tháng-ngày
  2. 15:00:00 là giờ kết thúc bảo trì theo giờ:phút:giây
  3. GMT+07:00 là múi giờ

You might like

4 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *